Бактериальные и грибовые инфекции у больных Covid-19

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
306-310
3
0
Поделиться
Нурузова , З., Джумамуродов, С., & Сафаров, Ш. (2023). Бактериальные и грибовые инфекции у больных Covid-19 . in Library, 21(2), 306–310. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/16126
0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В этом исследовании результаты бактериологического обследования были взяты у 156 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19 и пневмоний болезнью. Бактериологический метод выполняли на основании приказа 535. Метод Голда использовался для ввыявлено и количественного определения микроорганизмов в образце. Ввыявлено возбудителей вторичных бактериальных инфекций в настоящее время очень важна для повышения терапевтической эффективности COVID-19.

Похожие статьи


background image

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

|

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

|

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

№6 | 2021

306

НУРУЗОВА Зухра Абдукадировна

ЖУМАМУРОДОВ Собиржон Турсунбоевич

САФАРОВ

Шерзод

Тошкент тиббиёт академияси.

COVID-19 БЕМОРЛАРИДА БАКТЕРИАЛ ВА ЗАМБУРУҒЛИ ИНФЕКЦИЯЛАР

For citation:

S. Jumamurodov, Z. Nuruzova, Sh. Safarov. Bacterial and fungal infections in covid-

19 Patients. Journal of Biomedicine and Practice. 2021, vol. 6, issue 6, pp. 306-310


http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2021-6-43


АННОТАЦИЯ

Ушбу тадқиқотда COVID-19 инфекцияси тасдиқланган, зотилжам касаллигига

чалинаган беморларнинг 156 тасидан намуна олиниб бактериологик текширув натижалари
келтирилган. Бактериологик усул ўтқазишда 535–буйруқ асосида олиб борилди. Намунадаги
микроорганизмларни аниқлаш ва миқдорий жихатдан бахолаш учун Голд усулидан
фойдаланилди.

COVID-19 фонидаги зотилжамнинг даволаш самарадорлигини ошириш мақсадида

иккиламчи бактериал инфекция қўзғатувчи турларини аниқлаш ҳозирги вақтда жуда муҳим.

Калит сўзлар:

COVID-19, SARS-CoV-2, коинфекция, микроорганизм.

НУРУЗОВА Зухра Абдукадировна

ЖУМАМУРОДОВ Собиржон Турсунбоевич

САФАРОВ

Шерзод

Taшкентская медицинская академия.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ГРИБОВЫЕ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ COVID-19

АННОТАЦИЯ

В этом исследовании результаты бактериологического обследования были взяты у

156 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19 и пневмоний болезнью.
Бактериологический метод выполняли на основании приказа 535. Метод Голда использовался
для ввыявлено и количественного определения микроорганизмов в образце.

Ввыявлено возбудителей вторичных бактериальных инфекций в настоящее время

очень важна для повышения терапевтической эффективности COVID-19.

Ключевые слова:

COVID-19, SARS-CoV-2, коинфекция, микроорганизм.

NURUZOVA Zuxra Abdukadirovna

JUMAMURODOV Sobirjon Tursunboevich

SAFAROV

Sherzod


background image

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

|

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

|

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

№6 | 2021

307

Tashkent Medical Academy.

BACTERIAL AND FUNGAL INFECTIONS IN COVID-19 PATIENTS

ANNOTATION

In this study, bacteriological test results were taken from 156 patients with confirmed COVID-

19 infection and pneumonia disease. The bacteriological method was performed on the basis of order
535. The Gold method was used to identify and quantify microorganisms in the sample.

The identification of pathogens of secondary bacterial infections is currently very important to

improve the therapeutic efficacy of COVID-19.

Key words:

COVID-19, SARS-CoV-2, coinfection, microorganism.

Долзарблиги:

Ухан шаҳрида CОVID-19 инфекцияси билан зарарланган ва шифохонага

ётқизилган беморларда иккиламчи бактериал инфекция 15 % да қайд этилган [1] ва уларнинг
орасида тирик қолганларга қараганда вафот қилган беморлар нисбати юқори (50/1%). Хозирги
кунда CОVID-19 бўйича маълумотларда иккиламчи бактериал инфекциясининг частотаси,
табиати ва сезувчанлик профиллари тўғрисида маълумот етишмаслиги сақланиб қолмоқда [2].

CОVID-19 натижасида келиб чикган вирусли зотилжамнинг бошқа эпидемиялари ва

пандемиялари қаторида иккиламчи бактериал ва замбуруғли инфекциялари сони кўпайган [3],
айниқса Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus ва Aspergillus.
spp. кўпинча беморнинг ёмон иллатлари билан боғлиқ [ 4,6,7]. Соғлиқни сақлаш ва тиббий
хизмат кўрсатиш миллий институтининг (NICE) COVID-19 йўриқномасида, юқумли касаллик
манбаси ноаниқ бўлса ва аломатлардан хавотирга тушса ёки хамрох касалликлари бор
беморлар учун, бактериал инфекция бўлган беморларда антибактериал препаратларни
қўллашни кўриб чиқиш тавсия этилади. Бактериал инфекциядан даволанмаганда асоратлари
юқори бўлиши мумкин [4,5].

NICE COVID-19 кўрсатмаларига биноан доксициклин ва амоксициллинни тарғиб

қилиш бўйича Буюк Британияда иккиламчи юқумли касаллик қўзғатувчиларининг частотаси,
табиати ва сезувчанлик профилини тавсифлаш учун фавқулодда эҳтиёж мавжуд. Буни билиш
учун SARS-CoV-2 тасдиқланган беморларни ретроспектив кузатув таҳлили ўтказдилди.
Вирусли зотилжамнинг намоён бўлувчи иккиламчи инфекцияларнинг нисбий ҳолатини
аниқлаш ва патогенларнинг ҳар қандай ўзгаришини текшириш учун таққослаш воситаси
сифатида грипп тасдиқланган беморларнинг назорат гуруҳи ишлатилган. Бизнинг худдуда хам
бу йўналиш бўйича изланишлар олиб борилмаган - Ўткир оғир респиратор синдроми билан
(COVID-19) шифохонага ётқизилган беморларда бактериал коинфекцияси ва уларнинг
антибиотикларга сезгирлиги Ўзбекистон шароитида яхши ўраганилмаган[8].

COVID-19 зотилжамли беморларида бактериал ва замбуруғли инфекциялари етарли

даражада ўрганилмаган. Клиник маълумотлар билан нашр этилган юзлаб мақолалар орасида
фақат бир нечтаси иккиламчи инфекция ҳақида маълумот беради. Иккиламчи бактериал
инфекция маълумотлари мавжуд бўлган тадқиқотларда - антибиотиклардан фойдаланиш
даражаси 94% - 100% ни ташкил қилади. Бундан ташқари, бактериал ва замбуруғли
инфекциясининг асоратлари кўп нашр этилган ҳужжатларда тўлиқ таҳлил қилинмаган.
Шунингдек амалдаги инфекцияни назорат қилиш протоколларининг аксарияти бактериал ва
замбуруғли иккиламчи инфекциясининг олдини олиб, SARS-CoV-2 орқали юқиш ва ўзаро
инфекцияни олдини олишга қаратилган. Вафот этган беморларнинг 50 %ида иккиламчи
бактериал инфекция топилган[5,9].

Тадқиқот мақсади:

COVID-19 фонидаги зотилжамнинг даволаш самарадорлигини

ошириш мақсадида иккиламчи бактериал инфекция қўзғатувчи турларини аниқлаш.

Тадқиқот материаллари:

Тошкент тиббиёт академияси 2-клиникасида стационар

шароитда даволанаётган – COVID-19 инфекцияси тасдиқланган, зотилжам касаллигига
чалинаган беморлардан 156 тасидан намуна олиниб бактериологик текширув ўтқазилди.


background image

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

|

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

|

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

№6 | 2021

308

COVID – 19 инфекцияси билан касалланган беморларнинг юқори нафас йўлларидан

текшириш учун материал: бурун ва томоқ бўлимларидан олинди. Материал йиғишда асептика
қоидаларига риоя қилган холда стерилизация қилинган баночка ва тампонлардан
фойдаланилди. Материал бурун ва томоқ учун алохида тампон ёрдамида олинди. Томоқдан
материал антибиотик қўллашдан олдин стерил пахтали тампон ёрдамида бодомсимон
безлардан олинди. Материал сақлашда сапрофит микрофлорани чириши, ферментацияси
бузилишининг олдини олиш учун олинган материални 30 минут ичида лабораторияга
етқазилди ва экилди.

Бактериологик

усул

ўтқазишда

535–буйруқ

қўлланилди.

Намунадаги

микроорганизмларни аниқлаш ва миқдорий жихатдан бахолаш учун Голд усулида экилди.
Аниқланган кўпчилик бактерияларнинг конценрацияси 1 мл текширилаётган намунадаги
миқдори 10

4

ва ундан юқори.

Берджининг(1997) кенгайтирилган схемаси бўйича аниқланди ва идентификация

қилишда Bergey’s(1986) 9-қўлланмасидан фойдаланилди

Тадқиқот усуллари:

1. Бактериологик усули.
2. Статистик

Тадқиқот натижалари:

Ўтказилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, асосий

беморлардан олинган намуналарнинг 92,3 % озуқа мухитда ўсди ва идентификация
қилинди(144/156). Умумий 196 та штамм ажратиб олинди. Шулардан 141 нафар бактериал
(72%), 55 нафар замбуруғли штаммлар (28%) ажратиб олинди.

COVID – 19 инфекцияси билан касалланган беморлардан олинган намуна

бактериологик усулда текширилганда 13та иккиламчи бактерия тури аниқланди(диаграмма1.).
Шулардан 84 % грам мусбат, 15,2 % грам манфий аэроб ва факультатив анаэроб бактериялар
аниқланди. Шу жумладан: Str.pyogenius, S.haemoletucus, Str.anginosus, E.coli, S.aureus,
Acinetobacter spp, S.epidermiticus, Enterobacter spp, Micrococcus, K.pneumonia, Citrobacter fr,
Serraciae лар топилди.

Диаграмма 1.

Нафас олиш коинфекциясининг энг кенг тарқалган патоген бактериал қўзғатувчилари

Staphylococcus aureus (43) ва Streptococcus anginosus (22) турлари топилди

Staphylococcus авлодига кирувчи грам мусбат кокклар (61,194%) асосий ўрини ташкил

қилди. Каталаза тести мусбат, o/f тестида глюкоза ферментация қилинган бактериялар
нисбати юқори чиқди. Натижалар тахлили шуни кўрсатди: Staphylococcus aureusни 89.2 % да
коугулаза мусбат штаммлар аниқланди. Шулардан 10.8 %ида аниқланмади.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

C O V I D - 1 9 Б Е М О Р Л А Р Д А Б А К Т Е Р И А Л / З А М Б У Р У Ғ Л И

К О И Н Ф Е К Ц И Я С И


background image

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

|

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

|

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

№6 | 2021

309

Жадвал 2.

COVID-19 да бактериал/замбуруғли инфекциясига чалинган беморларнинг

микробиологик хусусиятлари

Вариабл

Умумий беморлар

(n=156)

Коинфекция

144(92)

Грам мусбат

84

Грам манфий

16

Streptococcus pyogenius

8(5,6)

Staphylococcus haemolyticus

23(16)

Streptococcus anginosus

22(15)

E.coli

5(3,5)

Staphylococcus aureus

43(30)

Acinetobacter spp

1(0,7)

Staphylococcus epidermiticus

16(11)

Enterobacter spp

2(1,4)

Micrococcus

1(0,7)

Klibsella. Pneumonia

9(6,3)

Citrobacter Fr

2(1,4)

Serraciae

2(1,4)

Саndida. spp

10(6,9)


Хар бир малакали тиббиёт муассасаларида зарур микробиологик текширувларни

ўтказишни таъминланиши керак. Шунингдек COVID-19 беморларида бактериал ва
замбуруғли инфекциясини қуйидаги жиҳатлар бўйича ўрганишимиз мумкин: епидемиология
(масалан, юқтириш жойлари, касалланиш даражаси, епидемик хусусиятлари, хавф омиллари
ва бошқалар); патогенлар ва уларнинг антибиотикларга сезгирлиги натижалари, шу билан
аниқ даволаш учун назарий ва далилларни беради; инфекцион асоратларни аниқ олдини олиш
ва назорат қилиш; COVID-19 беморларининг ўлимини самарали камайтириш.

Хулоса:

Турли микроорганизмлар ва SARS- CoV-2 ўртасидаги иккиламчи бактериал

инфекцияларнинг манзараси COVID-19 пандемиясининг жиддий муаммосидир. SARS-CoV-
2 ўртасидаги иккиламчи бактериал инфекцияларнинг манзарасининг клиник маълумотлари
COVID-19 ни далилларга асосланган даволашни бошқаришда катта аҳамиятга эга.


REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1.

Ruan, Q., Yang, K., Wang, W., Jiang, L. and Song, J. (2020) Clinical Predictors of Mortality
Due to COVID-19 Based on an Analysis of Data of 150 Patients from Wuhan, China. Intensive
Care Medicine, 46, 846-848.

2.

Rawson TM, Moore LSP, Zhu N., Ranganathan N., Skolimowska K., Gilchrist M., 2020

3.

Моррис Д.Е., Клири Д.В., Кларк С.К., Райс Т.В., Рубинсон Л., Уеки Т.М., Вон Ф.Л., Джон
Б.Б., Миллер Р.Р., Mulcahy M.E, McLoughlin R.M, Каннинг Б., Сенанаяке Р.В., Бернс Д.,
Моран Э., Дедикоут М. 2020

4.

Mulcahy M.E., McLoughlin R.M., 2020.

5.

Краткое руководство Национального института здравоохранения и медицинского
обслуживания (NICE) по COVID-19: ведение подозреваемой или подтвержденной
пневмонии у взрослых в обществе. 2020.

6.

Nuruzova Z.A., Jumamurodov S.T. Resistance to Antibacterial Preparations of H. Pylori,
Allocated in Patients With (Malt) Gastric Lymphoma. International Journal of Advanced
Science and Technology Vol. 29, No. 3, (2020), pp. 14039 - 14048

7.

Нурузова З.А., Жумамуродов С.Т. Инфекции, сопутствующие течению COVID-19.
Вестник ТМА. 2021


background image

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

|

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

|

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

№6 | 2021

310

8.

З.А. Нурузова, С.Т. Жумамурадов Видовая принадлежность бактериальных коинфекций
при COVID-19. Инновационное развитие науки и образования январь 2021.

9.

Жумамуродов

С.Т.,

Нурузова

З.А.

COVID-19

касалигининг

бактериал

коинфекциясининг антибиотикатерапияси. “ТИББИЁТДА МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ”
мавзусидаги XVI-халқаро конференция МАТЕРИАЛЛАР ТЎПЛАМИ. Тошкент-2021.


Библиографические ссылки

Ruan, Q., Yang, K., Wang, W., Jiang, L. and Song, J. (2020) Clinical Predictors of Mortality Due to COVID-19 Based on an Analysis of Data of 150 Patients from Wuhan, China. Intensive Care Medicine, 46, 846-848.

Rawson TM, Moore LSP, Zhu N., Ranganathan N., Skolimowska K., Gilchrist M., 2020

Моррис Д.Е., Клири Д.В., Кларк С.К., Райс Т.В., Рубинсон Л., Уеки Т.М., Вон Ф.Л., Джон Б.Б., Миллер Р.Р., Mulcahy M.E, McLoughlin R.M, Каннинг Б., Сенанаяке Р.В., Бернс Д., Моран Э., Дедикоут М. 2020

Mulcahy M.E., McLoughlin R.M., 2020.

Краткое руководство Национального института здравоохранения и медицинского обслуживания (NICE) по COVID-19: ведение подозреваемой или подтвержденной пневмонии у взрослых в обществе. 2020.

Nuruzova Z.A., Jumamurodov S.T. Resistance to Antibacterial Preparations of H. Pylori, Allocated in Patients With (Malt) Gastric Lymphoma. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 3, (2020), pp. 14039 - 14048

Нурузова З.А., Жумамуродов С.Т. Инфекции, сопутствующие течению COVID-19. Вестник ТМА. 2021

З.А. Нурузова, С.Т. Жумамурадов Видовая принадлежность бактериальных коинфекций при COVID-19. Инновационное развитие науки и образования январь 2021.

Жумамуродов С.Т., Нурузова З.А. COVID-19 касалигининг бактериал коинфекциясининг антибиотикатерапияси. “ТИББИЁТДА МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ” мавзусидаги XVI-халқаро конференция МАТЕРИАЛЛАР ТЎПЛАМИ. Тошкент-2021.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу