Литературные данные о лечение и профилактики эймериоза кроликов

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
0
0
Поделиться
Хушназаров, А., & Соатов, О. (2024). Литературные данные о лечение и профилактики эймериоза кроликов. in Library, 21(2). извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/31385
Алишер Хушназаров, Ветеринарный научно-исследовательский институт

Xushnazarov Alisher Xudoyberdi o'g'li 1993 yil Samarqand viloyati Narpay tumanida ziyoli oilada davallud topgan ma'lumoti oliy. 2016 yilda Samarqand qishloq xo'jalik institutinining Veterinariya fakultetini tugatgan. 2018 yilda Samarqand veterinariya meditsinasi institutining Parazitologiya ta'lim yo'nalishi bo'yicha magistraturani tamomlagan. Bir muddat O'zbekiston yoshlar ittifoqining SamVM instituti yetakchisi lavozimida faoliyat yuritgan. 2018-2021 o'quv yillarida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining tegishli kafedralarida assistent o'qituvchi lavozimida pedagogik faoliyatini olib borgan.  2021 yilada 03.00.06-zoologiya ixtissosligi bo'yicha Stajyor tadqiqotchilik bo'yicha tahsil olgan. 2021-2023 yillarda esa ushbu oliygohda ushbu ta'lim shefri bo'yicha (PhD) doktoranturani tugatgan.

Bugungi kunda Respublikamizda jadal rivojlanib borayotgan Q/Xning kichik tarmog'i bo'lgan Quyonchilik yo'nalishida ilmiy izlanishlarini olib bormoqda.

Veterinariya ilmiy tadqiqot-instituti Kichik ilmiy xodimi Alisher Xushnazarovning qishloq xo'jalik hayvonlarini asrash, saqlash, parvarishlash, ayrim kasalliklarini diagnostika qilish, davolash va ushbu tarmoqdagi mavjud muammo, kamchiliklarni bartaraf qilishga tegishli 50 dan ortiq O'quv uslubiy qo'lanma, tavsiyanoma, maqola va tezislar muallifi.

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В данном ситаты приведений данные о кокцидиостотических препаратов применямые лечении и профилактики заболевшие кроликов с кокцидиозами. (эймериозами)

Похожие статьи


background image

192

Jadval №1

Eymeriostatik preparatlarning samaradorligiGuruhlarno

mi

Jo‘jala

r bosh

Soni

Jo‘jala

r

yoshi,

(kun)

Tajriba

boshida

gi tirik

vazn,

(gr)

Jo‘jalarnin
g saqlanuv

chanligi,

(%)

Tajriba

oxirida
o‘rtach

a tirik

vazn,

(gr)

Tana

vaznnin

g

ortishi

(%)

O‘rtach

a kunlik

o‘sish

(gr)

Eymeriozg

a qarshi

indeks

(EQI)

(ball)

1

Sog‘lom

Nazorat

10

14

90

100

340

277

12,5

200

2

Zararlangan

nazorat

10

14

90

30

210

133

6,0

148

3

Intrakoks +

neovit

10

14

90

100

320

255

11,5

192

4

Amprovet +

reks vital

10

14

90

100

335

272

12,23

198,0

5

DD toltra

10

14

90

100

310

244

11,0

188,1

3-, 5- tajriba ya’ni intrakoks+neovit, DD-toltra preparatlari berilayotgan jo‘jalar guruhida

eymerioz klinikasiga xos alomatlar ba’zida kuzatildi, guruhdagi jo‘jalar orasida o‘lim holati qayd
etilmadi. Tajriba oxirida saqlanuvchanlik 100% larni tashkil qilgan bo‘lsa, kunlik o‘rtacha o‘rtacha
vaznning oshib borishi 11,5 - 11,0 grammga, tirik vazn ortib borishi 255% - 244 % larni ko‘rsatgan
bo‘lib, eymeriozga qarshi indeks 192,0 - 188,1 ballni tashkil qildi.

Amprovet + reks vital qo‘llanilgan 4- tajriba guruh jo‘jalari orasida eymeriozga xos klinik

belgilar kuzatilmadi, jo‘jalar me’yorida oziqlanib, o‘sish va rivojlanishda davom etdi. Natijada
guruhdagi jo‘jalar saqlanuvchanligi 100% ni, o‘rtacha kunlik o‘sish 12,23 grammga, tirik vazn ortishi
272 % ni, eymeriozga qarshi indeks 198,2 ballda aniqlandi.

Xulosa.

Tajriba yakunlari bo‘yicha eymeriostatik preparatlarning eymerioz qo‘zg‘atuvchilariga

qarshi faolligini o‘rganish va sinash tajribalaridan ko‘rinib turibdiki:

Amprovet 1 kg emga 500 mg miqdorida 5 kun + reks vitalni 1 kg emga 500 mg dan qilib 10 kun

davomida qo‘llanilganda ushbu preparatlarning eymerioz qo‘zg‘atuvchilariga nisbatan samaradorligi
yuqori bo‘lib, vitaminlar kompleksidan iborat bo‘lgan reks vital esa immunitet ko‘rsatkichlarini
ortishiga ko‘mak berdi. Natijada eymeriozga qarshi indeks 198,0 ball, jo‘jalarning saqlanuvchanligi
100 % va kunlik o‘sishi o‘rtacha 12,23 gr ga tengligi qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi

bo‘yicha harakatlar strategiyasi, Ilmiy-uslubiy risola, ma’naviyat nashriyoti, Toshkent - 2017 y.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 noyabrdagi “Parrandachilikni yanada

rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4015-sonli qarori. Toshkent, 2018 yil.

3. Davlatov R.B., Salimov X.S., Xudjamshukurov A.N., Baratov B.N. “Tovuq eymeriozi va

enterobakteriozlarini oldini olish, davolash hamda ularga qarshi kurashishning kompleks chora
tadbirlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Davlat Veterinariya Bosh boshqarmasi, Toshkent 2014 y.

4. Davlatov R.B., Xudjamshukurov A.N., Ro‘ziqulov N.B. “Comparative efficacy of

anticoccidic preparations in experimental eimeriosis in fowl”, International Journal of Applied
Research 2018, № 4 (7): 319-321 Research Journal Delhi, India.

5. Xudjamshukurov A.N. “Tovuq eymeriozi va pullorozining kimyoviy profilaktikasi”,

Avtoreferat, Samarqand-2020. 11-17b.

УДК: 615.7:619:636.92

ХУШНАЗАРОВ А.Х.

ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ О ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭЙМЕРИОЗА

КРОЛИКОВ

Аннотация

В данном ситаты приведений данные о кокцидиостотических препаратов

применямые лечении и профилактики заболевшие кроликов с кокцидиозами. (эймериозами)


background image

193

Ключевые слова:

Эймериоз, кролик,лечение, профилактики

ампролиум, зинаприм,

эйметерм, байтрил, химкокцид

-7,

толукокс 25

.

Увеличению поголовья и повышению продуктивности животных часто препятствуют

различные паразитарные болезни, среди которых особое место занимают эймериозы
(кокцидиозы).

С развитием крупных кролиководческих хозяйств на промышленной основе в условиях

высокой концентрации поголовья животных на относительно небольших площадях эймериоз
является одной из наиболее распространенных болезней у кроликов, нанося огромный
экономический ущерб. Гибель молодняка от этой болезни достигает 85-100%, больные
животные отстают в росте и теряют от 12 до 30% своей массы [1,2].

В борьбе с эймериозом кроликов большое значение имеет применение лекарственных

средств. При возникновении единичных случаев заболевания больных кроликов отделяют от
здоровых и назначают им препараты с лечебной целью, а остальным - с профилактической.
Предотвратить массовый падеж можно проведением своевременного лечения.

В практику были внедрены методы борьбы с применением антибиотиков,

сульфаниламидных и нитрофурановых препаратов [3].

Методы терапии разрабатывались рядом исследователей [4,5].
Химиотерапия в настоящее время является наиболее действенной и экономически

результативной мерой борьбы с эймериозами кроликов. Известно более 100 химических
веществ, обладающих антиэймериозным действием.

Однако до сих пор не найден специфически действующий на эймерий химиопрепарат, а

те, которые широко применяются, обладают одним или несколькими нижеозначенными
негативными свойствами: дороговизна, токсичность, кумуляция в мышцах и внутренних
органах животных, иммунодепрессивное действие, опасность развития резистентных штаммов
возбудителя и т.д.

В настоящее время в практике широко применяются следующие препараты:

Химкокцид

-7 губительно влияет на эндогенные стадии многих видов эймерий птиц и

млекопитающих, подавляет развитие токсоплазм, криптоспоридий и саркоцист. Хорошо
всасывается в кишечнике с максимальной концентрацией через 4 часа. Угнетает формирование
иммунитета к эймериозам. Имеются данные об успешном примении препарата при эймериозе
кроликов.

Ампролиум

- один из самых популярных препаратов, который применяют против

кокцидий как для домашней птицы, так и кроликов. Средство представляет собой порошок
белого цвета, который растворяют в воде или дают вместе с кормом. Активное вещество,
гидрохлорид ампролиума, быстро проникает в клетки кокцидий и нарушает у них обмен
углеводов. Ампролиум практически нетоксичен для кроликов.

Зинаприм

используется для лечения не только кокцидиоза, но и ринита, энтерита,

пневмонии и других заболеваний. Препарат представляет собой комбинацию сульфаметазина и
триметоприма. В таком удачном сочетании зинаприм подавляет жизнедеятельность
микроогранизмов.

Байтрил.

В состав входит как основное вещество энрофлоксацин. Это вещество

подавляет развитие многих видов бактерий, как грамположительных, так и грамотрицательных,
ингибируются ферменты, влияющие на состояние ДНК. Дозировка Байтрила зависит от веса и
возраста животного. Для взрослых это лекарство безопасно.

Эйметерм

имеет широкий спектр действия и предназначен для кроликов и

сельскохозяйственных животных. Эйметерм применяют не только при лечении кокцидиоза, а
также для профилактики, даже когда в стаде отсутствуют симптомы заболевания. Выпускается
препарат в виде суспензии. Его можно давать кроликам с четырехнедельного возраста.
Удобство эйметерма в том, что его применяют однократно. Количество суспензии
рассчитывают из расчета 0,14 мл на 1 килограмм массы кролика. Недостатком препарата
является долгое выведение из организма. Он очень токсичен для людей, поэтому убой
животных разрешается не ранее чем через 70 дней после применения препарата.

Толукокс 25.

Для лечения кокцидиоза одним из эффективных средств является

Толукокс-25. Препарат выпускается в виде раствора, применяется внутрь. Действующее
вещество Толукокса-25 - толтразурил - блокирует рост кокцидий на внутриклеточном уровне.
Толукокс-25 эффективен даже к тем видам кокцидий, которые выработали устойчивость к


background image

194

некоторым антибиотикам. После лечения препаратом у кроликов формируется иммунитет к
таким заболеваниям, как кокцидиоз, изоспороз и эймериоз.

Необходимо проведение исследований по сравнительной эффективности препаратов, с

учетом таких критериев как: терапевтическая эффективность, длительность применения,
ограничения применения, возможность развития побочных эффектов, токсичность для
человека, стоимость, наличие в свободном доступе.

Использованная литература

1. Колабский Н.А, Пашкин П.И. Кокцидиозы сельскохозяйственных животных //

Ленинград : Колос. Ленингр. отд.,

1974

2. Хейсин Е.М. «Жизненные циклы кокцидий домашних животных», М.: Наука, 1967.
3. Дондуков И.Ц,

Некоторые вопросы профилактики и терапии кокцидиоза кроликов

//Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук. (106) / Эст. с.-
х. акад. - Москва, 1970.

4. Дубовой Б.Л, Вергеренко Л.В Исследование вирулентности, 8 иммуногенности

кокцидий и формирования иммунитета у цыплят после их заражения. Болезни птиц. //Сборник
научных трудов Северо-Кавказского Зонального НИШ, 1977, с.П-15.... Материалы 1У Научной
конференции ЛВИ, 1965, с.171-173.

5. Ятусевич А.И. и др. Руководство по ветеринарной паразитологии - Минск, ИВЦ

Минфина, 2015. - 496 с.

6. Иргашева Л.И.

Кокцидиоз кроликов и меры борьбы с ним в Узбекистане

//Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук. - Самарканд,
1983. - 130 с.

ҲАҚБЕРДИЕВ П.С., СОАТОВ О.

ҲАЙВОНЛАРНИНГ

ЭХИНОКОККОЗИ ВА УНИНГ ОЛДИНИ

ОЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

Аннотация.

Мақолада қишлоқ хўжалик ҳайвонларнинг ларваль цестодозлар билан

зарарланиш даражасини Пастдарғом тумани “Ўрта Чархир”, “Шом булоқ”, “Ит тешар”,
“Довул”, “Болтали” ва Чархин” маҳаллалари ҳудудида ўрганиш натижалари келтирилган
бўлиб, унда ҳайвонларни ларваль цестодлар билан зарарланиши ўрта ҳисобда 28,6%-ни ташкил
этиб, Итларнинг тениидлар билан зарарланиши ўрта ҳисобда 25,8 фоизга тенг бўлган.

Калит сўзлар:

Цестод, онкосфера, тухум, эхинококк, Echinococcus granulosus larvae, E.

hominis, E. veterinorum, E.аcephalocyctis, гельминтсизлантириш, цестанли гранула (хлорокись
медь), хомецин.

Кириш.

Республикамиз мустақилликка эришгач барча соҳалар қатори чорвачилик

тармоғини ривожлантиришга катта эътибор бериб келинмоқда. Бу айниқса Республикамиз
Президентининг кейинги йилларда чиқарган қарорларида ўз аксини топган.

Бироқ, чорва молларини бош сонини кўпайтиришда, чорвачилик маҳсулотларини (гўшт,

сут, ёғ, тухум,) етиштиришда бошқа касалликлар қатори ҳайвонларнинг гельминтоз, айниқса
эхинококкоз касаллиг ҳам маълум даражада тўсқинлик қилаётир.

Қишлоқ хўжалик ҳайвонларнинг эхинококкоз касаллиги Республикамизнинг барча туман

ва

вилоятларида

учрайди.

Жумладан,

Республикамизда

текширувдан

ўтказилган

қорамолларнинг ўртача 18,6 %, қўйларнинг 15-26 %, эчкиларнинг 12 %, туяларнинг 9 %
эхинококкозга чалинганлиги аниқланган.

Эхинококкоз нафақат қишлоқ хўжалик ҳайвонлари орасида, балким одамлар орасида ҳам

кенг тарқалган бўлиб, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган касаллик ҳисобланади. Мамишева Н.О.
ва бошқаларнинг (2000 й.) маълумотига кўра Ўзбекистонда одамларни эхинококкозга
чалиниши ҳар 100000 кишига 6-9 нафарни ташкил этмоқда. Самарқанд вилояти бўйича ҳар
йили ўртача 350-360 киши эхинококкозга чалинганлиги аниқланиб, операция қилинмоқда.

Демак, қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг ларваль цестодозлари, жумладан эхинококкоз

касаллиги кенг тарқалган, катта иқтисодий ва ижтимоий зарар келтираётган цестодоз
касалликлари қаторига киради. Бу муаммонинг долзарб томони шунан иборатки, эхинококкоз
касаллигини ҳанузгача даволаш усуллари ишлаб чиқилмаган бўлиб, касалликга қарши
курашишнинг бирдан-бир йўли бу профилактик тадбирлардир.

Библиографические ссылки

Колабский Н.А, Пашкин П.И. Кокцидиозы сельскохозяйственных животных // Ленинград : Колос. Ленингр. отд., 1974

Хейсин Е.М. «Жизненные циклы кокцидий домашних животных», М.: Наука, 1967.

Дондуков И.Ц, Некоторые вопросы профилактики и терапии кокцидиоза кроликов //Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук. (106) / Эст. с.-х. акад. - Москва, 1970.

Дубовой Б.Л, Вергеренко Л.В Исследование вирулентности, 8 иммуногенности кокцидий и формирования иммунитета у цыплят после их заражения. Болезни птиц. //Сборник научных трудов Северо-Кавказского Зонального НИШ, 1977, с.П-15.... Материалы 1У Научной конференции ЛВИ, 1965, с.171-173.

Ятусевич А.И. и др. Руководство по ветеринарной паразитологии - Минск, ИВЦ Минфина, 2015. - 496 с.

Иргашева Л.И. Кокцидиоз кроликов и меры борьбы с ним в Узбекистане //Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук. - Самарканд, 1983. - 130 с.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов