Способы профилактики бронхиомикоза рыб и факторы, вызывающие его

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Балиев, Ш., Сулайманова, Н., & Мавланов, С. (2024). Способы профилактики бронхиомикоза рыб и факторы, вызывающие его. in Library, 1(1). извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/33786
Шавкат Балиев, Ветеринарный научно-исследовательский институт

Ветеринарный научно-исследовательский институт, директор лаборатории болезней птицы, кроликов, рыб и пчел, доктор философских наук по ветеринарным наукам, старший научный сотрудник

Н Сулайманова, Ветеринарный научно-исследовательский институт
tayanch doktorant
С Мавланов, Ветеринарный научно-исследовательский институт
v.f.d., professor
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В статье представлен анализ научных источников о профилактике бронхиомикоза и факторах, вызывающих это заболевание у рыб, выращиваемых в искусственных водоемах.

Похожие статьи


background image

VETERINARIYA

MEDITSINASI

40

Maxsus son 1. 2024

UDK: 639 3:616.9:616.084

Sh.K. Baliev,

v.f.f.d,

N.A. Sulaymanova,

tayanch doktorant.

S.I. Mavlanov,

v.f.d., professor,

Veterinariya ilmiy tadqiqot instituti

BALIQLAR BRONXIOMIKOZINI OLDINI OLISH USULLARI VA KELTIRIB

CHIQARADIGAN OMILLAR

Annotatsiya:

Ushbu maqolada sun 'iy suv havzalarida boqilayotgan baliqlarni bronxiomikoz kasalligini oldini olish va

bu kasallikni keltirib chiqaradigan omillar haqidagi ilmiy manbaalar tahlili bayon etilgan.

Аннотация:

В статье представлен анализ научных источников по профилактике бронхиомикоза рыб, выра-

щиваемых в искусственных водоемах, и факторов, вызывающих это заболевание.

Kalitso‘zlar:

suv, havza, jabra, baliq, infeksiya, zamburug', gematoma, malyok, nekroz.

Mavzuning dolzarbligi.

Bugun mamlakatimizda barcha

sohalarda bo'lgani kabi yurtimiz aholisini sifatli oziq-ovqat

mahsulotlariga bo'lgan talab va extiyojlarini ta'minlash

bugungi kunning dolzarb muammolaridan biriga aylanib

bormoqda. Shu munosabat bilan oziq- ovqat mahsulotlari

qatorida baliq mahsulotlarining o'rni ham sezilarli darajada

yuqori desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek baliqchilik

xo'jaliklarida baliq mahsuldorligini oshirishga to'sqinlik qilib

kelayotgan qator omillar mavjud. Baliqlarda uchraydigan

infeksion kasalliklari shunday omillardan sanaladi va

baliqchilik xo'jaliklariga iqtisodiy zarar yetkazib, hattoki

inqiroz holatiga ham keltirib qo'yishi shubhasizdir. Bu turli

turdagi baliqlaming о' ta yuqumli bronxiomikoz kasalligi

bo'lib. jabra apparatidagi qon tomirlaming zararlanishi va jabra

to'qimasining nekrozlanib tushib qolishi bilan xarakterlanadi.

Karp, sazan va ulaming gibridlari hamda karas, peskar kabi

yovvoyi baliqlarda ko'proq uchrab, kasallik qo'zg'atuvchisi bu

Bronchiomyces

sanguinis

(Plehn),

shukalaming

qo'zg'atuvchisi Bronchiomyces demigrans (Plehn) lin turdagi

baliqlarda esa har ikkala turdagi zamburug'lar parazitlik

qilishadi. Br sanguinis - bu spesifik qon paraziti hisoblanadi

zamburug'laming giflari (ichidagi xuddi tuxumga o'xshash

pushtalari) kuchli shoxlangan bo'lib qalinligi 8-30 mkm,

uzunligi 10-15 mkm ga teng. Ular odatda yupqa bo'lib, spora

hosil qilganida esa qalinlashadi. Kuchli shoxlangan

(tarmoqlangan) giflar faqat jabraning qon tomirlarida

joylashadi hamda jabraning bo'lmalarida va nafas olish

organining burmalarida bo'ladi. B.demigrans zamburug'ining

mitseliysi daraxtsimon shoxlangan giflardan iborat bo'lib,

po'stlog'i qalin ikki qon turli membrana shaklida bo'lib

qalinligi 0,5-0,7 mkm, rivojlanishning oxirgi bosqichida 22-28

mkm gacha uzayadi. Gifning eni 13-15 mkm. Giflar dastlab

nafas oluvchi qatlamlardagi kapillyarlarda, so'ngra esa vena

qon tomiriga kirib, uning yorilishi natijasida jabraning

biriktiruvchi to'qimasiga kirib oladi va u yerda o'sishni davom

etadi. .[3,5,10]

Epizootologik

ma’lumotlar.

Bronxiomikoz

qo'zg'atuvchisi tabiatda keng tarqalgan. Biroq, bu kasallikni

epizootiya va enzootiya ko'rinishi tabiiy suv havzalarida qayd

qilinmaydi. Kasallik sun'iy suv havzalarida urchitilayotgan

baliqlar orasida kelib chiqadi, qaysikim bunday suv

havzalarida qo'zg'atuvchining rivojlanishi uchun qulay sharoit

mavjud. .[7,9,12]

Infeksiyaning asosiy manbai - bu kasal baliqlar,

kasallikdan o'lgan baliqlaming jasadlari va parazit tashuvchi

baliqlar. Zararlanish hovuzdagi balchiqlar orqali amalga

oshadi. Bir suv havzalaridan ikkinchisiga qo'zg'atuvchilar

kasal baliqlar orqali yoki kasallanib sog'aygan baliqlar orqali

tarqaladi. Bundan tashqari, havzani antisanitariya holatida

bo'lishi, oziqani noto'g'ri taqsimlanishi, baliqlarni to'yimsiz

oziqalar bilan oziqlantirish, suv oqimining kamligi, suv

havzalaming xaddan tashqari organik moddalar bilan

ifloslanganligi, qish faslida havzada kasalliklami oldini olishga

qaratilgan kerakli tadbirlar olib bormasligi katta sabablardan

biri hisoblanadi. .[6,8,10]

1-rasm. Baliqlar bronxiomikozi qo‘zg‘atuvchisi va klinik

belgilarini ko'rinishi.

Kasallikning epizootiya va enzootiya ko'rinishi yozda,

suvning harorati +22+25 gradus bo'lganida kuzatiladi.

Kasallikka karp, sazan va ulaming gibridlari, karas, peskar, lin
va njukalar moyil. Yuqorida ko’rsatilgan baliqlaming barcha
yoshdagilari kasallikka moyil, biroq 1-2 yoshdagilari ko’proq
zararlanadi. Kasallik ularda og’ir ko’rinishda kechib o’lim 46-
71%ni tashkil qiladi. Kasallikning klinik belgilari. Kasallik

juda ham og’ir kechadi. Kasallikning epizootik ko'rinishi


background image

VETERINARIYA

MEDITSINASI

Maxsus son 1. 2024

41

ko’proq yozda kuzatilib tashqi muhitning haroratiga bog'liq
xolda 5-12 kun davom etadi. Kasallikni boshida B, sanquinis

zamburug'ining jabra bo'lmalarning qon tomirlariga kirib

olganida nuqtasimon qon qo'yilishlar kuzatiladi, so'ngra

zamburug'ning giflari jabra qon tomirining ichida o'sishi

oqibatida uning to'lishi (parazitar emboliya) va qon

aylanishning

buzilishiga

olib

keladi,

natijada

jabra

to'qimasining ayrim qismlari qon bilan ta'minlanishi

yomonlashadi, oqarib qoladi. Ayrim qismlari esa nobud

bo'ladi. va jabraning burchaklari notekis bo'lib qoladi.
Jabraning boshqa qismlari esa qonning qon tomirlarda yig’ilib
qolishi (zastoy) oqibatida ko'kimtir tusga kirib oladi. Kasai

baliqlar ozuqa qabul qilmaydi, tashqi muhit taasurotlariga

javob kaytarilishi keskin pasayadi yoki umuman javob

qaytarmaydi, suvning yuzasiga suzib chiqib, biroq havoni

qabul qilmaydi, xuddi zamorga o'xshash va baliqlami qo'l bilan

ushlash juda ham oson. Kuchli zararlangan baliqlar yon
boshiga yotib va shu holatda nobud bo’ladi. Chiqim 50-70%
ga yetadi. Kasallanib sog’aygan baliqlaming jabrasi xuddi
yoyilganga o’xshaydi va jabralari bir yil davomida tiklanadi.
.[5,13,11]

2-rasm. Bronxiomikozda baliq jabrasini ko‘rinishi.

Patogenezi. Zamburug’ning o’sgan gifalari qon tomir

ichini berkitadi, natijada to’qimalami qon bilan ta'minlanishi
vakislorod almashinuvi buziladi, nekrozga uchragan jabra
to’qimalari yemiriladi va ikkilamchi saprofit mikroblar va
zamburug’laming rivojlanishi uchun qulay sharoit tug’iladi.
Zamburug’ning giflari barcha ichki parenximatoz organlarda,
jumladan, qon hosil qiluvchi organlaming qon tomiriga kirib
olib o’sishi oqibatida kasallikni kechishi yana ham avj olib
baliqlami nobud bo’lishiga olib keladi. .[3,5,11]

Patanatomik o‘zgarishlar.

Nobud bo’lgan baliqlaming

jasadlarini yorib qo’rilishi va jabradan tayyorlangan gistologik
namunalar (srez) tekshirilganda zamburug’ laming gifalari va
sporalari yaxshi ko’rinadi. Qon tomirlar giperemiyalashgan,
zamburug’ giflari bilan to’lib qisqamv, respirator
qatlamlardagi qon tomirlar kolbasimon kengaygan, uning
devorlari va epitelial to’qimasi yorilgan. Parenximatoz
organlaming to’qimalari qon bilan to’lgan, yog’ va
glikogenning qatlami yupqalashgan.

Diagnoz.

Kompleks usulda: epizootologik ma'lumotlar

inobatga olishi kerak, klinik belgilariga qarab va kasallikdan
o’lgan baliq jabrasini mikroskopik tekshimvdan o’tkazib,
zamburug’ giflari va sporalarini topish asosida qo’yiladi.
Bronxiomikoz bilan kasallangan baliqlar boshi suv ostiga
qaratilgan bo’ladi. [2,4,14]

Kasallikni oldini olish va qarshi kurashish tadbirlari.

Bronxiomikoz kasalligi kelib chiqqanda butun kompleks

epizootiyaga qarshi tadbirlami amalga oshirish kerak. Birinchi

navbatda baliqlami saqlashning zoogigienik sharoitlarini
yaxshilash, baliqlarga oziqa berishni to’xtatish, suv oqimini
tezlashtirish, suvni kislorod bilan boyitish, havza suviga
gektariga 100 kg so’ndirilgan ohakni suspenziya shaklida va
bundan tashqari 65 % li gipoxlorid kalsiyni gektariga 10 kgdan

kukun holatda butun havza sathiga shaxmat doskasi shaklida

sepib chiqish, bronxiomikozga chalingan baliqlami muntazam
ravishda, ayniqsa kasallikdan o’lgan baliq jasadlarini ovlab,
agarda tovarlik ko’rinish buzilmagan bo’lsa, iste'molga
chiqarish, kuchli oriqlangan baliqlami esatermik ishlovdan
so’ng hayvon va parrandalarga ozuqa sifatida berilishi tavsiya
etiladi. Kasallik tarqalishini oldini olish uchun kasallik
chiqgan xo’jalikdan baliqlar eksportini cheklash, baliq ovida
ishlatiladigan barcha inventarlami, qaysikim kasal baliqlami

ovlashda ishlatilgan jihozlami 2%li formalin eritmasida bir

soat davomida dezinfeksiyalanadi yoki idishlarga solib 30
minut davomida qaynatiladi, yog’och va metallardan
tayyorlangan asbob-uskunalami olovda kuydirib olish lozim.

[4,8,9]

Xulosa.

Baliqlami bronxiomikoz (jabrani chirish)

kasalligi asosan noto’g’ri qurilgan havzalarda, qish faslida
umuman quritilmagan, baliqlami noto’g’ri oziqlantirish,
oziqani noto’g’ri taqsimlash, kasallikga chalingan baliqlami
boshqa xo’jaliklardan olib kelish,


background image

VETERINARIYA

MEDITSINASI

42

Maxsus son 1. 2024

havzaga kelayotgan suv truba og'ziga sito-filtrlar qo'yilmagan

ko'p yillik havzalarida uchraydi. Bu kasallikni to'liq davolash

usullari ishlab chiqilmagan, shu sababli kasallikni oldini olish

chora tadbirlari har doim olib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.

Daminov A.S.,Nasimov Sh.N., GerasimchikV.A.,

Eshbo'riyev S.B., Qurbonov F.I. "Baliq kasalliklari” O'quv
qo'llanma. Toshkent-2020.

2.

Safarova F.E., Azimov D.A., Akramova F.D.,

Shakarboyev E.B., Qahramonov B.A. "Baliqlar kasalliklari'’

Toshkent 2020 yil. 18-25 bet.

3.

Герасимчик В.А., Садовникова Е.Ф "Болезни рыб

и пчел”. Учебное пособие. Минск, 2017 год.

4.

Каплич В.М., Герасимчик В.А.,Зявгинсев В.Б.

«Рыбоводство» Минск 2014 год.

5.

Герасимчик В.А., Садовникова Э.Ф. "Болезни рыб

и пчёл” Минск ИВС Минфина 2017 год.

6.

Новак А.И., Новак М.Д. "Инвазионный болезни

рыб” Рязань-2012 год.

7.

Головина Н.А., Стрелков Ю.А., Воронин В.Н.,

Головин П.П., Евдокимова Е.Б., Юхименко Л.Н. Их-
тиопология. Учебник - М.: Мир, 2003 год.

8.

Грищенко Л.И., Акбаев М.Ш., Васильков Г.В.,

"Болезни рыб и основы рыбоводства”, Москва. Колос 1999
год.

9.

Сабодаш В.М. «Эффективное прудоводства»,

Стакеер 2006.

10.

Грищенко Л.И., Акбаев М.Ш., Васильков ГВ.

"Болезни рыб и основы рыбоводства”, учебник, Москва.
Колос 1999 год. Стр. 404-407.

И. Каплич В.М., Звгиянцев В.Б., Герасимчик В.А.

"Рыбоводства”, учебник, Минск, "ИВЦ Минфина” 2016 г.
Стр. 290-292.

12.

Джмиль

В.И.

«Мониторинг

инвазионных

болезней карпов в отдельных прудовых хозяйствах
Украины» Материалы V научно-практической кон-
ференции международной ассоциации паразитоце-
нологов «Паразитарные системы и паразитоценозы
животных» Витебск ВГАВМ 2016. 24-27 мая. стр. 43-45.

13.

Васильков Г.В., Грищенко Л.И., Енгашев В.Г,

Канаев А.И., Ларькова З.И., В.С.Осетров, "Болезни рыб”,
Справочник/, Агропромиздат, 1989. - 288 с., 106-108 Б.

14.

Panjvini F., Abarghuei S., Khara H., Parashkoh H.M.

Parasitic infection alters haematology and immunity

parameters of common carp,

Cyprimis carpio,

Linnaeus, 1758

// Journal of parasitic diseases. 2016. Vol. 40, no. 4. Pp. 1540-

1543.
Библиографические ссылки

DaminovA.S.,Nasimov Sh.N., GerasimchikV.A., Eshbo'riycv S.B., Qurbonov F.I. "Baliq kasalliklari” O'quv qo'llanma. Toshkent-2020.

Safarova F.E., Azimov D.A., Akramova F.D., Shakarboyev E.B., Qahramonov B.A. "Baliqlar kasalliklari” Toshkent 2020 yil. 18-25 bet.

Герасимчик В.А., Садовникова Е.Ф "Болезни рыб и пчел”. Учебное пособие. Минск, 2017 год.

Каплич В.М., Герасимчик В.А.,Зявгинсев В.Б. «Рыбоводство» Минск 2014 год.

Герасимчик В.А., Садовникова Э.Ф. "Болезни рыб и пчёл” Минск ИВС Минфина 2017 год.

Новак А.И., Новак М.Д. "Инвазионный болез­ни рыб” Рязань-2012 год.

Головина Н.А., Стрелков Ю.А., Воронин В.Н., Головин П.П., Евдокимова Е.Б., Юхименко Л.Н. Их-тиопология. Учебник - М.: Мир, 2003 год.

Грищенко Л.И., Акбаев М.Ш., Васильков Г.В.,"Болезни рыб и основы рыбоводства”, Москва. Ко­лос 1999 год.

Сабодаш В.М. «Эффективное прудоводства», Стакеер 2006.

Грищенко Л.И., Акбаев М.Ш., Васильков Г.В. "Болезни рыб и основы рыбоводства”, учебник, Москва. Колос 1999 год. Стр. 404-407.

Каплич В.М., Звгиянцев В.Б., Герасимчик В.А. "Рыбоводства”, учебник, Минск, "ИВЦ Мин­ фина” 2016 г. Стр. 290-292.

Джмиль В.И. «Мониторинг инвазионных болезней карпов в отдельных прудовых хозяйствах Украины» Материалы V научно-практической кон­ференции международной ассоциации паразитоценологов «Паразитарные системы и паразитоценозы животных» Витебск ВГАВМ 2016. 24-27 мая. стр. 43-45.

Васильков Г.В., Грищенко Л.И., Енгашев В.Г., Канаев А.И., Ларькова З.И., В.С.Осетров, "Бо­лезни рыб”, Справочник/, Агропромиздат, 1989. - 288 с., 106-108 Б.

Panjvini F., Abarghuei S., Khara H., Parashkoh H.M. Parasitic infection alters haematology and immunity parameters of common carp, Cyprinns carpio, Linnaeus, 1758 // Journal of parasitic diseases. 2016. Vol. 40, no. 4. Pp. 1540-1543.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов