Влияние препарата Майрин на штаммы туберкулеза

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
8-10
4

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Мамадуллаев, Г., Файзиев, У., Сувонов, С., Тураев, А., & Шомурадов, Ш. (2024). Влияние препарата Майрин на штаммы туберкулеза. in Library, 19(2), 8–10. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/35373
Гулмурод Мамадуллаев, Ветеринарный научно-исследовательский институт

Директор Ветеринарного научно-исследовательского института, лаборатории туберкулёза, доктор ветеринарных наук, профессор

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В статье приводятся результаты лабораторных ис­пытаний устойчивости и чувствительности штаммов M.bovis и M.tuberculosis к новому' противотуберкулёз­ ному препарату Майрин в низких и повышенных дозах. По результатам исследований при применении низких доз (0,3 %) препарата Майрин штамм показал резистент­ ность, в повышенных дозах (3.0 %) проявил чувствитель­ ность.


background image

VETERINARIYA

ЮҚУМЛИ КАШЛЛИКЛАР

8

#4(137) 2019

Г.Х.Мамадуллаев,

в.ф.д., катта илмий ходим.

У.М.Файзиев,

мустақил

тадқиқотчи. Ветеринария илмий тад/ўикот институти.

С.А.Сувонов,

СамВМИ талабаси,

А.С.Тўраев, Ш.А.Шомурадов,

Ўз. ФА Биоорганик кимё институти

МАЙРИН ПРЕПАРАТИНИНГ ТУБЕРКУЛЕЗ

ШТАММЛАРИГА ТАЪСИРИ

Аннотации

В статье приводятся результаты лабораторных ис-

пытаний устойчивости и чу вствитсльности штаммов
M.bovis и М.tuberculosis к новому противотуберкулёзному
препарату Майрин в низких и повышенных дозах. По
результатам исследований при применении низких доз (0,3
%) препарата Майрин штамм показал резистентность, в
повышенных дозах (3.0 %) проявил чувствительность.

Summary

The article presents the results of laboratory tests of the

resistance and sensitivity of M.bovis and M.tuberculosis strains
to the new anti-tuberculosis drug "Mayrin ” in low and high
doses. According to the results of studies with the use of low doses
(0.3%) of the drug “Mayrin”, the strain showed resistance, in
high doses (3.0%) showed sensitivity

Ключевые слова: микобактерия, туберкулёз, M.tuberculosis, бактериология, антимикроб, штамм, резистентность,

чувствительность.

Муаммонинг долзарблнги.

Ҳозирги даврда

туберкулёз қўзғату вчисининг турли дори воситала- рига
чидамлилиги муаммоси глобал ахдмият касб этмокда.

Жаҳон Согликни Саклаш ташкилотининг маъ-

лумотларига кура, охирги йилларда туберкулёз ин-
фскцияси бошқа юқумли касалликларга нисбатан энг куп
ўлимга олиб келаётганлиги ва касалликка қарши зудлик
билан янги замонавий чора-тадбир- лар қўллаш
зарурлигини кўрсатмокда. Касаллик- нинг олдини олиш
ва унта қарши курашиш учуй утказилаётган тадбирларга
карамасдан у шбу касал- ликдан фақатгина 2017 йилда 10
млн одам касал- ланган ва 1,6 млн одам нобуд бўлган.

Туберкулёз микобактерияларига қарши қўлла-

ниладиган турли прспаратларга нисбатан моно- ва
полирсзистент штаммларининг пайдо бўлиши ка-
салликни даволашда мураккаб муаммо ту ғдирмоқда.
Касатликни тубсркулостатик дори воситазар билан
тавопашла турли қийинчиликлар пайдо булди. Ту-
беркулёзнинг тарқатиб боришига куп жихдтдан бир ва
ундан ортиқ даволовчи дори воситатарига (изониазид,
стрептомицин, рифампицин) нисбатан штаммларининг
резистснтлиги ва мультирезистентлиги сабаб бўлмокда.
Шундан кслиб чиққан \олда УзФА Биоорганик кимё
институти

олимлари

билан

хамкорликда

янги

тубсркулостатик

-

Майрин дори воситаси яра- тилди.

Янги препаратнинг махдллий M.eovis ва M.tuberculosis
вирулент микобактерия штаммларига нисбатан сезу
вчанлиги

ва

чидамлилигини

аниклаш

борасида

бактсриологик

тадкикотлар

утказилди.

Майрин

препарати

-

этамбутол, изониазид ва рифампицин

препаратлари комбинациясидан ташкил топган.

Тадқиқот материали ва услублари.

Майрин

препаратининг M.eovis ва M.tuberculosis вирулент
микобактерия штаммларига бевосита ва билвосита
таъсири, туберкулёз қўзғату вчиларининг препарат- га
нисбатан чидамлилиги. резистентлиги ва ссзув- чанлиги
синовдан

утказилди.

Бунинг

учун

дастлаб

текширилаётган препаратнинг 0,3 ва 3,0 % концсн-
трациялардаги эритмалари стерил шароитда тайёр- ланди.
Тайёрланган препаратнинг концентрация- ларида М.Bovis
ва M.tuberculosis штаммлари турли экспозицияда
термостатда

инкубацияда

сақланди,

сўнг

Гон-

Левенштейн-Су миоши услубида ишлов берилиб,
Левенштейн-Йенсен ва Гельберг озиқа му ҳитларига
экилди (биринчи бевосита усул).

Билвосита усулда юқорида курсатилган препарат

концентрацияларини (0,3 ва 3,0 %) ўзида сақловчи
Левенштейн-Йенсен ёки Гельберг озиқа муҳитларига
туберкулёз колонияларидан экмалар экилди. Назорат
сифатида M.eovis ва M.tuberculosis штаммлари препарат
қушилмасдан озиқа мухмтларига экилди. Кузатувлар 90-
120 кун даво- мида олиб борилди.

Тадқнқот натижалари.

Майрин препаратининг

билвосита услубда in vitro синовлари.

Левенштейн-

Йенсен озика мухитига M.eovis ва M.tuberculosis
штаммлари кайта кўчириб экилди. Экилган пробир- калар
+37°С хароратда термостатда 12-16 кун инкубация даври
давомида ўстирилди.

Майрин препаратидан стерил дистилланган сув- да

0,3% ва 3% эритмалар тайёрланди. Бокс шароити- да 0,3%
ва 3% препарат сақловчи 4 қатор пробиркага M.eovis ва
M.tuberculosis штаммларидан 1 бактери- ал таёқча
микдорида бактериал масса қўшилди.

УДК 619.616.61724.8.559.59


background image

VETERINARIYA

MEDITSINASI

ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР

#4(137) 2019

9

1-жадвал.

Билвосита услубда ишлов берилган M.bovis ва M.tuherculosis штаммларига Майрин препаратининг

таъсири

Штамм номи

Препарат конц.%

Экспозиция даври,

соат

Кузатув муддати, кун

Натижа

1

M.bovis

0,3

2

7

14

21

+++-

4

+++-

24

4-4—

3,0

2

___

4

——

________

2

М. tuberculosis

0,3

2

+++-

4

+++-

24

++-

3,0

4

м »

3

Назорат M.bovis

7

14

21

++++

Назорат M.tub.

-

7

14

21

1111

Эслатма: + (плюс) штамм ўсди

- (минус) штамм ўсмади

Штаммлар 2; 4 ва 24 соат +37°С хароратда термо-

статда инкубацияда сақланди. Инкубация даври ту-
гагандан сунг штаммлар центрофу га пробиркалари- га
кўчирилди ва Гон-Левенштейн-Сумиоши услуби- да
қўзғату вчи колониялари препарат қолдиқларидан ювиб
олинди ва Левенштейн Иснссн озиқа мухитига экилди.
Экилган пробиркалар +37°С хароратли тср- мостатга
жойлаштири^ри (1-жадвал).

1-жадвал натижасига кура, 0,3% Майрин препарата

концентрациясида 2-4-24-48 соат инкубация даврида
озиқа мухитида M.eovis ва М.tuberculosis штаммлари ўсиб
чиқди. 0,3 % препарат концентра- цияси штам.мларга
бактерицид ёки бактеристатик таъсир курсатмади.

Назорат сифатида препарат билан ишлов бе-

рилмасдан озиқа муҳитларига экилган Meovis ва

М

tuberculosis штаммлари соф ҳолда типик колония- лар
ҳосил қилди.

Шундай қилиб, олинган натижадан хулоса қилиш

мумкинки,

билвосита

услуб

билан

туберкулёз

штаммларига Майрин препарати 0,3% препарат
концентрациясида бактерицид ёки бактеристатик таъсир
кўрсатмади. 0,3 % препарат кон- центрацияси сурункали
равишда қўлланилганда резистент штаммлар пайдо
булишига олиб кели- ши мумкин.

3% концентрацияда Майрин препарати M.eovis ва

М.tuberculosis штаммларига фаол бактерицид таъсир
кўрсатди.

Майрин препаратининг бевосита услубда in vitro

синовлари.

Майрин препаратининг бевосита услубда in

vitro синовларини ўтказиш учун препаратнинг 0,3%
эритмалари дистилланган сувда стерил шаро- итда махсус
боксда тайёрланди. Ҳосил бўлган препарат эритмаси
Левенштейн-Иенсен озука мухитига қўшилди ва

аралаштирилди. Аралашмадан 5 мл. дан олиниб алохида
пробиркага куйилди. Пробирка огзи дока тампон билан
беркитилди (2-жадвал).

Тиқин уста суюлтирилган парафин ёрдами- да ўралди

ва +85° С хароратда 45 дақиқа давомида термошкафда
сақланди. Тайёр бўлган озуқа муҳити 2 сутка давомида
+37° С хароратда термостатда сақланди. Тайёрланган
озука мухитига бокс шарои- тида М.tuberculosis штамми
экилди.

Назорат сифатида M.bovis ва М.tuberculosis

штаммлари препарат қўшилмаган Левенштейн- Иенсен
озуқа мухитига экилди. Кузатувлар 90 кун давом этди.
Ҳар хафтада бир марта экилган пробиркалар тафтиш
қилиб борилди ва идиш тубида- ги кондинцион суюқлик
билан озука муҳити юзаси намлантирилиб ту рилди.

2-жадвалдан куриниб турибдики, 0,3 % концентрация

Майрин препаратига M.bovis ва М.tuberculosis штаммлари
резистентлик кўрсатди. Озуқа мухитига экилган
штаммлар орадан 16-20 кун ўтгач. майда шудрингсимон
шаклда ўса бош- лади. 0,3 % препарат концентрация
туберкулёз қўзғату вчиларига бактерицид таъсир кўрсата
олма- ди.

3 % концентрацияда Майрин препарати бактерицид

таъсир кўрсатди. Озиқа муҳити юзасида туберкулёз
колониялари ўсмади.

Назорат сифатида поепарат қўшилмасдан экилган

пробиркаларда экилгандан сўнг 14-19 кун ўтгач, майда
шудрингсимон

шаклда

туберкулёз

қўзғатувчиси

колониялари жадал ўсиб чикди. Қузғату вчилар
колониялари озука м] сити юзасида дона-дона ёки бир-
бирига қўшилиб кетган, шудрингсимон шаклда, фил
суяги рангида пигментлан- ган R-колония хосил қилди.
Колониялар консистен-


background image

VETER1NARIYA

MEDITSINASI

10

#4(137) 2019

ЮҚ5 МЛ И К АСА. 1.1 И К. I АР

2-жадвал.

Бевосита услубда M.eovis ва M.tuberculosis штаммларининг Майрин препаратига нисбатан

резистентлиги ва сезувчанлигини аник^аш натижаси

Штамм номи

Препарат КОНЦ.

%

Кузатув муддати, кунлар

Натижа

10 1 20 1 30 1 40 1 50 1 60 1 70 |

90

1

M.bovis

0,3

+ + + + + + ++ +

колония ўсди

2

3,0

- - - ......

ўсмади

3

M.tuberculosis

0,3

+ + + + + + + +

колония усди

4

3,0

... - .....

ўсмади

3

Назорат, M.bovis

+ + + + + + + + +

колония ўсди

4

Назорат, M.tuberculosis

+ + + + + + + + +

колония ўсди

цияси қуруқ ва уқаланадиган, диффуз тарқалиб кет- ган,
айримлари бир оз ёпишқоқ консистенцияга эга.

Хулоса.

Бевосита ва билвосита бактериологик

услубларда синовдан утказилган “Майрин” препарата
M.bovis ва M.tuberculosis штаммларига 0,3 % препарат
концентрациясида бактерицид ёки бак- теристатик таъсир
кўрсата олмади. 0,3 % препарат концентрацияси суру
икали равишда қўлланилганда резистент штаммлар пайдо
бўлишига олиб келиши мумкии.

3 % концентрацияда Майрин препарата M.bovis ва

M.tuberculosis штаммларига фаол бактерицид таъсир
курсатди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.

“Названа самая смертоносная инфекция в мире”

И

«Вете-

ринария медицинаси» - Ташкент, 2018, №10, -Б. 10

2.

Овдиенко Н.П., Найманов А.Х., Смолянинов Ю.И. и др.

Бактериологическая диагностика туберкулёза животных

И

«Вете-

ринария» 2006, №12. - С.3-5

3.

Ященко Т.Н., Мечева И.С. Руководство по лабораторным

исследованиям при туберкулезе.-М.: Медицина, 1973. —С. 53-77.

Салимов И.Х., Салимова Д.И.,

Урақова Р.М., Дусанов А.Д.,

ҚЎЙЛАРНИНГ БРАДЗОТ КАСАЛЛИГИГА КАРШИ ВАКЦИНАНИНГ

ИММУНОГЕНЛИГИНИ ДЕНГИЗ ЧЎЧҚАЧАЛАРИДА АНИҚЛАШ

Аннотация

В статье приведены резулгаты опытов по изучению

имму ногенности опытной серии вакцины против брадзо- та
овец, изготовленного из местного штамма

О-10

возбудителя

брадзота

овец

Cl.

Oedematiens.

При

изучение

иммуногенности этой вакцины в опытах на

морских

свинках

получен положительный результат.

Summary

То the article the results of experiments are driven on the

study of adjuvanticity of experience series of vaccine against
bradzot of sheep, made from the local stamm of Q, -10 causative
agent of bradzot of sheep of Cl. Oedematiens. At study of
adjuvanticity of this vaccine in experiments on guinea-pigs a
positive result is got.

Калит cyciap: Брадзот, вакцина, қузгатувчи, штамм, спора, денгиз чучқачаси, штамм, Cl.oedematiens, имму- ногенлик.

Кириш.

Республикамизни тери, гўшт, сут, жун ва

бошка чорвачилик маҳсулотлари билан, қишлоқ
ахолисини иш билан таъминлаш, чорва моллари энг
аввало қорамол ва қўй боқаётган деҳқон фермер
хўжаликлар сонини кўпайтириш шу куннинг дол- зарб
муаммоларидан биридир. Чорва моллари со- нининг
кўпайиши хамда уларнинг маҳсулдорлиги ошишига
салбий таъсир қилувчи бир қатор омил- лар мавжудки.
уларни бартараф қилмай туриб, юқоридаги мақсадларга
эришиш жуда қийин.

Инфекцион

касалликлар,

айниқса

анаэроб

қўзғатувчиларни чақирадиган касалликлар чорва моллари
сонини кўпайишига жиддий тўсқинлик қилибгина

қолмай, уларнинг нобуд бўлишига хам олиб келади.
Қўйларнинг брадзот касаллиги хам, шахсий ёрдамчи,
деҳқон фермер хужаликларига, қолаверса, қўй боқаётган
оилалар даромадларига сезиларли зарар етказадиган
касалликлар сираси- га киради. Қўйларнинг брадзот
касаллиги дунё- нинг қуйчилик ривожланган ҳамма
жойларида кенг тарқалган бўлиб, шу жумладан
Республикамизда хам касаллик тез-тез учраб туради ва
сезиларли иқтисодий зарар келтиради.

Касаллик қўзғатувчиси

Cl.oedematiens

спора ҳосил

қилувчи, ҳаракатчан анаэроб бактерия бўлиб, ўлган
хайвон организмида спора ҳосил қилади.

УДК 619:616.006.447-097.3:636.22.2:578

Библиографические ссылки

“Названа самая смертоносная инфекция в мире” // «Вете­ринария медицинаси» - Тошкент, 2018, №10, -Б. 10

Овдиенко Н.П., Найманов А.Х., Смолянинов Ю.И. и др. Бактериологаческая диагностика туберкулёза животных // «Вете­ринария» 2006, №12. - С.3-5

Ященко Т.Н., Мечева И.С. Руководство но лабораторным исследованиям при туберкулезе. -М.: Медицина, 1973. -С . 53-77.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов