Шафтолининг турли навларини касаллик зараркунандаларга қарши чидамлилигини ўрганишнинг илмий асослари

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
176-182
3
0
Поделиться
Ботиров, А., Бойжонов, У., Рустамова , Г., & Қуйсинбоев , Н. (2023). Шафтолининг турли навларини касаллик зараркунандаларга қарши чидамлилигини ўрганишнинг илмий асослари . in Library, 22(3), 176–182. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/23450
Алишер Ботиров, Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета

Тошкент давлат аграр университети Самарқанд филиали, Агробиология факултети, PhD;

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В этом исследовании фенологические наблюдения за различными сортами персика Исида наблюдались с 2018 по 2020 год в периоды широкого распространения заболевания. Полученные результаты показывают, что урожайность персиков сортов Фесей и Окосухи хорошая и составила 11,6 кг/сутки и 14,6 кг/сутки соответственно.


background image

Academic Research in Educational Sciences

Volume 3 | Issue 7 | 2022

ISSN: 2181-1385

Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

176

July, 2022

https://t.me/ares_uz Multidisciplinary Scientific Journal

ШАФТОЛИНИНГ ТУРЛИ НАВЛАРИНИ КАСАЛЛИК

ЗАРАРКУНАНДАЛАРГА ҚАРШИ ЧИДАМЛИЛИГИНИ

ЎРГАНИШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

Алишер Эркинович Ботиров

Тошкент давлат аграр университети Самарқанд филиали, Агробиология

факултети, PhD;

Улуғбек Матниёзович Бойжонов
Гулрабо Абдуллаевна Рустамова

Академик М. Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий

тадқиқот институти Самарқанд илмий тажриба станцияси;

Норқул Муродилло ўғли Қуйсинбоев

Тошкент давлат аграр университети Самарқанд филиали, Агробиология

факултети, Магистратура талабаси

АННОТАЦИЯ

Ушбу тадқиқот Ишида шафтолининг турли навларини фенологик

кузатувлари касалликлар кенг тарқалган даврларда 2018-йилдан 2020-йилгача
кузатилган. Олинган натижалар шуни кўрсатадики шафтолининг Фесей ва
Окосухи навларидан ҳосилдорлик яхши бўлиб унда мос равишда 11.6 кг/д ва
14.6 кг/д бўлганлиги кузатилган.

Калит сўзлар:

шафтоли, касаллик ва зараркунанда, ҳосилдорлик.

ABSTRACT

In this study, phenological observations of different cultivars of Ishida peach

were observed from 2018 to 2020 during periods of widespread disease. The obtained
results show that the yield of peach varieties Fesey and Okosukhi is good and it was
observed that it was 11.6 kg/d and 14.6 kg/d, respectively.

Keywords:

peach, disease and pest, productivity

.


КИРИШ

Шафтоли (

Persica

) раʼнодошлар оиласига мансуб бўлган мевали дарахт;

Ватани

— Ўрта

Осиѐ.

АҚШ, Европанинг жануби, Япония, Хитой, Туркия,

Ўрта

Осиѐ, Закавказеда кенг тарқалган. Бундан 2 минг йил олдин


background image

Academic Research in Educational Sciences

Volume 3 | Issue 7 | 2022

ISSN: 2181-1385

Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

177

July, 2022

https://t.me/ares_uz Multidisciplinary Scientific Journal

маданийлаштирилган. 5000 га яқин нави бор. Ҳозирги даврда Шимолий ва
Жанубий ярим шарнинг барча субтропик ва тропик мамлакатларида
ўстирилади. Жаҳон бўйича ялпи ҳосили 12,0 млн.т (1999). Ўзбекистонда узум,
олма, ўрикдан кейин етиштирилиши бўйича 4-ўринда туради. [7, 11].


МЕТОДОЛОГИЯ

Ушбу тадқиқот ишида шафтолининг бир қанча навлари танлаб олиниб,

улар 2018-2020-йиллар давомида ўсув фазаларининг турли босқичларида
фенологик кузатувлари олиб борилди. Бу тадқиқот иши Академик М. Мирзаев
номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти
Самарқанд илмий тажриба станцияси олиб борилди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР
Шафтоли навларини феналогик кузатувлари.

2018-2020 йиллар давомида шафтоли навлари бўйича ўрганишлар

қуйдаги натижаларни кўрсатди

Натижаларга кўра, ўрганилаѐтган шафтоли навларининг ўсиш холати

ўртача олганда 3,5-4,5 баллни ташкил қилди. Ўрганилаѐтган Редкап, Гесей ва
Окасухи навлари яхши холатда (4,0-4,5 балл) ўсиб ривожланмоқда.

Навлар бўйича, фенологик фазалари бошланиши яъни гулкуртакларнинг

ѐзила бошлаши 11-17 март кунларида кузатилди. Редкап, Редхавен, Гесей,
Окасухи ҳамда Фарход навларида гулкуртакларнинг ѐзилиши Старт навига
нисбатан, 3-4 кун кейинроқ бошланди. (14-15 март). Кечки Лола навида бу давр
энг охирда яъни 17 март кунидан кузатилди.

Ўсувчи куртакларнинг ўса бошлаши 16-22 март кунларидан кузатилди.
Гуллаш жараѐни навларда март ойининг 19-кунидан бошланди.

Ўрганилаѐтган навлар орасида истиқболга эга, деб ажратилган Редкап,
Редхавен, Гесей ва Окасухи навларида гуллаш жараѐнлари 21-23 март кунлари
бошланди. Гуллаш жараѐнининг давомийлиги ўртача 11-14 кунни ташкил
қилди. Гуллаш даражаси эса 3,5-4,6 балл бўлди (1-жадвал)

Шуни таъкидлаб ўтиш ҳам лозимки, дарахтларда гуллаш жараѐнлари кўп

холларда ѐмғирли ѐки бўлмаса булутли кунларда ўтди, бу эса ўз навбатида
жараѐннинг чўзилишига таъсир қилди, шу билан биргаликда навларда
чангланиш ва мева тугиши паст кўрсаткичда бўлди.
background image

Academic Research in Educational Sciences

Volume 3 | Issue 7 | 2022

ISSN: 2181-1385

Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

178

July, 2022

https://t.me/ares_uz Multidisciplinary Scientific Journal

1-жадвал

Шафтоли навларида фенофазаларни ўтиш муддатлари, (2018-2020

йиллар).

Навлар

Дарахтла

рнинг

холати,

балл

Куртакларнинг

ёзилиши

Гуллаш

гул

Ўсувчи

Бошла

ниши

кун, ой

Туга

ши

кун,

ой

Даражаси,

балл

давомийл

иги

Старт (к)

4,2

11/ИИИ

16/ИИИ 21/ИИИ

2/ИВ

4,3

12

Ред Кап

4,3

14/ИИИ

17/ИИИ 21/ИИИ

4/ИВ

4,6

14

Каванока Жима

3,8

12/ИИИ

17/ИИИ 19/ИИИ

2/ИВ

4,3

14

Юзура

3,6

13/ИИИ

16/ИИИ 21/ИИИ

2/ИВ

4,0

12

Оганто

4,0

13/ИИИ

16/ИИИ 20/ИИИ

2/ИВ

4,2

13

Лола

3,5

12/ИИИ

16/ИИИ 20/ИИИ

3/ИВ

4,5

14

Ред Хавен

4,0

14/ИИИ

18/ИИИ 21/ИИИ

2/ИВ

4,3

12

Нектарин старк
делищесь

3,6

13/ИИИ

20/ИИИ 21/ИИИ

3/ИВ

4,3

13

Кечки лола

3,6

17/ИИИ

22/ИИИ 24/ИИИ

5/ИВ

4,3

12

Фарход

3,6

14/ИИИ

18/ИИИ 21/ИИИ

2/ИВ

4,2

12

Обильный

3,8

13/ИИИ

18/ИИИ 20/ИИИ

3/ИВ

4,5

14

Гѐсей

4,0

14/ИИИ

17/ИИИ 22/ИИИ

3/ИВ

4,5

12

Окацухи

4,5

15/ИИИ

19/ИИИ 23/ИИИ

3/ИВ

4,3

11


3.2.10. Шафтоли навларини хосилдорлиги ва сифат кўрсаткичлари

Ўрганилаѐтган шафтоли навларида 2018-2020 йиллар давомида шафтоли

хосилдорлиги ҳам кузатиб борилди. Унга кўра, шафтоли навлари бўйича
хосилдорлик ўртача 1-14,6 клограммни ташкил қилди. Ўртача хосилдорлик
бошқа навларга нисбатан, Гесей ва Окасухи навларида юқорилиги, (11,6-14,6
кг/дар) кузатилди. Қолган навларда ўртача бир клограммдан 5,6 клограммгача
хосил борлиги кузатилди. Мева ўртача оғирлиги навлар орасида катта тофовут
борлигини кўрсатди, маслан Гесей (147,6 г.), Редхавен (189,3 г.) Редкап (197,1
г.) ва Окасухи (225, г.) навларида мевалари энг йирик деб хисобланди.
Назоратдаги “Лола” навида бу кўрсаткич 60,0 граммни ташкил қилди, қолган
навларда мева йириклиги 70,0 граммдан то 182, 3 граммни ташкил қилди.

Мевалар таркибидаги қанд миқдори унчалик сезиларли даражада тофовут

бўлмади, яъни, 12,0 % дан 14,7 % гача эканлиги кузатилди. Нисбатан юқори
(14,0-14,7 %) қанддорлик миқдори кўпгина Окасухи, Редкап,
Фарход, Нектарин старк Делешесь, Гесей, Редхавен каби
навларда кузатилди. (2-жадвал)


background image

Academic Research in Educational Sciences

Volume 3 | Issue 7 | 2022

ISSN: 2181-1385

Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

179

July, 2022

https://t.me/ares_uz Multidisciplinary Scientific Journal

Кузатишлар давомида (2018-2020 йиллар) ўрганилаѐтган навларда мева

сифат кўрсаткичлари бўйича ҳам текширишлар олиб борилди, унга кўра мева
сифат кўрсаткичлари баллар билан белгиланди.

Мева сифат кўрсаткичлари ҳамма ўрганилаѐтган навларда яхши (4,0-4,55

балл) эканлигини кўрсатди.
Мева сифати кўрсаткичлари қолган навларга нисбатан, ҳамда назорат (старт)
навига таққосласак Редкап ва Окасухи навларида ҳамда маза, таъм жихатлари
бўйича энг юқори (4,5-4,55 балл) баллга эга эканлиги кузатилди. (2-жадвал)

Олинган натижалар хулосасига кўра, энг мухим кўрсаткичлардан

асосийси хисобланган, яъни нав хосилдорлиги бўйича, Гесей нави 11,6 кг/дар
ѐки 45, ц/га ҳамда Окасухи нави 14,6 кг/дар ѐки 58,4 ц/га хосил берганлиги
билан ажралиб чиқди. (2 жадвал)

2-жадвал

Шафтоли навларини хосилдорлиги ва мева сифат кўрсаткичлари (2018-2020 йиллар).

Навлар

Хосил,

кг/дарахт

Мева

ўртача

оғирлиг

и, г

Қанд

миқдор

и, %

Дегустация бахоси, балл

Ташқи

кўрин

иши

маззас

и

Ўртача бахо

Старт (к)

3,0

106,6

13,1

4,0

4,2

4,1

Ред Кап

5,6

197,1

14,1

4,5

4,5

4,5

Каванока Жима

2,0

108,6

13,1

4,1

4,1

4,1

Юзура

1,5

95,5

12,0

4,0

4,0

4,0

Оганто

2,0

131,7

12,7

4,1

4,1

4,1

Лола

Ед

60,0

14,6

4,25

4,45

4,35

Ред Хавен

3,0

189,3

14,7

4,2

4,2

4,2

Нектарин старк
делищесь

5,5

90,2

14,4

4,25

4,25

4,25

Кечки лола

2,0

70,0

-

-

-

Фарход

5,0

182,3

14,2

4,4

4,4

4,4

Обильный

1,0

87,7

-

-

-

-

Гѐсей

11,6

147,6

14,4

4,25

4,25

4,25

Окацухи

14,6

225,0

14,0

4,55

4,55

4,55

Мева сифати кўрсаткичлари қолган навларга нисбатан, ҳамда назорат

(старт) навига таққосласак Редкап ва Окасухи навларида ҳамда маза, таъм
жихатлари бўйича энг юқори (4,5-4,55 балл) баллга эга эканлиги кузатилди. (2-
жадвал)

Олинган натижалар хулосасига кўра, энг мухим

кўрсаткичлардан

асосийси

хисобланган,

яъни

нав


background image

Academic Research in Educational Sciences

Volume 3 | Issue 7 | 2022

ISSN: 2181-1385

Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

180

July, 2022

https://t.me/ares_uz Multidisciplinary Scientific Journal

хосилдорлиги бўйича, Гесей нави 11,6 кг/дар ѐки 45, ц/га ҳамда Окасухи нави
14,6 кг/дар ѐки 58,4 ц/га хосил берганлиги билан ажралиб чиқди. (2 жадвал)

3.2.11. Шафтоли навларини зарарланиш даражаси.

Келтирилган жадвалдан кўриниб турибдики, 2018 йилда ўрганилаѐтган

шафтоли навлари кластероспориоз касаллиги билан зарарланмади. 2019-2020
йилларда бу касаллик билан навларда зарарлинишлар кузатилди. Кузатишлар
натижаларига кўра ўрганилаѐтган навларда зарарланиш даражаси баргларда
ўртача 1,2-3,0 баллни ташкил қилди. Касаллик белгилари асосан дарахтларнинг
пастки ярус шохларида кўп кузатилди, меваларда эса ўртача 0,5 баллдан 1,5
баллгачани кўрсатди. Нисбаттан қаралса Гесей ва Окасухи навлари касалликка
чидамли экани кузатилди. (3-жадвал)

3-жадвал

Шафтоли навларини клястероспариоз касаллиги билан зарарланиш даражаси (2018-

2020 йй).

Навлар

Зарарланиш даражаси, балл

2018

2019

2020

мевада

баргга

мевада

баргда

мевада

баргда

Старт (к)

-

-

0,5

1,5

0,5

1,0

Ред Кап

-

-

0,5

1,5

0,5

1,0

Каванока Жима

-

-

1,5

3,5

-

2,5

Юзура

-

-

1,5

3,0

-

2,5

Оганто

-

-

-

Скруч.

листь

-

2,5

Лола

-

-

-

Скруч.

листьев

-

1,5

Ред Хавен

-

-

0,5

1,5

0,5

1,0

Нектарин старк
делищесь

-

-

0,5

2,0

-

1,5

Кечки лола

-

-

1,0

2,0

0,5

1,0

Фарход

-

-

-

Скруч.

листьев

0,5

1,0

Обильный

-

-

1,5

2,5

0,5

1,0

Гѐсей

-

-

0,5

1,5

0

1,0

Окацухи

-

-

0,5

1,5

0

1,0

3.2.12. Шафтоли навларини вегетация даврининг узунлиги ва

фойдали харорат йиғиндиси.

Шафтол навларининг вегетация даврининг узунлиги ва фойдали харорат

йиғиндии ўртача (2018-2020 йиллар) хисобда 2789,3-2809,3
даражани ташкил қилди. Жадвалдан кўриниб турибдики,
навлар орасидаги фарқ 20 даражани ташкил қиляпди, лекин


background image

Academic Research in Educational Sciences

Volume 3 | Issue 7 | 2022

ISSN: 2181-1385

Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

181

July, 2022

https://t.me/ares_uz Multidisciplinary Scientific Journal

нисбатан энг кўп фойдали харорат (2807-2809 С

о

) Старт, Лола ва Каванока

Жима навларида кузатилди. Қисқа вегитация даври (232-233 кун) ҳамда
нисбатан энг кам (2789,3-2801,2 С

о

) фойдали харорат йиғиндиси кечки Лола ва

ажратилган Гесей, Окасухи навларида кузатилди. (4-жадвал)

2018-2020 йиллар давомида Ўрганилаѐтган шафтоли навлари орасидан

Гесей, Окасухи, Редкап, Редхавен каби истиқболга эга навлар ажратилди. Бу
навлар

келгусида

Республикамиз

боғдорчилигида

шафтолизорларни

кенгайишига ҳамда, шафтоли навларининг хилма-хиллигини кўпайтиради.
Шундай экан шафтоли мева мавсуми ҳам, ўз-ўзидан узоқ давом этади.

4-жадвал

Шафтоли навларини вегитация даврининг узунлиги ва фойдали харорат йиғиндиси.

2018-2020 йиллар

Нав ва дурагай

Вегетация даврининг

Фойдали

харорат

йиғиндиси

0

С

Бошланиши

кун, ой

Тугаши кун,

ой

Узунлиги

, кун

Старт (к)

11/ИИИ

4/ХИ

238

2809,3

Ред Кап

14/ИИИ

4/ХИ

235

2804,5

Каванока Жима

12/ИИИ

5/ХИ

238

2807,0

Юзура

13/ИИИ

3/ХИ

235

2806,0

Оганто

13/ИИИ

2/ХИ

234

2804,7

Лола

12/ИИИ

5/ХИ

238

2807,0

Ред Хавен

14/ИИИ

3/ХИ

234

2804,5

Нектарин старк делищесь

13/ИИИ

4/ХИ

236

2806,0

Кечки лола

17/ИИИ

5/ХИ

233

2789,3

Фарход

14/ИИИ

5/ХИ

236

2804,5

Обильный поздный

13/ИИИ

3/ХИ

235

2806,0

Гѐсей

14/ИИИ

2/ХИ

233

2801,2

Окацухи

15/ИИИ

2/ХИ

232

2797,4

REFERENCES

1.

Орехова В.П. Селекция персика на ранный срок созревание. Диссертации на

соискания ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.г. Самарканд-
1973г, 13 с.
2.

Соколова С.А., Соколов Б.В.Персик «Картя Молдованске» Кишинев- 1977

г.45-46с.
3.

Стешко И.Й. Интенцификация садоводство «Урожай» Киев-1974г. 3с

4.

Шайтан И.М.Культура персика. Киев-1967г 172-174с


background image

Academic Research in Educational Sciences

Volume 3 | Issue 7 | 2022

ISSN: 2181-1385

Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

182

July, 2022

https://t.me/ares_uz Multidisciplinary Scientific Journal

5.

«Мева резавор мева ва ѐнгок меав навларини урганиш буйича услубий

дастур» И.В. Мичурин номидаги богдорчилик илмий тадкикот институти
томонидан чоп этилган.1973й.
6.

Алисҳер Ботиров, Баходир Очилов, & Фурқат Ҳасанов (2022). ИЛМИЙ-

ТАЖРИБА СТАНСИЯСИНИНГ СОъНГИ ЙИЛЛАРДАГИ СТАТИСТИК
КУЗАТУВЛАРИ. Cентрал Асиан Аcадемиc Жоурнал оф Сcиентифиc Ресеарч, 2
(2), 202-207.
7.

Алисҳер, Б. (2021). Промотинг Ёунг Аппле Трее Гроwтҳ афтер Плантинг ин

Wатер Лимитед Ареас (Доcторал диссертатион,

岩手大学

).

8.

Ботиров, А., & Аракаwа, О. (2021). Роот гроwтҳ чангес ин тҳе wинтер плантинг оф

ѐунг ъМияби Фужиъаппле треес. Интернатионал Жоурнал оф Ҳортиcултурал Сcиенcе
анд Течнологй, 8(3), 227-233.
9.

Ботиров, А., Ан, С., Аракаwа, О., & Зҳанг, С. (2022). Апплиcатион оф а

висибле/неар-инфраред спеcтрометер ин идентифйинг флоwер анд нон-флоwер будс
он ъФужиъаппле треес. Индиан Жоурнал оф Агриcултурал Ресеарч, 56(2), 214-219.
10.

Ботиров, А., & Аракаwа, О. (2022). ТҲЕ ИНТЕРАCТИОН ОФ РООТСТОCКС,

WАТЕР АНД СОИЛ ҲУМЕCТАНТС АНД ЁУНГ АППЛЕ ТРЕЕ ГРОWТҲ. Аcадемиc
ресеарч ин едуcатионал сcиенcес, 3(Спеиcал Иссуе 1), 43-56.Библиографические ссылки

Орехова В.П. Селекция персика на ранный срок созревание. Диссертации на соискания ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.г. Самарканд- 1973г, 13 с.

Соколова С.А., Соколов Б.В.Персик «Картя Молдованске» Кишинев- 1977 г.45-46с.

Стешко И.Й. Интенцификация садоводство «Урожай» Киев-1974г. 3с

Шайтан И.М.Культура персика. Киев-1967г 172-174с

«Мева резавор мева ва ѐнгок меав навларини урганиш буйича услубий дастур» И.В. Мичурин номидаги богдорчилик илмий тадкикот институти томонидан чоп этилган.1973й.

Алисҳер Ботиров, Баходир Очилов, & Фурқат Ҳасанов (2022). ИЛМИЙ-ТАЖРИБА СТАНСИЯСИНИНГ СОъНГИ ЙИЛЛАРДАГИ СТАТИСТИК КУЗАТУВЛАРИ. Cентрал Асиан Аcадемиc Жоурнал оф Сcиентифиc Ресеарч, 2 (2), 202-207.

Алисҳер, Б. (2021). Промотинг Ёунг Аппле Трее Гроwтҳ афтер Плантинг ин Wатер Лимитед Ареас (Доcторал диссертатион, 岩手大学).

Ботиров, А., & Аракаwа, О. (2021). Роот гроwтҳ чангес ин тҳе wинтер плантинг оф ѐунг ъМияби Фужиъаппле треес. Интернатионал Жоурнал оф Ҳортиcултурал Сcиенcе анд Течнологй, 8(3), 227-233.

Ботиров, А., Ан, С., Аракаwа, О., & Зҳанг, С. (2022). Апплиcатион оф а висибле/неар-инфраред спеcтрометер ин идентифйинг флоwер анд нон-флоwер будс он ъФужиъаппле треес. Индиан Жоурнал оф Агриcултурал Ресеарч, 56(2), 214-219.

Ботиров, А., & Аракаwа, О. (2022). ТҲЕ ИНТЕРАCТИОН ОФ РООТСТОCКС, WАТЕР АНД СОИЛ ҲУМЕCТАНТС АНД ЁУНГ АППЛЕ ТРЕЕ ГРОWТҲ. Аcадемиc ресеарч ин едуcатионал сcиенcес, 3(Спеиcал Иссуе 1), 43-56.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов