Самарқанд илмий тажриба станцияси коллекция майдонларидаги истиқболли ўрик навларида фенофазаларни ўтиш муддатлари

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
287-292
3

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Бойжонов, У., Мирзохидов, У., Рустамова , Г., & Ботиров, А. (2023). Самарқанд илмий тажриба станцияси коллекция майдонларидаги истиқболли ўрик навларида фенофазаларни ўтиш муддатлари . in Library, 22(4), 287–292. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/23449
Алишер Ботиров, Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali katta o‘qituvchisi, q.x.f.f.d (PhD)

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Абрикос – один из фруктов, выделяющийся своим бесценным вкусом, созревающий как один из первых плодов ранней весной и как украшение сиропа нашей страны. В данной статье рассмотрены фенологические фазы сортов абрикоса, показатели качества, продуктивности, показатели симптомов болезней и другие подобные данные. По его данным, некоторые сорта абрикосов были собраны с 4 по 5 марта, а некоторые - с 14 по 15 марта.


background image

Akademik M.Mirzaev nomidagi
Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik
ilmiy-tadqiqot instituti

Volume 3 | Special Conference 1 | 2022

MEVACHILIK VA UZUMCHILIKNING

RIVOJLANISHIDA ILM-FAN YUTUQLARI

287

15-iyun, 2022

Google Scholar

Respublika anjumani

САМАРҚАНД ИЛМИЙ ТАЖРИБА СТАНЦИЯСИ КОЛЛЕКЦИЯ

МАЙДОНЛАРИДАГИ ИСТИҚБОЛЛИ ЎРИК НАВЛАРИДА

ФЕНОФАЗАЛАРНИ ЎТИШ МУДДАТЛАРИ

Улуғбек Бойжонов

Ўрмон Мирзохидов

Гулрабо Рустамова

Академик М. Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий

тадқиқот институти Самарқанд илмий тажриба станцияси

Алишер Ботиров

Тошкент давлвт аграр университети Самарқанд филиали

АННОТАЦИЯ

Ўрик

ўзининг бебаҳо таъми, эрта баҳорда биринчи мевалардан бўлиб

пишиб етилиши ва мамлакатимиз сурпасининг безаги сифатида ажралиб
турувчи мевалардан биридир. Ушбу мақолада ўрик навларининг фенологик
фазалари, сифат кўрсаткичлари, ҳосилдорлиги, касаллик аломатларини баллар
билан баҳоланиш кўрсаткичлари ва шу каби бошқа маълумотлар кузатилди.
Унга кўра келтирилган баъзи ўрик навлари 4-5 мартдан ва баъзиларида 14-15-
мартдан куртак ѐзилиши кузатилди.

Калит сўзлар:

боғ, мева, селекция, истиқболли, нав, сифат.

Ўзбекистон боғдорчилиги ўзининг узоқ йиллик балки, кўп асрлик

тарихига эга десак муболаға бўлмайди, яъни мева ва узум қадим замонлардан
бери инсонларнинг озиқланиши учун асосий манба ҳисобланган.

Қуѐшли кунларнинг кўплиги, қиш фаслининг енгил ўтиши ҳамда деярли

ҳамма вилоятларимиз тупроғи юқори унумдорлиги билан алоҳида ажралиб
туради. Бундан ташқари кўпгина ижобий (халқимизнинг меҳнатсеварлиги,
ҳунармандлиги, ўз касб-корининг усталиги ва бошқалар) омиллар юртимизда
юқори сифатли, турли-туман мева ва резавор мева етиштиришни таъминлайди.

Ҳукуматимизнинг олиб бораѐтган сиѐсати, қабул қилинаѐтган қарор ва

фармонларида фақат ва фақат мамлакатимизнинг янада равнақ топиши,
ривожланиши, ҳалқимизнинг тинч-тотув яшаши, фаровонлиги йўлида, келажак
авлодга биздан озод ва обод ватан қолиши ва шунга ўхшаш яна бошқа-бошқа
кўпгина яхши масалалар кўзда тутади. Шундай экан, бу қарор ва фармонларни
бажаришда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, қишлоқ
хўжалиги махсулотларини ишлаб чиқаришни кўпайтириш
ҳамда, боғдорчилик ва узумчиликни юқори ўринларга


background image

Akademik M.Mirzaev nomidagi
Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik
ilmiy-tadqiqot instituti

Volume 3 | Special Conference 1 | 2022

MEVACHILIK VA UZUMCHILIKNING

RIVOJLANISHIDA ILM-FAN YUTUQLARI

288

15-iyun, 2022

Google Scholar

Respublika anjumani

кўтариш кабилар кўзда тутилган. Бу борада асосий ўринда, хозирги давр талаби
бўлган боғдорчиликни интенцификация яъни жадаллаштириш ѐтади. Аслида,
боғдорчиликни ривожлантиришда паст бўйли, кеч гулловчи, тез ҳосилга
кирувчи, ҳосилдорлиги юқори, касаллик ва зараркунандаларга чидамли,
агротехник тадбирлар ўтказиш қўлай бўлган интенцив нав ва дурагайлар
яратилиб экилиши лозим [6,7,8,9].

Хозирги кунгача мухтарам Президентимизнинг раҳнамолигида интенцив

ва инновацион қишлоқ хўжалигини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга
қаратилган кенг кўламли чоралари амалга оширилиши натижасида ўн минглаб
гектар интенцив боғлар, минглаб гектар ѐнғоқзорлар ташкил этилган.

Охирги йилларда селекционерлар ва навшунослар томонидан янги мева,

узум, резавор мева ва цитрус ўсимликларининг янги навларини яратиш,
маҳаллий ва интродукция қилинган навларни ўрганишлари натижасида,
Республикамиз бўйича нав хилма-хиллиги ортиб бормоқда.
Бунга мисол тариқасида ўрик экинини оладиган бўлсак, Ўзбекистонда ўрик
экини бўйича нав ўрганишлар 1930-йиллардан бошланган. Биринчи 15 йил
ичида стандарт (андоза) навлардан 5та, жумладан 3та маҳаллий (Кўрсодиқ,
Арзами, Рухи Джуванон) навлари халқ селекцияси билан ажратилган ва
яратилган, 2 та Европадан келиб чиққан, Красношекий ва Каралевский навлари
ажратилган.

Тадқиқот услубияти.

Тажрибалар И.В.Мичурин номли БВИТИ

институти томонидан ишлаб чиқилган “Мевалар, резавор мевали ва ѐнғоқ
ўсимликлари навларини ўрганиш усули ва дастури” (Мичуринск 1973й)
асосида амалга оширилган. Тажриба майдонида ўрганилаѐган ўрик навлари 7х6
м схемада экилган бўлиб, бир гектарни ташкил қилади.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг тахлили.

2018-2020-йиллар давомида олиб борилган илмий изланишлар ва

ўрганишлар натижасида навлар бўйича дарахтларнинг холати 4.2-4.8 баллни
ташкил қилди. Гул куртакларининг ѐрилиш фазаси 5-мартдан бошланди.
Истиқболли деб ажратилган “Мулла Содиқ” нави 14-15-март кунларига тўғри
келди.

Ўсувчи гул куртакларнинг ўса бошлаши навлар бўйича март ойининг 17-

24-кунларида кузатилди, қуйида келтирилган 1-жадвалдан кўриниб турибдики,
ўрганилаѐтган ўрик дарахтларида гуллаш фазасининг бошланиши 9-19-март
кунларига тўғри келади. Гуллаш даражаси барча ўрганилаѐтган навларда яхши
яъни, 4.0-4.5 баллни ташкил қилди. Гуллаш давомийлиги 8-13 кун давом этди.

Навларда мева тугиш жараѐнлари бошланиб аста-секин

мева тугунчалари шакллана бошланди. Ҳосил кўз билан


background image

Akademik M.Mirzaev nomidagi
Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik
ilmiy-tadqiqot instituti

Volume 3 | Special Conference 1 | 2022

MEVACHILIK VA UZUMCHILIKNING

RIVOJLANISHIDA ILM-FAN YUTUQLARI

289

15-iyun, 2022

Google Scholar

Respublika anjumani

чамаланди, бунда навлар бўйича 57.0-75.0 килограмм ҳосил борлиги
аниқланди.

1-жадвал

Ўрганилаётган ўрик навларида фенологик фазаларни ўтиш муддатлари

(2018-2020-йиллар)

Навлар

Дарахт

ҳолати

(балл)

Куртакларнинг

ёзилиши

Гуллаш

Гул

Ўсувчи

Бошлани-

ши

(кун, ой)

Тугаши

(кун,

ой)

Даража-

си

(балл)

Даво-

мийлиг

и

Юбилейний
навои st

4.8

8/III

19/III

14/III

24/III

4.3

10

Гулунги
Миёна

4.6

8/III

20/III

14/III

23/III

4.5

9

Темурий

4.6

10/III

17/III

15/III

24/III

4.5

9

Ширпайван

4.6

8/III

19/III

13/III

23/ III

4.2

10

Мулла Содиқ

4.8

14/III

23/III

19/III

1/IV

4.3

13

Гулистон

4.3

6/III

20/III

12/III

22/III

4.0

10

Нурафшон

4.5

6/III

19/III

10/III

23/III

4.0

13

Абадий

4.5

6/III

21/III

9/III

22/III

4.0

13

Навбаҳор

4.5

10/III

20/III

15/III

24/III

4.5

9

Советский

4.5

7/III

19/III

12/III

22/III

4.3

10

Шелочка

4.2

5/III

18/III

12/III

23/III

4.3

11

Беном

4.5

10/III

20/III

15/III

24/III

4.3

9

Бодоми

4.3

11/III

20/III

16/III

25/III

4.0

9

Мароканд

4.5

11/III

24/III

19/III

27/III

4.3

8

Августовский

4.5

5/III

18/III

11/III

22/III

4.0

11

Курсодиқ st

4.5

11/III

20/III

16/III

24/III

4.0

8

Оқпишар

4.3

12/III

22/III

17III

26III

4.0

9

Красношеки

4.2

11/III

23/III

18/III

26/ПI

4.0

8

Наврўз

4.5

10/III

19/III

14/III

23/III

4.5

9

Сентябрский

4.3

11/III

22/III

16/III

25/III

4.2

9

Ўрик навларини ҳосилдорлиги ва мева сифат кўрсаткичлари.

Ўрганилаѐтган

навларда

ҳосилдорлик

5.1

килограммдан

38.7

килограммгачани ташкил қилди. Энг кўп ҳосил (31.0-38.7 кг/дар) билан
Гулистон, Абадий, Оқпишар, Нурафшон, Беном навларидан олинди.
Меваларнинг йириклиги бўйича, ҳар бир дона ўрик мевасининг ўртача
оғирлиги 23.5 граммдан то 55.2 граммгача эканлиги аниқланди. Энг йирик
мевалар Мароқанд, Темурий, Мулла Содиқ, Наврўз ва Ширпайван каби бир
қатор ўрганилаѐтган навларда кузатилди.

Мевалар таркибидаги қанд миқдорлари аниқланганда,

Ширпайван, Мулла Содиқ навлари бошқа навларга нисбатан
ширинроқ эканлиги аниқланди. Бу кўрсаткич бошқа навларга


background image

Akademik M.Mirzaev nomidagi
Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik
ilmiy-tadqiqot instituti

Volume 3 | Special Conference 1 | 2022

MEVACHILIK VA UZUMCHILIKNING

RIVOJLANISHIDA ILM-FAN YUTUQLARI

290

15-iyun, 2022

Google Scholar

Respublika anjumani

нисбатан 1.1-2.6% га юқори эканлиги кузатилди. Қуйидаги келтирилган 2-
жадвалда ўрик навларини ҳосилдорлиги ва мева сифат кўрсаткичлари
келтирилган бўлиб, Наврўз, Оқпишар, Нурафшон ва Абадий навлари юқори
ҳосилли деб ҳисобланди.

2-жадвал

Ўрик навларининг ҳосилдорлиги ва сифат кўрсаткичлари

(2018-2020 йиллар)

Навлар

Ҳосил

(кг/дар)

1 дона

мева

( г)

Мева қанд

миқдори

(%)

Сифат кўрсаткичлари (балл)

Ташқи

кўриниши

Мазаси

Ўртача

баҳо

(балл)

Юбилейний навои
st

20.8

53.0

17.0

4.55

4.5

4.52

Гулунги Миёна

20.5

38.0

14.8

4.05

4.05

4.05

Темурий

24.0

56.2

15.0

4.35

4.25

4.3

Ширпайван

21.0

75.2

19.7

4.1

4.4

4.25

Мулла Содиқ

28.3

57.5

18.5

4.45

4.45

4.45

Гулистон

31.0

29.5

15.0

4.25

4.3

4.3

Нурафшон

38.7

37.6

113

4.3

4.2

4.25

Абадий

33.0

39.0

16.2

4.4

4.4

4.4

Навбаҳор

26.2

45.4

15.0

4.0

4.0

4.0

Советский

27.6

40.2

13.6

4.25

4.1

4.13

Шелочка

19.5

33.0

14.3

5.5

4.35

4.42

Беном

32.1

42.1

12.3

4.05

4.05

4.05

Бодоми

25.4

37.0

16.5

4.5

4.45

4.45

Мароканд

11.4

49.0

15.7

4.55

4.45

4.47

Августовский

10.0

31.0

12.0

4.0

4.0

4.0

Курсодиқ st

16.3

38.5

21.2

4.4

4.57

4.47

Оқпишар

33.6

42.0

15.2

4.1

4.1

4.1

Красношеки

5.1

40.0

16.3

4.5

4.3

4.4

Наврўз

26.6

73.0

14.3

4.6

4.35

4.47

Сентябрский

14.3

45.2

13.6

4.5

4.3

4.4

Ўрганилаѐтган ўрик навларида касаллик ва зараркунандалар билан

зарарланиши ҳам ўрганилди, бунга кўра 2018-йил кузатувларида касаллик ва
зараркунандалар кузатилмаган бўлса ҳам 2019-2020-йилларда анча зарар
етказганлиги аниқланди.

Қуйида 3-жадвалдан кўриниб турибдики кластераспариоз касаллиги

меваларда 1.0-3.0 % ни ташкил қилди, баргларда 1.5-3.5% ни
ташкил қилди. Меваларда ва баргларда касаллик аломатлари
бирданига авж олиб кетди, мевалар тўкилиб кетганлиги


background image

Akademik M.Mirzaev nomidagi
Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik
ilmiy-tadqiqot instituti

Volume 3 | Special Conference 1 | 2022

MEVACHILIK VA UZUMCHILIKNING

RIVOJLANISHIDA ILM-FAN YUTUQLARI

291

15-iyun, 2022

Google Scholar

Respublika anjumani

сабабли меваларда касаллик даражасини баллар билан баҳолаш имкони
бўлмади.

3-жадвал

Ўрик навларини кластераспариоз билан зарарланиш даражаси

(2018-2020 йиллар)

навлар

Зарарланиш даражаси

2018

2019

2020

меваси

барги

меваси

барги

меваси

барги

Юбилейний

навои st

-

-

1.0

1.5

-

0.5

Гулунги Миёна

-

-

1.5

1.5

-

1.0

Темурий

-

-

3.0

3.0

-

1.0

Ширпайван

-

-

3.0

2.5

-

1.0

Мулла Содиқ

-

-

2.5

3.0

-

1.0

Гулистон

-

-

3.0

3.0

-

1.5

Нурафшон

-

-

-

-

-

-

Абадий

-

-

-

-

-

-

Навбаҳор

-

-

3.0

3.0

-

1.5

Советский

-

-

2.5

2.5

-

1.5

Шелочка

-

-

3.0

3.0

-

1.5

Беном

-

-

2.0

1.5

-

1.0

Бодоми

-

-

2.5

2.5

-

1.0

Мароканд

-

-

2.0

2.0

-

1.0

Августовский

-

-

-

-

-

-

Курсодиқ st

-

-

1.5

1.5

-

1.0

Оқпишар

-

-

1.5

1.5

-

0.5

Красношеки

-

-

2.5

2.5

-

1.0

Наврўз

-

-

3.0

3.5

-

1.5

Сентябрский

-

-

3.0

3.5

-

1.5

REFERENCES

1.

Ўрик навларини фенологик фазалари ва касалликларини ўрганиш. Исроилов

М.М. Боғдорчилик узумчилик ва виночиликни истиқболли ривожлантиришда
инновацион агротехнологияларнинг аҳамияти. Тошкент 2019.73-76-бет.
2.

Қашқадарѐ лмий тажриба станциясидамаҳаллий ва четдан келтирилган ўрик

навларини биологик хусусиятларини ўрганиш. Қаршиев И.А., Ҳайитов И.Ю.
Боғдорчилик узумчилик ва виночиликни истиқболли ривожлантиришда
инновацион агротехнологияларнинг аҳамияти. Тошкент 2019.76-80-бет.
3.

Программа иметодика и сортоизучения плодових, ягодних культур и

винограда. НИИ садоводство имени И.В. Мичурина. Москва
1973г.


background image

Akademik M.Mirzaev nomidagi
Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik
ilmiy-tadqiqot instituti

Volume 3 | Special Conference 1 | 2022

MEVACHILIK VA UZUMCHILIKNING

RIVOJLANISHIDA ILM-FAN YUTUQLARI

292

15-iyun, 2022

Google Scholar

Respublika anjumani

4.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 29-март 5388-сонли

“Ўзбекистон Республикасида мевасабзавотчиликни жадал ривожлантиришнинг
қўшимча чора тадбирлари”тўғрисидаги қарори.Тошкент 2018 й.
5.

Botirov, A., & Arakawa, O. (2021). Root growth changes in the winter planting

of young „Miyabi Fuji‟apple trees. International Journal of Horticultural Science and
Technology, 8(3), 227-233.
6.

Botirov, A., An, S., Arakawa, O., & Zhang, S. (2022). Application of a

visible/near-infrared spectrometer in identifying flower and non-flower buds on
„Fuji‟apple trees. Indian Journal of Agricultural Research, 56(2), 214-219.
7.

Botirov, A., & Arakawa, O. (2022). THE INTERACTION OF ROOTSTOCKS,

WATER

AND

SOIL

HUMECTANTS

AND

YOUNG

APPLE

TREE

GROWTH. Academic research in educational sciences, 3(Speical Issue 1), 43-56.
8.

Alisher Botirov, Baxodir Ochilov, & Furqat Hasanov (2022). ILMIY-TAJRIBA

STANSIYASINING SO„NGI YILLARDAGI STATISTIK KUZATUVLARI.
Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (2), 202-207.
9.

Alisher, B. (2021). Promoting Young Apple Tree Growth after Planting in Water

Limited Areas (Doctoral dissertation,

岩手大

).

Библиографические ссылки

Ўрик навларини фенологик фазалари ва касалликларини ўрганиш. Исроилов М.М. Боғдорчилик узумчилик ва виночиликни истиқболли ривожлантиришда инновацион агротехнологияларнинг аҳамияти. Тошкент 2019.73-76-бет.

Қашқадарѐ лмий тажриба станциясидамаҳаллий ва четдан келтирилган ўрик навларини биологик хусусиятларини ўрганиш. Қаршиев И.А., Ҳайитов И.Ю. Боғдорчилик узумчилик ва виночиликни истиқболли ривожлантиришда инновацион агротехнологияларнинг аҳамияти. Тошкент 2019.76-80-бет.

Программа иметодика и сортоизучения плодових, ягодних культур и винограда. НИИ садоводство имени И.В. Мичурина. Москва 1973г.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 29-март 5388-сонли “Ўзбекистон Республикасида мевасабзавотчиликни жадал ривожлантиришнинг қўшимча чора тадбирлари”тўғрисидаги қарори.Тошкент 2018 й.

Botirov, A., & Arakawa, O. (2021). Root growth changes in the winter planting of young „Miyabi Fuji‟apple trees. International Journal of Horticultural Science and Technology, 8(3), 227-233.

Botirov, A., An, S., Arakawa, O., & Zhang, S. (2022). Application of a visible/near-infrared spectrometer in identifying flower and non-flower buds on „Fuji‟apple trees. Indian Journal of Agricultural Research, 56(2), 214-219.

Botirov, A., & Arakawa, O. (2022). THE INTERACTION OF ROOTSTOCKS, WATER AND SOIL HUMECTANTS AND YOUNG APPLE TREE GROWTH. Academic research in educational sciences, 3(Speical Issue 1), 43-56.

Alisher Botirov, Baxodir Ochilov, & Furqat Hasanov (2022). ILMIY-TAJRIBA STANSIYASINING SO„NGI YILLARDAGI STATISTIK KUZATUVLARI. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (2), 202-207.

Alisher, B. (2021). Promoting Young Apple Tree Growth after Planting in Water Limited Areas (Doctoral dissertation, 岩手大学).

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов