Talabalarni qol topi mashg’ulot jarayonida o’yining texnik usullariga o’rgatish

CC BY f
43-45
0

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Акбарова, Г. (2024). Talabalarni qol topi mashg’ulot jarayonida o’yining texnik usullariga o’rgatish. in Library, 20(4), 43–45. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/31528
Г Акбарова, Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
Преподаватель кафедры поликлинической медицины и физического воспитания
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Oliy o'quv yurdarida Qol topi sport turini rivojlantirish, talabalarda ushbu sport turiga nisbatan ijobiy tushuncha shakillantirish.qol topi sporti bo'yicha mashgidollarni tashkiUashtirish. Qol topi mashg'ulot jarayonida maxsus mashqlar yordamida o'yin ing texnik usuUariga о 'rgatish.

Похожие статьи


background image

СОВРЕМЕННЫЕ 114УЧНЫЕ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

43

Октябрь

I

2020

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

TALABALARNI

QOL TOPI

MASHG’ULOT JARAYONIDA O’YINING TEXNIK

USULLARIGA

O’RGATISH.

Akbarova G.T

Toshkent pediatriya libbiyot instituti, Ambulato’r tibbiyoti va Jismoniy

tarbiya kafedrasi o'qituvchisi.

akbarovagulbahor788@gmail.com

Annotatsiya:Oliy o'quv yurdarida Qol topi sport turini rivojlantirish, talabalarda ushbu sport

turiga nisbatan ijobiy tushuncha shakillantirish.qol topi sporti bo'yicha mashgidollarni
tashkiUashtirish. Qol topi mashg'ulot jarayonida maxsus mashqlar yordamida o'yin ing texnik
usuUariga о 'rgatish.

Kalil so'zlar: jismoniy tarbiya, sport, sog'lom xayot, jismoniy mashiqlar.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sport turlarini rivojlantirish bilan bir qalorda, "katta" sport

mavqcini ko'tarishga ham ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Yildan yilga Respublikamizda halqaro
va jahon miqyosidagi nufuzii musobaqalarni o'tkazish an'anaviy tadbirlar tarkibidan joy olmoqda.
O'zbek sportchilari Osiyo, Jahon va Olimpiya musobaqalarida yuksak natijalaiga erishib, yurtimiz
shuhrat ini jahon hamjamiyati oldida tarannum elib kelmoqda.

Ushbu natijalarni mustahkamlash va ularni yuksak darajaga ko'tarish maqsadida 2000- yillardan

boshlab mamlakatimizda "kichik Olimpiada" maqomida o'tkaziluvchi "Umid nihollari", "Barkamol
avlod" va "Universiada" kabi ko’p bosqichli ommaviy sport musobaqalari joriy etildi va borgan sari
nufuzii mavqega ega bo'lib, iste'dodli sportchilarni halqaro va Olimpiya musobaqalariga olib
chiqishda "ko'prik" vazifasini o'tab kelmoqda. Bu borada barcha ustuvor sport lurlari kabi qayd
etilgan ommaviy sport musobaqalari va Olimpiya o'yinlari dasturidan joy olgan, Yer kurrasida eng
ommaviy sport turlari salida gandbol sport turiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shu bilan bir qalorda, ayni kunda qoltopi bo'yicha iste'dodli sport zaxiralari va yuqori malakali,

raqobatbardosh sportchilarni tayyorlash hamda ommaviy gandbolni yanada kengaytirish.
mashg'ulot va musobaqalarni ilmiy asosda tashkil

qilish

zaruriyati yuksak kasbiy-pedagogik

salohiyatga ega mutaxassis-kadriar yetishtirish muhimligiga e'tibor qaratadi.

Talabalarda qoltopi o'yin texnikasini o’rgatish uchun mashg'ulot rejasini musobaqalar o'tkazilish

kunlarini aniqlagan xolda tashkiUashtirish lozim. O’rgatish jarayonida o'yin usullarini nafaqat
biomexanik nuqtaiy nazardan to'g'ri va unumla bajarish balki o'yin payitida uni qo'llashni ham
tushuntirish kerak. Shuning uchun texnik usullarga va individual taktik xarakatlarga o’rgatish
birgalikda olib boriladi. Bundan tashqari, o'yinga o’rgatish va jismoniy sifatlami tarbiyalash o'zaro
bir-biriga bog’langan xolda olib boriladi. Harakatlarga o’rgatish va jismoniy sifatlami tarbiyalash
zaminida lalabalarni harakat malakalarini tashkiUashtirish yotadi.

Jismoniy sifatlami tarbiyalash harakat malakalarini egallash jarayonini tezlasht iradi. O'yin

usullarini bajarishda jismoniy sifatlar namoyon bo’ladi va rivojlanish tezlashadi. Biroq harakatlarga
o'rgatishda qoida bo’yicha sharoil yengillashib boriladi, ammo jismoniy sifatlami tarbiyalashda
yuklama oshirib boriladi.

Наг bir usulni bosqichma-bosqich olib boriladi. Etibor harakatning asosiy bosqichiga, keyin

esa boshqa qisimlarni bajarishga qaratiladi.

Har qanday usulni o'rgatishda texnik-taktik harakatlarning ketma-ketligi mantiqan to'g'ri bo'lishi

kerak.

1.

Usul bilan tanishtirish.

2.

Usulni soddalashtirib o'rgatish.


background image

СОВРЕМЕННЫЕ 114УЧНЫЕ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

44

Октябрь

I

2020

3.

Usullarni o'yin xolatiga yaqinlashtirib takominlashtirish.

4.0'rganilgan usullarni o'yinda qo'llash.
Usui bilan tanishtirishda, albatda, ko'rgazmali qurollardan foydalanib, usul to'g'risida

malumot berish va tasawur hosil qilish zarur. Ko'rgazmali qurollardan qayta foydalanilganda
(rasmlar, jadval, vidiyotasmalar) o'rganilayotganda usul va harakatlarning ancha muhim
bo'laklariga ahamiyat beriladi. O'yin usullari va harakatlami ko'rsatishda usulning ahamiyati va uni
o'yin payitida unumli qo'llash to'g'risida gapirib berish maqsadga muovotiq bo'ladi.

Harakat to'g'risida tasawurga ega bo'lish uchun shu usullarni bajarib ko'rish imkoniyati

beriladi. Xarakatlami soddalashtirilgan sharoitda o'rganish kamchiliklami bartaraf qilishga yordam
beradi. Ushbu holatda qanday muvaflaqiyatga erishish tayyorlovchi va yondoshuvchi tanlashga
bog'liq bo'ladi.

Harakat to'g'risida tasawurga ega bo'lish uchun shu usullarni bajarib ko'rish imkoniyati

beriladi. Harakatlami soddalashtirilgan sharoitda o'rganish kamchiliklami bartaraf qilishga yordam
beradi.Ushbu holatda qanday muvaflaqiyatga erishish tayyorlovchi va yondoshuvchi mashqlarni
tanlashga bog'liq bo'ladi. Harakat elementlarini his qilish uchun harakatlami majburiy chegaralab
va belgilab qo'ygan usullari qo'llaniladi.

O'yin usullarini soddalashtisilgan yoki murakkablashtirilgan sharoitda o'rgatish uchun

o'yinning dastlabki holati, masofa,yo'nalish harakati tezligi va har xil xalaqit beruvchi unsurlar
kiritiladi. Bu o'z navbatida, usulga o'rgatishdaga to'siqlarni bartaraf qiladi.

Mashgulot jarayonlarida 6 oy mobaynida biz talabalarni qol topi texnik usullariga o'rgatishda

quyidagi birnecha amaliy mashqlarni tafsiya qildik:

l.Oldinga, yon tomonga, orqa bilan oldinga to'pni yerga urib xarakat qilish.
2.Shularning xammasini yugirgan xolatda bajarish.
3.11onizi yo'nalishida har-xil to'siqlarni aylanib, to'pni yerga urib yurish.
4.

Har xil to'siqlardan xatlab, to'pni yerga urib olib yurish.

5.

Har xil tezlikda yugurib, toxtab va yana tezlashib, to'pni yerga urib olib yurish.

To'pni yerga urib yurish

6.

Yo'nalishlarni o'zgartirib (90-180-360 darajada) to'pni yerga urib olib yurish.

7.6-7 metrli chiziqlarga to'g'ri tekkizib, chiziq bo'ylab to'pni yerga urib olib yurish.
8.0'ng va chap qo'llarda to'pni yerga galma-gal urib olib yurish.
9.

Bir vaqtda to'pni yerga urib olib yurish.

lO.Bir o'yinchi to'pni yerga urib olib yuradi, ikkinchisi to'pni olib qo'yishga harakat qiladi.


background image

СОВРЕМЕННЫЕ 114УЧНЫЕ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

45

Октябрь

I

2020

Mashiqlarni odiy mashqlardan murakab mashqlarga 6 oy mobaynida murakkabligini oshirib

bordik.

Xulosa: talabalarda qol topi mashg'ulot jarayonida maxsus mashqlar yordamida o'yining texnik

usullariga o'rgatish. O'tkazgan ushbu mashg'ulotlarimizda 6 oy davomida jamoa ichki muxit va
birdamligi shakillandi, individual maxoratlari, jamoviy texnik xarakatlari shakillandi, o'rtoqlik
uchrashuvlari va rejadagi musobaqalarda o'tgan yillarga qaraganda 70% ko'rsatkichga ijobiy
natijaga oshdi.

O'tgan vaqt davomida jamoa ijobiy taratga o'zgardi, yani jamoada o'yin tempi shakilland,

o'yinchilarning individual maxorati oshdi.

Adabiyotlar:

1.

"Sport va xarakatli o'yinlar" o'quv qo'llanma Roshen Azizova Toshkent-2020 yil

2.

"Jismoniy tarbiya va sport" M.Abduraxmonov o'quv qo'llanma Toshkent-2016 yil.

3.

"Jismoniy tarbiya" T.S.Usmonxo'jayev, S.G.Arzumanov kasp-hunar ko'llejlari uchun

darslik. Toshkent-2007. yil

4.

"Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati" T.S.Usmonxo'jayev o'quv qo'llanma Toshkent-

208 yil.

Библиографические ссылки

"Sport va xarakatli o'yinlar" o'quv qo'llanma Roshen Azizova Toshkent-2020 yil

"Jismoniy tarbiya va sport" M.Abduraxmonov o'quv qo'llanma Toshkent-2016 yil.

"Jismoniy tarbiya" T.S.Usmonxo'jayev, S.G.Arzumanov kasp-hunar ko'llejlari uchun darslik. Toshkent-2007. yil

"Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati" T.S.Usmonxo'jayev o'quv qo'llanma Toshkent-208 yil

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов