Эпизотология и меры лечения эмериоза кроликов

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
11-13
6

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2024). Эпизотология и меры лечения эмериоза кроликов. in Library, 22(4), 11–13. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/30518
Равшан Давлатов, Ветеринарный научно-исследовательский институт
в.ф.д.,профессор
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В научной статье представлены результаты исследований эпизоотологии эймериоза кроликов, эффективности эймериостатических препаратов в лечении заболевания.

Похожие статьи


background image

VETERINARIYA

MEDITSINASI

ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР

#04 (173) 2022

11

УДК: 616:619.8

Хушназаров Алишер Худойберди угли,

таянч докторант,

Давлатов Равшан Бердиевич,

в.ф.д.,профессор, Самарканд

давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва

биотехнологиялар университети

ҚУЁН ЭЙМЕРИОЗИНИНГ

ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ

ВА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

Аннотация

В научной статье представлены результаты иссле-

дований эпизоотологии эймериоза кроликов, эффектив-
ности эймериостатических препаратов в лечении забо-
левания.

Summary

The results of research on the epizootiology of rabbit

eimeriosis the effectiveness of eimeriostatic drugs in the treatment
of the disease are presented.

Калит сўзлар:

Куён, эймериоз, ооциста, инвазия, Дарлинг усули, экстенсивлик, интенсивлик, эймериостатик, intracox

oral, фуразолидон.

Кириш.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг

парҳез гўшт истеъмол қилиш меъёри хусусидаги тав-
сиясини инобатга олсак, инсон йил давомида истеъмол
қиладиган гўшт маҳсулотларининг 5 фоизини қуён гўшти
ташкил қилиши керак. Демак, ҳозирги кунда юртимиз
бозорларида йилига 150 минг тонна қуён гўштига талаб
бор.

Давлатимиз раҳбари томонидан ўтказилган (2019 йил

31 октябрь) йиғилишда тегишли ташкилотга 2020 йил
якунига қадар республикамизда қуёнлар бош сонини 3
миллион бошга етказиш, унинг ички ис- теъмолини,
экспорт кўламини кенгайтириш бўйича топшириқлар
берилди. Бундан ташқари, ўтган йил- лар давомида
ассоциация томонидан Ўзбекистонда қуёнчиликни
ривожлантириш концепцияси ишлаб чиқилди. Унга кўра,
2020-2024 йилларДа республи- камизнинг барча ҳудудида
қуёнчилик кластерларини йўлга қўйиш бўйича дастур
шакллантирилди.

Мавзунинг долзарблиги.

Ҳозирча республикамизда

қуёнчилик тармоғи дастлабки ривожланиш босқичида
бўлиб,

ушбу

даромадли

тадбиркорлик

билан

шуғулланувчилар ҳам ҳали унчалик кўп эмас. Демак, бу
борада

тарғибот-тдшвиқот

ишларини

яна-

да

жадаллаштириш

зарур.

Қуёнчилик

саноатлашган

даражага етиши, боқувчи маҳсулотини қаерга соти- шини
олдиндан билиши керак. Тармоқнинг озуқа ба- засини
шакллантириш ҳам долзарб масаладир. Шу боис
қуёнчилик тармоғининг самарадорлигини оши- риш
муҳим аҳамият касб этади. Бу долзарб вазифани
бажаришда қуёнларда учрайдиган айрим паразитар
касалликлар тўсқинлик қилиши кузатилиб, уларнинг
олдини олиш ва самарали даволаш усулларини жорий
этиш лозим.

Қуён гўштида оқсил миқдори қўй, корамол, чўчка

гўштларига қараганда юқори. Витамин ва минерал
таркибига кўра деярли барча гўшт турларидан уступ
туради. Қуён гўшти таркибидаги витаминлар, макро ва
микро элементларни бошқа ҳеч кайси гўпгг билан
тенглаштириб бўлмайди (1-жадвал).

1-

жадвал.

Куён гўштининг кимёвий таркиби

Гавда қисм-

лари

Гавда массасидаги улуши

(%)

100 г.

гўштнинг

энергетик

КИЙМ2ТИ-

Ш.1

Сув

Оксил Ёғ Куж

Чаноқ

-

сон 70,30

2121 5.83

2.66

14031

Курак - елка 71,39

20,43 4.87

331

I22.Ce

Бел - думғаза

71,05

19.96 6.98

2,01

14". 14

Бўйин -

кўкрак

71,95

18,76 5 42

- s-

12432

Узун толали

мускул

71,03

22,10 4,10 2,77

125,53

Тадқиқотнинг мақсади.

Қуёнлар эймериозининг

(кокцидиози) эпизоотологиясини ўрганиш, тахдил қилиш,
даволаш-профилактика чора-тадбирларини олиб бориш.

Тадқиқот усуллари ва натижалари.

Тадқи-

қотларимиз Патдарғом ва Ургут туманларида олиб
борилди. Илмий-тадқиқот давомида экспериментал,
микроскопик ва статистик усуллардан фойдала- нилди.
Касалликка гумон қилинган ва касалланган қуёнларнинг
3-5 г тезак намунаси сув билан зич- лик даражаси ярим
суюқ ҳолатга келгунча аралаш- тирилди, центрифуга
пробиркаларига сузилди ва 1-2 дақиқа давомида 1000-
1500 об/мин давомида центрифуга қилинди. Суюқлик
қисми тўкиб таш- ланди, чўкмага глицерин ва ош
тузининг

тўйинган

эритмасидан

тенг

миқдорда

тайёрланган аралаш- мадан қўшилди, центрифуга
пробиркаси яхшилаб чайкатилиб, қайтадан 2 дақиқа
давомида 1000-1500 об/минутда центрафуга қилинди.
Суюқлик юзасига калкиб чиккан эймерия ооцисталари
симли илмоқ билан олиниб, буюм ойнасига қўйилиб,
микрос- копда текширилди. Текширилган қуёнларнинг те-
зак намунасида эймерия ооцисталари мавжудлиги
аниқланди (2-жадвал).

2-

жадвал.

Куён эймериозини копрологик текшириш натижалари


background image

VETERINARIYA

MEDITSINASI

ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР

12

#04(173) 2022

Хўжалик коми

Куён-

лар

бош

сони

Текши-

риш

усули

Инвазиянинг

экстенсивлиги

сони

фоизи

“Гузалкент

достони” ДУК

155

копро-

логик

70

45,1

"Максуд абону

бизнес сервис” ХК

225

копро-

логик

80

35,5

Юкорида олиб борилган тадқиқотлар натижаси- ла

куёнлар

эймериозининг

(кокцидиози)

эпизоото-

логиясини ўрганиш ва таҳлйл қилиш натижасида
“Гузалкент достоин” ДУК да парваришланаётган 155 бош
куённинг 70 бошида эймериялар билан зарарлан- ганлиги
аникланди, инвазиянинг экстенсивлиги 45,1 % ни, Ургут
туманидаги “Мақсудабону бизнес сервис” ХК да
кўпайтирилаётган 225 бош қуённинг 80 боши эймериоз
билан касалланганлиги капрологик усул ёр- дамида
аникданиб, инвазиянинг экстенсивлиги 35,5% ни ташкил
қилганлиги аниқланди.

Демак, иккала хўжалик миқёсида инвазия экс-

тенсивлиги ўртача 40,3% ни ташкил қилганлиги
аниқланди.

«Intracox oral» (Interchemie werken “De Adelaar”

B.V.Metaalveg Gollandiya) ва ўзаро таққослаш учун
фуразолидон препаратларининг эймериостатик таъ-
сирлари ўрганилди.

Касалликка

гумон

қилинган

ва

касалланган

қуёнлардан 3-5 г тезак намунаси олиниб, Дарлинг усу- ли
бўйича копрологик текширув олиб борилди. Тек-

ширилган қуёнлар тезак намунасининг кўпчилигида
эймерия ооцисталари мавжудлиги аниқланди. Ушбу
қуёнлар 4 гуруҳга: 1- соғлом назорат гурухи; 2- касал-
ланган назорат гуруҳи; 3-4 - тажриба гурухдарига аж-
ратилди (3-жадвал).

3-

жадвал

Куёнларни копрологик текшириш натижалари

Гурух

Тажриба

назорат

Куён-

лар

сони

Текши-

риш

усули

Микроскопя

натижалари

1-гурух

Соглом

65

Дарлинг

Салбий

2-гуруҳ

Касал

назорат

гурухи

65

Дарлинг

Ижобий

3-гуруҳ Тажриба

65

Дарлинг

Ижобий

4-гуруҳ Тажриба

65- Дарлинг

Ижобий

Текширувлар давомида ҳар тўртала гуруҳ қуёнлари

клиник, паразитологик, микроскопик тек- ширилгандан
сўнг, эймериоз аниқланган 3-4-гуруҳ қуёнларига қуйидаги
эймериостатик дорилар синов- дан ўтказилди.

3-

гуруҳ қуёнларига «Intracox oral» препарата 1 мл

миқдорда 1000 мл сувга эритилиб, 2 кун давомида уз-
луксизберилди;

4-

гурух, қуёнларига эса фуразолидон кукунидан 1 кг

емга 0,5 г микдорида аралаштириб, 9 кун давомида
узлуксиз берилди.

г

4 -жадвал.

Куён эймериозини даволашда кўлланилган дориларнинг самарадорлик натижалари

г

уру

хл

ар

Гурухлар номи

До

рил

ар н

ом

и

До

ри

до

за

си

(

м

л

су

вг

а

ва

0

,5

г

р 1

кг

ем

га

)

Гу

ру

хда

ги

қу

ён

со

ни

Гу

ру

хда

ги

қу

ён

л

арнин

г

са

қл

ани

ши,

%

Дори берилгач, инвазиянинг интенсивлиги

До

рини

нг

са

м

ара

-

до

рл

иг

и,

%

Текширув кунлари (ооцисталар сони, нусха)

1

£ ■ я а

и я

1

VO £

1

■ я

- 1

8

-ку

н

1

Соглом назорат

гурухи

-

-

65

100

-

-

-

-

-

-

-

2

Касал назорат

гурухи

-

-

65

60

15,6 16,9

21,6

18,6

16,4

17,2

-

3

Тажриба гуруҳи

In

tr

ac

o

x

o

ral

1

м

л

1

л

су

вга

65

100

10,1 9,9

7,3

5,4

2

1

95

4

Тажриба гуруҳи

Ф

ур

аз

о

-

ли

до

н

0,

5

гр

1

к

г

ем

га

65

95

12,2 11,9

10,8

6,8

3,2

2

75


background image

VETERINARIYA

MEDITSINASI

ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР

#04(173) 2022

13

1-2- назорат гурухдаридаги қуёнларга дори берил-

мади.

.Қўлланилган дори воситаларининг самарадорлиги

касалликнинг клиник белгилари ва лаборатория тек-
шириш натижаларига асосан аниқланди (4 жадвал).

Тадқиқот натижаларига кўра препаратлар уз- луксиз

равишда 2 кун давомида берилганда 3-гуруҳ қуёнларида
ўлим ҳолати кузатилмади. 4-гуруҳдаги 3 бош қуён нобуд
бўлди. 2-назорат гуруҳида эса 5 бош қуён нобуд бўлди.
Препаратлар берилгандан сўнг белгиланган схема бўйича
такрорий копрологик тек- ширувлар ўтказилиб, эймерия
ооцисталарининг аж- ралиш интенсивлиги кўрсаткичи
бўйича эймериоста- тик таъсир этиш фаоллиги
аниқланганида,

3-гуруҳда

синалган

препаратнинг

самарадорлик кўрсаткичи 95 % ни, 4-гурухда эса
самарадорлик. 75 % ни ташкил қилганлиги қайд этилди.

Хулоса.

Тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики,

қуёнларнинг эймериози (кокцидиози) кенг тарқалган
(инвазиянинг экстенсивлиги ўртача 40,3%), касалликни

даволашда ва олдини олишда янги эймериостатик
препаратлардан Introcox oral нинг самарадорлиги 95% ни
ташкил этди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.

А.Ғ.Ғафуров., Р.Б.Давлатов., Ў.И.Расулов. //

Ветеринария

протозоологияси

(Уқув

қўлланма).

Самарқанд-2013. 83-87 б.

2.

А.Шевченко., Л. Шевченко. // Болезни кроликов.

Москва. Аквариум-2011. 115-118 б

3.

А.Х.Хушназаров., Р.Б.Давлатов. // Қуён эймери-

озини даволашда янги эймериостатикнинг самарадорлиги
/ “Veterinariya meditsinasi”. Тошкент-2021. №10. 28-29 бет.

4.

Б.С.Салимов., А.С.Даминов / Зоология. Тош- кент-

2018. 35-38 б.

5.

Ятусевич А.И. и др. / Руководство по ветеринарной

паразитологии

-

Минск, ИВЦ Минфина, 2015. - 496 с.

ИБРАТ

НАМАНГАНЛИК ФИДОЙИ КИНОЛОГ

Бугунги кун крхрамони Наманган вилояти ИИБ ЖТСБ Кинология хизмати ветеринар-фельдше- ри

катта сержант Юсупжонов Ризо Шамсиддинович!

Қаҳрамонимиз Узбекистан Республикаси ИИВ Академиясининг сержантлар таркибини тайёрлаш

олий курсини тамомлагандан сўнг Наманган вилояти ИИБ ППХваЖТСБ Кинология хизмати қидирув ва
одорология бўлинмаси кичик инспектор кинологи лавозимида хизмат қилиб, ўзига бириктирилган хизмат
итини умумий ва махсус йўналишлар бўйича тайёрлашда юқори натижаФарга эришиб, республика
кинологлари ўртасида бўлиб ўтадиган кўрик-танловларда фахрли ўринларни эгаллаб келди.

Р.Шамсиддинов 2010 йилнинг октябрь ойида Наманган вилояти ИИБ ППХваЖТСБ Кинология

хизмати ветеринария хизмати бошлиғи лавозимига тайинлангандан сўнг, хизмат итларини соглиги
тўғрисида қайғуриб, уларнинг рацион асосида озиқланиши, итларга ветеринар хизмат кўрсатилиши борасидаги ишларга алохида
назоратга олиб, хар бир хизмат ити учун етарли даражада шарт-шароитлар яратди. Ушбу давр мобайнида Ветеринария хизмати
йўналиши бўйича бой иш тажриба ва кўникмалар ҳосил қилиб, етук мутахассис бўлиб шаклланди.

Катта сержант Юсупжонов Ризо Шамсиддинович Узбекистан Республикаси ИИВнинг амалдаги

меъёрий 6>йрукларини

яхши

ўзлаштирган ва кундалик ҳаётда тўлиқ тадбиқ эта олади. Узбекистан Республикаси Президента ва хукумати томонидан олиб
борилаётган ички ва ташқи сиёсатни тўғри тушунади хамда қўллаб қувватлайди. Тизимдаги барча ташкилий тадбирлардд ва
жамоатчилик ишларида фаол иштирок этиб келмокда.

Жасур Бекмирзаев,

Наманган вилояти ИИБ ППХ ва 'ЖТСБ Кинология хизчати . •

ветеринар-шифокори,

лейтенант

КЎКЛАМ ИСТАГИ

Онангиз ёнида бир зум ўтириб, Меҳрли

кўзларига минг тўйиб қаранг. Дунё ишларини
бир четга суриб, Онаси ҳаётлар онангиз
асранг.

Ҳаётдан кетганда қадри билинар, Томоққа

ҳаттоки, сув ҳам илинар. Пушаймон бўларсиз
бағир тилинар, Онаси ҳаётлар онангиз
асранг...

Библиографические ссылки

А.Ғ.Ғафуров., Р.Б.Давлатов., Ў.И.Расулов. // Ветеринария протозоологияси (Уқув қўлланма). Самарқанд-2013. 83-87 б.

А.Шевченко., Л. Шевченко. // Болезни кроликов. Москва. Аквариум-2011. 115-118 б

А.Х.Хушназаров., Р.Б.Давлатов. // Қуён эймери- озини даволашда янги эймериостатикнинг самарадорлиги / “Veterinariya meditsinasi”. Тошкент-2021. №10. 28-29 бет.

Б.С.Салимов., А.С.Даминов / Зоология. Тош- кент-2018. 35-38 б.

Ятусевич А.И. и др. / Руководство по ветеринарной паразитологии - Минск, ИВЦ Минфина, 2015. - 496 с.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов