Прогрессирующее истончение нервных волокон и ганглиозных клеток сетчатки при травматической оптической нейропатии: 2 клинических случая

CC BY f
66-68
17
5
Поделиться
Янгиева, Н., Агзамова, С., & Хикматов, М. (2022). Прогрессирующее истончение нервных волокон и ганглиозных клеток сетчатки при травматической оптической нейропатии: 2 клинических случая. in Library, 22(1), 66–68. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/13968
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Цель настоящей работы — оценка функционального состояния сетчатки при закрытых травмах глаза с использованием метода исследования оптической когерентной томографии (СС-ОКТ). СС-ОКТ исследование сетчатки и зрительного нерва выполнено 12 пациентам с закрытыми травмами глаза. Измеряли слой нервных волокон и ганглиозных клеток сетчатки. Широкоспектральная СС-ОКТ позволила получить широкоспектральное изображение макулярной и перипапиллярной областей, что полезно для мониторинга различных последовательных состояний развития у пациентов с ТОН, а также у пациентов с ТОН.


background image

ISSN 2181-7812

www.tma-journals.u

z

66

1 с

екция

УДК: 616.716.78/.3-001- 06-079.1-08]-616.8

TRAVMATIK OPTIK NEYROPATIYADA TO’R PARDA NERV TOLALARI VA GANGLIOZ

HUJAYRALAR MAJMUASINING PROGRESSIV YUPQALASHISHI: 2 TA KLINIK HOLAT

Yangiyeva N,R., Agzamova S.S., Hikmatov М.N.

ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ИСТОНЧЕНИЕ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН И ГАНГЛИОЗНЫХ КЛЕТОК

СЕТЧАТКИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ОПТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ: 2 КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЯ

Янгиева Н.Р., Агзамова С.С., Хикматов М.Н.

PROGRESSIVE THINNING OF NERVE FIBERS AND RETINA GANGLION CELLS IN TRAUMATIC

OPTICAL NEUROPATHY: 2 CLINICAL CASES

Yangieva N.R., Agzamova S.S., Hikmatov M.N.

Ташкентский государственный стоматологический институт, Узбекистан

Ushbu ishning maqsadi optik kogerent tomografiya (SS-OCT) tekshiruv usulidan foydalanib ko’zning yopiq jaro

-

hatida to’r parda funksional holatini baholash. Ko’z yopiq jarohati bo’lgan 12 bemorda to’r pardasi va ko’ruv nervin-

ing SS-OCT tekshiruvi o’tkazildi. To’r pardaning nerv tolalari va ganglion hujayralari qatlami o’lchandi. Keng spektrli

SS-OCT bizga makula va peripapiller hududlarning keng spektrli tasvirini olish imkonini berdi, bu TON bilan og’rigan

bemorlarda, shuningdek, TON bilan og’rigan bemorlarda turli xil ketma-ket rivojlanish sharoitlarini kuzatish uchun

foydalidir.

Kalit so’zlar:

optik kogerent tomografiya, ko’z jarohati; travmatik optic neyropatiya.

The aim of this work was an optical coherence tomography study to assess the state of the optic nerve in contusion

of the eye. In 12 patients with eye contusion, an OCT study of the retina and optic nerve of the injured and fellow eye

was performed. The layer of nerve fibers and ganglion cells of the retina was measured. Thus, broad-spectrum SS-OCT

allowed us to obtain a wide-spectrum image of the macula and peripapillary areas, which is useful for monitoring

various sequential developmental conditions in patients with TON as well as those with TON.

Key words:

optical coherence tomography; eye injury; traumatic optic neuropathy.

K

o’z olmasining va orbitaning shikastlanishi, shuning

-

dek, bosh miya uning turli bo’limlaridagi yopiq jaro

-

hatlari ko’ruv nervining mexanik shikastlanishi va travma

-

tik optik neyropatiyaning (TON) rivojlanishi bilan birga

bo’lishi mumkin. Jahon miqyosida zamonaviy tibbiyotning,

xususan, oftalmologiya rivojlanishi sog’liqni saqlashning

ixtisoslashtirilgan bo’g’inida ko’rsatilayotgan tibbiy yor

-

dam sifatini yaxshilash bilan bog’liq. Bosh miya jarohatlar

-

ida bemorlarni jarrohlik usuli bilan davolash samarador

-

ligini oshirish va uning natijasida paydo bo’ladigan TON ni

oldini olish borasida qator ilmiy tatqiqotlar muhim vazifa

bo’lib hisoblanadi. Kasallik tarixi, ko’z tubining klinik ko’rin

-

ishi, to’liq oftalmoskopik tekshiruv, perimetrik va elektro

-

fiziologik diagnostika usullarini o’tkazish TONni aniqlashda

katta ahamiyatga ega. Shaffof bo’lmagan optik muhitda mav

-

jud tadqiqot usullari TON tashxisini qiyinlashtiradi. Bunday

bemorlarda qo’shimcha tekshiruvlar ko’ruv nervining shi

-

kastlanishi haqidagi klinik ta’assurotni tasdiqlashga yor

-

dam beradi. Shu munosabat bilan ko’z olmasining yopiq

shikastlanishi bilan ko’ruv nervining retrobulbar qismini

tashxislash va holatini baholash uchun yangi noinvaziv

usullarni izlash dolzarbdir. TON rivojlanishida optik asab va

to’r parda holatini tashxislash va baholashda keng spektrli

optic kogerent tomografiya usulidan foydalanish aniq va sa

-

marali hisoblanadi.

Travmatik optik neyropatiya (TON) – ko’ruv nervi shi

-

kastlanishining bir turi bo’lib, jarohatlanishdan keyin yuzaga

keladi va etiologik jihatdan ko’rish qobiliyatini keskin pasay

-

ishi aksonlarning o’tkir yo’qolishi bilan bog’liq [1].

Maqsad.

ko’z yopiq jarohati bo’lgan bemorlarda

TONni to’r parda ganglioz hujayralari va nerv tolalari

qatlamini holatini baholashdir.

Material va metod.

Ko’zning yopiq jarohati bo’lgan

12 ta bemor OCT tekshiruvidan o’tkazildi. Bemorlarni

o’rtacha yoshi 32.9 ± 12.4. Bilvosita TON boshga to’mtoq

kuch shikastlangandan keyin ko’ruv nerviga uzatiladi

-

gan kuchlar ta’sirida yuzaga keladi. Ko’ruv nervning bun

-

day shikastlanishi odatda optik kanalda kuzatiladi [2].

Spektral optik kogerent tomografiya (SD-OCT) ko’zning

to’r pardasi qatlamlaridagi tarkibiy o’zgarishlarni o’lchash

uchun keng qo’llaniladi va bu texnologiya bir nechta to’r

parda kasalliklari va optik neyropatiyalarni, shu jumladan

TONni dinamikada kuzatish uchun ishlatildi. [1,2].

So’nggi paytlarda bir qator hisobotlarda o’rnatil

-

gan dasturiy ta’minot (PanoMap) yordamida peripa

-

pillyar va makula sohalarining SD-OCT tahlillarini bir

-

lashtirish yoki glaukomada kasallikning rivojlanishini

tashxislash yoki aniqlash uchun ikkala sohani bir vaqt

-

da talqin qilish taklif qilingan [2]. Ushbu ikki sohadagi

o’zgarishlar boshqa travmatik bo’lmagan optik neyropa

-

tiyalarda ham qayd etiladi. [3]. Spektral OCT (SS-OCT)

kabi texnologiyadagi yutuqlar peripapillyar va makulyar

sohalarni keng qamrovli tekshirish imkonini yaratadi

[4]. Bir qator tadqiqotlar TON bilan og’rigan bemorlar

-

da OCT yoki skanerlash lazer polarimetriyasi yordami

-

da retinal qatlam qalinligida morfologik o’zgarishlarni

klinik jihatdan ko’rsatdi [5]. Biroq, faqat bitta tadqiqot

retinal peripapillyar nerv tolasi qatlamining qalinligi

-

ni (RNFL) TONdan keyin makula ganglion hujayra kom

-

pleksi (GCC) qalinligi bilan to’g’ridan-to’g’ri taqqosladi;

bundan tashqari, biz bilganimizdek, TONda SS-OCT bi

-

lan keng maydon skanerlash hali qayd etilmagan. Ushbu

ikki sohani taqqoslash kasallikning rivojlanishi va pato

-

fiziologiyasi haqida ma’lumot berishi mumkin. Bu erda


background image

ISSN 2181-7812

www.tma-journals.u

z

67

1 с

екция

biz TON bilan og’rigan bemorlarda keng maydonli SS-

OCT qo’llash yordamida peripapillyar RNFL va makula

GCCdagi o’zgarishlar haqida xabar berdik.

1-Klinik holat

65 yoshli erkak boshiga to‘mtoq jarohat natijasida ke

-

lib chiqqan o‘ng ko‘zida periorbital shish va ko‘karish kabi

alomatlar paydo bo‘lganidan keyin kasalxonaga yotqizilgan.

Jarohatga qaramay, uning ko’rish o’tkirligi qoniqarli dara

-

jada va ko’z ichi bosimi (KIB) 17 mm Hg ni ko’rsatdi. O’ng

ko’z biomikroskopik tekshirilganda va ko’z tubi ko’rilganda

barcha struktor birliklar potologik o’zgarishsiz. Kompyuter

tomografiyasi periorbital yumshoq to’qimalarning shishi

-

shi bundan mustasno, suyak sinishi kabi sezilarli holatlar

-

ni aniqlanmadi. Bilvosita TON tashxisi qo’yilgandan so’ng,

bemorga zudlik bilan yuqori dozali vena ichiga steroidlar

(jami 3000 mg metilprednizolon vena ichiga) buyurildi.

Keng spektrli SS-OCT boshlang’ich bosqichda va 1 kun, 2

kun, 1 hafta, 1 oy va 4 oydan keyin amalga oshirildi. Kuzatuv

davrida uning KIB normal chegaralarda edi va boshqa asor

-

atlar paydo bo’lmadi.

OCT tekshiruvida peripapillyar RNFL va makula GCC

ning asta-sekin yupqalashishini aniqladi. Tekshiruv xulo

-

salari shuni ko’rsatdiki, yupqalanish asosan peripapillyar

RNFLga qaraganda makula GCCda aniqlangan. (1-rasm).

1-Rasm. 65 yoshli erkakning jarohatidan keyin o’ng ko’zining ketma-ket OCT angiografiyasi.

OCT yordamida retinal peripapillyar nerv tolasi

qatlamida (RNFL) va makula ganglion hujayra kompleksi

-

da (GCC) progressiv yupqalashish kuzatildi. Yupqalanish

birinchi navbatda peripapillyar RNFLga qaraganda maku

-

la GCCda uchraydi. 4 oydan keyin peripapillyar RNFL rang

-

ining o’zgarishi (sariq va qizil) RNFL ning ingichkalashini

ko’rsatadi. 1 oylik vaqtda makulyar GCCda qizil rang bilan

belgilangan maydon GCCning yupqalashganini ko’rsatadi.

2-Klinik holat

63 yoshli erkak bosh yopiq jarohati natijasida chap yuz

jag‘ - yonoq suyak majmuasining sinishi bilan kasalxona

-

ga yotqizilgan. U chap ko’zining ko’rish qobiliyatini pasay

-

ishiga shikoyat qildi va uning ko’rish o’tkirligi qo’l harakat

-

larini aniqlashga imkon berdi. KIB 20 mmHg ga yetdi, chap

ko’z biomikroskopik tekshirilganda va ko’z tubi ko’rilganda

barcha struktor birliklar potologik o’zgarishsiz. Kompyuter

tomografiyasi ko’ruv nervining normal holatini va quyidagi

belgilarning hech biri: sinish qismlari siljishini, ko’ruv ner

-

vi qisilishini, gematoma, etmoid sinusga qon ketishini, miya

shikastlanishi va optik kanaldagi suyak sinishi aniqlanma

-

di. TON tashxisi qo’yilgandan so’ng, bemorga zudlik bilan

yuqori dozali vena ichiga steroidlar (jami 3000 mg metil

-

prednizolon vena ichiga) buyurildi. Keng spektrli SS-OCT

boshlang’ich bosqichda va 1 hafta, 2 hafta, 2 oy, 5 oy va 7

oydan keyin amalga oshirildi. Kuzatuvning keyingi davrlar

-

ida KIB normal chegaralarda edi, boshqa asoratlar paydo

bo’lmadi. OCT xaritasi peripapillyar RNFL va makula GCC as

-

ta-sekin yupqalashib borayotganini ko’rsatdi.

Keng maydonning og’ish xaritasi shuni ko’rsatdiki,

yupqalanish asosan makula GCClarga qaraganda peri

-

papillary RNFLlarda topilgan. (2-rasm).

2-rasm. Jarohatdan keyin 63 yoshli erkakning chap ko’zining ketma-ket keng maydonli optik kogerent tomografik

angiografiyasi (OKT).


background image

ISSN 2181-7812

www.tma-journals.u

z

68

1 с

екция

OCT xaritasi yordamida retinal peripapillyar nerv tolasi

qatlamida (RNFL) va makula ganglion hujayra kompleksi

-

da (GCC) progressiv yupqalashni aniqlandi. Yupqalanish

birinchi navbatda peripapillyar RNFLda, keyin esa makula

GCCda topiladi. Boshlang’ichdan 7 oygacha bo’lgan peripa

-

pillyar RNFL rangining o’zgarishi (sariq va qizil) RNFLning

asta-sekin ingichkalashini ko’rsatadi. 2 oydan keyin makula

GCCda qizil rang bilan belgilangan maydon GCCning yupqa

-

lashganini ko’rsatadi.

Muhokama va xulosalar.

Ushbu holatlarda biz SS-OCT yordamida keng may

-

donda peripapillyar va makula sohalarida TON bilan

bog’liq ketma-ket tarkibiy o’zgarishlarni taqdim etdik

va birinchi navbatda shikastlangan sohanini aniqladik.

Peripapillyar va makula anomaliyalari xaritalari ikki

-

ta holatda strukturaviy zarar birinchi marta aniqlangan

hududdagi farqlarni aniqladi. Bir nechta hisobotlar

-

da ko’zning to’r pardasining ingichkalashi TONda ham

peripapillyar, ham makula sohalarida mavjudligini

ko’rsatdi. [6]. Biroq, bu tadqiqotlar TONda birinchi mar

-

ta zarar ko’rgan soha haqida etarli ma’lumot berma

-

di. TONdan so’ng peripapillyar RNFL va GCC qalinligini

to’g’ridan-to’g’ri taqqoslaydigan bitta holat hisobotida

makula sohasining qisqarish dinamikasi peripapillyar

RNFLda kuzatilganiga o’xshashligini ko’rsatdi. Xuddi shu

tadqiqot mualliflari retinal ganglion hujayralari va ular

bilan bog’liq aksonlarning yo’qolishi aksonal zararni

yo’qotishga o’xshash tezlikda davom etishini taklif qildi.

Birinchi holda, anomaliyalarning OCT xaritasi shuni

ko’rsatdiki, strukturaviy shikastlanishlar peripapillyar

RNFLga qaraganda birinchi navbatda makula GCCda to

-

pilgan. OCT xaritasi makulyar GCClarga qaraganda peri

-

papillyar RNFLlarda yupqalanish avvalroq aniqlanganlig

-

ini ko’rsatdi, yoki teskari holat qayd etildi. Ikkala holatda

ham OCT xaritasi peripapillyar va makula sohalarida reti

-

nal qatlamning asta-sekin yupqalashishini ko’rsatdi. Biroq,

o’lchangan qalinlikni o’rnatilgan me’yoriy ma’lumotlar ba

-

zasi bilan taqqoslaydigan OCT og’ish xaritasi, zarar bir

-

inchi marta ko’rsatilgan joy har bir holatda farq qilishini

ko’rsatdi. Kasallikning rivojlanishini to’g’ri tushunish zarur

bo’lgan glaukoma kabi kasalliklarni ko’rib chiqayotgan

-

da, so’nggi paytlarda bir nechta hisobotlarda kasallikning

rivojlanishi va keyinchalik aniqlangan boshlang’ich nuqta

-

si ko’rib chiqilgan. [8,7]. Ba’zi qarama-qarshi dalillarga qa

-

ramay, Kim va boshqalar. erta glaukomatoz strukturaviy

shikastlanish SD-OCT bilan peripapillary RNFLlarga qara

-

ganda makula ganglion hujayra ichki pleksiform qatlamida

(GCIPL) oldinroq kuzatilishi mumkinligini xabar qildi [9,8].

TON odatda optik nervning bilvosita shikastlanishi nati

-

jasida yuzaga keladi, bu orbital zarbadan optik asabning

intrakanalikulyar qismiga uzatilgan zarba natijasidir. [9,8].

Jarayonning dastlabki joylashuvi boshqacha bo’lishi mum

-

kin bo’lsa-da, ikkala kasallik ham bir oz o’xshashdir, chunki

sabab retinal ganglion hujayra emas, balki aksonning shi

-

kastlanishi bo’lishi mumkin. Shuning uchun, 1-holatda ku

-

zatilgan TON bilan bog’liq strukturaviy o’zgarish, birinchi

navbatda, makulada ham topilishi mumkin.

Yaqinda bir guruh olimlar TON ni makula GCIPL ho

-

lati bilan yaxshi bog’liqligini xabar qildi. Kasallikning

erta bosqichida SD-OKT bo’yicha makula GCIPLni baho

-

lash progressiyani baholashning yanada samarali vosita

-

si deb hisoblanadi. [10]. Xuddi shunday, TONda, makula

sohasining OCT tasvirlari kasallikning funktsional jihat

-

larini baholash uchun peripapillyar mintaqaning tasvir

-

laridan ko’ra foydaliroq bo’lishi mumkin. SS-OCT bir va

-

qtning o’zida peripapillyar va makula sohalarida nerv

to’qimalarining qalinligini ko’rish imkonini beradi.

Shu sababli, SS-OCTni TON bilan bog’liq nerv shi

-

kastlanishini aniq tashhislash, shuningdek, TON rivojla

-

nishi haqida ma’lumot berish uchun ishlatilishi mumkin.

Afsuski, strukturaviy va funktsional buzilishlar o’rtasi

-

dagi bog’liqlikni faqat ikkita holatda aniqlab bo’lmaydi.

Xulosa

. keng maydonli SS-OCT bizga TON bilan ka

-

sallangan bemorlarda turli xil ketma-ket rivojlanish ho

-

latlarini, shuningdek, TONni kuzatish uchun foydali

bo’lgan makula va peripapillyar sohalarning keng may

-

donli tasvirini olish imkonini berdi.

Аabiyotlar

1.

Adhi M, Duker JS. Оптическая когерентная томо

-

графия - текущие и будущие применения. Curr Opin

Ophthalmol. 2013; 24 (3): 213–21.

2.

Капюшон Д.C. Улучшение нашего понимания и вы

-

явления глаукомных повреждений: подход, основанный

на оптической когерентной томографии (ОКТ). Prog Retin

Eye Res. 2017; 57: 46–75

3.

Ли WJ, Ким TJ, Ким YK, Jeoung JW, Пак К.Х. Серийные

комбинированные карты оптической когерентной томо

-

графии с широким полем для обнаружения анней глау

-

комной структурной

4. Мики А., Эндо Т., Моримото Т., Мацусита К., Фудзика

-

до Т., Нисида К. Толщина слоя нервных волокон сетчатки

и комплекса ганглиозных клеток, измеренная с помощью

оптической когерентной томографии в спектральной об

-

ласти в глазах без восприятия света из-за неглаукомной

оптической невропатии. Jpn J Ophthalmol. 2015; 59 (4):

230–5.

5. Ли Джи, Чо К, Пак К.А., Ой SY. Анализ толщины сло

-

ев сетчатки и их клинической корреляции у пациентов с

травматической оптической нейропатией. PLoS One. 2016;

11 (6): e0157388.

6. Hou HW, Lin C, Leung CK. Объединение внутреннего

плексиформного слоя макулярных ганглиозных клеток и

парапапиллярного нерва сетчатки измерения волоконно

-

го слоя для выявления прогрессирования глаукомы. Оф

-

тальмология. 2018; 125 (6): 822–31.

7.

Marshall HN, Andrew NH, Hassall M, Qassim A, Souzeau

E, Ridge B, Nguyen T, Fitzgerald J, Awadalla MS, Burdon KP и

др. Потеря плексиформного слоя клеток макулярного ган

-

глия предшествует перипапиллярному нерву сетчатки.

Потеря волоконного слоя при глаукоме с более низким

внутриглазным давлением. Офтальмология. 2019.

8.

Ким YK, Jeoung JW, Park KH. Повреждение нижнего

желтого пятна при глаукоме: его связь с дефектом слоя

волокна сетчатки в зоне уязвимости желтого пятна. J

Glaucoma. 2017; 26 (2): 126–32.

9. Ким Ю.К., Ха А, На Ки, Ким Х.Дж., Чжон Дж.В., Пак К.Х.

Временная связь между потерей плексиформного слоя

клеток макулярного ганглия и перипапиллярным нервом

сетчатки глаза потеря слоя волокна при глаукоме. Оф

-

тальмология. 2017; 124 (7): 1056–64.

10. Shin JW, Sung KR, Lee GC, Durbin MK, Cheng D. Измене

-

ние плексиформного слоя ганглиозных клеток, обнару

-

женное с помощью оптической когерентной томографии,

указывает на прогрессирование прогрессирующей глау

-

комы. Офтальмология. 2017; 124 (10): 1466–74.

Библиографические ссылки

Adhi M, Duker JS. Оптическая когерентная томография - текущие и будущие применения. Cure Opin Ophthalmol. 2013; 24 (3): 213-21.

Капюшон Д.С. Улучшение нашего понимания и выявления глаукомных повреждений: подход, основанный на оптической когерентной томографии (ОКТ). Prog Retin Eye Res. 2017; 57:46-75

Ли WJ, Ким TJ, Ким YK, Jeoung JW, Пак K.X. Серийные комбинированные карты оптической когерентной томографии с широким полем для обнаружения анней глаукомной структурной

Мики А., Эндо Т., Моримото Т., Мацусита К., Фудзика-до Т, Нисида К. Толщина слоя нервных волокон сетчатки и комплекса ганглиозных клеток, измеренная с помощью оптической когерентной томографии в спектральной области в глазах без восприятия света из-за неглаукомной оптической невропатии. Jpn J Ophthalmol. 2015; 59 (4): 230-5.

Ли Джи, Чо К, Пак К.А., Ой SY. Анализ толщины слоев сетчатки и их клинической корреляции у пациентов с травматической оптической нейропатией. PLoS One. 2016; 11 (6): е0157388.

Hou HW, Lin C, Leung СК. Объединение внутреннего плексиформного слоя макулярных ганглиозных клеток и парапапиллярного нерва сетчатки измерения волоконного слоя для выявления прогрессирования глаукомы. Офтальмология. 2018; 125 (6): 822-31.

Marshall HN, Andrew NH, Hassall M, Qassim A, Souzeau E, Ridge B, Nguyen T, Fitzgerald J, Awadalla MS, Burden KP и др. Потеря плексиформного слоя клеток макулярного ганглия предшествует перипапиллярному нерву сетчатки. Потеря волоконного слоя при глаукоме с более низким внутриглазным давлением. Офтальмология. 2019.

Ким УК, Jeoung JW, Park КН. Повреждение нижнего желтого пятна при глаукоме: его связь с дефектом слоя волокна сетчатки в зоне уязвимости желтого пятна. J Glaucoma. 2017; 26 (2): 126-32.

Ким Ю.К., Ха А, На Ки, Ким Х.Дж., Чжон Дж.В., Пак К.Х. Временная связь между потерей плексиформного слоя клеток макулярного ганглия и перипапиллярным нервом сетчатки глаза потеря слоя волокна при глаукоме. Офтальмология. 2017; 124 (7): 1056-64.

Shin JW, Sung KR, Lee GC, Durbin MK, Cheng D. Изменение плексиформного слоя ганглиозных клеток, обнаруженное с помощью оптической когерентной томографии, указывает на прогрессирование прогрессирующей глаукомы. Офтальмология. 2017; 124 (10): 1466-74.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов