Экономия в разговорном стиле прагматические свойства

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
57-61
4
0
Поделиться
Тоирова, Г. (2024). Экономия в разговорном стиле прагматические свойства. in Library, 22(4), 57–61. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/30101
Гули Тоирова, Бухарский Государственный Университет
док.фил.наук. доцент кафедры узбекского языкознания
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В данной статье принцип экономии является одним из факторов, характеризующих развитие языка, его сущность в языке, обеспечивающим максимальную передачу информации за короткий промежуток времени, иными словами, способствующим совершенствованию коммуникативной функции языка. .Он стремится избавиться от слов, слогов и грамматических форм, не несущих информации и не помогающих объяснить.Роль языка в эволюции языка не может быть абсолютной: в языке есть тенденции и явления, противостоящие как строгости, так и контракция, например, избыток языка и его частные случаи на уровне слова - протез и плеоназм.


background image

Образование и инновационные исследования (2022 год №5)

ISSN 2181-1717 (E)

57

http://interscience.uz

SO’ZLASHUV USLUBIDA TEJAMLILIKNING PRAGMATIK

XUSUSIYATLARI

DOI: https://doi.org/10.53885/edinres.2022.

Toirova Guli Ibragimovna

f.f.d. O`zbek tilshunosligi kafedrasi dotsenti, Buxoro davlat universiteti

Anatatsiya: Ushbu maqolada tejamkorlik tamoyili til taraqqiyotini xarakterlab

beruvchi omillardan biri ekanligi, uning tildagi mohiyati, qisqa vaqt birligi mobaynida

maksimum axborot uzatishni ta’minlashi, boshqacha qilib aytganda, tilning muloqot

funksiyasini oshirishga ko`maklashishi, til hamisha ortiqcha narsalardan, ya‟ni

o`zida axborot tashimaydigan va tushuntirishga ko`maklashmaydigan so`z, bo`g`in

va grammatik shakllardan xoli bo`lishga intilishi o’rganiladi.Tejamkorlik ham,

qisqaruv ham til taraqqiyotiga sezilarli hissa qo`shadigan hodisalar bo`lsa-da,

ularning til evolyutsiyasidagi rolini absolyutlashtirib bo`lmaydi: tilda tejamkorlikka

ham, qisqaruvga ham qarshi turuvchi tendensiya va hodisalar mavjud, masalan,

tildagi ortiqchalik xususiyati va uning so`z darajasidagi alohida hollari - proteza va

pleonazm.

Kalit so’zlar: Tendensiya, inson dangasaligi, fiziologik quvvat, nutqiy faoliyat,

komponent, umuminsoniy tendensiya, ekonomiya.

ЭКОНОМИЯ В РАЗГОВОРНОМ СТИЛЕ ПРАГМАТИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА

Тоирова Гули Ибрагимовна

док.фил.наук. доцент кафедры узбекского языкознания, Бухарский

государственный университет

Аннотация: В данной статье принцип экономии является одним из факторов,

характеризующих развитие языка, его сущность в языке, обеспечивающим

максимальную передачу информации за короткий промежуток времени, иными

словами, способствующим совершенствованию коммуникативной функции

языка. .Он стремится избавиться от слов, слогов и грамматических форм,

не несущих информации и не помогающих объяснить.Роль языка в эволюции

языка не может быть абсолютной: в языке есть тенденции и явления,

противостоящие как строгости, так и контракция, например, избыток языка

и его частные случаи на уровне слова - протез и плеоназм.

Ключевые слова: Склонность, лень человека, физиологическая сила, речевая

активность, компонент, общечеловеческая тенденция, экономия.

SAVING IN TALKING STYLE PRAGMATIC PROPERTIES

Toirova Guli Ibragimovna

Bukhara State University, Associate Professor of the Department of Uzbek

Linguistics, Doctor of Philology.

Abstract: In this article, the principle of economy is one of the factors that

characterize the development of the language, its essence in the language, ensuring

the maximum transfer of information in a short period of time, in other words,

contributing to the improvement of the communicative function of the language.

.He seeks to get rid of words, syllables and grammatical forms that do not carry

information and do not help explain. The role of language in the evolution of language


background image

Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2022 йил № 5)

ISSN 2181-1709 (P)

58

Education and innovative research 2022 y. №5

cannot be absolute: there are tendencies and phenomena in the language that oppose

both strictness and counteraction, for example, an excess of language and its special

cases at the level of the word are the prosthesis and pleonasm.

Key words: Inclination, human laziness, physiological strength, speech activity,

component, universal human tendency, economy.

Kirish.

Tejamlilik tamoyilining sintaktik sathdagi ko’rinishi ellipsis, ya’ni

gap mazmuniga ta’sir etmasdan ba’zi so’zlarning tushirilishi situatsiya, kontekst

va ma’lum so’zlar semantikasi bilan bog’liq holda amal qiladi, bu kabi tushirilish

ko’pincha ma’no va effektni kuchaytiradi, shuning uchun notiqlik san’atida ritorik

figura sifatida qo’llanilgan [ 4 ].

Til nutqda voqe bo`ladi, xuddi shuningdek, til qonunlari ham nutqda reallashadi,

til tejamkorligi ham bundan mustasno emas. Tildagi tejamkorlik deganda shunday

jarayonlar nazarda tutiladiki, ular tufayli til murakkab fikrlarni soddaroq shaklda

ifodalash uchun mukammalroq shakllar ishlab chiqaradi. Bunday shakllar alohida

individlarning nutqiy faoliyatida yaratiladi va umuman til darajasidagi har bir

tejamkorlik turi nutq darajasidagi xuddi shunday holga mos keladi, chunki til

darajasidagi har bir tejamkorlik turi nutq darajasidagi bosqichni bosib o`tish

evaziga amalga oshadi...[6]. Sistemaning rivojiga ko`maklashuvchi qonuniyatlar

xususida so`z ketar ekan, ularning amal qilinishida tashqi omillarning rolini oshirib

yuborish o`rinli emas. Sistemaning taraqqiyoti ichki va tashqi omillarning ta‟siri

mahsuli bo`lganidek, sistema ichidagi qarama-qarshilik tejamkorlik tamoyilining

amalda bo`lishini taminlaydi. har qanday struktura o`z rivojida faqat tashqi ta‟sirlar

doirasiga tushib qolmaydi, balki hal qiluvchi omil sifatida sistemaning ichki qarama-

qarshi tendensiyalari kurashi natijasida sistema tuzilishini buzish va qayta qurishga

bo`lgan intilish hal qiluvchi rol o`ynaydi [7]. Til egalarining nutqiy ehtiyojlarini

qondirishga xizmat qiluvchi tejamkorlik tamoyili tildagi ortiqchalik xususiyati bilan

to`qnashadi. Tilda haddan ziyod ortiqchalik ko`p. Shuning uchun til egalarining

o`zgaruvchan ehtiyojlariga tezda va butunlay moslasha olmaydi [8]. Natijada

so`zlovchida hamisha ana shu ortiqchalikni bartaraf etish hisobiga o`z fikrini qisqaroq

qilib uzatish imkoniyati bo`ladi. Ortiqchalikni tilning maksimal aniqlikka intilish

xususiyati vujudga keltiradi, tushunchalarni ularning moqiyatiga mos ravishda to`liq

xarakterlaydigan birliklar tanlash til tabiatini belgilab beruvchi xususiyatlardan

biri, deyish mumkin. Binobarin, aniqlikka intilish nutq zanjirida ortiqcha unsurlar

bo`lishiga olib keladi. Ayniqsa, og`zaki-so`zlashuv nutqida ortiqchaliklar juda ko`p

bo`ladi. Ularning ba‟zilari hech qanday yangi axborot tashimaydi, shuning uchun ular

ortiqcha bo`lib, til unsuri shaklini murakkablashtiradi.Tildagi ortiqchalik... tilning

tovush tomonida o`zgarishlarni taqozo qiladi. Buning natijasida til tizimi tovush

o`zgarishlariga nisbatan qotib qolgan struktura sifatida namoyon bo`lmaydi. Demak,

tilning barcha sathlariga ortiqchalik xos va bu holat tejamkorlikka sharoit hozirlaydi.

Tejamkorlik ortiqcha elementlarning paydo bo`lishi va bartaraf etilishi bilan bog`liq

hodisadir. Shuni ham alohida qayd etib o`tish kerakki, tilshunoslikda tejamkorlik

tamoyilining til taraqqiyoti va amal qilinishidagi rolini tan olish bilan birga uni inkor

qilish hollari ham mavjud. R.A.Budagov tejamkorlik tamoyili tilda mavjud emas, deb

xulosa chiqaradi. Tejamkorlik tamoyilining tilda mavjudligini inkor qilish obyektiv

borliqdagi reallikni tan olmaslikdir.

Adabiyotlar sharhi. Jahon tilshunosligida tildagi tejamlilik masalasiga doir bir

qator tadqiqotlar olib borilgan, biroq tilshunoslik tarixida mazkur tamoyillarni o‘zaro

qarama-qarshi qo‘yish ustun bo‘lib, ularning o‘zaro dialektik aloqasiga jiddiy e’tibor


background image

Образование и инновационные исследования (2022 год №5)

ISSN 2181-1717 (E)

59

http://interscience.uz

berilmagan. Tilda tejamlilik tamoyilini ilmiy asosda o‘rganish O.yespersen, V.Uitni,

Sh.Balli, A.Martine, Boduen de Kurtene, R.Budagov, ye.Polivanov, A.Potebnya,

B.Serebrennikov, V.Borisov, A.Nurmonov, N.Maxmudov, R.Budagov, Yu.Apresyan,

M.Trofimov, M.Yusifov, G.Infantova, A.Skovorodnikov, E.Xaugen va boshq.,

G.Grays, D.Salixova, ye.Zemskaya, J.Eltazarov, I.Arjanova, V.yelkin, O.Golovach,

F.Ibragimova, A.Kovrigina kabi tilshunoslar tomonidan o‘rganilgan.

“Tavtologiya” atamasini birinchi bo‘lib L. Vitgenshteyn o‘zining “Mantiqiy-

falsafiy risolasida” qo‘llagan . Tavtologiya deb, u haqiqatdan ham oddiy gaplarda

“haqiqat” yoki “yolg‘on” ma’nolari qo‘llanilgan har bir imkoniyatga mos tushadigan,

to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘xshash gaplarni tushungan. Vingenshteyn va ularning izdoshlari

(R. Karnap, N. Bar-Xillel, Ya. Xintikka, G. Frege, B. Rassel, G.eman, L. Borkovskiy)

tavtologiyani mantiqiy-matematik jihatdan tahlil qilishgan. Tilshunoslikda

tejamkorlikning o‘rganilishi o‘zining anchagina uzoq tarixiga ega.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tejamkorlikning funksional jihatdan tahlil qilingan

tadqiqotlarni belgilab o‘tish joiz. L.K. Raxmoqulova ham ingliz tilidagi asosiytavtologik

tarkiblarning turlarini ba’zilarini ajratdi. Shunday qilib, tejamkorlikning majmuaviy

tabiati, ularning ko‘p vazifaviyligi va turli tarkibliligi, tilshunoslikda ularni o‘rganish

ko‘p yondashuvlar mavjudligi bilan tushuntiriladi. Oxirgi yillarda turli til birliklari

kognitiv lingvistika nuqtai nazaridan tadqiq qilinmoqda. Oxirgi 40 yillarda ilm-fan

paradigmasining to‘liq o‘zgarishi – ilmiy sifatida qabul qilinishi uchun nazariyaning,

gipotezaning, mulohaza yuritishning qanaqa talabalarini qoniqtirish zarurligi haqidagi

tasavvurlar. Bu o‘zgarishlar “kognitiv revolyusiya” deb ataladi. Til birliklarining

tadqiqoti jarayonida doimiy ravishda, til muntazam tizim emasligini isbotlovchi to‘liq

yangi va qisman yangi holatlar kuzatildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi. Badiiy asarda bir qahramon ikkinchi bir

qahramonga “Uyat bo‘ladi!..” (U.Hamdam, Muvozanat) deb aytar ekan, bu

situatsiyadan xabardor bo‘lish uchun badiiy asardagi ushbu badiiy konfliktdan

xabardor bo’lish kerak bo’ladi. Voqyelikdan xabardor bo’lmagan kitobxon nima

haqida gap borayotganini birgina “Uyat bo’ladi!..” gapidan anglab ololmaydi, ya’ni

bu keng tushuncha sanaladi: 1.Gap qaytarish uyat bo’ladi. 2. O’zidan kattaga salom

bermaslik uyat bo’ladi. 3.O’ylamasdan gapirish uyat bo’ladi. 4. Tarbiyaga zid xatti-

harakatlar uyat bo’ladi kabi. Bunda holatning yuzaga chiqishiga asos bo’lgan voqyelik

ifodalanmay qolgan.

Aslida bu gap katta lavozimda ishlagan va yetarli mol-mulk orttirgan o’limi

yaqinligini sezib qarindosh-urug’larini chaqirib mol-mulkini taqsimlayotgan,

shahardagi uyini oddiy hayot kechiruvchi qarindoshining maktabda a’lo o’qiyotgan

o’g’liga kelajakda o’qishi uchun qoldirishini aytganda (chunki u bolaning ota-onasi

unga sharoit qilib berishga kuchi yetmasligini bilgani uchun uni qo’llab-quvvatlash

maqsadida shunday qilgan), bu gap vasiyatdan norozi bo’lib qaynog’asi unga

ko’pchilik oldida o’ylamasdan asossiz gapirgani uchun boshqa qarindoshi tomonidan

aytilgan. Quyida badiiy asardan keltirilgan ikkinchi misolga diqqat qaratamiz:

Axir Alini tutamiz. Qo’llarini orqasiga qayirib, o’zining belbog’i bilan mahkam

bog’laymiz-da, so’kib, urib maktabga surgaymiz. - Yo’q, bormayman! - deydi Ali

oyoqlarini tirab. (Oybek).

Keltirilgan matnda nutq obstanovkasi, situatsiya avtor nutqi orqali ifodalangan

avvaldan bayon qilingan, shu sabab Alining nutqida «maktabga» so’zi ifodalanmagan,

natijada situativ ellipsis yuzaga keltirilgan. Tushirilgan bo’lak esa harakatning qaerga

yo’nalganligini, o’rnini ko’rsatmoqda. Badiiy asardan keltirilgan yana bir misolga

diqqat qaratamiz: Bu uydagi hamma narsa xatga olingandan keyin tashqariga chiqildi.


background image

Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2022 йил № 5)

ISSN 2181-1709 (P)

60

Education and innovative research 2022 y. №5

- Otxonaga, - dedi Safarov.

Safarov bilan Ro’zmat otxonaga ketayotganda Mirhomidxo’ja

Qambaralini sekin turtdi. (A.Qahhor).

Situatsiyadan ma’lumki, uyda tintuv o’tkazilmoqda va uy egasining bor mulki

ro’yxatga olinmoqda. Shunda tashqariga chiqqandan so’ng boshliqning ko’zi otxonaga

tushadi va otxonani ham tintish kerakligini tushunib «оtxonaga» deb baqiradi.

Situatsiyadan ma’lum bo‘lganligi uchun kesim vazifasidagi harakatni anglatuvchi

“kiramiz” so‘zining qo‘llanishiga imkon qolmagan.

Tildagi tejamkorlik tamoyili so`zlovchi (individ)ning ruhiy, psixofiziologik

quvvatini til birliklarini qisqartirish, tushirib qoldirish orqali tejash, muloqotga

ketadigan vaqtni kamaytirish, tildagi ortiqchalikni bartaraf etish ehtiyojlaridan kelib

chiqib, zohir bo`ladigan umumtil tendensiyasidir, tejamkorlik o`z mohiyatiga ko`ra

nutqiy aloqani osonlashtirishga xizmat qiladi va uzatilayotgan axborotning sifatiga

salbiy ta‟sir o`tkazmaydi.

Elliptik diskursiv metonimiya muayyan so‘zlashuv nutqida semantikani to‘la

saqlab qolish uchun matn strukturasini tizimli joylashtirish talabiga ko‘ra yuzaga

keltiriladi. Metonimiya konstruksiyadagi so‘zma-so‘z ma’no ifodalash tartibini buzadi,

biroqgap semantikasini saqlab qoladi: Qani, –dedi Qodirov, –olti-oltidan cho‘zinglar.

(S.Ahmad, Yo‘g‘on tepa). Ushbu gapdagi olti-oltidan so‘zini o‘zbek darrov tushunadi,

chunki bu o‘rinda pul yig‘ish haqida gap ketayotganini darrov fahmlaymiz, olti-

oltidan stimul ifodasi “pul” assotsiatini yodga tushiradi. Bu o‘rinda so‘zlovchining

ixchamlikka intilishida psixologik vaziyat ham muhim rol o‘ynagan: so‘zlovchi

shoshib turganligi, kimningdir kutilmaganda kelib qolishidan xavotirlanishi natijasida

niyatiga mos keluvchi metonimiyani tanlagan. Matnni davom ettirish asnosida fikr

to‘la aniqlashtiriladi: Yo‘g‘on tepaga borib, bir oshxo‘rlik qilamiz. Apsamatov jon

deb turgan ekan, darrov olti so‘mni stolga tashladi. (S.Ahmad, Yo‘g‘on tepa).

Metonimiyaning o‘ziga xos belgisi nutqjarayonining jonliligini ta’minlaydi, yana

bir belgisi shaxsning nutqiy ijodkorligini aniqko‘rsatib turadi. Misol: –Agar mumkin

bo‘lsa, shuni ham bilsamki, bu kungi shalg‘am sho‘rba katta otin bibining qo‘llaridan

tanovul qilinadirmi yoki kichik otin bibining? –Mehmon uchun buning farqi yo‘qdir...

–Biroz yanglishasiz Ra’nobonu, –dedi Anvar, –chunki qo‘ldan-qo‘lning katta farqi

bor. –Farqi bo‘lsa... bu kun kichik otin bibining qo‘llaridan shalg‘am sho‘rba tanovul

qilasiz. (Abdulla Qodiriy, Mehrobdan chayon).

Xulosa va takliflar. Xulosa o`rnida shuni aytish joizki, tejamlilikning

sintaksisdagi faoliyati tilning boshqa sathlaridagi faoliyatidan nihoyatda yuqoriligi

adresat va adresantning qisqa, ixcham so‘zlashga intilishiga ko‘ra bo‘lib, badiiy

nutqda qahramonlar nutqi muallif tomonidan puxta o‘ylangan va tashkillashtirilganki,

og‘zaki nutqning o‘ziga xos xususiyatlari ongli ravishda samarali tanlab olinganki,

ular kitobxonda to‘liqtabiiylik va “tirik” taassurotni uyg‘otadi. Badiiy matnda muallif

va qahramon nutqini struktural-semantik jihatdan farqlovchi va aynan qahramon nutqi

uchun xoslangan so‘z-gap modellari tejamlilikka intilish natijasi bo‘lib, qahramonni

turli xarakter- xususiyatiga ko‘ra tavsiflaydi. Insonning aqliy harakatlarni aslida

intellekti darajasini belgilar ekan, qahramonlar nutqida verbal vositalar o‘rnini

noverbal vositalar bilan to‘ldirishga intilish ekstralingvistik, psixofiziologik omillar

bilan bog‘liqbo‘lib, badiiy matnning lingvopoetik imkoniyatlarini namoyon qiladi va

milliy xarakter kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyоtlar ro`yxati

1. Karimov I. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni - xalq, millatni – millat qilishga

xizmat etsin. O`zbekiston, 7-jild, -B. 89


background image

Образование и инновационные исследования (2022 год №5)

ISSN 2181-1717 (E)

61

http://interscience.uz

2. Ахманова О.С. Словар лингвистичeских тeрминов. –М.: Сов.

энциклопeдия, 1966. -С. 52

3. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – Москва:

Изд. иностр. лит., 1955. – С.176

4. Бондалeтов В.Д. Социальная лингвистика. Уч. пособиe для студeнтов

пeд. институтов по спeц. 2101 “Русский язык и литeратура”. –М.: Просвeщeниe,

1987. -С. 72

5. Гафуров А. Имя и история. Об имeнах арабов, пeрсов, таджиков и

тюрков. Словар. – М.: Наука, 1987. -С.116-221

6. Джураeв Б. Шахрисабзский говор узбeкского языка. –Ташкeнт: Фан,

1964. -С.50

7. Дмитриeв Н.К. Нeустойчивоe положeниe н, р, л в тюркских языках//

Исслeдования по сравнитeлной грамматикe тюркских языков/ Под общeй рeд.

Чл.-корр. АН СССР Н.К.Дмитриeва. –М.: Изд-во АН СССР, 1955, ч. 1. Фонeтика.

-С. 279-280

8. Киссeн И.А. Словарь наиболee употрeбитeлных слов соврeмeнного

узбeкского литeратурного языка (высокочастотная лeксика подъязыка

художeствeнной прозы). –Ташкeнт: Укитувчи, 1972. -С.68 Кононов А.Н.

Грамматика соврeмeнного узбeкского литeратурного языка. –Л.: Изд-во АН

СССР, 1960. -С. 44

9. Кошгарий М. Туркий сўзлар дeвони (Дeвону луғатит турк): уч жилдлик.

–Тошкeнт: ЎзССР ФА нашриѐти, 1960. И-т. -Б. 200-201 Лeонтьeв А.А. Язык,

рeчь, рeчeвая дeятeлность. –М.: Просвeщeниe, 1969. - С. 73

10. Маҳмудов Н. Диалогларда эллипсис. // Ўзбек тили ва адабиёти. –

Тошкент, 1975. – №5. – Б.72-76

11. Карданова М.А. Русский язык. Синтаксис: учебное пособие. 2-е изд. –

Москва: Флинта: Наука, 2012. – С.157.

12. Ўринбоев Б. Ўзбек тили сўзлашув нутқи синтаксиси масалалари. –

Тошкент: Фан, 1974. – Б. 58.

13. Падучева E.В. О семантике синтаксиса (Материалы к трансформационной

грамматике русского языка). – Москва: КомКнига 2007. – С.177.

Библиографические ссылки

Karimov I. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni - xalq, millatni – millat qilishga xizmat etsin. O`zbekiston, 7-jild, -B. 89

Ахманова О.С. Словар лингвистичeских тeрминов. –М.: Сов. энциклопeдия, 1966. -С. 52

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – Москва: Изд. иностр. лит., 1955. – С.176

Бондалeтов В.Д. Социальная лингвистика. Уч. пособиe для студeнтов пeд. институтов по спeц. 2101 “Русский язык и литeратура”. –М.: Просвeщeниe, 1987. -С. 72

Гафуров А. Имя и история. Об имeнах арабов, пeрсов, таджиков и тюрков. Словар. – М.: Наука, 1987. -С.116-221

Джураeв Б. Шахрисабзский говор узбeкского языка. –Ташкeнт: Фан, 1964. -С.50

Дмитриeв Н.К. Нeустойчивоe положeниe н, р, л в тюркских языках//Исслeдования по сравнитeлной грамматикe тюркских языков/ Под общeй рeд. Чл.-корр. АН СССР Н.К.Дмитриeва. –М.: Изд-во АН СССР, 1955, ч. 1. Фонeтика. -С. 279-280

Киссeн И.А. Словарь наиболee употрeбитeлных слов соврeмeнного узбeкского литeратурного языка (высокочастотная лeксика подъязыка художeствeнной прозы). –Ташкeнт: Укитувчи, 1972. -С.68 Кононов А.Н. Грамматика соврeмeнного узбeкского литeратурного языка. –Л.: Изд-во АН СССР, 1960. -С. 44

Кошгарий М. Туркий сўзлар дeвони (Дeвону луғатит турк): уч жилдлик. –Тошкeнт: ЎзССР ФА нашриѐти, 1960. И-т. -Б. 200-201 Лeонтьeв А.А. Язык, рeчь, рeчeвая дeятeлность. –М.: Просвeщeниe, 1969. - С. 73

Маҳмудов Н. Диалогларда эллипсис. // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1975. – №5. – Б.72-76

Карданова М.А. Русский язык. Синтаксис: учебное пособие. 2-е изд. – Москва: Флинта: Наука, 2012. – С.157.

Ўринбоев Б. Ўзбек тили сўзлашув нутқи синтаксиси масалалари. – Тошкент: Фан, 1974. – Б. 58.

Падучева E.В. О семантике синтаксиса (Материалы к трансформационной грамматике русского языка). – Москва: КомКнига 2007. – С.177.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов