Изучение английского языка как важнейший компонент профессиональной компетенции будущих врачей

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
121-125
4
1
Поделиться
Джалилова, Н. (2022). Изучение английского языка как важнейший компонент профессиональной компетенции будущих врачей . in Library, 22(2), 121–125. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/20548
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Изучение английского языка в медицинском вузе, как инструмент формирования интеллектуального потенциала личности и профессионализма, является важной дисциплиной, направленной на воспитание компетентного специалиста. Процесс подготовки будущих медицинских кадров, подготовленных к межкультурной коммуникации, способных к использованию англоязычной научной и профессиональной информации, годных к условиям глобального информационного окружения требует всесторонней оптимизации и совершенствования процесса изучения английского языка в сфере высшего медицинского образования.

Похожие статьи


background image

Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації

121

викладачів існує через консервативний підхід до викладання іноземних мов та небажання
що-небудь міняти у викладанні. Слід зазначити, що причина труднощів із відповідями щодо
характеристик та особливостей інтерактивного навчання пов'язана з недостатньою
поінформованістю частини викладачів вузів про сучасні інноваційні технології навчання, їх
можливості, з відсутністю розуміння практичної значущості інтерактивного навчання у
викладанні професійно-орієнтованих освітніх компонентів; у недостатній оснащеності
матеріально-технічними засобами навчальних аудиторій, а також у відсутності спецсемінарів
та курсів підвищення кваліфікації з цього напряму.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що під інтерактивним навчанням

викладачами розуміється цілеспрямований процес комунікації, формування інтересів та
мотивів, бажань в успішному та інтенсивному оволодінні іноземною мовою, посилення
залучення студентів до освітнього процесу. Все це є ефективною умовою формування
освітніх та комунікативних компетенцій у освітньому процесі вищої школи.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що під інтерактивним навчанням

викладачами розуміється цілеспрямований процес комунікації, формування інтересів та
мотивів, бажань в успішному та інтенсивному оволодінні фаховими освітніми
компонентами, посилення залучення здобувачів освіти до освітнього процесу. Все це є
ефективною умовою формування освітніх та комунікативних компетенцій у освітньому
процесі вищої школи.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1.

Використання інтерактивних технологій навчання в професійній підготовці майбутніх

учителів: монографія / Н.Г. Баліцька, О.А. Біда, Г.П. Волошина та ін.; за заг. ред.
Н.С. Побірченко. Київ : Наук. світ, 2003. 138 с.

2.

Гладуш В.А., Лисенко Г.І. Педагогіка вищої школи : теорія, практика, історія. Навч.

посіб. Дніпропетровськ, 2014. 416 с.

УДК 372.881.111.1

Нилуфар Джалилова

(Ташкент, Узбекистан)

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Изучение английского языка в медицинском вузе, как инструмент формирования

интеллектуального потенциала личности и профессионализма, является важной
дисциплиной, направленной на воспитание компетентного специалиста. Процесс
подготовки будущих медицинских кадров, подготовленных к межкультурной коммуникации,
способных к использованию англоязычной научной и профессиональной информации, годных
к условиям глобального информационного окружения требует всесторонней оптимизации и
совершенствования процесса изучения английского языка в сфере высшего медицинского
образования.

Ключевые слова:

английский язык, профессионализм, компетенция, метод, обучение,

образование, медицина, изучение, коммуникация.

The learning of English language in a medical university, as a tool for the formation of the

intellectual potential of the individuality and professionalism, is an important discipline, which is
aimed at educating a competent specialist. The process of training future medical personnel
prepared for cross-cultural communication, capable of using English for scientific and professional
activity in conditions of the global information environment requires comprehensive optimization
and improvement of the process of English language learning in the field of higher medical
education.


background image

Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації

122

Key words:

English, professionalism, competence, method, training, education, medicine,

communication.

Введение. Сегодняшние потребности современного медицинского высшего образования

направлены на адаптацию к тенденциям мирового развития медицинской отрасли и
подготовку кадров, способных выполнить эту задачу. Новый подход к подготовке будущих
врачей предполагает интеграцию в мировой рынок труда, а также потребность в мобильных
и высококвалифицированных специалистах с отличным знанием английского языка.
Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года
«О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и отраслей экономики в
повышении качества подготовки высококвалифицированных специалистов» PQ-3151
сегодня организует .1..опыт работы с зарубежными учебными заведениями, при этом особое
внимание уделяется таким задачам, как организация обмена, актуальной задачей выступает
вопрос доведения будущих кадров до уровня международных стандартов, их совершенного
владения иностранными языками, в том числе английским на повестке дня. Взаимная
интеграция предметов специализации и английского языка в высшем медицинском
образовании требует разработки методологии обеспечения междисциплинарной гармонии с
учетом оформления и предоставления зрелой профессиональной степени. Эффективные
механизмы профессиональной компетентности врача-специалиста, в свою очередь,
характеризуются разнообразием профессиональных программ в период до профессионально-
методической компетентности, гибкостью к требованиям современного мира. При этом
новая модель методики преподавания английского языка в системе высшего образования, в
гармонии с условиями реформирования системы высшего образования, определяет
современный облик будущих специалистов для медицинской сферы.

Анализ литературы по теме. В то время как современные исследования подчеркивают

важность таких задач, как совершенствование интерактивных методов обучения и создание
учебных программ, адаптированных к современным специализациям, с целью дальнейшего
совершенствования языковых навыков студентов при обучении английскому языку в вузах
различных специализаций, крайне важно, чтобы уровень искренности и доверия между
учеником и учителем чрезвычайно актуальна [1]. Все большее проникновение английского
языка в современную глобальную экономику «как продукта производства» определяет его
исключительную ценность в мировом экономическом и социальном развитии [2]. Также в
процессе научно-технического развития в современных исследованиях, много трудностей и
проблем возникает из-за недостаточного овладения специалистами английским языком, в
дальнейшем, кстати, подчеркивается важность формирования новых механизмов
совершенствования программ бакалавриата при подготовке будущих специалистов, а также
новых методов дальнейшего развития способствуют отраслевому научному общению,
письменным и презентационным навыкам в формировании необходимых компетенций
студентов по английскому языку [3]. форма конструктивного, диагностического,
коммуникативного механизмов, и в него активно включаются все участники педагогического
процесса, определяется как другая интерпретация [4]. Также стоит отметить исследования о
том, что продвигаемое некоторыми экспертами повышение квалификации на самом деле
является повышением квалификации, основанным на оценке компетентностного потенциала,
где важно опираться на доказательства взаимодействия педагога и обучаемого. студентов [5].

Томас Р. Гаски, профессор Университета Кентукки в США, подчеркивает, что

профессиональная компетентность была основным средством достижения необходимых
изменений в истории человечества, на всех этапах развития образовательного процесса, в
контексте политические изменения и правовые реформы [6]. Томас Р. Гаски описывает
пятибалльную шкалу от простого к сложному для измерения эффективности улучшения
профессиональных знаний и навыков учителей в улучшении обучения учащихся:

1. Отношение и опыт участников тренинга к процессу обучения.
2. Продолжительность обучения и практики.


background image

Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації

123

3. Поощрение и поддержка.
4. Использование новых знаний и навыков.
5. Регулярное совершенствование обучения студентов.
При этом ученый определяет механизмы эффективного обучения и правильной

организации оценочных процедур с четкой целью. Планируя решение проблемы, Томас Р.
Гаски выделяет следующие шаги:

‒ координация связи этой деятельности с педагогической деятельностью;
‒ определить, каких результатов студент достигнет после обучения;
‒ поиск аспектов, которые лучше всего влияют на эффективные результаты.
По мнению Томаса Р. Гаски, успешный результат – это профессиональное развитие

учителя, использование новых методов и навыков, а также подход к каждому изменению как
к отдельному процессу.

1. Отношение и опыт участников тренинга к процессу обучения.
2. Продолжительность обучения и практики.
3. Поощрение и поддержка.
4. Использование новых знаний и навыков.
5. Регулярное совершенствование обучения студентов.
При этом ученый определяет механизмы эффективного обучения и правильной

организации оценочных процедур с четкой целью. Планируя решение проблемы, Томас Р.
Гаски выделяет следующие шаги:

‒ координация связи этой деятельности с педагогической деятельностью;
‒ определить, каких результатов студент достигнет после обучения;
‒ поиск аспектов, которые лучше всего влияют на эффективные результаты.
По мнению Томаса Р. Гаски, подготовка учителей, использование новых методов и

навыков, а также подход к каждому изменению как к индивидуальному процессу создают
основу для достижения успешного результата, при этом желательно обеспечить
оптимальную интеграцию индивидуальных и организационных процессы. Таким образом,
делается вывод, что наилучшим аспектом качественного процесса профессионального
развития, который можно рекомендовать, является совместимость организационного и
мотивационного аспектов.

Общий методологический обзор (Общий методологический обзор). Хотя специалист в

области медицины является знающим и искусным мастером своего дела, процесс
глобализации и стремительное развитие науки и техники налагают свои условия на
представителей каждой области. По мнению исследователя международного веб-сайта
UsingEnglish.com Limited из Англии доктора Г. Маниваннана, успешные профессиональные
навыки профессионалов в данной области тесно связаны с их коммуникативными навыками
[7]. Он подчеркивает, что наряду со способностью писать и логически мыслить очень важна
коммуникативная компетентность, а профессиональная компетентность в маркетинге и
бизнесе тесно связана со способностью достигать согласия и взаимопонимания с
окружающими. В связи с этим, обращая внимание на показатели качества в обучении
студентов медицинских вузов, формирование коммуникативной компетенции английского
языка для специальных целей (ESP) является таким же термином для будущих специалистов
в данной области. По мнению Мартина Хьюингса, профессора Университета Бирмингема,
Великобритания, тенденции развития ESP проявляются в будущем как направление, которое
будет распространяться географически и поднимать специальность на более высокий
уровень в мире [8]. В то же время общеизвестно, что большинство медицинских учебников
английского языка устарели в связи с быстрым увеличением задач, направленных на
обучение английскому языку в результате сегодняшних реформ, и потребность в новой
литературе в связи с этим возрастает. день за днем. Определение уровня англоязычной
грамотности учащихся сегодня целесообразно с учетом требований общепризнанных
международных стандартов Совета Европы «Европейские компетенции для овладения
иностранным языком: обучение, преподавание и оценивание» (CEFR ‒ Common European


background image

Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації

124

Framework of Reference). Он содержит четыре показателя уровня владения иностранным
языком, то есть аудирование, устное общение, чтение, а также требования и критерии
овладения языком в рамках письменного выражения [9]. но стоит сказать, что программы
обучения иностранному языку не всегда эффективны. Если преподаватель работает
целенаправленно, а его действия и деятельность направлены на достижение высокого уровня
изучения языка учащимися, то он и дальше будет ставить перед собой необходимые
требования и будет иметь возможность добиться реальных успехов, стараясь соответствовать
этим требованиям в своевременным образом. Важно, что к изучающим языки предъявляются
следующие требования [10]:

1. Интерес.
2. Тяжелая работа.
3. Тенденция.
4. Желание и воля.
В профессиональном плане наряду с овладением языками целесообразно учитывать

принципиальность, профессиональную зрелость, организованность, интеллигентность,
наблюдательность, справедливость, культуру восприятия критики, умение убеждать и
заинтересовывать других и другие качества. Наряду с личностными качествами большое
значение имеют профессионально-педагогические навыки и умения. Примеры этих навыков
включают: познание, дизайн, коммуникативную речь и организационные навыки. В то же
время, несмотря на совершенствование и разнообразие методов, форм, учебных программ и
материалов, преподаватели английского языка постоянно ищут в учебном процессе ответы
на следующие вопросы:

‒ что важно сделать, чтобы вызвать у учащихся интерес к английскому языку и привить

важность его эффективного использования в дальнейшей деятельности;

‒ что дает более эффективные результаты по увеличению словарного запаса учащихся;
‒ в каком стиле удобнее объяснять грамматику;
‒ есть ли недостатки новых стилей;
‒ что необходимо для определения основных факторов достижения результатов.

Анализ и результаты.

Деятельность преподавателя представляет собой положительный

процесс, имеющий большое значение в интересах учащихся по следующим показателям, а
то, что его потенциал и умения имеют особое значение, можно описать в следующем
представлении:

Профессиональный потенциал педагога влияет на качество образования, создает

прочную основу профессиональной компетентности студента, затрачивая на это
определенные ресурсы. Особое значение имеют регулярное повышение квалификации
педагогов и совершенствование видов активного обучения. Важно и актуально найти
оптимальные формы, чтобы у будущих врачей были положительные эмоции и хорошее
настроение, которые сделают их довольными изучением английского языка, в период их
роста в пределах их профессионального потенциала. Вопрос профессиональной
компетентности требует мобильности и гибкости, а также адаптивности с учетом
существующих моделей и методов обучения языку. Профессиональное обучение – это
процесс, связанный с реальными потребностями клиентов и потребителей, и с течением
времени он продолжает развиваться и совершенствоваться. Одним из основных вопросов
повестки дня современных образовательных реформ является решение таких проблем, как
нехватка квалифицированных педагогических кадров в медицинских высших учебных
заведениях, недостаточное сотрудничество с зарубежными учебными заведениями. В то же
время внедрение передового зарубежного опыта в образовательный процесс, а также
стажировки и повышение квалификации в зарубежных вузах также требует необходимости
коренного совершенствования системы высшего образования. Грамотность владения
иностранными языками – потребность часа каждого современного медицинского работника.
Кстати, пока мы ставим перед собой основную цель всемерно укреплять мотивационную
среду изучения английского языка, каждый медицинский специалист должен понимать


background image

Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації

125

важнейший для себя аспект этого процесса: необходимо действовать, активно работать, при
этом самостоятельно воспитывать, над собой надо работать.

Заключение.

Для профессионального овладения английским языком на всех этапах

учебного процесса в медицинских вузах, в первую очередь, каждый студент должен задаться
вопросом «Зачем я хочу изучать языки и чего я могу достичь?» Желательно получить четкий
ответ на вопрос. Также необходимы конкретные усилия для того, чтобы будущий врач
выучил английский язык не как иллюзию, а на самом деле, приобрел навыки письма, слуха,
аудирования и разговорной речи на изучаемом языке. Социальные, экономические и
политические процессы, направленные на изучение языков в профессиональной
деятельности медицинских специалистов, помогают найти ответы на эти вопросы и
побуждают к поиску эффективных методов. Стоит отметить, что лучшим продуктом
обучения английскому языку в медицинских вузах является именно этот результат.
Отсутствие каких-либо социальных и психологических барьеров создает основу для
удовлетворения и достижения цели. Таким образом, качество процесса обучения
английскому языку с целью дальнейшего повышения профессиональной компетентности
студентов медицинских вузов в основном проявляется в следующих формах:

1. Чем выше уровень языковых знаний англоязычной учебной среды медицинских вузов,

а также уровень языковых знаний ППС профильных кафедр и профильных специалистов и
ученых, тем больше стремление других кадров и студентов, изучающих языки,
увеличивается.

2. Правильная расстановка приоритетов, адаптация профессионального интереса к

современным стандартам, комфортность среды, высокий уровень владения языками
специалистов в данной области ‒ все это создает благоприятные условия для изучения
персоналом языка в массовом масштабе, добиваться эффективных результатов и управлять
собой в этом отношении.

3. Медицинскому вузу важно создать необходимую среду и условия для преподавателей

английского языка при принятии своей мотивационной стратегии обучения студентов
английскому языку с учетом специфики специальности и области, а также принятия
необходимых подходов, все они в виде целостного образовательного процесса.

Владение английским языком будущего медицинского персонала, его компетентность в

этом отношении является важным фактором достижения высоких результатов в
адаптированной к требованиям процесса глобализации манере. Несомненно, что
основательное овладение английским языком студентами медицинских вузов служит
прочным фундаментом для формирования их профессиональной компетентности и
достижения высоких результатов.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1.

Clement T. Murugavel. English for Employability: A Case Study of the English Language

Training Needs Analysis for Engineering Students in India. English Language Teaching; Vol. 8,
No. 2; 2015. http://dx.doi.org/10.5539/elt.v8n2p116.

2.

M.Jeon. Native-English speaking teacher’s experience in East-Asian language programs.

System 88(2020) 102178. www.elsevier.com/locate/system.

3.

Yunping Ye. EAP for undergraduate science and engineering students in an EFL context:

What should we teach? Ampersand 7 (2020). http://dx.doi.org/10.1016/j.amper.2020.100065.

4.

Kuzmina N. V. Professionalism of the personality of the teacher and the skill of industrial

training. Kuzmina. M.: High school.1990.198 б.

5.

Guskey T.R. (2000). Evaluating professional development. Thousand Oaks, CA: Corwin

Press.

6.

Thomas R. Guskey. Evaluating Professional Development. University of Kentucky,

Lexington, KY, USA. 2000.

7.

Dr. G.Manivannan. Teaching English for Specific Purposes: Learning and Teaching.

January, 25th. URL: https://www.usingenglish.com.

Библиографические ссылки

Clement T. Murugavel. English for Employability: A Case Study of the English Language Training Needs Analysis for Engineering Students in India. English Language Teaching; Vol. 8, No. 2; 2015. http://dx.doi.org/10.5539/elt.v8n2p116.

M.Jeon. Native-English speaking teacher’s experience in East-Asian language programs. System 88(2020) 102178. www.elsevier.com/locate/system.

Yunping Ye. EAP for undergraduate science and engineering students in an EFL context: What should we teach? Ampersand 7 (2020). http://dx.doi.org/10.1016/j.amper.2020.100065.

Kuzmina N. V. Professionalism of the personality of the teacher and the skill of industrial training. Kuzmina. M.: High school.1990.198 б.

Guskey T.R. (2000). Evaluating professional development. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Thomas R. Guskey. Evaluating Professional Development. University of Kentucky, Lexington, KY, USA. 2000.

Dr. G.Manivannan. Teaching English for Specific Purposes: Learning and Teaching. January, 25th. URL: https://www.usingenglish.com.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов