Англо-убекский военный. Словарь терминов

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
Отрасль знаний
CC BY f
1-98
14

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Курганов, А. (2020). Англо-убекский военный. Словарь терминов. in Library, 20(1), 1–98. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/12543
Анвар Курганов, Академия МВД Республики Узбекистан

Начальник кафедры узбекского языка и иностранных языков МВД Республики Узбекистан

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Этот словарь содержит термины, необходимые курсантам и курсантам военных и военизированных училищ и высших учебных заведений, а также профессорам-преподавателям для чтения, понимания и перевода литературы по темам, связанным с военными специальностями.
Словарь может быть использован студентами и курсантами МВД Республики Узбекистан и Министерства обороны, военнослужащими и всеми интересующимися английским языком.


background image

1

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЧКИ ИИШЛАР ВАЗИРЛИГИ

А К А Д Е М И Я

А.М.КУРГАНОВИНГЛИЗЧА-ЎЗБЕКЧА ҲАРБИЙ

АТАМАЛАР ЛУҒАТИ


ТОШКЕНТ – 2020


background image

2

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ўқув-услубий

кенгашининг 2020 йил 18 мартдаги 8-сонли баённомаси

билан нашрга тавсия этилган


Тақризчилар:

О. С. Ахмедов

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
инглиз тилини ўқитиш методикаси кафедраси
доценти, филология фанлари доктори

А.А.Кочкаров

Ўзбекистон

Республикаси

ИИВ

Академияси

Ҳарбий тайёргарлик кафедраси доценти п.ф.н.
доцент

Х.Д. Палуанова

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
инглиз тилини ўқитиш методикаси №1 кафедраси
мудири, филология фанлари доктори

K-94

Курганов A.M.

Инглизча-ўзбекча

ҳарбий

атамалар

луғати.

– T.:

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. – 98 б.

Ушбу луғат ҳарбий ва ҳарбийлаштирилган мактаб ва олий таълим

муассасалари ўқувчи ва курсантлари ҳамда прфессор-ўқитувчилари учун
ҳарбий мутахассисликларга оид мавзулардаги адабиётларни ўқиш ва
тушуниш ҳамда таржима қилиш учун зарур бўлган атамаларни ўз ичига
олган.

Луғатдан Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва

Мудофаа вазирлигига тегишли олий ўқув юртлари тингловчи ва курсант-
лари, ҳарбий хизматчилар ва барча инглиз тилига қизиқувчилар фойдала-
нишлари мумкин.

BBK 81.2 Angl: 68 ya 2
© Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020


background image

3

СЎЗ БОШИ

Ушбу инглизча-ўзбекча ҳарбий атамалар луғати “Инглиз ва ўзбек

тилларидаги ҳарбий терминлар қўлланилишининг лингвокультурологик
ҳусусиятлари” илмий тадқиқот мавзуси доирасида тайёрланган бўлиб,

луғатни

тузишда фойдаланилган асосий манбалар жумласига инглизча ва ўзбекча
изоҳли, инглизча – русча ва инглизча – ўзбекча умумий ва махсус луғатлар
киради. Ушбу луғатда берилган ҳарбий атамалар ўзбек тилига таржима
қилинган ҳолда изоҳ ёки таърифлар билан бойитиб борилган. Луғатни тузишда
инглиз тилидаги баъзи терминларнинг лингвокультурологик жиҳатларига ҳам
эътибор қаратилган. Масалан,

redcoat

-пиёда аскар (XVI асрнинг бошларида

британияда форманинг қизил ранги туфайли солдатлар шундай номланган).
Ушбу сўзнинг ўзбек тилидаги тўғридан тўғри таржимаси

“қизил мундир”

дир.

Луғатда пиёда аскарнинг инглиз тилида турлича номланиши ҳам берилган.
Масалан,

infantryman, doughboy, glamorboy, grabby, pebble pusher, pongo,

wobbler

. Бундан ташқари,

magic carpet

-(учар гилам) вертолётга нисбатан,

dogfight

-(итлар жанги) ҳаво жангига нисбатан,

wolf

-(бўри) старшинага

нисбатан.

Ҳарбий

атамаларнинг

инглизча-ўзбекча

ўқув

луғати

ҳарбий

ва

ҳарбийлаштирилган мактаб ва олий таълим муассасалари ўқувчи ва
курсантлари ҳамда прфессор-ўқитувчилари учун ҳарбий мутахассисликларга
оид мавзулардаги адабиётларни ўқиш ва тушуниш ҳамда таржима қилиш учун
зарур бўлган атамаларни ўз ичига олган.

Ҳозирги илғор технологиялар даврида қуролли кучларнинг таркиби ҳам

муракккаблашиб бормоқда. Замонавий қуролли кучлар турли вазифаларни
бажарувчи ўнлаб қўшинларни ўз ичга олади ва шунинг учун, ҳарбий
терминологиянинг мавзуси ниҳоятда кенг бўлиб, у кундалик ҳарбий турмушдан
тортиб фан ва технологиялар энг илғор соҳаларига кириб боради. Шундай экан,
тилдаги ҳарбга оид лексик қатлам ҳам кўлами жиҳатидан катта ва уни ташкил
қилувчи сўзлар маъноси структурасининг мураккаб бўлиши табиий. Шу нуқтаи
назардан ушбу луғат қуролли кучларнинг барча қўшинларини тўлиқ қамраб
олиш мақсадини кўзда тутмаган, балки, унга қуролли кучлар тўғрисида умумий
маълумот олиш учун етарли бўлган ва турли қўшинларнинг асосий фаолиятини
акс эттирадиган сўз ва ибораларни киритишга ҳаракат қилинди. Мавзуан
ёндошилганда бу мото-пиёда қўшин, бронетанк қўшин, артиллерия,
мухандислик қўшини, алоқа қўшини, ҳаво-десант қўшини, ҳарбий денгиз
қўшини, оммавий қирғин қуроли ва ундан ҳимояланиш, ҳужум, мудофаа, марш
ва қарши ҳужум, жанг таъминоти, ички таъминот, ҳарбий топогорафик
ҳариталар каби соҳалардан 2000 дан ортиқ сўз ва ибора шаклидаги атамалар
танлаб олинди.

Луғатга алифбо тартибида жойлаштирилган инглиз тилидаги атамалар ва

фразеологик бирикмалар қалин қора шрифтлар билан берилди. Луғатда инглиз


background image

4

тилидаги атамалар ёки қисқартиришлар берилган бўлиб, уларнинг таржималари
ўзбек тилида ўз аксини топган. Масалан,

balance

термини ҳарбий тилда

“кучлар нисбати”; “кучларнинг тенглиги”; “(

қуролнинг

) оғирлик маркази;

қолдиқ; мувозанатга келтирмоқ” деб таржима қилинган бўлса, ушбу атама
билан боғлиқ иборалар қуйидагича берилган:

~ throw the enemy off b.

душман

мудофаасини (ҳужумини) бузмоқ;

~ tip the b. of forces (in favor of)

кучлар

нисбатини ўзгартирмоқ.


background image

5

ВВЕДЕНИЕ

Данный англо-узбекский военный словарь подготовлен в рамках научно-

исследовательской темы “Лингвокультурологические особенности применения
военных терминов на английском и узбекском языках”, в число источников,
использованных для составления словаря входят английские и узбекские
толковые словари, англо-русские и англо-узбекские общие и специальные
словари. Приведенные в данном словаре военные термины переведены на
узбекский язык и обогащены комментариями и описаниями. При составлении
словаря было обращено внимание на лингвокультурологический аспект
терминов на английском языке. Например,

redcoat

-пеший солдат (в начале XVI

века в Британии так назывались солдаты из-за красного цвета формы). Прямым
переводом на узбекский язык является

“қизил мундир”

. В словаре приведены

различные названия пешего солдата на английском языке. Например,

infantryman, doughboy, glamorboy, grabby, pebble pusher, pongo, wobbler

.

Кроме того,

magic carpet

-(ковер-самолёт) по отношению к вертолёту,

dogfight

-

(собачий бой) по отношению к воздушному бою,

wolf

-(волк) по отношению к

старшине.

Англо-узбекский учебный словарь военных терминов включает в себя

необходимые термины и слова для чтения, понимания и перевода текстов по
военной

специальности

для

учащихся,

курсантов

и

профессорско-

преподавательского состава военных и военизированных школ и высших
учебных заведений.

На сегодняшний период передовых технологий усложняется состав

вооруженных сил. Современные вооруженные силы включают в себя десятки
войск, выполняющих различные задачи, поэтому тема военных терминов
является широкой и входит в самые передовые отрасли от повседневной
военной жизни до науки и технологии. Следовательно, лексический пласт
военных терминов достаточно широк, и естественно смысловая структура,
составляющих его слов достаточно сложен. С данной точки зрения словарь не
имеет в виду охватить полностью все виды войск вооруженных сил. Однако
была сделана попытка включить в него слова и выражения, достаточные для
получения общего сведения о вооруженных силах и отражающие основную
функцию разных войск. При тематическом подходе были отобраны свыше 2000
слов и выражений в форме терминов из таких отраслей как мотопехотные
войска, бронетанковые войска, артиллерия, инженерные войска, войска связи,
воздушно-десантные войска, военно-морские войска, оружия массового
поражения и защиты от него, атака, оборона, марш и контрнаступление,
обеспечение боя, тыловое обеспечение, военно-топографические карты.


background image

6

В словаре термины и фразеологические единицы на английском языке

расположены в алфавитном порядке и даны чёрным жирным шрифтом. Также в
словаре даны термины на английском языке и их сокращения, переводы
которых отражены на узбекском языке. Например, термин

balance

на военном

языке переведен как “соотношение сил”; “равенство сил”; “центр тяжести
(

оружия

); остаток; привести к равновесию”, выражения, связанные с данным

термином даны следующим образом:

~ throw the enemy off b.

сокрушение

обороны (атаки) противника;

~ tip the b. оf forces (in favor of)

изменение

соотношения сил.


background image

7

INTRODUCTION

The English-Uzbek military dictionary was prepared as part of the research topic

“Linguocultural features of the use of military terms in English and Uzbek
languages,” the sources used to compile the dictionary include English and Uzbek
explanatory dictionaries, English-Russian and English-Uzbek general and special
dictionaries.

The military terms given in this dictionary are translated into Uzbek and

are enriched with comments and descriptions. When compiling the dictionary,
attention was paid to the linguocultural aspects of the English military terms.

For

example,

a redcoat

-foot soldier (at the beginning of the 16th century in Britain the

soldiers were called that because of the red color of the uniform). The direct
translation into the Uzbek language is the

“қизил мундир”

. The dictionary contains

the various names of the foot soldier in English. For example,

infantryman

,

doughboy

,

glamorboy

,

grabby

,

pebble pusher

,

pongo

,

wobbler

. In addition,

magic carpet

-(carpet-plane) in relation to the helicopter,

dogfight

-(dog fight) in

relation to aerial combat,

wolf

-(wolf) in relation to first sergeant.

The English-Uzbek military learner’s dictionary includes the necessary terms

and words for reading, understanding and translating military texts for students,
cadets and faculty of military and paramilitary schools and higher educational
establishments.

For the current period of advanced technology, the composition of the armed

forces is becoming more complicated. Modern armed forces include dozens of troops
performing various tasks, so the topic of military terms is broad and is included in the
most advanced branches from everyday military life to science and technology.

Consequently, the lexical layer of military terms is quite wide, and the semantic
structure of its words is naturally quite complex. From this point of view, the
dictionary does not mean to fully cover all types of troops of the armed forces.

However, an attempt was made to include in it words and phrases sufficient to obtain
general information about the armed forces and reflecting the main function of
different troops.

With a thematic approach, more than 2,000 words and phrases were

selected in the form of terms from such branches as motorized infantry, armored
forces, artillery, engineering troops, communications troops, airborne troops, naval
forces, weapons of mass destruction and defense against it, attack, defense, march
and counterattack, combat support, rear support, military topographic maps.

In the dictionary, terms and phraseological units in English are arranged in

alphabetical order and are given in black bold.

The dictionary contains terms in

English as well and their abbreviations, translations of which are reflected in the
Uzbek language.

For example, the term

balance

in the military language is translated

as

“balance of power”

;

“equality of power”

; “

center of gravity

(arms)

;

residue

;

“balance”

, the expressions associated with this term are given as follows: ~

throw

the enemy off b

.

crushing the enemy defense

(attack)

; ~

tip the b. of forces (in

favor of)

change in the correlation of forces.


background image

8


ALPHABET

Аа

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz


background image

9

Инглиз

Ўзбек

A

a-bag

ташвиш халта (жанговар аслаҳа
таркибига киради)

abandoned aircraft

қисм штатидан чиқарилган
самолёт(лар)

abandonee

самолёт (кема)ни тарк этган экипаж
(команда) аъзоси

abandonment

истеъфо

abates

тўсиқ, ихота

abatised

тўсиқ билан ҳимояланган

abbreviated

қисқартирилган;
калталанган;

abeam direction

нишон йўналишига нисбатан тўғри
бурчак ҳосил қилувчи йўналиш

abet

(

душманга

) ёрдам бермоқ,

кўмаклашмоқ

Abingdon

Бр.

Абингдон шаҳридаги ҳарбий

авиация мактаби

able

эск

“Эйбл” (

фонетик алифбодаги

“А” ҳарфининг шартли номи

);

“Эйбл” калибрли ядро қуроли (

2 км

)

able bodied

ҳарбий хизматга (жисмонан) яроқли

ablution bench

[table]

дала ювиниш мосламаси

ABM – Antiballistic Missile

антибаллистик ракета

abnormal shot

нормал ёйилиш чегарасидан чиқиб
кетган снаряд

aboard

бортда, траспорт воситаси ичида;
машиналарга! (

буйруқ

)

abort

топшиирқнинг бажарилишини
бекор қилиш; носозлик туфайли
тўхтатиш; ишламаслик; носозлик;
душман топшириғининг
бажарилишини барбод қилмоқ

abortion

ишнинг маромини бузмоқ; носозлик
туфайли тўхтатиш (

синов, учириш,


background image

10

парвоз кабиларни

); ишламаслик;

носозлик; нишонни маҳв этиш;
ҳужумни қайтариш; жанговар
тошириқнинг бажарилишига
тўсқинлик қиладиган зарар етказиш

abortive

амалга ошмаган; бекор қилинган

about face [turn]

ортга, ортга бурил (

буйруқ

)

above

узра; устида

abrasion

сиртга абразив материаллар билан
ишлов бериш (

дезактивация усули

)

abreast

ёнма-ён, бир чизиқда; бир қаторда;
бир эшелонда

abscond

чақириқ пунктига боришдан бўйин
тобламоқ; ҳозир бўлмамоқ; йўқ
бўлиш

absent

йўқ, ҳозир эмас

absentee

ўзбошимчалик билан тарк этган

absenteeism

ўзбошимчалик билан тарк этиш

absie

оғз

“Эбси” (

иккинчи жаҳон уруши

даври Америка радиоэшиттириш
станцияси

)

absolute

мутлақ

absorb

сингдириш; сўриб олиш; штат
лавозимига тайинламоқ

absorbent

carbon

фаоллаштирилган кўмир

absorption

сингдириш, сўриб олиш; штат
лавозимига тайинламоқ

academy

(ўрта) ҳарбий ўқув муассасаси;
ҳарбий ўқув юрти

acceleration

тезлашиш; тезлатиш; ортиқча
юкланиш; тезликни ошириш;
(

двигателнинг)

яхши қабул қилиши

acceptance

қабул

accepted applicant

қабул қилинган кўнгилли (

армияга,

ўқув юртига

)

acceptee

(

ҳарбий хизматга

) қабул қиланган

access

кириш, тешик, туйнук


background image

11

accession

лавозимга киришиш

accessories

қисмлар; арматура; иккинчи
даражали қисмлар; ёрдамчи
ускуналар; хизмат кўрсатувчи
механизмлар

accessory defenses

ёрдамчи мудофаа иншоатлари

accident

бахтсиз ходиса; фавқулотда ҳодиса;
носозлик; талофат кўриш

accidental

тасодифий, кутилмаган, режадан
ташқари

accommodate

мослаштирмоқ, жойлаштирмоқ;
сиғдирмоқ; таъминламоқ

accompanying artillery

кузатиб борувчи артиллерия

accountable depot

ҳисоб-китоб ва ҳисобот амалларини
юритувчи омбор

accredited civilian school

ҳарбий хизматчиларга умумтаълим
фанларини ўқишга рухсат
бериладиган фуқаролар ўқув юрти

accompanying supplies

десант

тушириш

орқали

етказиладиган моддий воситалар

accurate fire

мўлжалга олиб отилган ўқ

active combat area

фронтнинг фаол қисми

acknowledge

(

буйруқ ва шу кабиларни

)

олганликни тасдиқлаш

acoustical intelligence

акустик разведка

act of war

ҳарбий тадбир; ҳарбий ҳаракатлар;
уруш; уруш келтириб чиқарган
ҳаракат (ҳодиса)

acting

амалдаги, жорий; вазифасини
бажарувчи; вақтинча ўрнини
босувчи; унвони тасдиқланмаган

action

жанг; ҳарбий ҳаракат; акция; ўт
очиш, ўт оч; жангга (

буйруқ

),

~ in a.

– жангда,

~ to fall / be killed in a.

жангда ҳалок бўлмоқ,

to break off a.

– жангни тўҳтатмоқ,

to go into a.

жангга кирмоқ,

to take evasive a.


background image

12

манёвр қилмоқ, манёвр ўтказмоқ

activate

сафга киритмоқ; шакллантирмоқ ва
жамламоқ (

шахсий таркиб ва қурол

аслаҳа билан

); яратмоқ, ташкил

этмоқ, тайёр ҳолатга келтирмоқ;
радиоактивлик хусусиятини бермоқ;
фаоллаштирмоқ; (минани) чиқариб
олиб бўлмайдиган ҳолатда ўрнатмоқ

active service

ҳақиқий ҳарбий хизмат

actuate

ҳаракатга келтирмоқ; ҳаракат
қилмоқ

actuated mine

фаоллаштирилган мина

acute

ўткир, кескир

adamsite (DM)

адамсит (аксиртирадиган
заҳарловчи модда)

adaptability

мослашиш қобилияти (мас.,
шароитнинг ўзгаришларига)

additional charge

арт

қўшимча заряд

address apparatus

балад овозли буйруқ ва
кўрсатмларни бериш мосламаси

adequacy

қониқтирувчи сифат; яроқлилик;
хизматга лойиқлик

adjacent

қўшни, ёнма-ён

adjust

тартитбга солмоқ, созламоқ;
мослаштирмоқ,
жойига туширмоқ; қуролни отиб
синамоқ, созламоқ; тўғриламоқ;
солиштирмоқ; келиштирмоқ.

adjusting point

мўлжалга олиш нуқтаси

adjutant

адъютант, шахсий таркиб бўлими
бошлиғи (

бўлинма ва қисмлар

штабларида

);

Бр

штаб бошиғи

administer

бошқармоқ

administrative report

фронт орти маълумоти

administrative installation

фронт орти муассасаси

admonition

танбеҳ

adopt

қабул қилмоқ; қуролланиш учун


background image

13

қабул қилмоқ

advance

олдинга ҳаракат қилмоқ; бостириб
бормоқ;
олдинга ҳаракат қилиш; бостириб
бориш

advancing fire

ҳаракатланаётган ҳолатда отиш

advantage

устунлик; ортиқлик

advance-warning satellite

узоқликдан аниқлайдиган спутник

adventure

training

ҳақиқий жанговар шароитларга
яқинлаштирилган жанговар
тайёргарлик, ҳаётга хавф солувчи
элементлар билан

adversary

публ

рақиб, душман

adviser

маслаҳатчи

aero artillery battalion

аэромобил артиллерия дивизиони

aero ballistic missile

аэробаллистик ракета

aerobatic delivery

(паст баландликдан) мураккаб
пилотаж фигураларни бажаришда
бомба ташлаш (“елка оша” айланиш
ва б.)

aerophotography

аэро суратга олиш

aeromedical evacuation

ҳаво бўйлаб тиббий эвакуация

aerobatics

олий пилотаж

aerospace assault [attack]

ҳаво-космик ҳужуми

affirmation

тантанавор ваъда

afford

таъминламоқ; бермоқ, тақдим
қилмоқ;
ажратмоқ

afield

далада, дала шароитида

afloat

сувдаги, сузувчи; сафдаги (

кема

ҳақида

)

after carriage

арт

заряд қутисининг орқага

қайтиши

afteraction maintenance

жангдан кейин техник хизмат
кўрсатиш, таъмир

afterhatch

танкнинг орқа люки

aftermath

уруш, ядровий портлаш


background image

14

кабиларнинг

оқибатлари

afteroperation service

жангдан кейинги техник хизмат

afterwind

ядровий портлаш ҳудудида юзага
келадиган шамол (

босимнинг тушиб

кетиши натижасида

)

aftpart of the battlefield

фронт орқаси

age

ёш; хизмат муддати; қаримоқ;
қаритмоқ;
бардош бермоқ; ўргатмоқ (

электрон

лампалар

)

agency

идора; восита; бошқарма

aggression

агрессия, тажовуз; ҳужум

aggressive

ҳужумкор, тажовузкор

aggressor

босқинчи, агрессор

agitprop

оғз

тарғибот

agony

сўзл

ёш офицер

agreed point

ҳаводан ўт очиш учун мўлжал

agricultural

company

ҳарбий қисм ёрдамчи хўжалиги
хизмат кўрсатиш ротаси

ahead fire

ҳаракатдаги воситанинг курс бўйича
ўт очиши

aid

ёрдам, кўмак; ёрдам бермоқ

aide (-de-camp)

адъютант

aided laying

қуролни яримавтомат мўлжалга
олиш

aiding and abetting the enemy

душманга ёрдам кўрсатмоқ

aigle

елкадан тақиладиган зарбофт арқон

aim

мақсад; нишон; нишонга олиш;
нишонга олмоқ

aimed fire

мўлжалли ўт очиш

aimer

мўлжалга олувчи, нишонга олувчи
оператор

aiming

нишонга олиш; мўлжални тўғирлаш

air

ҳаво, ҳаво бўшлиғи;

оғз

самолётлар; авиация

air base

авиабаза

airborne troops

ҳаво десанти


background image

15

air dropping station

моддий таъминот аэродроми

aircraft

самолёт(лар); учар аппаратлар

aircrew

самолёт экипажи

air cavalry squadron

разведкачи аэромобил батальон

airborne assault

ҳаво десантини тушириш

airborne troops

ҳаво-десант қўшинлари

airborne surveillance device

авиацион кузатиш асбоби

air force

ҳарбий ҳаво қўшинлари

airphbious artillery

ҳаво бўйлаб ташиладиган
артиллерия

airdale

оғз

авиаташувчи авиация учувчиси

airdrome

аэродром

airdrop

ҳаводан ташлаш; десант тушириш;
самолётдан юк ташлаш; юкни
қўнмасдан етказиб бериш

air cushion vehicle

ҳаво ёстиқчасидаги аппарат

ally

иттифоқчи

alert

тревога, тревога сигнали; жанговар
тайёргарлик ҳолати; тайёр ҳолатга
келтирмоқ, тревога эълон қилмоқ,
тревога билан оёққа туғизмоқ;
хушёр

alert team

қўпорувчиларга қарши курашувчи
навбатчи гуруҳ

alerting service

хабарлаш хизмати (

қутқарув

операциялари ҳақида

)

alertness

хушёрлик; жаноговар шайлик

Alfa

“Альфа” (

фонетик алифбодаги “А”

ҳарфининг номи

); “Альфа” калибрли

ядровий қурол

ALFCE

Марказий

Европада

НАТОнинг

қуруқликдаги

бирлашган

қўшинлари

alibi

сўзл

ўқ отишдаги хатолари сабабини

тушинтирмоқ

alien enemy

душман давлатнинг фуқароси

alight

ав

қўнмоқ; ҳаракатни пиёда давом


background image

16

эттирмоқ

align

солиштириб чиқмоқ, тўғрилигини
текширмоқ; бир чизиқ (ўқ) бўйлаб
текисламоқ; марказга тўғриламоқ;
созламоқ

allocate

қўшимча қилмоқ; тайинламоқ;
қўйиб юбормоқ; тарқатмоқ

allocated channel

ажратилган канал

allowance

таъминот меёри; таъминот;
қўшимча ҳақ; ёрдам пули; тузатиш;
ҳисоб юритиш; рухсат

ally

иттифоқдош, иттифоқчи; ҳарбий
иттифоққа кирувчи давлатлар

alphabet code flag

ҳарфли код байроғи

alphameric sequence

ҳарфлар ва рақамлардан иборат
(кодли) жадвал

aсе

тажрибали жанговар учувчи
(сувости денгизчиси); флагман
кемаси

ammunition

қурол-яроғлар

amphibious landing vehicle

десант-тушириш воситаси

ambush

пистирма

ambush detection device

пистирмани аниқлашнинг (техник)
воситаси

angle of fire

баландлик бурчаги

antiaircraft protection

ҳаво ҳужумига қарши мудофаа

antipersonnel mine

пиёда аскарларга қарши мина

antitank defense

танкка қарши ҳимоя

AP (antipersonnel)

пиёдаларга қарши

arm

қурол, қуролланмоқ

armored cavalry

зирҳли кавалерия

area defense

ҳудуд мудофааси; позицион
мудофаа

armed forces intelligence

қуролли кучлар разведкаси

Arms, port!

Қуроллар кўкракка!

army artillery

жанг майдони артиллерияси

Army National Guard

Қуруқликдаги

қўшин

миллий


background image

17

гвардияси

academic attrition

ўқувчиларнинг сараланиб чиқиб
кетган қисми

alphabetical roster

шахсий таркибнинг алифбо
тартибидаги рўйхати

АВС - defense officer

КБР-қуролдан ҳимояланиш офицери

assault

штурм, қаттиқ ҳужум

assault objective

хужум объекти

attack

хужум ~

flanking attack

ён

томондан хужум қилиш, ~

frontal

attack

олд томондан хужум қилиш

attack formation

хужумдаги жанговар тартиб

В

B-ache

сўзл

шикоят

babble

радиошовқинлар

baby

кичик, кичик габаридли; кам
қувватли

baby bomb

кичик калибрли бомба

bachelor of science, United
States Military Academy

ҳарбий фанлар бакалаври (

Уест-

Пойнт ўқув юрти томонидан
бериладиган илмий даража

)

backbone of the defense

мудофаа ўзаги; асосий мудофаа
воситалари; мудофаа бош таянч
пункти

backer-up

таъминот воситалари; (ракетани)
нишонга йўналтирувчи самалёт

backing

таъминлаш; қўллаб-қувватлаш,
ёрдам; орқаги юриш

backload

эвакуация қилмоқ

backloading point

фронт ортига таъмирлаш учун
юбориладиган қурол-аслаҳа ва
ҳарбий техникани жамлаш пункти

backlog

моддий бойликлар заҳираси;
учиришга тайёрлаб қўйилган
ракеталар

backswept wing

пайконсимон қанот

backtrack

чекинмоқ


background image

18

bad conduct discharge

интизомий сабабларга кўра ҳарбий
хизматдан бўшатиш

badgy

сўзл

ёш аскар, ҳарбий хизматга янги

қабул қилинган аскар

baffle painting

маскировка бўёғи, камуфляж

bag

қоп;

арт

картуз; ВВ патрони

қобиғи;

оғз

ўлжалар; (

душманнинг

)

йўқотишлари; дирижабл; аэростат;
ўлжа олмоқ; асир олмоқ;
(

самолётни

) уриб туширмоқ;

~ b. of

POW’s

was 10,000

душманнинг

10000 аскари ва офицери асирга
олинди;

~ confirmed b.

тасдиқланган душман йўқотишлари

baggy pants devils

публ

парашютчи аскар

bailout

парашют билан сакрамоқ (

авария

вазиятида

)

bailer

оғз

парашютчи

Bailey (bridge)

“Бейли” йиғиладиган метал кўприк

bailment aircraft

ҲҲКдан вақтинча бошқа турдаги
қуролли кучлар бошқарувига бериш
учун ажратиладиган самалёт(лар)

baited offensive

куч бўйича устунлик қилувчи ва
контрзарба тайёр турган душман
устига бостириб бориш

bakelite hand grenade

бакалитдан қилинган қўл гранатаси

Baker

“Бейкер” (

фонетик алифбодаги “Б”

ҳарфининг шартли номи

)

bakery company

нонвой рота

balance

кучлар нисбати; кучларнинг
тенглиги; (

қуролнинг

) оғирлик

маркази; қолдиқ; мувозанатга
келтирмоқ;

~ throw the enemy off b.

душман мудофаасини (ҳужумини)
бузмоқ;

~ tip the b. of forces (in

favor of)

кучлар нисбатини

ўзгартирмоқ (

у ёки бу томон

фойдасига

)


background image

19

balloon

аэростат, ҳаво шари; зонд шар; паст
босимли шина; баллон;

~ when the

b. goes up

жанговар ҳаракатлар

бошланганда, ҳужум бошлангач

balmi

баллистик ракета

baloney barrage

психологик уруш; ташвиқот

Baltic Approaches Command

НАТО Балтика қўмондонлиги

bandsman

(

ҳарбий

) оркестр созандаси

bang

оғз

портлаш; тилка пора бўлмоқ;

оғз

қуролланишга минимал сарф-
харажат эвазига ўт очиш қудратини
оширмоқ

barbed wire obstacle

тиканли сим тўсиғи

barbed tape

тиканли тасма (тўсиқ учун)

barker

сўзл

оғир қурол; пистолет

baron

Бр, сўзл

қўмондон; бомбардир

учувчи

barrack

казарма, ётоқ; барак; ётоққа
жойлаштирмоқ; барак типидаги
бинога жойлаштирмоқ; флот
экипажи

barrack

сўзл

казарма ҳарбий коменданти

barricade

баррикада; тўсиқ; баррикада
ўрнатмоқ; тўсмоқ

barrier

тўсиқ; чегара; тўсиқ чизиғи;
аэродром тормоз қурилмаси;
аэрофинишер

base

база; авиация базаси; жойидан ўт
очиш билан манёврни таъминлаб
турувчи бўлинма; асосий ташкилий
элементлар (

бирлашмалар

); дивизия

(бўлинма) штаби; асос; таянч
нуқтаси; пойдевор; замбарак
платформаси; снаряднинг белбоғ
қисми; асос солмоқ; жойлашмоқ;
таянмоқ

battlefield mobility

тактик ҳаракатчанлик


background image

20

battle-scarred

['bætlsk

ɑ

d]

жангда жароҳатланган

battalion

денгиз пиёдалари қўпорувчи десант
батальони

base

база

bash

сўзл

ҳужум, зарба

basher

сўзл

жисмоний тайёргарлик

инструктори

basic training

дастлабки тайёргарлик

basin hat

сўзл

“қозонча”, шлем

basis of issue

ҳисоб картаси, етказиб бериш меёри

batman

навкар

battalion

батальон;

арт

дивизион

batter

рахна (тешик) ҳосил қилмоқ; кучли
(артиллерия) зарбаси; тешмоқ;
рахна артиллерия зарбаси билан
очмоқ; зарба бермоқ

battered unit

оғз

ҳолдан тойган қисм (бўлинма)

battering

вайрон қилиш учун отиш

battery

батарея; артиллерия (кемада);
жанговар ҳолат (

қурол ҳақида

);

аккумулятор батареяси; (гальваник

ёки

аккумуляторга оид) элемент;

синовлар гуруҳи (тойифаси);

~ in b.

жанговар ҳолатда; ўт очиш
ҳолатида;

~ out of b.

сафар

ҳолатида; замбаракнинг қайтиши
(

ўқ узилган вақтда

);

~ the b. is low

аккумулятор қуввати паст

battle

жанг, уруш; жанг олиб бормоқ;
урушмоқ;

~ accept b.

(қарши)

жангга киришмоқ;

~ b. one’s way

жанг билан олдинга ҳаракатланмоқ;
ёриб ўтмоқ;

~ break off the b.

жангни тўхтатмоқ, жангдан чиқмоқ;

~ bring off а b

. жанг кўрсатмоқ;

~ b.

the enemy

душман билан жанг

қилмоқ;

~ b. through

ёриб ўтмоқ;

~


background image

21

b. under special conditions

алоҳида

шароитлардаги жанг;

~ commit to b.

жангга киритмоқ;

~ feed troops into

b.

қўшинни жангга ташламоқ;

~

fight а b.

жанг олиб бормоқ;

~ join

b.

жангга киришмоқ;

~ offer b.

жанг

таклиф қилмоқ, жангга чорламоқ;

~

pour troops into b.

жангга

(узлуксиз) янги қўшинларни
киритмоқ;

~ swing the b. in one’s

favor

вазиятни ўз фойдасига

ўзгартирмоқ;

~ the b. teetered and

tottered

жанг ўзгарувчан

муваффақият билан борди;

~ win

the b.

жангда ғолиб келмоқ

battlecraft

ҳарбий маҳорат

battlefield

жанг майдони; фронт; тактик;
фронтга оид; жанговар;

off the b.

жанг майдонидан ташқари;

~ seal off

the b.

жанг майдонини ажратиб

қўймоқ

battlement

данданали девор; жангчилар
турадиган девор (ҳимоя учун
қўлланилади)

battleship

сафдаги кема, линкор

battlewise

жанговар

beat

соқчи йўналиши; патрул
қилинадиган ҳудуд; зарбалар
бермоқ, урмоқ;

~ b. down

бостирмоқ;

~ b. off an attack

ҳужумни қайтармоқ;

~ b. one’s way

through [to]

–ни ёриб ўтмоқ; ];

~

b.

the draft

оғз

чақириқдан бўйин

товламоқ;

~ b. the opposition

қаршиликни бостирмоқ;

beaten area

[ground, zone]

ўққа тутилган ҳудуд;

~ beating: take a hard b. оғз

кучли

зарба емоқ; кучли зарбаларга


background image

22

бардош беомоқ

beat a retreat

чекинмоқ

beam rider guidance

нур орқали бошқариш

behavior report

уйга ёзилган хат

besiege

ўраб олмоқ; қамал қилмоқ

bizzy

сўзл

ҳарбий полициячи

biological warhead

биологик жанговар қурол

biological weapon

биологик қурол

blast

портлаш; портлаш тўлқини; зарба
тўлқини; дула алангаси;
портлатувчи заряд; (

ракетани

)

учирмоқ;

сўзл

етказиш, тарқатиш;

портлатмоқ; вайрон қилмоқ;
(

зирҳни

) ёриб ўтмоқ;

b.enemy guns

into silence

душман артиллерияси

ўтини сўндирмоқ;

~ b. off the map

ер билан яксон қилмоқ; йўқ қилмоқ;

~ go full b.

жадал суръатда ўқ узмоқ;

;

~ loose a b. (at)

довулдек ўт очмоқ;

~ put the b. (on) оғз

довулдек ўт

очмоқ

С

C-bomb

кобальт бомбаси

С-1 [2, 3]

readiness condition

биринчи (иккинчи, учинчи)

даражали жаноговар тайёргарлик

«С» vehicle

инженер қурилиш машинаси

cabbage

сўзл

орденлар; бомба

cabin

кабина; бутка; каюта

Cabinet

Defence

and

Overseas Policy Committee

Бр.

(вазирлар маҳкамаси) ҳарбий ва

ташқи сиёсат комиссияси

cache

яширин озиқ-овқат заҳираси
(

партизанлик ҳаракатларида

)

Cactus (Division)

“Кактус” дивизияси, 103-пиёда
дивизияси

cadastral map

кадастр харита

cadence

суръат; маром; бир маромда қадам
ташлаш;


background image

23

cadet

курсант, тингловчи

caisson

заряд қутиси; кессон; фугас;
батапорт; ёпиқ патрон

calculated loss risk

йўл қўйилиши мўлжал қилинган
йўқотишлар

calculation interval

ҳисоблаш вақти

caliber

калибр; диаметр

caliber wise

калибрга мувофиқ

calisthenics

жисмоний тайёргарлик

call

(

ёнғин

) келтириб чиқариш; шартли

белги, сигнал; қўзғатмоқ;

~ at с.

чақириқ бўйича;

~ с. a halt

тўхташ

(дам олиш учун) эълон қилмоқ;
ҳаракатни тўхтатмоқ;

~ с. down fire

ёнғин чиқармоқ;

~ с. off

йўқлама

қилмоқ; ҳисоб-китоб қилмоқ;
ҳисоблаб чиқмоқ;

~ с. off

numerically

рақамлар тартиби

билан ҳисоблаб чиқмоқ;

~ с. out

troops

қўшин йиғмоқ;

~ с. the roll

йўқлама қилмоқ;

~ с. the step

(

саф

тайёргарлигида

) қадам ҳисобини

олмоқ;

~ с. to arms

қуроланишга

чақирмоқ; мобилизация эълон
қилмоқ;

с. to attention

“ростлан”

буйруғини бермоқ;

~ с. to the colors

кўч

чақирувни амалга оширмоқ;

мобилизация эълон қилмоқ;

~ с. up

(

ҳарбий хизматга

) чақирмоқ;

~ с.

upon

(

бирор ишни қилишга

) жалб

этмоқ;

~ on с.

чақириқ бўйича;

талабга кўра; тайёр ҳолатда;

~ par-

cel out с.

талабга кўра ўт очишни

бошқармоқ

calling the shot

ўқ узишни баҳолаш

Cameronians

Камерон полки

camouflage

маскировка; маскировка жиҳозлари
ва материаллари; маскировка


background image

24

қилмоқ; маскировкага оид

camouflet

камуфлет

camoufleur

маскировка бўйича мутахассис;
маскировкачи

camp

лагерь; лашкаргоҳ; тўхташ (дам
олиш) жойи; ҳарбий шаҳарча;
вақтича турар жой зонаси; лагерь
кўринишидаги посёлка; база;
лагерни бўлмоқ, тақсимламоқ;

~

break с.

лагерни йиғиштирмоқ,

сафарга отланмоқ (

хордиқ

чиқарилгандан кейин

);

~ make с.

лагерни бошқармоқ

сanalization of the attacker

душманни муайян йўналишда
хужум қилишга мажбур қилмоқ

canalize

душманнинг ҳаракатини чеклаб
қўймоқ; (

душманни

) йўналишда

ҳаракат қилишга мажбур қилмоқ

cancel

бекор қилмоқ (

буйрқ ва б.

)

canceling arrangements

операцияни бекор қилиш тартиби

cancellation

бекор қилиш

candidate

ҳарбий хизматга мажбур

canister

картечь (сочма ўқлар, ядролар
билан тўлдирилган артиллерия
снаряди); противогаз патрони
(каробкаси)

cannibalize

носоз моддий қисмдан яроқли
деталлар ва агрегатларни ечиб
олмоқ

cannon

(кичик калибрли) замбарак;
замбарак; артиллерия замбараги

cannon fodder

тўп (замбарак) ўлжаси

cant

қиялик; эгмоқ

canteen

фляга; ҳарбий дўкон (лавка);
аскарлар клуб-ошхонаси

check

ҳарбий дўкон жетони;

сўзл

(

орден,

медал, нишон каби

)

мукофотлар


background image

25

cap

капсюль, пистон; снаряд учлиги;
авиациядан пана қилувчи материал;
ҲДК,

сўзл

сардор; 1-ранг капитани;

капсюль (пистон) қўймоқ;

~ be с. off

сўзл

танбеҳ олиш учун сардор

ҳузурига чақирилмоқ;

~ off caps

!

бош кийимлар ечилсин! (

буруқ

);

~

on caps!

бош кийимлар кийилсин!

(

буйруқ

)

comforter

шлем астари

conflict

можаро,

armed conflict

– ҳарбий

можаро

capacity

сиғим; ўтказувчанлик имконияти;
ишлаб чиқариш, самарадорлик;
хусусият, сифат; ҳолат, аҳвол;
қудрат; хизмат маждуриятлари
доираси

cape

ёпинчиқ

capitulate

таслим бўлмоқ

capote

(

капюшонли

) пост кийими

capped projectile

бронебой каллакли снаряд

captain

капитан

captain of the team

команда капитани

(спорт)

captive

ом

(ҳарбий) асир

captivity

асир, асирга олиш; асирда бўлиш

captor

асир ушлаган аскар; қўшини асир
олган давлат, асирга олган давлат

capture

эгаллаш; асир қилиш; эгалламоқ;

~

effect а с.

қўлга олмоқ, қўлга олиш

операциясини амалга оширмоқ

captured equipment

ўлжа

captured munitions

ўлжа қилиб олинган ҳарбий мулк

capturing power

асир қилувчи давлат

саr

автомобиль; арава, кажава; вагон;

ав

гондола (ҳаво шари, дирижабль ва
ш. к.нинг одам ўтирадиган ёки
мотор ўрнатилган кажаваси


background image

26

carabine

карабин

career

хизмат ўташ; хизмат (

кадрларда

)

careerist

кадровик ҳарбий хизматчи

caretaking detachment

хизмат кўрсатувчи бўлинма

cargo aircraft

юк самолёт(лар)и

cargo helicopter

ташувчи вертолёт

carnage

қирғинбарот, қонли жанг

carpet

оғз

оммавий тўпга тутилган ҳудуд;

ер; майдон бўйича бомба ташламоқ;

~ be on the с.

“гиламда турмоқ”

бошлиқдан қаттиқ танбеҳ эшитиш;

~ call on the с.

қаттиқ танбеҳ

эшитиш учун бошлиқ ҳузурига
чақирилмоқ;

~ с. a target

нишон

ҳудудига бомба ташламоқ

carpet bagger activities

душман мамлакати ичкарисида
партизанлар ва диверсион
гуруҳларга ёрдам бериш фаолияти

cart

икки ғилдиракли арава, қўл арава;
арава, кажава

cartel

ҳарбий асирларни алмашиш бўйича
келишув

cartography

картография

cartographic information

картографик маълумотлар

cartouche

патрон сумкаси

cartridge

паторон, картуздаги заряд;
фотоплёнкали кассета

case

ярадор; ўлдирилган; бетоб;
жароҳатланган; гильза; қути;
футляр; ғилоф; қобиқ; пўст; голанд
рамкаси

cased color

ғилофдаги байроқ

caseless bullet

гильзасиз ўқ (заряди ўқнинг ўзида)

casemated defenses

узоқ муддатли мудофаа; узоқ
муддатли истеҳком

cashier

сафдор даражасига туширмоқ;
хизматдан бўшатмоқ


background image

27

cask bridge

бочкалар устига қурилган кўприк

casualty

ярадор, шикастланган; ўлдирилган;
(ўқ, снаряд, бомба кабилардан)
шикастланган; ярадор ва
шикастланганлар; шикастланган
техника;

~ accommodate с.

ярадор

ва шикастланганларни
жойлаштирмоқ;

~ administer с.

ярадор ва шикастланганларни
йиғиш, даволаш ва эвакуация
қилиш ишларини идора қилмоқ;

~

be made а с.

сафдан чиқарилмоқ;

ярадор бўлмоқ (ўлдирилмоқ);

~

check on с.

шахсий таркиб

йўқотишларини аниқламоқ;

~

classify с.

ярадор ва

шикастланганларни сараламоқ;

~

clear of с.

ярадор ва

шикастланганларни эвакуация
қилмоқ;

~ collect с.

ярадор ва

шикастланганларни йиғмоқ;

~ court

с.

йўқотишларга олиб келмоқ;

~ deal

с. (on)

талофат етказмоқ;

detect с.

жанг майдонидан ярадор ва
шикастланганларни қидирмоқ;

~

dispose of с.

ярадор ва

шикастланганларни эвакуация
қилмоқ;

~ effect с.

талофат

етказмоқ;

~ evacuate с.

шикастланганларни эвакуация
қилмоқ;

~ experience с.

талофат

етказмоқ;

~ hold c.

ярадор ва

шикастланганларниниг таъминоти
билан шуғулланмоқ;

~ receive с.

ярадор ва шикастланганларни қабул
қилмоқ;

recondition с.

ярадор ва

шикастланганларни сафга
қайтармоқ;

~ record с.

ярадор ва


background image

28

шикастланганларга ҳужжат
расмийлаштирмоқ;

~ return с.

to

duty

ярадор ва шикастланганларни

сафга қайтармоқ;

~ stage с.

ярадор

ва шикастланганларни транспорт
воситасига ўтқазиш учун жамламоқ;

~ treat с.

ярадор ва

шикастланганларни даволамоқ

casualty producing

талофат кўрмоқ

casus belli

лот

“казус белли” уруш учун важ

(баҳона)

catalytic attack

умумий урушга айланиб кетиш
хавфи бўлган босқинчилик

caterpillar steel track

гусеницали пўлат лента

catch

оғз

ўлжалар; душманга етказилган

талофат;

~ с. an attack

зарбага

(ҳужумга) учрамоқ;

~ с. it hot оғз

кучли ўқ ёмғирига учрамоқ;

~ с. one

оғз

ярадор бўлмоқ; ~

-as-catch-can

warfare

муваққат кучларнинг

жанговар ҳаракатлари

cautionary blast

огоҳлантирувчи ўқ узиш

cavalry

отлиқ аскарлар, қўшиннинг юқори
ҳаракатчан тури

CBTI – Combat Intelligence

жанг маълумотлари

ceasefire

жанговар ҳаракатларни тўхтатмоқ;
ўт очишни тухтатмоқ; ярашиш; ўт
очишни тўхтат! (

буйруқ

)

celestial forces

ҳаво-космик кучлари

ceremonial arms drill

тантанали тадбирларда қурол билан
бажариладиган саф усуллари

cessation of fire

ўт очишни тўхтатиш

chalk

(

бир вертолётдан ташланадиган

)

десент гуруҳи

champion shot

рекордчи мерган

change

ўзгартириш; ўзгартирмоқ,
алмаштирмоқ;

~ с. direction, left

turn!

Бр

ўнг елка олдинга! (

буйруқ

);


background image

29

~ с. from offense to defense

ҳужумдан мудофаага ўтмоқ;

~ с.

hands

қўлдан қўлга ўтмоқ;

~ с. step

оёқни алмаштирмоқ

charcoal gunpowder

қора порох

charge

заряд; порохли шашка; ҳужум;
топшириқ; юклама; юклаш;
қувватлантириш; айблаш; ёқилғи
қуйиш; ўқламоқ; ҳужумга отилмоқ;
топширмоқ; қувватлантирмоқ;
айбламоқ;

~ be in с.

of

идора

қилмоқ; бошқармоқ; буйруқ бермоқ;
;

~ break up а с.

ҳужумни

қайтармоқ;

~ с. with a task

вазифа

қўймоқ;

~ in с. of

катта бошлиқ;

жавобгар;

launch а с.

ҳужумга

киришмоқ;

~ mount а с.

ҳужумга

киришмоқ

chase

оғз

таъқиб; таъқиб қилмоқ;

~ с.

prisoners

сўзл

гаупвахтани

қўриқламоқ; маҳбусларни қўриқлаб
бормоқ; асирларни кузатиб бормоқ

chaser

сўзл

қирувчи

Checkout Equipment

назорат-ўлчов аппарати

chemical strike

кимёвий ҳужум

Chief of Staff

штаб (қуролли кучлар) бошлиғи

chicken

сўзл

полковник; турткилайверадиган

офицер

china clipper

сўзл

ошхона бўйича навбатчи

CIA

(Central

Intelligence

Agency)

(МРБ)

Марказий

разведка

бошқармаси

circum global

weapon

глобал қурол

circum navigate

айланиб ўтмоқ

circumstantial letter

ёзма тушунтириш

citizenship training

сиёсий тайёргарлик

cits

сўзл

фуқаролар кийими

civil military government

эгалланган худудда фуқаролик


background image

30

section

маъмурияти бўлими

clandestine agencies

махфий муассасалар; агентура
разведкаси

clash

тўқнашув, жанг; тўқнашмоқ, жанг
бошламоқ, жанг олиб бормоқ

classified

махфий

classroom assembly

бинода ўтказиладиган ўқув йиғини

clear

олиб чиқмоқ; эвакуация қилмоқ;
рухсат бермоқ; ўтиб кетмоқ;
ажратмоқ; бўшатмоқ; тозаламоқ
(

сим учини

); (

йўл

) очмоқ; тўсиқни

очмоқ; нари кетмоқ; миналарни
олиб ташламоқ (йўқ қилмоқ);
минадан тозаламоқ; “мина йўқ”
(

ёзув

);

~ be с. of action

душмандан

узоқлашмоқ; жангдан чиқмоқ;

~ с. a

gun

қуролни ўқсизлантирмоқ; ўқ

узиладиган ҳудудни тозаламоқ;

~ с.

a message

радиограмма

(телефонограмма) узатишга рухсат
бермоқ;

~ с. an area [point]

ҳудуддан ўтмоқ;

~ с. for action

жангга тайёрланмоқ;

~ с. one’s post

лавозимдан кетиш муносабати
билан расмиятчиликларни амалга
оширмоқ;

~ с. secret

махфий ишга

рухсат бермоқ;

~ с. ship for action

кемани жангга ҳозирламоқ;

~ с. the

air

ҳаво устунлигига эришмоқ;

~ с.

the enemy

душмандан тозаламоқ;

~

с. the land

қирғоқдан узоқлашмоқ;

~

с. the land

қирғоқдан узоқлашмоқ;

(

противогазнинг маска ости

бўшлиғидан

) заҳарловчи моддани

чиқариб ташлаш учун нафас
чиқармоқ;

~ с. the obstacle

тўсиқларни (ғовларни) бартараф
этмоқ;

с. the personnel

(

бирор ишни


background image

31

бажаришга рухсат бериш учун

)

шахсий таркибни текширмоқ;

~

с.

the release point

дастлабки ҳолатдан

ўтмоқ;

~ с. the target area

ав

нишон

ҳудудидан кетмоқ;

~ с. the weapon

қуролдан ўқни чиқармоқ;

~ send in

с.

очиқ матн билан (хабар,

маълумотни) жўнатмоқ

code of conduct

асирликда ўзини тутиш қоидалари

colonel

полковник

colonel-general

генерал-полковник

column

полк колоннаси

column formation

эшелонларга бўлинган ҳарбий
тартиб

combat

жанг, уруш

close combat

яқиндан олишув, қўл жанги

combat forces

жанговар куч

combat formation

жанговар тартиб

combat intelligence

тактик разведка

combat patrols

жанговар патруллик

combat outpost line

ҳарбий қўриқлаш линияси

combat surveillance

жанг майдонини кузатиш

combat trains

жанговар карвон

combat zone

жанговар ҳаракатлар зонаси

Commander-in-Chief

Бош қўмондон

command signal center

алоқанинг қўмондонлик вазияти

commit

жанг олиб бормоқ

communications zone

алоқа зонаси

company

рота

complement

қўшинлар сафини тўлдирмоқ

concrete-piercing

бетон-тешик

conditioning

тренировка, жисмоний тайёргарлик

conscription

ҳарбий мажбурият

consolidate

жойда мустаҳкам ўрнашмоқ

conspicuous

кўринарли, сезиларли

contain

кишанламоқ, тўхтатмоқ

continuity of defense

мудофаанинг яхлитлиги


background image

32

(бутунлиги)

continuous airborne alert

ҳавода узлуксиз жанговар
навбатчилик

control room

марказий пост

counter

қаршилик кўрсатмоқ

counterinsurgency
operations

жазолаш ҳаракатлари

counterintelligence

контрразведка

countersniper operations

контрснайпер операцияси

court-martial

ҳарбий трибунал

cover

ҳимоя қилмоқ

CQB – Close Quarters
Combat

ўнқир-чўнқир жойда жанг қилиш

crack and thump (crack-
thump)

“Ўқ узиш” усули (қўшинларни ўққа
тутувчи

душманнинг

ўқчи

аскаригача йўналиш ва масофани
аниқлаш усули)

CS gas

кўзни ёшлантирувчи газ

D

D-check

(

моддий қисмларни

) кундалик

текширув

daddy

сўзл

“отажон”, “ота” сардор,

капитан

dagger

ханжар; кортик (денгиз ва ҳаво
флоти офицерларининг қиcқа
ханжари)

daily

кундалик, ҳар кунги

dam of fire

ом

“аланга девор”, ғов бўлувчи

кучли аланга

damage

шикаст, зарар, зиён; жароҳат;
бузилиш; шикастламоқ, зарар
етказмоқ, жароҳатламоқ, бузмоқ

damp run

сўзл

реал шароитларга

яқинлаштирилган шарт-
шароитларда ўқитмоқ; жанговар
ҳаракатлар

danger area

нишонга тутилувчи ҳудуд; учиш


background image

33

учун хавфли ҳудуд

dangerous area

нишонга тутилувчи ҳудуд; учиш
учун хавфли ҳудуд

dare battalion

ўлимга маҳкум қилинганлар
батальони

daring attack

дадил ҳужум (зарба)

darkened drop zone

номаълум (ўрганилмаган) десант
тушириш майдони

dash

сакраш, илдам (шиддат билан)
ҳаракатланиш; илдам (шиддат
билан) ҳаракатланмоқ;

~ make a d.

(for)

илдам (шиддат билан)

ҳаракатланиш; илдам (шиддат
билан) ҳаракатланмоқ;

data

маълумотлар;

~ absorb d.

маълумотларни қайта ишлаш учун
етарлича ўтказувчанлик
имкониятига эга бўлмоқ;

~ apply d.

маълумотларни аниқламоқ;

convert

d

.

маълумотларни қайта

шакллантирмоқ;

develop d

.

маълумотларга ишлов бермоқ;

~

handle d.

маълумотларга ишлов

бермоқ, маълумотларнинг ўтиши ва
ишлов берилишини таъминламоқ;

~

process d.

маълумотларга ишлов

бермоқ;

~ produce [put out] d.

маълумотларни топширмоқ;

~

reduce d.

маълумотларни қайта

шакллантирмоқ;

~ set d. into

маълумотларни киритмоқ;

~ store d.

маълумотларни тўпламоқ (эсда
сақлаб қолмоқ);

~ take off d.

маълумотларни чиқариб ташламоқ;

~ turn out d.

маълумотлар

топширмоқ

data book

назорат журнали

Day: the D.

“Д” кун, жанговар ҳаракатларни


background image

34

бошлаш куни;

ҲДК

десант ташлаш

куни

DDG – Guided Missile
Destoyer

ракетали эскадра миноносеци

day

кун, сутка;

~ be on d.

навбатчиликда

бўлмоқ, навбатчилик қилмоқ;

ҲДК

вахтада бўлмоқ;

carry the d.

ғалаба

қозонмоқ;

~ save the d.

(муваффақиятсиз бошланган)
жангни муваффақиятли якунламоқ;
вазиятни яхшиламоқ

day of supply

таъминотнинг кунлик нормаси
(меъёри)

daylight

ёруғ вақт;

~ at d.

тонгда;

~ shoot the

d. (out of)

оғз

тор-мор қилмоқ, йўқ

қилмоқ

deactivate

тарқатиб юбормоқ; демобилизация
қилмоқ; (

минани

)

зарарсизлантирмоқ

dead

ўлган; ўлик; фойдасиз, истеъмолдан
чиққан; сафдан чиққан; тармоқдан
ўчирилган; кучланишдан ҳоли;
қўзғалмас; доимий;

~ collect the d.

ўликларни йиғиштирмоқ

deadeye

оғз

уста (маҳоратли) мерган

deadlock

боши берк кўча; “дурранг” билан
тугаган жанг

deal (with)

(

билан

) курашмоқ;

~ d. а blow

зарба

бермоқ;

~ d. with an attack

ҳужумни

қайтармоқ;

~ d. with resistance

қарширикни енгиб ўтмоқ;

~ d. with

the situation

вазиятга кўра чора

кўрмоқ; вазиятдан чиқмоқ

deatomization

ядросиз зоналарни ташкил этиш;
ядро қуролларини йўқ қилиш

deatomize

ядросиз зоналарни ташкил этмоқ;
ядро қуролларини йўқ қилмоқ

debacle

тор-мор қилиш


background image

35

debarkation

тушириш; юкни тушириш;
(десантни) десант ташлаш
воситасига ўтқазмоқ

debilitating biological agent

ўлдирмайдиган таъсирга эга
жанговар бактериологик восита

debouch

ялангликка чиқмоқ

debouchment

ялангликка чиқиш

deceased

personnel

ҳалок бўлган ва ўлган ҳарбий
хизматчилар

deceive

чалғитмоқ; йўлдан адаштирмоқ

decelerate

тезликни камайтирмоқ, тўхтатмоқ

decimate

оғир талофат етказмоқ

decimation

оғир талофат етказиш; оммавий
қирғин

decisively engaged

ҳал қилувчи ҳудуддаги етакчи жанг

decoy

макет; чалқитувчи нишон; иншаот;
фаол маскировкаланиш воситаси;
қопқон, тузоқ; хурак; чалғитмоқ;
йўлдан адаштирмоқ; сохта

decontamination

тозалаш;

зарарсизлантириш;

дезинфекция

қилиш;

дегазация

қилиш (заҳарли газдан тозалаш);
радиоактив қолдиқлардан тозалаш

dedicated service

қуролли кучларда умрбод хизмат
қилиш

dedigitate

сўзл

“анқайма”, “имиллама”

dedud

портламаган ўқ-дорилардан
тозаламоқ

defend

мудофаа билан шуғулланмоқ,
ҳимояланмоқ;

~ d. on a thin line

мудофаани қўшинларнинг жанговар
тартибини (жанг вақтидаги
жойлашини) ичкарига
эшелонлашсиз амалга оширмоқ

defeat

мағлубиятга учратмоқ

Defence Minister

мудофаа вазири (Бирлашган
Қироллик)


background image

36

delay

қўлга туширмоқ

delineate

чегара тортмоқ, ўрнатмоқ

demodulate

топмоқ, пайқамоқ

deployment

қўшинни кучайтириш

detonate

қўпормоқ

defended area

мудофаа ҳудуди

defiance of an order

буйруқни бажармаслик

defuse

портлатгични ечиб қуймоқ;
зарарсизлантирмоқ

degradation

ҳарбий унвондан маҳрум қилмоқ

delinquency

интизомни бузиш; интизомий
қилмиш

deliver

етказмоқ, етказиб бермоқ;

~ d. a

battle

жанг кўрсатмоқ;

d. a besieged

garrison

қуршовга олинган гуруҳ

тўсиқларини олиб ташламоқ;
қуршовдан чиқармоқ;

~ d. a blow

зарба бермоқ;

~ d. a message

хабар

етказмоқ;

~

d. an attack

ҳужумга

ўтмоқ, ҳужум бошламоқ; ҳужум
қилмоқ;

~ d. an order

буйруқни

етказмоқ; буйруқ бермоқ;

~ d.

combat

жанг олиб бормоқ;

~ d. fire

ўт очмоқ; ;

~ d. nuclear weapons to

the target

ядро қуролини манзилга

етказмоқ;

~ d. supplies

моддий

бойликларни етказмоқ

demo

сўзл

ёлғон зарба, намойиш қилиш;

интизомий қилмиш

demolish

вайрон қилмоқ; қўпормоқ

demote

унвонини туширмоқ

denial

ман этиш; душманни ҳаракатланиш
имкониятидан маҳрум этиш

dependable

ишончли

dependency and indemnity
compensation

ҳалок бўлган ҳарбий хизматчи
оиласига бериладиган нафақа

dependent

ҳарбий хизматчи оиласи аъзолари


background image

37

depletion

шахсий таркиб сонининг камайиши
(қисқариши)

deputize

(командир ва ш.к.ларни)
алмаштирмоқ

desert

Ишдан

(хизматдан)

қочмоқ,

хизматдан бош тортмоқ

desertize

чўл шароитида ишлашга
мослаштирмоқ

destroy

маҳв этмоқ, вайрон қилмоқ;

~ d.

combat efficiency

жанговар

қобилиятга зарар етказмоқ, ҳарбий
ҳаракатларни давом эттириш
имкониятидан маҳрум қилмоқ;

~ d.

in situ

жойида яксон қилмоқ;

~

d.

the enemy’s will to resist

душманнинг қаршилик кўрсатиш
иродасини синдирмоқ

desultory fire

тартибсиз ўт очиш

det

детонатор

detain

қўлга олмоқ, ҳибсга олмоқ

detecting and clearing party

разведка ва миналарни олиб ташлаш
гуруҳи

determinants of battle

жангнинг ҳал қилувчи омиллари

deterrence

даҳшатга солмоқ

dim-out

қоронғулаштириш

direct

бошқармоқ; (

нишонга

) тўғриламоқ

(йўналтирмоқ); бевосита, тўғри;

~ d.

a gun

қуролни нишонга тўғриламоқ;

~ d. an interceptor to target

қирувчи-тутувчи самолётни
нишонга тўғриламоқ;

~ d. fire

ўт

очишни бошқармоқ;

d.

reconnaissance

разведкани амалга

оширмоқ;

~ d. the main attack

асосий зарбани бермоқ;

~ d. troops

қўшинни бошқармоқ

disabled veteran

уруш ногирони

disallowance

меёрни ошириш


background image

38

disarm

қуросизланмоқ; қуролсизлантирмоқ;
зарарсизлантирмоқ

disarmament

қуролсизланиш

discharge

ҳарбий хизматдан четлатмоқ

disembark

(десант) туширмоқ

dispatch

қўшинни жўнатмоқ

disseminate

кенгайтирмоқ, тарқатиб юбормоқ

dissipate

позицияни (вазиятни) йўқотмоқ,
заифлаштирмоқ

division

дивизия

division headquarters

дивизия штаби

dodge

бўйин товламоқ, бош тортмоқ

dogfight

ҳаво жанги

dogsdiv

Бр, сўзл

унвон бўйича кичик

dollar-a-day-man

сўзл

сафдор

doneover

Бр, сўзл

ярадор

dough foot

сўзл

аскар, сафдор; пиёда аскар

doughboy

пиёда аскар

draft

армияга (хизматга) чақириш, даъват

drop zone

парашютчилар десантини (аскар)
тушириш зонаси

dragon’s teeth (concrete
pillars used as an obstacle for
tanks)

танкка қарши тўсқинлик

dress uniform

парадда (байрамда) кийиладиган
форма (либос)

drone

жанг майдонини кузатувчи
учувчисиз самолёт

dummy position

сохта жой, позиция

dump

дала омбори

E

eagle

бургут (

герб

);

сўзл

учувчилар билим

юрти курсанти; моҳир учувчи;
полковник (унвони) эмблемаси
(

бургут кўринишида

); полковник;

~

fly the е

.

сўзл

пул таъминоти

бермоқ;

~

the golden е. sits [lay sits


background image

39

eggs] сўзл

пул таъминоти

берилмоқда

early acquisition

(

нишонни

) узоқдан аниқлаш

earmarked for assignment

бирлашган кучлар таркибида
ҳаракат қилиш учун ажратилган

earpieces

бош телефони, қулоқчин

earshot:

within е.

эшитиш доирасида

earth

ер, тупроқ; ерга уланган сим; ерга
кўмилиб олмоқ; симни ерга уламоқ;

~ go to е.

ерга кўмилмоқ, ер орасига

кириб олмоқ

ease

осонлик, қулайлик;
енгиллаштирмоқ, бўшатмоқ, қўйиб
юбормоқ

easy

оғз

“Изи” “Е” (

фонетик алифбодаги

ҳарфининг шартли номи

); “Изи”

(

100 км

) калибрли ядро қуроли

echelonment

эшелонлаш

echo

1) “Эко” (

фонетик алифбодаги “Е”

ҳарфининг шартли номи

); 2) акс-

садо, эхо, эхо-сигнал

economic action

иқтисодий таъсир кўрсатиш
(

эҳтимолий ёки ҳақиқий душманга

)

economically

минимал куч ва воситаларни
сарфлаган ҳолда

edge

чекка, чет; тиғ, кескир қирра; тож;
ўрмон ёқаси;

~ е. back

нари кетмоқ;

е. forward

аста-секин

ҳаракатланмоқ;

~ keep the enemy

one

е.

душманни безовта қилмоқ,

душманни асабийлашишга мажбур
қилмоқ

effect

таъсир; натижа; содир бўлиш;
ишлаб чиқармоқ; келтириб
чиқармоқ, қўзғатмоқ; қилмоқ, содир
этмоқ; бажармоқ, ижро этмоқ;

кўпл

(

ядровий портлашнинг

)

шикастловчи омиллар;

~ е. a breach


background image

40

ёриб ўтмоқ;

~ е. a footing

(кичик)

плацдармни эгалламоқ;

~ е.

concentration

ўқ узишни бир

нуқтага қаратмоқ;

~ е. deployment

кенгайтириш, авж олдириш;

~ е.

junction

бирлашмоқ;

~ е.

penetration

ёриб ўтмоқ;

~ е.

surprise

кутилмаган вазиятни юзага

келтирмоқ;

~ е. the passage of lines

жанговар тартиб билан ўтмоқ;

mitigate the е. (of)

самарадорликни

пасайтирмоқ;

~ take е.

кучга

кирмоқ;

~ with е. (from)

кучга

кирмоқ

elastic defense [resistance]

кенг мудофаа

electronic intercept

радиоэлектрон тутқунлик

elephant gun

оғз

алоҳида қудратга эга замбарак

eligible dependent

имтиёзларга эга ҳарбий хизматчи
оиласи аъзолари

eliminator

йўқ қилиш воситаси

elite unit

(бўлинманинг) сараланган қисми

emasculating losses

ўта оғир йўқотишлар

embargo

ҳарбий эшелонлар ва
транспортларни қабул қилиш
(чиқариш)ни ман этмоқ

embroiled: heavily е

.

оғир жангларни олиб борувчи

emma-gee

сўзл

пулемёт

employment

қўллаш, фойдаланиш;

~ give е. to

the enemy

душманни безовта

қилмоқ; душманга дам олиш учун
имкон бермаслик

emplacement

ўт очиш воситаси окопи

encircle

қуршаб олмоқ

encirclement

қуршов

encircling force

қуршов гуруҳи

enclave

қирғоқ плацдарми (ҳарбий операция
майдони)


background image

41

encounter

(қарши) жанг; тўқнашув;
снаряднинг нишонга тегиши

endurance

учиш давомийлиги; сузиш
давомийлиги; чидамлилик;
эскиришга (ейилишга)
мустаҳкамлик; ейилишга қаршилик;

~ tax the е.

of the troops

чидамлиликка юқори талаблар
қўймоқ

enfilade

бўйлама ўт очиш; бўйлама ўт очмоқ

engage

жангга киришмоқ; ўт очмоқ;
шикастламоқ; кишанламоқ; жангга
киритмоқ; бирлаштирмоқ; ёқмоқ

engaged: become decisively е.

асосий кучларни жангга киритмоқ;

~ become е.

жингга кирмоқ

(аралашмоқ);

~ be е. in the attack

ҳужумга ўтмоқ;

~ be hotly е

.

оғир

жангни олиб бормоқ; кучли душман
зарбаларига учрамоқ;

~ deeply е.

барча кучлар билан жанг олиб
борувчи;

~ heavily е.

катта

кучларнинг ҳужумига учраган;
шафқатсиз жанг олиб борувчи;

~

least е. unit

душманнинг энг кам

таъсир ўтказа оладиган энг кам кучи
билан жанг олиб борувчи қисм
(бўлинма);

enlistment

ҳарбий хизматга қабул

enlistee

ҳарбий хизматга кирган

enmity

душманлик, душманона ният

enrank

қатор бўйлаб сафламоқ

enrolled civilian personnel

эркин ёлланган таркиб

epaulet, shoulder strap

погон,

~

a man in uniform

формадаги одам

equine encephalomyelitis

энцефаломиэлит отлари

equip

қурол-аслаҳа билан таъминламоқ;
қуроллантирмоқ; жиҳозламоқ;
таъминламоқ


background image

42

equipment

жанг аслаҳалари

equipage

қурол-аслаҳа; жиҳозлар

en route

йўлда

escape

(

асирликдан

) қочиш; нари кетиш;

abet аn е.

қочишга кўмаклашмоқ

(

асирга

);

~ е. when captured

асирликдан қочиш; ;

~ make good

one's е.

қочишга муваффақ бўлмоқ

escapee

асирликдан қочган

escaper

асирликдан қочган

escaping from enemy control

асирликдан қочиш

esoteric

мутлақо махфий

espionage

жосуслик

еlements of information

душман ҳақида асосий
маълумотлар; разведка бўйича
асосий вазифалар

envelopment

(душманни) ўраб олиш манёври

evaluation

баҳолаш;

~ е. of the terrain

маҳаллий ҳудудни баҳолаш

evasion

зарбадан чиқмоқ; душман билан
тўқнашишдан қочмоқ; асирга
тушишдан қутилмоқ

evacuation

эвакуация

exactitude

талабчанлик

excessive losses

ўзини оқламаган (жуда катта)
йўқотиш

exclusion area

хавфли (тақиқланган) зона (ҳудуд)

excuse (from duty)

(навбатчиликдан, хизматдан) озод
қилмоқ

exigencies of the service

хизмат талаблари

exigency of war

ҳарбий зарурият

exoatmospheric defense

ҳаво-космик мудофааси

expiration of the term of
service

хизмат муддатининг тугаши

explode

портлатмоқ; портламоқ

explosive

портловчи модда; портловчи

exposed

ҳимояланмаган; очиқ


background image

43

expendable

бир мартали

explosive device

портлатиш воситаси

exserviceman

собиқ ҳарбий хизматчи

exsoldier

собиқ ҳарбий хизматчи

extent of frontage

фронт кенлиги

exterminate

йўқ қилмоқ

extraterritorial intervention
force

хорижий мамлакат (блок аъзоси)
ҳудудида ҳаракат қилувчи ҳарбий
кучлар

extrication

жангдан чиқиш

eye aid

кузатиш (техник) воситалари

eyeball-to-eyeball combat

оғз

“юзма юз жанг”

F

F-day

қўшимча кучлар келган кун; ракета
учириш куни

FA team

махсус (қўпорувчи десант) қўшин
“FА” илғор гуруҳи (

душман

мамлакат ичкарисида ҳаракат
қилувчи

)

face

юз; кесим; (бирор нарсага) қарамоқ
(юзини ўгирмоқ); (сафда) бурилмоқ;
юзани пардозламоқ;

~ f. about

ортга

бурилмоқ;

~ f. an attack

ҳужум

қилувчи душманни қаршиламоқ;
зарбани ўзига олмоқ;

~ in the f.

of an

attack

душман ҳужуми хавфи

остида;

~ in the f.

of a pursuit

душман таъқиби остида;

~ in the f.

of opposition [resistance]

душманнинг қаршилик кўрсатишига
қарамай; душман қаршилигига
ўчрагач;

~ in the f.

of the enemy

жанговар вазиятда; бевосита
душман билан тўқнашган вазиятда

face piece

противогазнинг юз томони

facility

асбоб-ускуна, техник воситалар

factory buster

оғз

оғир бомба (саноат объектларига


background image

44

қарши)

faculty solution

тактик вазифанинг намунавий
ечими (

ўқув муассасаси томонидан

таклиф этилган

)

fade back

нари кетмоқ, узоқлашмоқ

fader

номаълум самолёт

fail-safe

хавфсиз; тўхтамай (бузилмай)
ишлайдиган

failure

шикаст, носозлик, узилиш,
бузилиш, синиш, ишдан чиқиш,
вазифани бажармаслик

fake attack

сохта (ёлғон) ҳужум (зарба),
намойиш этиш

fall

қулаш; қийшайиш; эгилиш; жангда
ҳалок бўлмоқ; ўлдирилмоқ;
йиқилмоқ; осилиб тушмоқ; тушмоқ;
пастлашмоқ;

~ f. before the enemy

жангда ҳалок бўлмоқ;

~ f. behind

time

ортта қолмоқ;

~ f. in

сафланмоқ, сафга турмоқ; сафлан!
(

буйруқ

);

~ f. in action

жангда ҳалок

бўлмоқ; ;

~ f. into column

калоннадан ўз жойини эгалламоқ;

~

f. into disorder

тартибсиз ҳолатга

келмоқ;

~ f. into line

сафга турмоқ,

сафланмоқ;

~ f. on

тўсатдан ҳужум

қилмоқ; ёғилиб келмоқ;

~ f. prisoner

(of war)

асир тушмоқ;

~ f. short

учиб боролмаслик;

~ f. to

жангга

киришмоқ;

~ f. upon

тўсатдан

ҳужум қилмоқ; ёғилиб келмоқ;

~

back

чекинмоқ;

~ f. upon successive

prepared positions

аввалдан

тайёрланган мудофаа чегарасига
чекинмоқ;

~ out

сафдан чиқмоқ;

жангдан чиқмоқ; пистирмадан
чиқиб қўққисдан ҳужум қилмоқ;

оғз

расмий оҳангга ўтмоқ (

суҳбатда

);


background image

45

эркин, тарқал! (

буйруқ

);

~ f. (for

formation)

сафланиш учун

(хонадан) чиқмоқ;

~ fall away

ажралиш (

ракета поғоналарининг

);

~ fall back

чекиниш; нари кетиш;

радиоактив ўтириш

false

сохта, ёлғон

fang

оғз

қурол; қуроллантирмоқ

fast attack transport

тезюрар десант транспорти

favorable

differential

устунлик (

бирор жиҳатдан

душмандан

)

feat of arms

жанговар жасорат

feigned attack

сохта (ёлғон) ҳужум; чалғитувчи
зарба

feint

сохта (ёлғон) ҳужум; чалғитувчи
зарба; чалғитувчи ҳаракат;
намойиш; чалғитувчи зарба бермоқ;
намойиш қилмоқ;

~ f.

an attack

чалғитувчи зарба бермоқ; намойиш
қилмоқ;

~ put in a

f

. чалғитувчи

зарба бермоқ; намойиш қилмоқ

felix

сўзл

бошқариладиган ракета

fell stroke

ҳал қилувчи зарба

field army support command

армия орти қўмондонлиги

field cap

дала фуражкаси

field-expedient camouflage

доим тайёр турадиган материалдан
маскировка

(душман

кўзидан

яшириш)

field [combat] uniform

дала кийими (формаси)

field trains

дала карвони

fieldwork

дала мудофаа иншооти; далада иш
олиб бориш; дала тадқиқотлари;
душман тўғрисида маълумот олиш
учун ўтказиладиган разведка

field of fire

ўққа тутиш сектори

fifth column

бешинчи колонна, душманнинг
мамлакат ичидаги қўпорувчи


background image

46

жосуслар агентураси

fight

жанг, жанговар ҳаракатлар; жанг
олиб бормоқ; жанговар
ҳаракатларни амалга оширмоқ;
(қарши) ҳаракат қилмоқ;

~ carry the

f.

to the enemy

душман жойлашган

ерга бостириб бормоқ;

~ f. a combat

(an action)

жанг қилмоқ;

~ f. a two

front war

икки фронт учун уруш

олиб бормоқ;

~ f. a war

жанг олиб

бормоқ;

~ f. for

one’s life

қаттиқ

қаршилик кўрсатмоқ;

~ f. greenly

нўноқ жанг олиб бормоқ;

~ f. it out

бардош бермоқ; жангни охирига
етказмоқ;

~ f. off

қайтармоқ;

~ f.

one’s way forward

жанг билан

олдинга силжимоқ; ёриб ўтмоқ;

~

f.

single-handed

якка ҳолда жанг

қилмоқ;

~ f. the gun

жангда

замбаракдан ўт очмоқ;

~ f. the tank

жангда танкни бошқармоқ;

~ f.

through

жанг билан ёриб ўтмоқ;

~ f.

to a finish

охиригача жанг қилмоқ;

~

have no f. left

оғз

ғалабага иродани

йўқотмоқ; жанг қилишга ярамай
қолмоқ;

~ make a poor f. of it

заиф

қаршилик кўрсатмоқ;

~ put into the

f.

жанга киритмоқ;

~ put up a f.

жанг олиб бормоқ

fighter; pursuit plane

жангчи; қирувчи самолёт

findings

олинган маълумотлар

finesight

кичик мушка

fire

ўт, олов; отиш, ўт очиш; (ракета)
учириш; ўққа тутиш; ёнғин; ёқмоқ,
ўт қўймоқ; отмоқ, ўққа тутмоқ;
ишга тушмоқ (

портлатгич ҳақида

);

ўт очишга оид; ўқ отар; ёқувчи, ўт
олдирувчи;

~ adjust f.

ўқ


background image

47

йўналишини тўғриламоқ;

~ apply f.

ўққа тутмоқ, отмоқ;

~ belch f.

ўқ

ёғдирмоқ;

~ be on f.

ёнмоқ;

~

blanket f.

ўт очишга халал бермоқ;

~

blanket with f.

майдонни ўққа

тутмоқ;

~ bring down f.

ўқ

ёғдирмоқ, ўққа тутмоқ;

~ bring in f.

ўт очмоқ;

~ bring under f.

ўққа

тутмоқ; ўт очмоқ

firearms

ўқ отиш қуроли

fire base

ўт очиш гуруҳи

firepower

ўт ёғдириш қуввати

flame thrower

огнемёт (ўтсочар)

fore-and-aft

бўйлама, узунасига

formation

ҳарбий қисм

first sergeant; sergeant-
major; master sergeant

старшина

flag officer

олий офицер, адмирал

follow-through

отишмани якунлаш

force multiplier

отиш

қуроллари

қувватини

кучайтириш (омил, воситаси)

formation

саф, қатор

~

close / tight formation

зиқ қатор ~

drawn up in battle

formation

жанговар

тартибда

сафланиш ~

to break formation

сафни бузмоқ

fortification

мудофаа иншооти

forward edge of the battle
area

мудофаа ҳудудининг олд томони

fragmentary order

жанговар буйруқ

fraudulent

алдов, сохта

free rocket

бошқарилмайдиган ракета

frequency-shift keying

частотани

янгилаш

орқали

ўзгартириш

G

gallfoot

сўзл

пиёда аскар

gambit

оғз

пистирма


background image

48

gap

ёриб ўтиш жойи; ўтиш; тешик;
оралиқ, тирқиш, узилиш; ўтишга
йўл очмоқ;

~ clear [cut] a g.

ўтишга

йўл очмоқ, тешмоқ, ёрмоқ;

~ exploit

a g.

ёриб ўтишни кенгайтирмоқ,

қўшинни ёриб ўтишга солмоқ;

~ fill

[plug] the g

.

ёриб ўтиш жойини

беркитмоқ;

~ press the attack

through the g.

қўшинни ёриб

ўтишга солмоқ;

~ seal the g.

мудофаада очиқ жойни ёпмоқ.

garb

махсус кийимбош

garrison

гарнизон; қисмнинг доимий қўним
топган жойи; ҳарбий шаҳарча;
қўшин томонидан эгалланмоқ;
қўшинлар билан шуғулланиш,

a

garrison commander

– гарнизон

бошлиғи

gaspirator

противогаз

gat

сўзл

пистолет

gate sentry

киришда турувчи соқчи

gathering means

маълумот тўплаш воситаси

general staff

умумий штаб

genocidal weapon

геноцид қуроли

genocide

геноцид, аҳолини оммавий қирғин
қилиш

gentleman by the act of
Congress

офицер

geographic(al) barrier

йирик табиий тўсиқ (

дарё, кўл, тоғ

каби кўринишларда

)

geographic feature

географик маҳаллий предмет

gestapo

сўзл

“гестапо”, ҳарбий полиция

get

олмоқ; эришмоқ;

~ g. across the

river

дарёнинг нариги қирғоғига

ўтмоқ;

~ g. away

душмандан

узоқлашиб кетмоқ;

~ g. forward

олдинга юрмоқ (ҳаракатланмоқ);

~

g. fustest with themos-test

сўзл


background image

49

душмандан олдинроқ ҳаракат қилиб
устун келувчи кучларни жамлаб
олмоқ;

~ g.

home

a blow

зарба

бермоқ;

g. in the rear of the enemy

душманнинг фронт ортига чиқмоқ;

~ g. into action

жангга киришмоқ; ўт

очмоқ;

~ g. into communication

алоқага киришмоқ;

~ g. into contact

алоқага киришмоқ; тўқнашмоқ;

~ g.

into position

жойини эгалламоқ;

~ g.

off

чиқмоқ; юрмоқ, ҳаракатни

бошламоқ;

~ g. off the air

радио

орқали хабар узатишни тугатмоқ;

~

g. on the air

радио орқали хабар

узатишни бошлаш;

~ g. onto a target

(бир неча бор) ўқ узиб мўлжални
тўғрилаб олмоқ;

~ g.

out of control

бошқарувдан чиқиб кетмоқ;
бошқариб бўлмайдиган ҳолатга
келмоқ;

~ g.

stuck

тиқилиб қолмоқ,

бир жойда тўхтаб қолмоқ;

~ g. the

enemy between two fires

душманни

икки ўт орасида қолдирмоқ;

~ g. the

Gl’s

қорин оғриғига йўлиқмоқ;

~ g.

the range

(бир неча бор) ўқ узиб

ўқнинг учиш узоқлигини
аниқламоқ;

~ g. the

situation in hand

вазиятни назорат қилмоқ;

~ g.

to

close quarters

яқинлашмоқ;

~ g. to

coverу

панага яширинмоқ;

~ g.

underway

йўлга чиқмоқ

government (or general) issue
abbreviation GI (a private
soldier in the US army)

сўзл.

сафдор, аскар

(АҚШ армияси)

;

хизмат қилмоқ; оғир ишни
бажармоқ; хизмат навбатчилигини
ўтамоқ; нохуш топшириқни
бажармоқ

GI the floor

сўзл.

пол артмоқ; тозалаш ишлари

билан шуғулланмоқ


background image

50

give

бермоқ;

~ g. an order

буйруқ

бермоқ;

~ g. away

ўз жойлашувини

билдириб қўймоқ;

~ g. battle

[combat]

жанг кўрсатмоқ;

~ g.

consideration (to)

ҳисобга олмоқ,

эътиборга олмоқ;

~ g. ground

нари

кетмоқ, чекинмоқ;

~ g. it

сўзл

зарбалар бермоқ; тўзғитмоқ;

~ g.

quarter

раҳм қилмоқ, шафқат

қилмоқ;

~ g.

support

кўмак бермоқ;

~ g. the alert

тревога кўтармоқ,

тревога эълон қилмоқ;

~ g. training

ўргатмоқ, машқ қилдирмоқ;

~ g.

warning

огоҳлантирмоқ,

хабарламоқ;

g. way

бардош

беролмай чекинмоқ

glamor boy

сўзл.

хизматга янги қабул қилинган

йигит; пиёда аскар

glass

дурбин

glider

планер

global aerospace force

глобал ҳаво-космик кучлари

globe and anchor force

денгиз пиёдаси

global missile

глобал ракета

glory

шон, шараф, ифтихор

~ military

glory

ҳарбий жасорат, жанговар

шон-шавкат

go

ҳаракатланмоқ;

~ g. aboard

кемага

чиқмоқ;

~ g. ahead!

бажар! (

буйруқ

);

~ g. around the flank

қанотни

айланиб ўтмоқ;

~ g. ashore

қирғоққа

тушмоқ;

~ g. astray

йўлини

йўқотмоқ, йўлдан адашмоқ;

~ g.

down

чўкмоқ, ғарқ бўлмоқ;

~ g. in

ҳужум қилмоқ;

~ g. into action

жангга кирмоқ;

~ g.

into bivouac

лашкаргоҳга ўринлашмоқ;

~ g. into

commission

сафга қўшилмоқ;

~ g.

into the assault

ҳужумга ўтмоқ;

~ g.


background image

51

off

отмоқ, ўз узмоқ;

~ g. on an A.V.

судга тушмоқ;

~ g. on guard

қоровул хизматига тушмоқ;

~ g. out

of action

жангдан чиқмоқ, сафдан

чиқмоқ;

~ g. out of commission

заҳирага ўтказилмоқ (

кема ҳақида

);

~ g. out of control

бошқарувни

йўқотмоқ; идорадан чиқмоқ;

~ g. out

of position

сафар ҳолатига ўтмоқ;

жойлашувни тарк этмоқ;

~ g. over

бортдан қуламоқ;

~ g. over the hill

сўзл.

дезертирлик қилмоқ;

~ g. over

the top сўзл.

ҳужум бошламоқ;

~ g.

to the bottom

тубига тушмоқ;

~ g. to

war

ҳарбий ҳаракатларни

бошламоқ;

~ g. up the line

оғз.

фронтга бормоқ;

~ g. West сўзл.

ўлдирилмоқ;

~ have a g. at

оғз.

ҳужумни амалга оширмоқ;

ав.

нишон йўналишига тушмоқ

gob

сўзл.

матрос, денгизчи аскар

goner

сўзл.

уриб туширилган самолёт;

ҳалок бўлган ҳарбий хизматчи

goony bird

сўзл.

вертолёт

gooseberry

симли тўсиқ (кирпи)

goose-step ( a military
marching step in which the legs
are not bent at the knee)

сафда тантанавор юришда муайян
тартибда тиззани букмасдан қадам
ташлаш.

~ The guards g. past the

Presidet’s tomb

Соқчилар

Президент қабри ёнидан тантанали
ўтишди.

grabby

сўзл.

пиёда аскар

grade

ҳарбий унвон; даража; ранг; қиялик
тиклиги; кўтарилиш;

~ demote from

a g.

унвонни туширмоқ;

~ promote

[raise] to a g.

(of)

навбатдаги

унвонни бермоқ; унвонни кўтармоқ;

~ reduce to a g. (of)

унвонини


background image

52

туширмоқ;

~ revert to

the g. (of)

аввалги унвонини олмоқ

grantaid

ҳарбий қудрат

great coat

пальто (ҳарбий шинель)

green

тажрибасиз

~ The troops were

completely g.

Қўшин бутунлай

тажрибасиз эди.

green area

хавфсиз ҳудуд (

партизанлар

ҳаракати бўлиши эҳтимоли кам
бўлган

)

grenadier

граната билан қуролланган аскар

grid

координатлар сеткаси

ground

плац

~ give g.

чекинмоқ

ground zero

портлаш маркази (эпицентри)

guard

қоровул, қўриқлаш; қўриқлаш
бўлинмаси; соқчи; қўриқлаш
кемалари; сақлагич мосламаси;
ҳимоя, ҳимоя мосламаси; муайян
тўлқинда қабул қилиш
радиостанцияси навбатчиси
(эшитувчиси); муайян тўлқинни
эшитмоқ; қўриқламоқ, сақламоқ;
ўраб олмоқ; қалқон билан тўсмоқ;
қоровулга оид; гвардиячи;

кўпл, Бр

гвардия;

~ form the g.

қоровулни

сафламоқ;

~ mount g.

қоровул

хизматини ўтамоқ; қоровулда
бўлмоқ;

~

«never mind the g.»

оғз.

“учрашув учун қоровул
сафланишини бекор қилмоқ”,
“эркин, ўзим сафдорман”,
“тантанаворликнинг кераги йўқ”
(

учрашув вақтидаги хазиломуз

ибора

);

~ on g.

тайёр ҳолатда;

қоровулда; хушёр;

put out a g.

қоровулни тарқатмоқ;

~ run the g.

қўриқлаш чизиғидан сездирмай
ўтиб кетмоқ; соқчи ёнидан


background image

53

H

H-bomb (hydrogen bomb)

водород бомбаси

h. down

оғз

(

самолётни

) уриб туширмоқ

h. it

оғз

алоқа ўрнатмоқ

hachure

штрихлаш, чизиқлаш

hacking weapon

чопувчи қурол

HALO (High altitude, low
opening)

парашютни анча пайт очмасдан
тушиш

halt

йўлда дам олиш учун тўхташ,
қўниш; дам олиш

~

to make halts

~

йўлда дам олиш учун тўхтамоқ

hairbrush grenade

тутқичли қўл гранатаси

hammer

тепки; ударник (

милтиқ

затворининг қисми

); зарба бермоқ;

(

душманни

) яксон қилмоқ; жанг

билан олдинга ҳаракатланмоқ

hamper

тўсиқ бўлмоқ; қийинлаштирмоқ

handgun

шахсий ўқотар қурол

hand-and-knees crawl

эмаклаб-эмаклаб юрмоқ

hanger

ханжар, кортик

happy hour

оғз

бўш вақт

harass

безовта қилмоқ; ҳолдан ойдирмоқ

harry

безовта қилмоқ; безовта қилувчи
зарбалар бермоқ

hash burner

сўзл

ошпаз

haste

шошилиш, ҳовлиқиш; режасиз
ҳаракатлар

сездирмай ўтиб кетмоқ;

~ set the g.

қоравулни постларга қўймоқ;

~

stand g.

қоровул хизматини ўтамоқ,

соқчилик қилмоқ;

~ turn out the g.

қоровулни чақирмоқ; қоровулни
(қоровул хонасидан) чиқармоқ;
қоровулни сафламоқ

guerilla warfare

партизанлар уруши

guidance equipment

йўналтириш асбоблари

gunship

қуролланган вертолёт


background image

54

hatch

люк

hatchet

болтача

have it

ярадор бўлмоқ; ўлдирилмоқ; қийин
аҳволга тушмоқ

havoc: create [wreak] h

.

катта талофат етказмоқ

haywire outfit

паст жанговар тайёргарликка эга
қисм (бўлинма); жанговар
қобилиятга эга бўлмаган қисм
(бўлинма)

haze target

кузатиш қийин бўлган нишон
(

тутун билан тўсилган

)

headquarters

штаб, бошқарма, қўшинни
бошқариш органи;

~ echelon h.

штабни эшелонларга тақсимламоқ;

[set up] h.

штаб ташкил этмоқ

headgear

бош кийими

headway

илгари ҳаракатланиш; вақт оралиғи

heavy mortar platoon

оғир миномётлар взводи

heavy mortar platoon fire
direction center

оғир миномёт взводини ўқ билан
бошқариш пункти

heavies

кўпл

оғир жанговар техника (

оғир

қирувчи самолётлар, оғир танклар,
оғир замбараклар, оғир пулемётлар
ва ш.к.

)

heavily armed

кучли қуролланган; қудратли
қуролларга эга

hedgehopper

оғз

енгил самолёт, штурмовик

height of burst

портлаш баландлиги

high ground

баландлик

heli

оғз

вертолёт

helilift

вертолёт орқали (жангчиларни)
ташлаш

helicopter

вертолёт

heli(e)

оғз

вертолёт

helmet

шлем, каска;

~ off h.

каскалар

ечилсин! (

буйруқ

);

~ on h.!

каскалар

кийилсин! (

буйруқ

)


background image

55

helo

вертолёт

helter-skelterre treat

тартибсиз чекиниш

hemin

оғз

қуршаб олмоқ

Her Majesty’s Forces

Буюк Британия қуролли кучлари

herdbound

сўзл

ҳарбий хизматга яроқсиз

hide

(

кузатувдан

) пана; яширинмоқ

hidden area

кўринмас майдон

hit

текказиш; зарба; зарба бермоқ;
(

нишонга

) теккизмоқ;

~ absorb h.

ўққа бардош бермоқ (

жанговар

қобилиятни йўқотмаган ҳолда

);

assess a h.

нишонга уришни

баҳоламоқ;

~ claim a h.

нишон

урилганлигини маълум қилмоқ;

~ h.

a blow

зарба бермоқ;

~ h.

a line (by)

чегарага етиб бормоқ (

тайинланган

вақтда

);

~ h. home

нишонга урмоқ;

~ h. the air

ҳавога урмоқ;

~ h. the

beach

оғз

десант ташламоқ;

қирғоққа тушмоқ; қиғоққа тақалмоқ;

h. the

deck

оғз

ётиб олмоқ (

ўқ

остида

); қўнмоқ; палубага қўнмоқ;

~ h. the drink сўзл

сувга қўнмоқ;

сувга тушмоқ;

~ h. the ground

ётиб

олмоқ (

ўқ остида

);

ав

қўнмоқ;

~ h.

the road

оғз

сафарга чиқмоқ;

юришни бошламоқ;

~ h. the silk

сўзл

парашют балан сакрамоқ;

~ obtain a

h.

нишонни маҳв этмоқ;

~ receive a

h.

нишонни урмоқ;

register a h.

нишонга урилганликни кўрмоқ;
нишонни урмоқ;

~ score a h.

нишонни урмоқ

hitch

хизмат муддати

hoax

душманни чалғитмоқ; ҳийла
ишлатмоқ

holder

обойма, ўқдон

holdoff

мўлжалга олиш нуқтасини тиркаш


background image

56

holocaust bomb

ом

ядровий бомба

holster

кобура, ғилоф

hoppi-copter

вертолёт бошқарувчиси

hoss cavalry

кавалерия, отлиқлар бўлинмаси

hostage

гаровга олинган

hostile

душман

hostilities

жанговар ҳаракатлар

hotbed of war

уруш ўчоғи

howitzer

гаубица (тўп)

hunt

оғз

ов, душманни қидириш

hurt the enemy

душманга талофат етказмоқ

hydrogen bomb

водород бомбаси

hypothetical target

шартли нишон

I

ickboom

сўзл

минтақалараро баллистик

ракета

identify

аниқламоқ

identifiable

осон ажратиб олинадиган, осон
таниб олинадиган

identification

таниб олиш; фарқловчи белги;
шахсини аниқламоқ; юкларнинг
хусусиятлари ва вазифасини
аниқламоқ; қуролланишни назорат
қилиш бўйича чора-тадбирларни
бузганлик учун жавобгарни
аниқлаш

ideological indoctrination

ғоявий ишловга олиш

illuminant

ёритиш воситаси; ёритгич

illuminating grenade

ёритувчи граната

illuminated night attack

одатий ёритиш воситалари
(

прожекторлар, пиротехника

воситалари

) ёрдамида

таъминланадиган тунги ҳужум
(шабгир)

image intensification devices

оптик асбоблар

imagery

суратларга муҳрланган разведка
маълумотлари (

фоторазведка, РЛС


background image

57

экранлари суратлари, инфрақизил
ускуналар фотосуратлари ва б.

)

imaginary enemy

шартли душман

imfu

сўзл

чалкашлик, чигаллик,

тартибсизлик, чалкаш вазият; оғир
вазият

immobile

қўзғалмас, стационар;
ҳаракатланмоқ

impair

ёмонлаштирмоқ, бузмоқ

impede

қийинлаштирмоқ

impending

келгуси

incindiaries

ёнувчи моддалар

incoming

келиш, етиб келиш,

incoming of the

armed forces

– қуролли кучларнинг

етиб келиши

indoctrination

сиёсий обработка (ишлов)

infantry-heavy

оғир пиёда аскар

infantryman

пиёда аскар

infantry squad

пиёда аскар бўлинмаси

infiltrate

суқилиб кирмоқ, сизиб ўтмоқ

initial assault

биринчи эшелонни тушириш

insulate

изоляция қилмоқ, ажратиб қўймоқ

intelligence

разведка маълумотлари

intelligence test

ақлий қобилиятни текшириш

intercept

тутиб, ушлаб олмоқ

interrogation

сўроқ, сўроқ қилиш

inundation

чўктириш

invasion

ҳарбий босқин, тажовуз

iron sights

механик мўлжалга олиш мосламаси

J

jet fighter

реактив қирувчи

jamming signal

радиоэлектрон бостириш, тўсқинлик

jungle canopy platform

чакалакзорлардаги

дарахт

шох-

шаббаларига

вертолётлар

учун

қўниш майдончаси

K

К-9 Corps

оғз

ҳарбий хизмат итлари корпуси


background image

58

kate

денгизга қулаган учувчи

Katyusha (lorry-mounted
multiple rocket launcher)

катюша

kayo

оғз

сўнгги (ҳал қилувчи) зарба;

ишдан чиқариш

keel over

ағдарилмоқ (

кема ҳақида

)

key administrative personnel

фронт орти ва таъминот хизмати

таркиби раҳбари, маъмурий
раҳбарият ходимлари

keying material

(шифр) очқичи

key targets

муҳим нишонлар

KIA – killed in action

жангда ўлдирилган

kill

душманни йўқ қилиш;

drive in for

the k.

ҳал қилувчи ҳужумга ўтмоқ; ;

~ k. a soldier

оғз

(

виски ва ш.к.ларни

шишасидан

) ичмоқ;

~ move in for

the k.

ҳал қилувчи ҳужумни амалга

оширмоқ;

~ press the attack to the k.

йўқ қилиш мақсадида душманга
қатъий ҳужум қилмоқ;

~ set the

enemy up for the k.

душманни маҳв

этиш учун шароит яратмоқ

killability

шикастловчи ҳаракатнинг
имкониятлари

killing agent

шикастлаш воситалари

kilroy

сафдор, аскар

kilties

Бр, сўзл

Шотландия қўшини

kindergarten combat

оғз

жангга биринчи марта кириш

kinesthetic forces

тезкор разведка воситалари билан
жиҳозланган мобил
(ҳаракатланувчи) кучлар

kitchen command

ошхона бўйича навбатчилик

kneeling position

тиззалаб ўқ узиш ҳолати

knife

пичоқ; шиддат билан илгариламоқ;
зарбалар бермоқ

knock

оғз

зарба; зарбалар бермоқ;

~ k. a

tank

танкни урмоқ (йўқ қилмоқ);

~


background image

59

take bad k.

кучли зарбаларга

бардош бермоқ; катта йўқотишни
бошидан ўтказмоқ

knockdown

қисмларга бўлинадиган,
тахланадиган

L

labor battalion

ишчи батальон

Lacerate

қиймаламоқ, тор-мор қилмоқ, оғир
талофат етказмоқ

lady leathernecks

сўзл

денгиз пиёдасининг аёллар

ёрдамчи хизмати

ladybird

Бр, сўзл

(

денгиз пиёдасининг аёллар

ёрдамчи хизматининг

) аёл офицери

lag

ортда қолиш, кечикиш, ушланиб
қолиш, секинлашиш; оддий материал
(

тахта ва ш.к.

); ортда қолмоқ,

кечикмоқ, ушланиб қолмоқ,
секинлашмоқ

Lambush

«L» ҳарфи жанговар тартибидаги
пистирма

lame

ишдан чиқарилган, бузилган,
шикастланган

lamp message

светограмма

lamplighter

оғз

ёритувчи самолёт

lampster

дезертир

land survey

қуруқликни суратга олиш

landing

десант (аскар) ташлаш

landing zone

десант тушириш худуди

lappack parachute

кўкрак парашюти

lapel button

кўкрак нишони

large aircraft carrier

оғир авианосец

late bird

нишон орқасидан учадиган ракета

lateral

фронт бўйлаб, кўндаланг

laterally

фронт бўйлаб, қанот томонга

latitude

кенглик

launch

ишга тушириш; учириш; старт;
ташлаб юбориш; отиш; катапульта


background image

60

қилиш; улоқтирмоқ, отмоқ; мўлжалга
отмоқ; чиқариб юбормоқ; учирмоқ;
ташлаб юбормоқ; катапульта қилмоқ;
сувга туширмоқ; ишга туширмоқ;

~ l.

an attack

(сузувчи, штурмчи) кўприк

ўрнатмоқ;

~ l.

an attack

ҳужум

бошламоқ

launcher

учириш ускунаси; ишга тушириш
иншооти; бошланғич ҳолат; ракета
элтувчи; гранатамёт; катапульта;
отиш ускунаси; бомбамёт

launching altitude

(

ракетанинг

) учириш баландлиги

laser range finder

лазерли масофа ўлчагич

LAW missile [weapon]

«LAW» танкка қарши енгил ракета

law and order

(

қонун ва буйруқлар билан

ўрнатилган

) ҳарбий тартиб-интизом

lawn mower

сўзл

пулемёт

leap

сакраш; сакрамоқ

least heavily engaged

унча шиддатли бўлмаган жангларни
олиб борувчи

length of service

хизмат муддати

leather bumper

сўзл

кавалерист

leopard’s crawl

оғз

қоринда судралмоқ

lethal

ҳалокатли

lethality

шикастловчи таъсир; ўлдириш кучи

letter of instruction

тезкор йўриқнома

letup

нафас ростлаш, тезкор танаффус

lever-action rifle

затвор ричагли механизмга эга
милтиқ

lewisite (L)

люизит (заҳарли модда)

LBE

(Loading-bearing

equipment)

юк тушириш тизими

liberation war

озодлик уруши

lick

оғз

зарба; зарба бермоқ; урмоқ

lid

сўзл

шлем; (тажрибасиз) радист

lieutenant

[lu:'tenənt]

лейтенант

senior

lieutenant;

first

катта лейтенант

(Британия


background image

61

lieutenant

армиясида)

lieutenant colonel

подполковник

lieutenant-general

генерал-лейтенант

life

(

машина, ускуна ва ш.к.ларнинг

)

хизмат муддати

limited visibility

чекланган кўримлилик

limpet charge

қўпорувчи мина

line

чизиқ; занжир (

жанговар тартиб

);

фронт чизиғи; ёйиқ саф;
(мудофаавий) шойлашув; (мудофаа)
чегаралари; симли алоқа; сим;
кабель; катта автомобиь йўли,
магистрал); трубапровод;

сўзл

уйдирма, ёлғон, нотўғри маълумот;
ётқизмоқ; қопламоқ;

~ be in the l.

фронтда бўлмоқ;

~ crack а l.

фронтни

ажратиб ташламоқ; мудофаани ёриб
ўтмоқ;

draw (troops) out of the l.

қўшинни жангдан олиб чиқмоқ;
қўшинни олиб кетмоқ; ;

~ fall back to

a new l.

янги ҳудудга чекинмоқ;

~

fight а battle on unexpected l.

душман учун кутилмаган жанг
тактикасни қўлламоқ;

~ go into the l.

форнтга етиб келмоқ; позицияни
эгалламоқ;

hold the l.

мудофаани

ушлаб турмоқ; мудофаада бўлмоқ;

in

the l.

фронтда; ҳаракатдаги қуролли

кучларда;

make good а l.

ҳудудда

мустаҳкам жойлашмоқ; маррага
чиқмоқ;

~ pull out of the l.

фронтдан

чиқриб олмоқ;

~ rally a (cracking) l.

(пароканда бўлган) фронтни қайта
тикламоқ;

secure а l.

маррани

эгалламоқ;

throw (troops) into the l.

қўшинни жангга ташламоқ; ;

~ up the

l.

фронтда

linear ambush

чизиқли жанговар тартибдаги


background image

62

пистирма

linkup

ҳаво десантини ердаги қўшинлар
билан боғлаш

loading

қўндириш, юклаш

location

манзил, жойлашган ер

local action

маҳаллий аҳамиятга молик жанг

localized war

ҳудудий уруш

logistics

моддий-техник таъминот

logistical

ичкари, моддий техник

logistics operations center

фронт ортини бошқариш маркази

lone army corps

алоҳида қуролли кучлар корпуси

long-range guided missile

узоққа отадиган бошқарилувчи
ракета

looking post

кузатув пункти

lookout

кузатувчи; кузатиш пости; олдинга
қаровчи

lose

йўқотмоқ

losing battle

муваффақиятсиз жанг;
(

муваффақиятсизликка маҳкум

)

истиқболсиз жанговар ҳаракатлар

loyalty oath

қасамёд

lump

сўзл

ўққа тутмоқ

lying (down) case

ётган ярадор (бетоб)

M

М day

сафарбарлик бошланган кун

Maggie

сўзл.

пулемёт

major

майор

Major-General (MG)

генерал-майор

magic carpet

“учар гилам”, вертолет

maiden battle

биринчи жанг

mail

почта

main action

асосий кучлар ўртасидаги жанг

main armament

асосий қурол-яроғ

maintain

тутмоқ, сақламоқ; таъмирламоқ;
тутиб турмоқ; таъминламоқ

maintenance support

техник таъминот

makee learn

сўзл

хизматга

янги

келган;


background image

63

бошланғич тайёргарликни ўтаётган;
тажрибасиз офицер

makeup

(жанговар) таркиб

malassignment

лавозимга нотўғри тайинлаш

male nurse

санитар

malf-out

(агрегат ҳақида) ишламаслик; ишдан
чиқиш

malfunction diagnosing

носозликларни аниқлаш

malfunctioning

носозлик

man

аскар, сафдор; шахсий таркибни
жамламоқ; (

позицияни

) эгалламоқ;

кўпл

сафдорлар таркиби;

~ m

.

а unitу

қисм (бўлинма)ни шахсий таркиб
билан жамламоқ;

~ m. the battle

stations

жанговар жадвалга кўра

постларни эгалламоқ;

~ m. the de-

fenses

мудофаа позицияларини

эгалламоқ;

~ m

.

the guns

замбараклар

олдига жойлашмоқ

man-of-war

ҳарбий кема

mandatory

мажбурий

maneuver

манёвр (жанг майдонида қўшиннинг
душманга зарба бериш учун қулай
вазиятни эгаллаш учун ҳаракатлари);
манёвр қилмоқ;

~ m. for position

қулай позицияни олиш учун
ҳаракатланиш;

~ m. left!

чапдан

ҳужумга ўт! (

буйруқ

);

~ m. right!

ўнгдан ҳужумга ўт! (

буйруқ

);

~ preset

a m. into the missile

ракетанинг

манёвр қилиш дастурини ишга
туширмоқ

mangle

сўзл

пулемёт; қаттиқ тўзитмоқ, катта

талофат етказмоқ

manhandled

antitank

weapon

танкка қарши қўл қуроли

manual

низом; йўриқнома; қўлда
бажариладиган,


background image

64

автоматлаштирилмаган

manualese

низом тили

manuscript records

ҳужжатларнинг аслияти

mар

харита; харитага туширмоқ; харита
тузмоқ; суратга олмоқ;

~ blow up a

m.

харитани катталаштирмоқ;

~ have

an eye for a m.

харитадан

фойдаланишни билмоқ;

~ keep the

m. up to date

харита юритмоқ;

~

mark a m.

вазиятни харитага

туширмоқ;

~ plot (something) on a m.

харитага бирор нарса туширмоқ;

~

relieve a m.

харитани кўтармоқ;

~ set

a m.

харитани ориентировка қилмоқ;

~ write off the m.

ер юзидан йўқ

қилмоқ

maraud

шилмоқ, талончилик қилмоқ

march

марш, шаҳдам қадам билан юриш;
шаҳдам қадам билан юрмоқ; саф
қилиб юрғизмоқ;

~ m. by the flank

ҳаракатда бурилишни амалга
оширмоқ;

~ m. in review

тантанали

юриш билан ўтмоқ;

~ m. off

сафар

бошламоқ; сафар юришини
бошламоқ;

~ m. on

олдинга юришини

давом эттирмоқ;

~ m. out

сафага

чиқмоқ, юришни бошламоқ; чиқмоқ;
киритмоқ;

~ m. past

тантанали

шаҳдам юриш билан ўтмоқ;

~ steal а

m. (on the enemy)

душмандан

илгарилаб кетмоқ; душмандан
яширинча юриш қилмоқ

marginal aggression

умумжаҳон урушига олиб келиши
мумкин бўлган тажовуз

marksmanship

мўлжалга бехато урадиган отишма,
бехато ўқ узиш санъати

maximum accuracy range

нишонга олиш мумкин бўлган энг
катта узоқлик


background image

65

measure

ўлчам, ҳажм; тадбир; ўлчамоқ;

~ take

the

enemy’s m

. душманни ўрганмоқ;

жанговар тажриба орттирмоқ

measured response

ҳужум (босқинчилик) хусусияти ва
кўламига кўра тайёргарлик кўрмоқ
(жавоб қайтармоқ)

medical support

тиббий таъминот (ёрдам)

main armament

асосий қурол-яроғ

main attack

асосий ҳужум

man

шахсий таркибни тўлдирмоқ

march

марш

marine corps

денгиз аскари

mechanized infantry

автоўқчи пиёда аскар

medical corps

ҳарбий-тиббий хизмат

memorandum

расмий маълумот, хизмат хати

messing

таъминлаш, таъминот

military

ҳарбий

military intelligence

ҳарбий разведка

military justice

ҳарбий юриспруденция

military service

ҳарбий хизмат

~ active service

ҳақиқий ҳарбий хизмат

~ daily

service

кема наряди хизмати

~ to be

fit for service

ҳарбий хизматга

яроқли бўлмоқ

~ to be dismissed /

discharged from the service

ҳарбий

хизматдан бўшаш

~ to retire from the

service

истеъфога кетмоқ. He did a

year’s military service. У армияда бир
йил хизмат қилди.

minefield

мина майдони

missile

бошқарилувчи ракета

missile site

ўт очиш позицияси (жойи)

missing in action

(MIA)

жангда бедарак йўқолган

mission

миссия, ҳарбий топшириқ,

~ to fly a

mission

– топшириқ билан учиш,

~ to

cancel / scratch / scrub a mission

топшириқни бекор қилиш,

~ combat


background image

66

mission, military mission

– жанговар

топшириқ

mission alert

вазифани олиш

mobility

қўзғалувчанлик

momentum

ички туртки (импульс), ҳужумкорлик
руҳи

morse code

морзе алифбоси

mortar

миномёт

МР

(

Military Police)

ҳарбий полициячи

MRE (Meal, ready-to-eat)

қуруқ озиқ-овқат (қуруқ пайка)

mustard (AD)

иприт (теккан ерни яра қиладиган ва
умуман

заҳарлайдиган

рангсиз,

мойсимон заҳарли модда)

N

nap-of-the-earth air vehicle

ҳаво ёстиқчасидаги учувчи аппарат

NATO (North Atlantic
Treaty Organization)

Шимолий Атлантика Ҳарбий
Иттифоқи

national stock number

инвентар номери

naval

ҳарбий денгиз

naval craft

денгиз кемаси

navigator

штурман, навигатор

navigable

кема қатнайдиган

Navy

ҳарбий денгиз кучлари

NBC (Nuclear, biological,
chemical)

оммавий қирғин қуроли

near bank

ўз қўшинлари эгаллаган қирғоқ;
бошланғич қирғоқ; десант утшириш
ҳудуди

neatline

харита тўри чизиқлари

neck;

- stick one's neck out

гиза бўйни;

сўзл

олдинга ташланмоқ

need-know

махфий материаллар билан танишиш
зарурияти (

эгаллаган лавозими

тақазоси билан

)

negative report

душманнинг йўқлиги ҳақидаги хабар

neglect of duty

хизмат мажбуриятларига
совуққонлик билан мносабатда


background image

67

бўлмоқ

n. while on guard

постда интизомни бўзмоқ

negligible

risk

аҳамиятсиз таваккалчилик (

ядровий

зарбада

)

negotiate

музокара олиб бормоқ

n. a cease fire

ўт очишни тўхтатиш бўйича
музокара олиб бормоқ

n. аn obstacle

тўсиқни енгиб ўтмоқ

maintain n.

бетарафликка риоя қилмоқ

neutralize

енгмоқ, нейтраллаштирмоқ

neutralization

бостириш; қуролсизлантириш;
жиловлаш, кишанлаш

never locked action

бўшатилган затворли автоматика

newly raised

янги ташкил этилган

next higher commander

бевосита бошлиқ

nibble

(мудофаани) емирмоқ (кемирмоқ);
(

мудофаага қарата

) бир қатор

кучсиз зарбалар бермоқ

nibbling tactics

кичик зарбалар тактикаси

nickname

шартли ном (

операция, ўқув

машғулотлари ва ш.к.нинг

)

night

action

тунда ҳаракатланиш; тунги жанг

nit

сўзл

ҳарбий полициячи; авиамактаб

курсанти

Nizam

Туркия қуролли кучлари

nizam

туркия аскари

no branch

махсус тайёргарликни талаб
қилмайдиган

NOD

(Night

observation

device)

(ТКМ) тунги кузатув мосламаси

noise discipline

шовқинли (товушли) яшириниш

noisy crossing

оғз

артиллерия зарбалари остида

(панасида) ўтиб олиш

nomination

(юқори) унвонга тақдим этиш;


background image

68

(юқори) унвонни бериш; тайинлаш;
тайинлаш учун тақдим қилиш; (ўқув
юртига) ўқишга қабул қилиш

nonaggression

тажовуз қилмаслик

noncombatants

жанговар

ҳаракатларда

иштирок

этмайдиган шахслар

noose; draw а n.

қуршов ҳалқаси; қуршов ҳалқасини
торайтирмоқ

notification of entry into
military service

ҳарбий хизматга қабул қилинганлик
тўғрисидаги хабарнома

n. a drive

ҳужумни модий-техника томондан
таъминламоқ; ҳужумга ўтган
қўшинни таъминламоқ

novice jump

парашют билан биринчи бор сакраш

noxious gas

заҳарли газ

Nth country

эҳтимолий ядро зарбаси объекти
бўлган мамлакат; ядровий зарба
олувчи навбатлаги мамлакат

nuclear

ядровий

nuclear burst

ядровий портлаш

nuclear environment

ядровий қуролдан фойдаланиш
шарти, ядровий шароит

nuclear propulsion

атом сувости қийиғи

nuclear safety line

ядровий хавфсизлик чегараси

nuclear strike

ядровий ҳужум (зарба)

nuclear,

biological,

and

chemical environment

зарарланган ҳудудлар

nuclear yield

ядро қуролининг қуввати

O

obtain

олмоқ; топмоқ; аниқламоқ; эгалламоқ

о. a rank

унвон олмоқ

о. a target

нишонни аниқламоқ; нишонни
эгалламоқ

о. contact

душман билан тўқнашмоқ; алоқа


background image

69

ўрнатмоқ; нишонни топмоқ

о. information

маълумот олмоқ

о. intelligence

разведка маълумотларини тўпламоқ

о. the range

масофани аниқламоқ;

о. touch

алоқа ўрнатмоқ

occupancy

эгаллаш; босиб олиш, оккупация

occupant

оккупация қилувчи қўшин ҳарбий
хизматчиси; оккупант; экипаж аъзоси

occupation

машғулот, касб; мутахассислик;
эгаллаш, оккупация, босиб олиш,
забт этиш

o’clock

соат мили йўналиши

octuple mount

саккиз стволли ускуна

odds: fight against о.

сонда устунлик қилувчи душман
билан жанг қилмоқ

odograph

Одограф

(кеманинг босиб ўтган

йўлини автоматик равишда картага
чизиб борадиган навигацион асбоб).

odometer

одометр, ўтилган масофани,
айланишлар сонини кўрсатувчи
асбоб

off-base

базадан ташқарида

offense

ҳужум

officer

офицер, зобит -

public

officer

давлат хизматчиси,

to break / demote

/ dismiss an officer

– офицер

унвонини олиб ташламоқ,

to

commission an officer

– офицер

унвонига тайинламоқ,

to promote an

officer

– офицерлик унвонини

кўтармоқ

offshore

акватория

(десант тушириш зонаси)

on-call fire

қарши ўт ёғдириш

operation

жанговар ҳаракатлар, ҳарбий
операция ~

guerrilla operations


background image

70

партизанлар ҳаракати, ~

joint

operations

– ҳарбий кучларнинг

ҳамкорликдаги ҳаракати, ~

large-

scale operations

– кенг масштабли

операциялар, ~

mine-sweeping

operations

– трал билан миналарни

зарарсизлантириш операцияси, ~

mopping-up operations

– босиб

олинган ҳудудларни душмандан
тозалаш операцияси

operation order (OpnO,
OPORD)

жанговар буйруқ

operational readiness

жангга тайёргарлик

order

ҳарбий буйруқ

ordnance

қурол-яроғ, қуролланиш

orbital weapon

орбитал қурол

organic

штат табели

outguard

ҳарбий қоровул

outfight

душмандан устун келмоқ

overcoat

шинель

overrun

бостириб кирмоқ, забт этмоқ

P

расе

қадам; тезлик; суръат; нишонга
олмоқ (

йўл кўрсатувчи самолётдан

);

ҳаво нишони парвозини бошқармоқ
(

назорат қилувчи самолётдан

); қадам

ташламоқ; юрмоқ

р. off

қадамлаб ўлчамоқ

pacify

тинчлантирмоқ; (

аҳоли жойлашган

ҳудудда

) назорат ўрнатмоқ

pacing

масофани қадамлаб ўлчаш

pack

аслаҳа, сумка, рюгзак, ҳалтача, қадоқ;
тугун; блок; қадоқламоқ, жойламоқ;
консервация қилмоқ; зичламоқ,
сиқиштирмоқ


background image

71

packed column

сиқиштирилган колонна (

дистанция

ва интерваллари қисқартирилган

)

buy [get] а р.

сўзл

ярадор бўлмоқ (ўлдирилмоқ)

fritter away (forces) in small
p.

кучларни қисмларга бўлмоқ; жангга
кичик гуруҳларни киритмоқ

paddle foot

сўзл

пиёда аскар; парвоз қилмайдиган

таркиб аскари (сержанти, офицери)

padman

ракетачи

padre

сўзл

“падре” (ҳарбий) руҳоний

pan

диск шаклидаги ўқдон (

пулемёт

)

panacea target; be on the р.

оғз

аҳамияти ҳаддан зиёд ошириб

юборилган нишон; таркибда
(рўйхатда) бўлмоқ

panic

саросима, ваҳима

push the р.

ваҳима кўтармоқ

panoply

оғз

ҳарбий кийимбош; ҳимоя

қуроллари, қурол-аслаҳа

parachute

парашют; парашют билан сакрамоқ

don а р.

парашютни тақмоқ

rig а

р.

парашютни тахламоқ

parade

сафланиш; парад; саф кўриги;
сафланмоқ; саф бўлиб юрмоқ

paraman

парашютчи аскар

paramilitary

ярим ҳарбий

parasaboteur

парашютчи қўпорувчи

parent aircraft

ракета элтувчи самолёт

parolee

тилхат билан озод қилинган (

чиқиб

кетмаслик ва ш.к.лар ҳақидаги

)

parry

қайтариш; зарбани қайтариш

part of the line

фрон ҳудуди

parthian shot

чекинаётган душманнинг жавоб
зарбаси


background image

72

party

жамоа, гуруҳ, отряд;

сўзл

жанг,

тўқнашув

pass

рухсатнома; ташқарига чиқиш учун
рухсатнома; нишонга кириш; довон;
ўтмоқ

р. аn obstacle

тўсиқни енгиб ўтмоқ

р. around the enemy’s main
force

душманнинг асосий кучларини
айланиб ўтмоқ

р.

down the line

хабар жўнатмоқ

р. into service

қуролланиш учун қабул қилмоқ;
сафга (фойдаланишга) қўймоқ

р. on a signal

сигнал узатмоқ

р. the doctor

соғлиги бўйича ҳарбий хизматга
яроқли деб топилмоқ

р. to the control

қўл остига (тасарруфига) ўтмоқ

passometer

қадам ўлчагич

password

пароль, махфий сўз (белги, ишора)

pasting: take а р.

талофат кўрмоқ

р. up the line

ёриб ўтиладиган жойни йўқ қилмоқ;
мудофаани тикламоқ

cut рр of death through
troops

қўшинга катта талофат етказмоқ

patient

ярадор; шикастланган; бемор

patrol

патруль; (кичик) текширув
бўлинмаси (гуруҳи); қидирув гуруҳи;
патруллик қилиш, қўриқлаш;
қилирув ишларини олиб бормоқ

р. off a unit

қисмни тарқатиб юбормоқ

petrol centre

Бр

ёқилғи билан таъминлаш базаси

pea shooter

сўзл

кичик калибрли ўточар қурол;

қирувчи; қирувчи учувчи

peace

тинчлик

peacekeeping forces

тинчликсевар кучлар


background image

73

peace plan

тинчлик режаси

peace settlement

тинчлик шартномаси

peace talks

сулҳ тузиш ҳақидаги музокаралар

peace treaty

тинчлик тўғрисида шартнома

place on а рeace

тинчлик ҳолатига ўтказмоқ

peadriver

сўзл

сержант

pebble pusher

сўзл

пиёда аскар

peck

оғз

кичик кучлар ёдамида зарбалар

бермоқ

pell-mell; retire р.

тартибсиз чекинмоқ

pellet

шарча; ўқ; питра; маҳв этувчи
(шикастловчи) элемент; порох
таблеткаси; (

портлатгичнинг

)

энерция зарбдори; изидан борувчи
таркиб; гранула

реn

пана жой, яшириниш жойи; ҳарбий
асирлар дала лагери

р. (a unit)

(қисмни) тўсиб қўймоқ; ўраб олмоқ,
қуршовга олмоқ

penal battalion

жарима батальони

pending further orders

кейинги кўрсатмалар олинунга қадар

penetrate

ичига кирмоқ; ёриб кирмоқ

penetration

Syn.

breakthrough

ёриб ўтиш, ёриқ

penetrating force

ёриб ўтиш гуруҳи

dominate а р.

ёриб кирилган ҳудудни ушлаб
турмоқ

effect р

.

ёриб кирмоқ

get а р. on the tank

танк зирҳини тешмоқ

pent-up force

қуршовда қолган қўшин (гуруҳ)

perforating wound

тешиб ўтилган жароҳат

performance

тактик-техник маълумотлар;
(

топшириқни

) бажариш;


background image

74

(

ҳаракатнинг

) тарзи;

(

мажбуриятларни

) бажариш

period of service

хизмат муддати

periodic inspection

даврий кўрик

peripheral action

фронт чизиғидаги жанговар
ҳаракатлар

periscope

перископ (дурбинсимон оптик асбоб)

permissive

рухсат этилган, йўл қўйилган

personnel

шахсий таркиб

person-to-person arms

шахсий ўқотар қурол (

тирик

кучларга қарши

)

phonetic

alphabet

(

радиоалоқа учун

) шартли фонетик

алифбо

phoney

gen

ёлғон хабар

phony

ёлғон, сохта

picket

(қўриқлаш) застава; пост; қоровул;
кузатиш; қўриқламоқ

pickup

транспортга ортиш, юклаш

piece

ўт очар восита (

замбараклар,

миномёт, пулемёт, милтиқ ва
ш.к.лар

)

pierce

тешиб ўтмоқ; ёриб ўтмоқ

pillbox

узоқ муддатли ўт очиш иншооти

pileup of forces

қўшиннинг тўпланиши

pilot a jet

реактив самолётни бошқармоқ

pinpoint

аниқ жойлашувни белгиламоқ; топиб
олмоқ

pioneering

сапёрлик иши

piquet tower

қўриқлаш минораси

pistol

пистолет; сигнал берувчи пистолет;
ракета отувчи пистолет

plastering

оғз

ўққа тутиш, бомба ташлаш

platoon

взвод


background image

75

plonk

ўққа тутмоқ

pocket

қуршов; қаршилик кўрсатиш ўчоғи;
қуршовга олмоқ

pointing

нишонга олиш, нишонга тўғрилаш
(

асбоб, ускуна к.ларни

)

pongo

сўзл

пиёда аскар

pop

оғз

ўқ отиш; ўқ узмоқ; ташлаб

юбормоқ

post

пост, кузатиш (назорат қилиш ёки
бошқариш) жойи

position vacancy

вакансия, бўш ўрин

pow – prisoner of war

ҳарбий асир

preponderance

устунлик, афзаллик

precise long-range fire

йирик масофаларда юқори аниқ ўқ
ёмғири

private

оддий аскар

projectile

снаряд

promotion

муддатидан олдин унвон бериш;
хизмат поғоналаридан жадал
кўтарилиш

psywar – psychological
warfare

психологик уруш

Q

quadrangular formation

чораклаш принципига асосан ташкил
этилган қисм (бирлашма)

quaker

gun

замбарак макети, сохта замбарак

qualification

мутахассислик; тойифа, синф

quarantine

карантин; карантин тадбиқ этмоқ

quarry

ўлжа; нишон

quell

бостирмоқ, тинчлантирмоқ

q. resistance

қаршиликни бостирмоқ

questionable aircraft

номаълум самолёт(лар)

quick

тез, тезкор

quickset hedge

кўчма сим девор

quiet engine

овозсиз двигатель


background image

76

quit

истеъфога чиқмоқ; бўшамоқ

q. service

ҳарбий хизматдан бўшамоқ

quota

меёр; чегара, чеклов

R

race

шиддат билан илгариламоқ

radar

радар, радиолокацион станция

radar picket aircraft

радиолокацион кузатув самолёти

radial miss

distance

радиал (радиус бўйлаб) оғиш

radial

радиал, радиус бўйлаб

monitor enemy r.

душман радиотўлқинларини эшитмоқ

radiogram

радиограмма

radioman

радист, радиотехник

radiotechnical troops

радиотехник қўшинлар

radnote

телеграмма, радиограмма

raid

босқин, бостириб кириш, рейд

raider

ҳужум қилувчи; ҳаво ҳужумида
иштирок этувчи самолёт

raiding force [party]

қидирув гуруҳи; қўпорувчи гуруҳ

rain: r. destruction

on

шиддатли ўқ ёмғирига тутмоқ; катта
талофат етказмоқ

rainproof

сув ўтказмайдиган

raintight

сув ўтказмайдиган

raise

кўтармоқ; тикламоқ; шакллантирмоқ,
танлаб олмоқ; қурмоқ

r. а unit

қисм (бўлинма) шакллантирмоқ

r. troops

қўшин тўпламоқ; қуролли кучларни
жамламоқ

rake

бўйлама (узунасига) ўққа тутмоқ

rally

йиғин; тартибга солиш, жамлаш
(

жангдан сўнг

); жамламоқ; тартибга

солмоқ

rank

ҳарбий унвон; саф; қатор;

кўпл

сафдорлар ва сержантлар таркиби

rank; in two ranks

шеренга; икки шеренга

be commissioned from the r.

сафдорликдан офицерликка ўтказмоқ

break r.

сафдан чиқиб кетмоқ, тарқалмоқ

by virtue of r.

унвон бўйича


background image

77

deprive of the r.

унвондан маҳрум қилмоқ

join the r.

ҳарбий

хизматга

кирмоқ;

сафга

турмоқ

rapid fire

тез-тез ўққа тутиш

rate of fire

тезотар

ration

паёк (маьлум вақтга белгили
миқдорда бериладиган озиқ-овқат);

rattening

сўзл

қўпорувчилик фаолияти

rattler

сўзл

пулемёт

raw troops

ўққа тутилмаган қўшин

raze to the ground

ер билан яксон қилмоқ

react

жавоб ҳаракатини амалга оширмоқ;
жавоб бермоқ

reaction

жавоб ҳаракатлари

reactivate

янгидан шакллантирмоқ; фаолиятни
янгидан

бошламоқ;

ҳаракатдаги

қисмлар (бирлашмалар) таркибиги
ўтказмоқ

readiness

(жанговар) тайёргарлик

reallot

қайта тақсимламоқ

reappointed

янги тайинланган

reapportion

қайта тақсимлаш

rear

фронт орти

cut into r.

фронт ортига ёриб ўтмоқ

rearm

қайта қуролланмоқ

rearmament

қайта қуролланиш

reassembly

йиғин

reassign

бошқа лавозимга тайинламоқ; қайта
тақсимламоқ

rear guard

ҳимоя гуруҳи

reattack

қайта ҳужум; қайта ҳужумга ўтмоқ

rebound

рикошет; рикошет бўлмоқ

recce

(

reconnaissance

)

оғз

разведка; разведка маълумотлари;

разведка қилмоқ; ўрганмоқ

recessed shelter

ерости пошпана

recipient of fire

ўққа тутиш нишони

recoil

сермаҳсул (унумли) иш


background image

78

reconnaissance; aerial
reconnaissance

разведка; ҳаво разведкаси

reconsolidation

бузулган мудофаа тизимини қайта
тикламоқ

recounter

тўқнашув; жанг

recover

йиғмоқ; қайта тикламоқ; қайтармоқ;
расшифровка

қилмоқ;

эвакуация

қилмоқ (

жанг майдонидан

)

recruit

янги олинган аскар

recurrent fire

қайта ўққа тутиш

redcoat (early 16th century,
so named because of the
colour of the uniform)

британия

солдати

(16

асрнинг

бошларида форманинг қизил ранги
туфайли шундай номланган)

redesignation

йўналишни ўзгартириш

refugee

қочоқ

regiment

полк

regroup

гуруҳларга қайта бўлинмоқ

regular army (RA)

мунтазам (доимий) армия

reinforcement

қўшимча куч, мадад

relieve

алмаштирмоқ; ёрдамга келмоқ

r. from duty

лавозимдан озод қилмоқ

relift

қайта гуруҳлаш; жойини ўзгартириш;
бошқа ҳудудга ташлаш

relocation

ҳарбий қисмларни қайта
жойлаштириш

renunciation of war

уруш қилишни рад этиш

repel

қайтармоқ

r. an attack

ҳужумни қайтармоқ

reprisal

жавоб зарбаси; репрессия

reprise

жавоб зарбасини қайтармоқ; қатағон
қилмоқ

requirement

талаб; эҳтиёж

replacement

мадад, қўшимча куч

rescind

бекор қилмоқ

r. an order

буйруқни бекор қилмоқ

rescue

қутқарув операциялари; қутқариш;
қутқармоқ


background image

79

reserve

резерв, захира

restricted

махфий, чекланган

residual forces

заҳира қўшинлари

resign

истеъфога чиқмоқ

resist

қаршилик кўрсатмоқ; ҳимояланмоқ

resource constraint

куч ва воситаларнинг чекланганлиги

deny the enemy r.

душманнинг нафас ростлашига йўл
қўймаслик

give the enemy no r.

душманнинг нафас ростлашига йўл
қўймаслик

restrain

тутиб турмоқ, чекламоқ

restriction

чеклов

resumption

янгиланиш

r. of hostilities

ҳарбий ҳаракатларни қайтадан
бошлаш

resuscitation

оғир шикастланганларни ўзига
келтириш

retainability

хизматни давом эттиришга қолдириш
эҳтимоли

retained enemy personnel

ҳарбий асирлар лагерларида тутиб
турилган душман қўшини шахсий
таркиби (

репартация даврида

)

retaliation

қарши ҳаракатлар, қарши зарба

retarding device

қулашни секинлаштирувчи қурилма
(

юкларни парашютсиз ташлашда

ёки бомба ташлашда

)

retest

қайта синовдан ўтказмоқ

retire

нари кетмоқ; хизматдан бўшамоқ

retired

истеъфодаги; истеъфога чиққан

retiree

истеъфодаги офицер

retirement

(режали)

дам

олиш;

истеъфога

чиқиш; истеъфо

retrace

босиб ўтилган йўл орқали қайтмоқ

retrain

қайта тайёрламоқ, қайта ўқитмоқ;
мўлжални тўғриламоқ

retraining

қайта

тайёрлаш,

қайта

ўқитиш;

мўлжални тўғрилаш


background image

80

retreat

чекиниш;

узоқлашиш;

шафақ;

байроқни

тушириш;

паноҳгоҳ;

чекинмоқ; нари кетмоқ

be in full r.

бутун фронт бўйлаб чекинмоқ

punish r.

чекинаётган

душманга

талофат

етказмоқ

r. at one’s own расе

режа бўйича чекинмоқ

retrievable losses

тикланадиган йўқотишлар

retrieval

system

тўпланган маълумотни бериш тизими

retrieve

эвакуация

қилмоқ

(

жанг

майдонидан

); қутқармоқ

retroactive

акс кучга эга

retubing

(эскирган) стволни алмаштириш

reunion

собиқ

ҳарбий

хизматчилари

йиғилиши,

бирлашиш,

қайтадан

қўшилиш (

бирлашма ёки қисмнинг

)

reusable

кўп марота ишлатиладиган, кўп
маротаба ишлайдиган

reverse

омадсизлик;

талофат;

(

180˚га

)

айланиш; ортга юриш; йўналишни
тескари томонга ўзгартирмоқ; ортга
қайтмоқ; орт, орт томон

revoke

бекор қилмоқ

revolt

қўзғалон; қўзғалон кўтармоқ

reweapon

қайта қуролланмоқ

rigorous training

ўта қийин шароитларда тайёрламоқ
(ўқитмоқ)

rigors of service

хизмат қийинчиликлари

rifle

винтовка (сойли милтиқ)

ring

қуршов, ҳалқа; ўқдон; қуршовга
олмоқ

riot control missions

оммавий

тартибсизликка

қарши

кураш операцияси

rip

публ

кучли зарбалар бермоқ

r. through

ёриб ўтмоқ

riposte

қарши зарба, жавоб зарбаси

ripple firing

бир варакайига ўт очиш


background image

81

roadblock

йўлдаги тўсиқ; пистирма

throw а' r. across a road

йўлга пистирма қўймоқ; йўлни кесиб
қўймоқ

robot

автомат,

автомат

қурилма;

автоматлаштирилган

rocker

сўзл

фарқлаш белгиси

rocket

(бошқарилмайдиган) ракета; ракета
двигатели; ракеталар билан зарба
бермоқ

rocket launcher

ракетали қурилма

rod

шомпол; рейка; стержень, штир
(механизмларнинг

ажраладиган

қисмларини

бир-бирига

мослаш,

тўғрилаш,

марказлаш

учун

ишлатиладиган мослама); штанга;
тяга; род (

5 метрга тенг узунлик

ўлчови

)

rodeo

оғз

қирувчи (самолётлар)ни излаш;

штурмчининг ҳаракатлари

roentgen

рентген

roll

(шахсий таркиб исмлари) рўйхати;
оғиш, қийшайиш; оғиш бурчаги;
бортнинг чайқалиши; ҳаракатланмоқ;
оғиш бурчагини ҳосил қилмоқ; борт
чайқалишини текширмоқ

call the r.

йўқлама қилмоқ

cut [drop] from the r.

рўйхатдан

ўчирмоқ;

қуролли

кучлардан бўшатмоқ

maintain the r.

рўйхат юритмоқ

root out the enemy

душманни эгаллаган позициясидан
чиқариб ташламоқ

rope bridge

арқонли осма кўприк

roster

шахсий таркиб рўйхати; навбатчилик
рўйхати

rotordrome

вертолётлар учун аэродром

rout

тор-мор қилиш; қочишга мажбур
қилмоқ; тор-мор қилмоқ


background image

82

route

маршрут, қатнов йўли, йўналиш

round

патрон, ўқ узиш

round-count book

отишмалар ҳисоб-китоби

rudiments of soldiering

ҳарбий фаолият асослари

runaway

дизертир, қочоқ;

оғз.

бошқарувни

йўқотган (

механизм ҳақида

)

turning movement

айланиб ўтиш

S

sabotageproof

қўпорувчиликдан ҳимояданган

saboteur

қўпорувчи

saddleback carry

ярадорни елкада олиб бормоқ

sabotage

саботаж, тўсқинлик

safety

хавфсизлик; сақлагич; сақлагич
мосламаси

sagging morale

паст жанговар руҳ

sail

сузиш; юриш; учиш; парвоз қилиш

sailing orders

денгизга чиқиш ҳақида буйруқ

sailor

денгизчи, матрос

sailplane

планер; планерда учмоқ

sales agent

ҳарбий савдо хизмати агенти

sally

панадан чиқиб қўққисидан қилинган
ҳужум

Sandhurst

инглиз армияси ҳарбий билим юрти

sap

очиқ ердаги окоп; окоп қазиш
ишларини олиб бормоқ

sapfu

сўзл

чалкашлик; чалкаш вазият

sapper

мина қидирувчи сапёр;

оғз

ҳарбий

муҳандис

satellite

сунъий йўлдош

countermeasures

сунъий йўлдошларга қаршилик
қилиш чора-тадбирлари

saturation

тўплаш, жамлаш; ёпирилиш;
бостириш; бутун майдон узра бомба
ташламоқ

savage fighting

шиддатли жанг

save

қутқармоқ; сақлаб қолмоқ, асрамоқ

s. one’s wings

ўз жонини қутқармоқ


background image

83

scabbard

қин, ғилоф

throw

away

the s.

ҳарабий ҳаракатларни бошламоқ;
қўлга қурол олмоқ

scant

opposition

[resistance]

сезиларсиз (заиф) қаршилик

scar

чандиқ; пачоқ

scare

саросима, ваҳима

scaremonger

ваҳимачи

scarp

эскарп (душман танкларига қарши
жарсимон тўсиқ).

scrap

оғз

жанг, тўқнашув; металлолом;

ўлжа олинган техника; рўйхатдан
чиқармоқ; бузишга топширмоқ

scenario

манёврларда (ўқув машқларида)
ҳаракат қилиш умумий режаси

scene of action

жанг майдони, жанговар ҳаракатлар
ҳудуди

scenery of war

жанговар вазият; фронтлардаги
вазият

scheme of command

бошқарув режаси

scopehead

сўзл

оператор

score

ўқ отиш натижалари; белгилаш,
баҳолаш

s. a hit

нишонни урмоқ (

бомба ёки снаряд

билан

)

s. victory

ғарабага эришмоқ

scout

разведкачи; разведкачи самолёт

screwball

war

оғз

ахмоқона уруш; тасаввурга

сиғмайдиган уруш

scrimmage

қўл жанги, олишув

scuffle

тартибсиз жанг олиб бориш;
тўқнашув

search

қидирув; ўқ узмоқ; ўққа тутмоқ;
тинтмоқ

s.

ground

ҳудудни ўққа тутмоқ

seal

муҳосара қилмоқ, ўраб (қуршаб)
олмоқ, қуршамоқ;

~ to seal enemy

escape routes

душман йўлини


background image

84

муҳосара қилмоқ

seasick

денгиз касалига чалинган

Secretary of Defense

Мудофаа вазири

(АҚШ)

self-propelled

ўзиюрар

sentinel

соқчи, қоровул, навбатчи

SEO

(Sniper

employment

officer)

снайперлардан

(мерган)

фойдаланувчи офицер

sergeant; corporal

сержант; капрал

(АҚШ денгиз

флоти)

service

хизмат

~ the Services

Қуролли

кучлар (қуруқликдаги қўшин,
ҳарбий ҳаво кучлари ва ҳарбий
денгиз флоти)

service cap

кундалик фуражка

serviceable

ишга яроқли

service coat

китель (тик ёқали куртка)

service platoon

хизмат кўрсатиш взводи

service / army rifle

армия винтовкаси

service support

фронт орти таъминоти

shell

гильза, патрон, снаряд

SHELREP (Shelling report)

артиллериядан ўққа тутиш ҳақида
хабар

shielding material

ҳимоя материали

sir

жаноб,

~ Yes, sir!

– Худди шундай!

smokeless powder

тутунсиз порох

spoiling attack

огоҳлантирувчи зарба

squad

бўлим, қисм

squadron

эскадрилья

(ҳарбий ҳаво флоти

бўлинмаси)

sniper element

снайперлар (мерган) бўлинмаси

spot report

кундалик вазият ҳақида тезкор хабар

stay-behind forces

душман

ортида

ҳаракатланувчи

кучлар

stock weld

қурол қўндоғи билан ён томон
алоқаси (контакти)

strategy

стратегия,

global strategy

– глобал


background image

85

стратегия,

grand / long-range / long-

term strategy

– узоқ муддатли режа,

military strategy

– ҳарбий стратегия,

point / matter of strategy

– стратегик

аҳамиятга эга масала,

to adopt a

strategy

– стратегия режасини қабул

қилмоқ,

to apply / pursue a strategy

– стратегия, режага амал қилмоқ,

to

map out / plan / work out a strategy

– стратегия, режа ишлаб чиқмоқ

strategic hamlet

стратегик

қишлоқ

(мустаҳкамланган аҳоли пункти)

strike command

зарба берувчи қўмондонлик

strongpoint

таянч пункт (ҳимоя тизимидаги)

surveillance

кузатиш, назорат

submarine

сувости кемаси

subsistence

озиқ-овқат

T

tacit arms control

agreement

қуролланиш устидан назорат қилиш

ҳақида норасмий келишув

tactical

тактик; тезкор; тезкор-тактик;
жанговар

tactical air command

тактик ҳаво қўмондонлиги

take

олмоқ

t. aboard

бортга олмоқ

t. a course

йўналишни олмоқ

t. across

кечувдан ўтказмоқ

t action

чора кўрмоқ

t. a duty

лавозимга киришмоқ

t.

aim

нишонга олмоқ

t. a pounding

(шиддатли) ўққа тутилмоқ

t. a punishment

шикаст емоқ; йўқотмоқ

t. arms

қўлга қурол олмоқ

t. a shot

ўқ узмоқ

t. a target

нишонни урмоқ


background image

86

talk

музокара; музокара олиб бормоқ

tall boy

сўзл

(ўта) оғир бомба; оғир самолёт;

қудратли замбарак

tank assembly position

танкларни тўплаш жойи

tank attack

танк ҳужуми

tankhead

танклар эгаллаб олган майдон

tankie

танкчи

tankman

танкчи

tankproof

танк кира (ўта) олмайдиган; танкка
қарши; танкни кўтара оладиган

taped-off

area

ўралган (заҳарланган) ҳудуд

taps

кечки шафақ (

сигнал

); отбой; ўт

очишни тўхтатиш учун сигнал;

оғз

умидсиз вазият

target

объект; нишон; вазифа; меёр; охирги
манзил; берилган қиймат
(кўрсаткич); ракета траекториясини
бермоқ; одатий жангга киришмоқ;
ўққа тутмоқ; ҳар хилликларни
аниқламоқ

teeth

оғз

қўшин ва техниканинг жанговар

таркиби;

take the t. out of an attack

ҳужум қилувчининг кучи ва
зарбасини заифлаштирмоқ

tel

оғз

телеграфист

telegrapher

телеграфист

tempo

of action

[battle]

жанг суръати

tent

палатка; палаткага жойлашмоқ

pitch a t.

палатка тикламоқ

strike a t.

палаткани йиғиштирмоқ

tentage

палаткадаги жиҳозлар; палатка
материаллари

tentative

дастлабки, мўлжал олиш учун

decision

дастлабки қарор

termination

хизмат муддатининг тугаши

termite

patrol

разведка кузатуви

terps

сўзл

таржимон


background image

87

terrain

маҳаллий ҳудуд

gain t.

маҳаллий ҳудудни эгаллаб олмоқ

terrific

offensive

қудратли ҳужум

Territorial Army

ҳудудий қуролли кучлар

territorial commands

ҳудудий қўмондонлик

test

синов; текшириш; синамоқ;
текширмоқ; синовга оид;
текширувга оид; назорат
тартибидаги

test ban

ядровий қуролларни синовдан
ўтказишни тақиқлаш

tester

синовчи

testing target

мўлжалга олиш мосламаларини
текшириш учун нишон

thermochemical

rocket

engine

одатдаги ёқилғида ишлайдиган

ракета двигатели

thinly held

заиф кучлар томонидан ушлаб
турилган (эгалланган)

thinning-out

қўшинни (эгаллаб турган
позициясидан бирин-кетин) олиб
чиқиб кетиш

Thompson submachine gun

Томпсон пистолет-пулемёти
(автомати)

thrash

зарбалар бермоқ; (

қарши

) ҳаракат

қилмоқ

threat

таҳдид

tickler

сўзл

қўл граната

fight

defense

ялпи мудофаа

as formation

ёпиқ саф

tit-bits

сўзл

тезкор маълумот

toby

сўзл

“тувак”, пўлат шлем

tomb of the unknown soldier

номаълум аскар қабри

tooth-and nail

fighters

зўр бериб (матонат билан) қаршилик
кўрсатаётган қўшин

toothpick

сўзл

“тишковлагич”, найза

topographic barrier

табиий тўсиқ (ғов)

topographic map

топографик харита


background image

88

torpedo boat

миноносец

(торпедалар

билан

қуролланган ҳарбий кема)

torpille

ўзиюрар мина

torture

course

сўроқ қилинаётган асирнинг ўзини
тутиш қоидаларини ўргатмоқ

toughness

тоблаш, тобланиш

tour

муддат

tour length

хизмат муддати (

мас., бир

лавозимдаги)

traffic

транспорт қатнови (ҳаракати);
радиоалмашинув; олинувчи ва
узатилувчи телефонограммалар
(радиограммалар) сони; алоқа
воситаларининг ишлаши; алоқа

arrange t.

ҳаракатни ташкил этмоқ

block off t.

транспорт ҳаракатини тақиқламоқ

collect t.

поездни (автоколоннани)
шакллантирмоқ

deal with t.

ҳаракатни ташкил этиш ва тартибга
солиш чораларини кўрмоқ;
транспортни ўтказмоқ

divert t.

ҳаракатни бошқа йўналишга бурмоқ

keep t. moving

муттасил транспорт ҳаракатини
таъминламоқ

screen t.

йўлларда ҳаракатланаётган
транспортни текшириш

trained military

manpower

ҳарбий тайёргарлик кўрган шахсий
таркиб контингенти

trainee

ҳарбий тайёргарлик кўраётган,
ўқувчи

transborder

infiltration

(давлат) чегарасидан ўтиш

transcontinental

қитъалараро

transcontinental

missile

қитъалараро рекета

translation

officer

таржимон офицер

translator

(ёзма) таржимон

trench, entrenchment

окоп

(аскарлар ва ҳарбий техникани

яшириш,

шунингдек,

ўт

очиш


background image

89

жойини жойлаштириш учун майдон
туридаги иншоот)

trench

траншея (хандак)

– (тор, узун ва

чуқур

хандак

кўринишидаги

мудофаа иншооти)

troop leading procedure

жангда қуролли кучларни
бошқаришни ташкил этиш бўйича
сардорнинг қисқартирилган
тартибдаги иши

TRP (Target reference point)

мўлжал

truce

яраш, сулҳ

~ to violate a truce

сулҳни бузмоқ

negotiate a truce

сулҳ тўғрисида музокара олиб
бормоқ

observe a truce

сулҳ шартларига риоя қилмоқ

twin-eyed optical system

бинокуляр оптик асбоб

twirly bird

сўзл

вертолёт

U

ultralight

tank

ўта енгил танк

ultramobile

ўта ҳаракатланувчан

umpire

(ҳарбий) воситачи

umpiring

(ҳарбий) воситачиларнинг ҳаракати

unacceptable

damage

[losses]

(жавоб зарбаси ёки ҳарбий
ҳаракатлар хавфи мавжудлиги
сабабли муайян қуролни қўллашдан
воз кечишга мажбур қилувчи йўл
қўйиб бўлмайдагин зарар
(йўқотишлар)

unaggressive

defense

фаол бўлмаган мудофаа

unapproachable

яқинлашиб бўлмайдиган

unarmed

қуролланмаган; ўқланмаган,
сақлагичдаги

unassailable

яқинлашиб бўлмайдиган

unattached

қотирилмаган, маҳкамланмаган

unattended

шахсий таркиб томонидан хизмат
кўрсатилмайдиган; автоматик

handling

(ўрнатилган тартиб-қоидаларга риоя


background image

90

этилмай) рухсатсиз амалга
оширилган ҳаракатлар (техника ва
жиҳозларга нисбатан)

unawares

қўққисдан, кутилмаганда

unbeatable

енгилмас

unbiased

error

тизимга оид бўлмаган хато

unbridge

кўприкни йиғиштирмоқ

uncharged

demolition

object

[target]

портлатишга тайёрланган, лекин
портлатувчи зарядлар ўрнатилмаган
объект

unchecked

advance

тўсиқсиз илгарилаш

uncivilized

warfare

замонавий қуролли кучларига эга
бўлмаган душман билан уруш

uncommissioned

сафга киритилмаган

uncommitted

жангга киритилмаган;
сарфланмаган; фаоллаштирилмаган

unconditional

surrender

сўзсиз таслим бўлиш

unconfirmed

тасдиқланмаган

unconquered

енгилмаган; эгалланмаган

unconsealed

position

очиқ позиция

uncontained

war

чекланмаган уруш

uncontested

қаршиликсиз

uncontrolled

бошқарилмайдиган, йўналишга
солинмайдиган; назорат
қилинмайдиган

unconventional

ноодатий, махсус, қурол ва
тактиканинг махсус турларидан
фойдаланган ҳолда

uncover

бош кийимни ечмоқ; панасиз
қолдирмоқ; узилмоқ, ёйилмоқ; қўлга
олмоқ, эгалламоқ; ажрал! (

буйруқ

);

топмоқ, аниқламоқ

u. resistance

душманни топмоқ, бехосдан
душманга тўқнаш келмоқ; душман
қаршилигига учрамоқ

uncovered

пана қилинмаган; очиқ;
таъминланмаган


background image

91

movement

(ўз қўшини) пана қилинмаган
ҳаракат

undeclared

aggression

эълон қилинмаган тажовуж

undefended

мудофаа қилинмайдиган;
ҳимояланмаган

underarmed

етарли даражада қуролланмаган

underdestruction

етарлича бўлмаган вайрон қилувчи
таъсир

underequipped

тўлиқ жиҳозланмаган

underestimation

of the enemy

душманни менсимаслик

underkill

етарлича кучга эга бўлмаган
шикастловчи воситаларни қўлламоқ

undersea

arm

сувости флоти

undershoot

нишондан пастроққа урмоқ

understrapper

бўйсунувчи

underwater aircraft

учувчи сув ости кемаси

u. information

маълумот олмоқ

unembodied

шакллантирилмаган, ташкил
этилмаган

unenclosed

ground

яланглик

unescorted

кузатувсиз, панасиз, конвойсиз,
соқчиларсиз

unfightable

ишдан чиққан, жанг учун яроқсиз

unforeseeable

development

олдиндан кўрилмаган вазият,
вазиятнинг кутилмаган ўзгариши

unguided

бошқарилмайдиган

unhealthy

оғз

хавфли; ўққа тутиладиган

unit

бирлашма; қисм; бўлинма;
ташкилий бирлик; ҳарбий тузилма;
кема; блок; узел; секция, орган,
элемент, асбоб, аппарат; агрегат;
жамлама, мослама

~

u. of fire

боекомплект, жанговар комплект
(снаряд ёки патронлар комплекти);

~

activate

[develop, raise] а u.

қисмни

шакллантирмоқ

unconventional warfare

ноодатий уруш


background image

92

unjustified

losses

ўзини оқалмаган йўқотиш

unknown

soldier

[warrior]

номаълум солдат

unliftable mine

чиқариб бўлмайдиган (олиб ташлаш
мумкин бўлмаган) мина

unlimited

national

emergency

мамлакатдаги фавқулодда вазият

unlocking mechanism

очувчи механизм

unmanageable

бошқариб бўлмайдиган

unmanned

автоматик, автомат
бошқариладиган; учувчисиз; қўшин
томонидан эгалланмаган

unmapped

харитага киритилмаган

unoccupied

эгалланмаган, босиб олинмаган

unofficerlike

офицер учун номуносиб (

хатти-

ҳаракат ҳақида

)

unopposed

тўсиқсиз, қаршиликсиз

unorthodox

warfare

ноодатий усул ва воситалар билан
урушиш

unranked

сафдор

unrated

махсус тойифага эга эмас, малакасиз

unrotative projectile

портламаган снаряд

unscreened

ҳимояланмаган, пана қилинмаган;
маскировка қилинмаган;
текширилмаган

unserviceability

носозлик, яроқсизлик

unsettled

situation

нотурғун вазият

unsheltered

ёпилмаган

unshielded

ҳимояланмаган

untenable

мудофаа учун яроқсиз; мудофаага
мослаштирилмаган; мудофаа
қилинмайдиган

up-and-afem spirit

юқори жанговар руҳ

upgun

ўт очиш қудратини оширмоқ;
замбарак калибрини кенгайтирмоқ

uphill

fight

оғз

оғир жанг

USN– United States Navy

АҚШ ҳарбий денгиз кучлари

V

vacate

тозаламоқ, бўшанмоқ, ҳоли қилмоқ


background image

93

v. appointment

лавозимни бўшатмоқ

v. command

қўмондонликни топширмоқ

vacation

center

қўшин шахсий таркибининг дам
олиш маркази

vacuum

қўшинлар томонидан эгалланмаган
ҳудуд; ҳавосиз макон, вакуум

strike at

v.

бўш ерга зарба бермоқ

valid

target

муҳим нишон

validate

тасдиқламоқ

v. a target

нишоннинг мавжудлигини
тасдиқламоқ

validating

voucher

оқловчи ҳужжат

vamose

сўзл

қочишга мажбур қилмоқ

van

илғор отряд; фургон; вагон

in the v.

олдинда, илғор

vandook

сўзл

милтиқ; карабин

vanguard

илғор отряд

vanishing-man conception

жанг қилиш учун одамларни
автомат машиналарга алмаштириш
концепцияси (ғояси)

vanquish

ғалаба қозонмоқ

~ to vanquish

enemies

– душман устидан ғалаба

қозонмоқ 2) енгмоқ (қандайдир
хиссиётни)

~ to vanquish fear

қўрқувни енгмоқ

vantage

ground

бошқарув тепалиги; жанговар
ҳаракатлар учун қулай ҳудуд

vectorial

angle

вектор бурчаги

vectoring

information

мўлжалга олиш маълумотлари
(кўрсаткичлари)

veer

йўналишни ўзгартирмоқ

vehicle insertion

транспорт

воситалари

ёрдамида

(десант) тушириш

casualty

vehicle

шикастланган машина (

автоулов,

транспортёр ва ш.к.лар

)

velocity

тезлик, тезкорлик

vengeance weapon

қасос қуроли; жавоб зарбасини


background image

94

бериш воситаси

verification

текшириш, назорат

via point

оралиқ нуқта (пункт)

victory

ғалаба

gain v.

ғалаба қозонмоқ

viewing

aid

кузатиш воситалари

vigilance

хушёрлик

vigilant

хушёр

violence

to a superior

бошлиқни ҳақоратлаш

visibility

кўриниш; манзара

vocation of arms

ҳарбий касб

void

эгалланмаган ҳудуд

volunteer

кўнгилли; ҳарбий хизматга
кўнгилли равишда кирмоқ

raise v.

кўнгиллиларни танламоқ

W

W day

десант ташлаш куни, десант
операциясини бошлаш куни

WAC (Women’s Army
Corps)

армиянинг хотин-қизлар ёрдамчи
хизмати

wadi

(қуриган) дарё ўзани

wait

пойлаш; пистирма; кутиш

~ не in w.

пистирмада пойламоқ

waiting area

кутиш ҳудуди

walk

пиёда ҳаракат қилиш; қадам; пиёда
ҳаракат қилмоқ

walkout

сўзл

дезертирлик; ўзбошимчалик

билан тарк этиш

walkover

оғз

осон операция; енгил ғалаба

wall

locker

казарма (девор) тумбочкаси

wallop

оғз

зарба; талофат етказмоқ;

~

pack

a w.

қудратли қуролларга эга

бўлмоқ

want

help

“ёрдамга муҳтожман” (

сигнал

)

wanton

бошқарувни йўқотган ракета

war

уруш;

жанговар

ҳаракатлар;

урушмоқ; ҳарбий


background image

95

at war

уруш ҳолатида

carry

the war

into

the

enemy’s country

жанговар

ҳаракатларни

душман

ҳудудига кўчирмоқ

declare war (on)

уруш эълон қилмоқ

deter а war

урушнинг олдини олмоқ

enter the war

урушга кирмоқ

foment war

уруш оловини ёқмоқ

from

before

the war

урушгача бўлган вақтдан буён

go to war

фронтга жўнамоқ; уруш бошламоқ;
қўлга қурол олмоқ

have a war under

one’s belt

оғз

жанговар тажрибага эга бўлмоқ;

уруш қатнашчиси бўлмоқ

knock out of the war

таслим бўлишга мажбур қилмоқ;
урушдан чиқишга мажбурламоқ

let loose the bloodhounds of

war

уруш бошлаб юбормоқ

make war

уруш олиб бормоқ, урушмоқ

precipitate a war

урушга олиб келмоқ

prosecute war

уруш олиб бормоқ

put out of war

урушдан чиқишга мажбурламоқ

see the

war

through

урушдан омон чиқмоқ

see war

урушда қатнашмоқ

set off a war

урушга олиб келмоқ; жанговар
ҳаракатларни бошламоқ

short of war

уруш арафасида

war

broke

out

уруш бошланди

war down

забт этмоқ, таслим қилмоқ

warfare

уруш; жанговар ҳаракатлар; уруш
олиб бориш усуллари

conduct war

жанговар ҳаракатларни олиб бормоқ

warmonger

уруш оловини ёқувчи, милитарист

warplane

жанговар самолёт, ҳарбий самолёт

warrior

жангчи

warship

ҳарбий кема

wartime

уруш вақти

watercraft

кема

watermark

of the attack

ҳужум вақтида эгалланган сўнгги


background image

96

марра

line

бутун фронт чизиғи

cut one’s way through

йўл очмоқ; жанг билан ёриб ўтмоқ

push one’s way. forward

ёриб ўтмоқ; жанг билан олдинга
ҳаракатланмоқ

weapon

қурол; жанг воситаси; ядровий
қурол; қурол билан таъминламоқ;
қуроллантирмоқ

whiz-bang

сўзл

снаряд; граната

wilful

defiance

of an order

буйруқни онгли равишда бузиш

will

ирода

win

ютмоқ; ғалаба қилмоқ; муносиб
бўлмоқ

win a battle

жангда ғолиб келмоқ

win a victory

ғалаба қозонмоқ

win one’s spurs

офицер бўлмоқ

win one’s wings

учувчи бўлмоқ

win through

ёриб ўтмоқ

wizzard war

олимлар уруши

withdrawal

воз кечиш

wobbler

сўзл

пиёда аскар

wold

яланглик

wolf

сўзл

“бўри”, старшина

workout

машқ, тренировка

wound

яра; яраламоқ

wounded in action (WIA)

жангда яраланган

X

X axis

абсцисса (нуқтанинг текисликдаги
ёки фазодаги ўрнини аниқловчи
координаталардан

бири)

ўқи;

тўрнинг горизонтал чизиғи

Y

yaw

йўналишдан

оғиш;

йўналишдан

оғмоқ

Z

zeroing

қуролни синаш учун отиш

zip code

ҳарбий

хизматчининг

кодланган


background image

97

почта манзили

zone of action [attack]

жанговар

ҳаракатлар

чизиғи

(зонаси)background image

98

Курганов Анваржон Мухторович


ИНГЛИЗЧА-ЎЗБЕКЧА ҲАРБИЙ

АТАМАЛАР ЛУҒАТИМуҳаррир

Б. Қ. Эргашев

Техник муҳаррир Н.Т.Курганова

Босишга рухсат этилди 25.03. 2020 й. Нашриёт ҳисоб табоғи 5,4.

Адади 40 нусха. Буюртма №______. Нархи шартнома асосида.

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси,

100197, Тошкент ш., Интизор кўчаси, 68.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов