Теория спроса и предложения и рынка труда

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
10-15
0

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Урунбаева , Ю., & Мардонова, С. (2024). Теория спроса и предложения и рынка труда. in Library, 1(1), 10–15. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/35094
Юлдуз Урунбаева , Самаркандский институт экономики и сервиса

Самаркандский институт экономики и сервиса, доцент кафедры экономической теории, доктор философских наук по экономике

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В этой статье рассматривается основополагающий экономический принцип спроса и предложения, в частности, в контексте рынка труда. В ней рассматривается, как силы предложения, охватывающие доступную рабочую силу и ее навыки, взаимодействуют со спросом на рабочую силу со стороны предприятий и организаций. Рассматриваются ключевые факторы, влияющие на обе стороны уравнения, включая уровень образования, технологический прогресс, экономические условия и государственную политику.


background image

http://web-journal.ru/

Часть-19_ Том-5_

Апрель -2024

ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

10

ISSN:
3030-3680

TALAB VA TAKLIF NAZARIYASI VA BOZOR MEHNATI

Samarqand Iqtisodiyot va Servis instituti

O’rinboyeva Yulduz Pirnazarovna

– I.f.f.dok. dotsent

Ulduzurunbaeva75@gmail.com

Mardonova Sevinch Dobil qizi

Buxgalteriya Hisobi va Menejment fakulteti MN-423 guruh talabasi

thenov2004@gmail.com


Anotatsiya:

Ushbu maqola, xususan, mehnat bozori kontekstida talab va

taklifning asosiy iqtisodiy tamoyilini o'rganadi. U mavjud ishchi kuchi va ularning
malakasini o'z ichiga olgan ta'minot kuchlarining korxonalar va tashkilotlarning
ishchi kuchiga bo'lgan talabi bilan qanday o'zaro ta'sirini o'rganadi. Tenglamaning
har ikki tomoniga ta'sir etuvchi asosiy omillar, jumladan, ta'lim darajasi, texnologik
taraqqiyot, iqtisodiy sharoitlar va hukumat siyosati ko'rib chiqiladi.

Аннотация:

В этой статье рассматривается основополагающий

экономический принцип спроса и предложения, в частности, в контексте
рынка труда. В ней рассматривается, как силы предложения, охватывающие
доступную рабочую силу и ее навыки, взаимодействуют со спросом на
рабочую силу со стороны предприятий и организаций. Рассматриваются
ключевые факторы, влияющие на обе стороны уравнения, включая уровень
образования, технологический прогресс, экономические условия и
государственную политику.

Annotation:

This article delves into the foundational economic principle of

supply and demand, specifically within the context of the labor market. It explores
how the forces of supply, encompassing the available workforce and their skills,
interact with the demand for labor from businesses and organizations. Key factors
influencing both sides of the equation are examined, including education levels,
technological advancements, economic conditions, and government policies.

Kalit soʻzlar:

imkoniyatlar,korxonalar, strategiyalar, strategik qarorlar,

muddatli bozor, bozor muvozanati, imkoniyatlar.

Ключевые слова:

возможности, предприятия, стратегии, стратегические

решения, фьючерсный рынок, рыночное равновесие, возможности.

Key words:

opportunities, enterprises, strategies, strategic decisions, futures

market, market equilibrium, opportunities.


background image

http://web-journal.ru/

Часть-19_ Том-5_

Апрель -2024

ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

11

ISSN:
3030-3680

Talab va taklif nazariyasi bozor mehnatini tushuntiradigan muhim

konseptlardan biridir. U talab va taklifning oʻzaro mos kelishi va bozor tahlili uchun
asosiy asosdir. Talab, mijozlar yoki bozor qatoridagi mahsulot yoki xizmat uchun
biror narsa iste'mol qilishga bo'lgan istaganligini ifodalaydi. Taklif esa bu talablarni
qondirish uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlar yoki xizmatlar. Bozor mehnati esa
talab va taklifning oʻzaro mos kelishi, mahsulotlarning narxining aniqlanishi,
talabning ko'rsatkichlarining aniqlanishi, va bozor qonunlarining tahlili bilan
bog'liqdir. Bu konseptlar biznesda strategik qarorlar qabul qilish, yangi mahsulotlar
va xizmatlar ishlab chiqish va bozor strategiyalarini rivojlantirishda yordam
beradi.Naflilik, bir korxona yoki shaxsning oʻzaro munosabatlari, ish oʻrni, vaqti,
malxozliklar, va ijtimoiy fe'ollar tomonidan qat'iy boʻlmagan vaziyatlarda amalga
oshirish mumkin bo'lgan faoliyatdir. Bu, oʻziga xos, mavqeyli va erkin harakatlarni
oʻz ichiga oladi. Naflilik, innovatsiyani taʼminlash, yangi sohalarda rivojlanish va
oʻzlashtirish, shaxsiy rivojlanish va jamoatni ilgari surish uchun muhim vazifalarni
bajarishda yordam beradi. Bu holatda, korxonalarda yoki shaxslarda naflilikning eng
muhim asoslari yaratilgan imkoniyatlarni tanish, xizmatlarni takomillashtirish va
innovatsiyani rag'batlantirish uchun qoʻllaniladi.Oʻzbekistonda bozor muvozanati
taminlash, korxona va isteʼmolchilarning talablarini va takliflarini mos kelishi uchun
strategik amalga oshiriladi. Bu, bozor tahlilini, mijozlar va bozor qatoridagi mahsulot
yoki xizmatlarga talablarni aniqlash va mos kelishni taʼminlashni oʻz ichiga oladi.

Bozor muvozanati taminlash jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat boʻladi:
1. Bozor tahlili: Bozor tahlili oʻz vaqti, oʻz belgilari, va oʻz vaqtningi

koʻrinishida bozor holatini tushunishga yordam beradi. Bu jarayon oʻzbek
bozorining standartlari, tendensiyalari, mavqeyli xususiyatlari va isteʼmolchilarining
soʻrovlari va tabassumlarini oʻrganish bilan boshlanadi.

2. Talab va taklif analizi: Mijozlar va bozor qatoridagi mahsulot yoki

xizmatlarga talablarini aniqlash va qondirish tahlili, shuningdek, bozor qatoridagi
mahsulotlarning takliflarini oʻrganish bilan yakunlanadi

3. Strategik rejalashtirish: Bozor tahlili va talab-taklif tahlili natijalariga

asoslangan holda, korxonalarning strategik maqsadlarini, bozor segmentlarini,
vaqtni, yoki geografiyani belgilash, reklama va marketing chora-tadbirlarini
rivojlantirishni oʻz ichiga oladi.

4. Monitoring va qisqa muddatli reagirovaniya: Bozor muvozanati jarayonini

amalga oshirishda, monitoring va qisqa muddatli reagirovaniya muhim ahamiyatga
ega. Bozor muvozanati tizimini toʻliq tushunish uchun oʻzbek bozori tizimini


background image

http://web-journal.ru/

Часть-19_ Том-5_

Апрель -2024

ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

12

ISSN:
3030-3680

yakunlangan mahsulotlarning sotishiga yoki sotilmaganiga qarab, isteʼmolchilarning
baholash va fikr-mulohazalarini oʻrganish shart.

Bozor muvozanati taminlash, korxonalarga oʻz tizimlarini taʼmirlovchi, qisqa

muddatli bozor munosabatlari va mijozlar bilan qoʻllanilishi uchun zarur boʻlgan
samaradorlikni taʼminlash uchun asosiy tushunchalarni taqdim etadi.

Testning savollari:

1. Talab taklif nazariyasi nima?
a) Talabni yo'qotish
b) Talablarni o'rganish va ularning zaruriyatlari va talablari haqida fikr

yuritish

c) Talablarni qanoatlantirish
d) Talablar haqida ma'lumotlar to'plash
2. Talab taklif nazariyasi nima uchun kerak?
a) Har bir talabning qanday bo'lishi kerakligini aniqlash uchun
b) Dasturlarni yaxshi tuzish uchun
c) Talablarni rivojlantirish uchun
d) Talablarni o'rganish uchun
3. Talab taklif nazariyasi qanday vositalardan foydalanadi?
a) Sinovlar va testlar
b) Ma'lumotlar va ma'lumotlar analizi
c) Talablarni o'rganish va aniqlash usullari
d) Hammasi yaroqli
4. Talab taklif nazariyasi qanday qilib takliflarni shakllantiradi?
a) O'qituvchilar tomonidan
b) Talablar tomonidan
c) O'qituvchilar va talablar hamkorlikda
d) Faqat testlar orqali
5. Talab taklif nazariyasi nima maqsadlar uchun ishlatiladi?
a) Talablarni hisobga olish
b) Dasturlarni tuzish
c) Dasturlarni rivojlantirish
d) O'quv jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirish
6. Agarbiznes nima?
a) Agarbiznes biror narsani o'zlashtirib oladigan yoki xizmatni ko'rsatadigan

tadbirkorlik faoliyati

b) Boshqa insonlarni ishonish uchun


background image

http://web-journal.ru/

Часть-19_ Том-5_

Апрель -2024

ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

13

ISSN:
3030-3680

c) Pul ishlashning eng yaxshi usullaridan biri
d) Ishga kirishga yordam beradigan biror xizmat
7. Agarbiznesni boshlash uchun nima kerak?
a) Katta to'lovlar
b) Barcha lozim bo'lgan ma'lumotlar va qobiliyatlar
c) Katta investitsiyalar
d) Yaxshi maydon topish
8. Agarbiznes qanday qilib muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin?
a) Katta reklama
b) Yaxshi xizmat ko'rsatish
c) Sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish
d) Barcha variantlar to'g'ri
9. Agarbiznesni rivojlantirish uchun qanday strategiyalar mavjud?
a) Bozor yarim ko'paytirish
b) Sifatli xizmatlar taklif qilish
c) Xalqaro bozorlarga kiring
d) Hammasi to'g'ri
10. Agarbiznesda muvaffaqiyatli bo'lish uchun kerak bo'lgan asosiy sifatlar

qanday?

a) Sifatli kompaniya brandingi
b) Xizmat sifati va foydali hodisalar
c) Katta miqdorda moliyaviy kapital
d) Yaxshi menejment va liderlik
11. Iqtisodiy tizim nima?
a) Xalqaro savdo va xizmatlar almashishining umumiy tizimi
b) Davlat tomonidan taminotlar va xizmatlar taqsimoti
c) Respublika iqtisodiy tizimi
d) Iqtisodiy faoliyatning barcha sohalarini o'z ichiga olgan tizim

12. Iqtisodiy tizimda qanday resurslar ishlatiladi?
a) Faqat pul mablag'lar
b) Pul mablag'lar, ishlab chiqarish quvvatlari, va ijtimoiy resurslar
c) Ishlab chiqarish quvvatlari va ijtimoiy resurslar
d) Faqat ishlab chiqarish quvvatlari
13. Mulkchilik nima?
a) Xalqaro savdo munosabatlari


background image

http://web-journal.ru/

Часть-19_ Том-5_

Апрель -2024

ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

14

ISSN:
3030-3680

b) Respublika iqtisodiy faoliyati
c) Sahibkorlik va boshqarish tizimi
d) Xalqaro savdo muomalalari
14. Mulkchilikda qanday turiy mulklar mavjud?
a) Faqat real mulklar
b) Real va immaterial mulklar
c) Immovable va movable mulklar
d) Faqat intellektual mulklar
15. Mulkchilik tushunchasi qanday o'rnini egallaydi?
a) Faqat to'lovlar va pul mablag'lar
b) Real va immaterial mulklar
c) O'zlashtirilgan tadbirkorlik faoliyati
d) Barcha variantlar to'g'ri
16. Ish haqi nima?
a) Ish o'rinini qo'llab-quvvatlovchi hujjat
b) Ish o'rinidan olingan maosh
c) Menejerlik pozitsiyasining nomi
d) Ish bilan bog'liq qonunlar to'g'risida yo'nalishlar
17. Ish haqini belgilash uchun qanday faktorlar o'zgaruvchan?
a) Faoliyat turi
b) Yil davomida ortiqcha ko'ngil ochar ko'rish
c) Ish o'rinining geografik joylashishi
d) Barchasi to'g'ri
18. Mehnat munosabatlari nima?
a) Ish bilan bog'liq shaxsiy munosabatlar
b) Ish o'rinidagi odamning amal etish tarzini o'rganish
c) Menejerlik faoliyati
d) Ish haqini baholash
19. Mehnat munosabatlarini yaxshilash uchun qanday tavsiyalar beriladi?
a) Ish haqini pasaytirish
b) Ish haqini oshirish
c) Menejerlik pozitsiyasini o'zgartirish
d) Menejerlik tushunchasini tushunish
20. Ish haqi va mehnat munosabatlari qanday o'zgaradi?
a) Qonunlar va qarorlar bilan
b) Xalqaro savdo munosabatlari


background image

http://web-journal.ru/

Часть-19_ Том-5_

Апрель -2024

ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

15

ISSN:
3030-3680

c) Kompaniya direktorlarining quyidagi yo'nalishlariga ko'ra
d) Faqat katta korxona boshqaruvining faoliyati bilan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Худокормов А.Г. Экономическая теория: Новейшие течения Запада.-

М.: ИНФРА-М, 2009.- с. 416.

2.https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/iqtisodiyot/talab-va-taklif-

nazariyasi-bozor-muvozanati

3.https://worldlyjournals.com/index.php/IJSR/article/download/1302/1746
4.

https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/742


Test javoblari:
1. b) Talablarni o'rganish va ularning zaruriyatlari va talablari haqida fikr

yuritish

2. a) Har bir talabning qanday bo'lishi kerakligini aniqlash uchun
3. c) Talablarni o'rganish va aniqlash usullari
4. c) O'qituvchilar va talablar hamkorlikda
5. d) O'quv jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirish
6. a) Agarbiznes biror narsani o'zlashtirib oladigan yoki xizmatni

ko'rsatadigan tadbirkorlik faoliyati

7. b) Barcha lozim bo'lgan ma'lumotlar va qobiliyatlar
8. d) Barcha variantlar to'g'ri
9. d) Hammasi to'g'ri
10. d) Yaxshi menejment va liderlik
11. d) Iqtisodiy faoliyatning barcha sohalarini o'z ichiga olgan tizim
12. c) Ishlab chiqarish quvvatlari va ijtimoiy resurslar
13. c) Sahibkorlik va boshqarish tizimi
14. c) Immovable va movable mulklar
15. b) Real va immaterial mulklar
16. b) Ish o'rinidan olingan maosh
17. d) Barchasi to'g'ri
18. a) Ish bilan bog'liq shaxsiy munosabatlar
19. a) Ish haqini pasaytirish
20. a) Qonunlar va qarorlar bilan

Библиографические ссылки

Худокормов А.Г. Экономическая теория: Новейшие течения Запада.- М.: ИНФРА-М, 2009.- с. 416.

https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/iqtisodiyot/talab-va-taklif-nazariyasi-bozor-muvozanati

https://worldlyjournals.com/index.php/IJSR/article/download/1302/1746

https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/742

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов