Экология насекомых рода Fannia R. - D. в экотопах

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
31-32
0

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Исмоилов, А. (2024). Экология насекомых рода Fannia R. - D. в экотопах. in Library, 18(2), 31–32. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/33058
Адхам Исмоилов, Ветеринарный научно-исследовательский институт

Ветеринарный научно-исследовательский институт, лаборатория арахноэнтомологии и акарологии, младший научный сотрудник

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В статье освещены данные о распространение, экологии, сезонной динамике некоторых видов рода Fannia R. - D. В общественных помещениях и зообиоценозах. Определена энтомоцидная эффективность каратина 50 в отношении синантропных и зоотропных насекомых в помощениях.


background image

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ:

VETERINARIYA

TIBBIYOTI

КАНАЛАР ВА ҲАШАРОТЛАР

УДК: 619:636. 3:576.895

А. Исмоилов,

кичик илмий ходим, Ветеринария

илмий-тадқиқот институты

ЭКОТОПЛАРДА FANNIA R.-D. АВЛОДИГА МАНСУБ

ҲАШАРОТЛАРНИНГ ЭКОЛОГИЯСИ

Аннотация

В статье освещены данные о распространении,

экологии, сезонной динамики некоторых видов рода Fannia
R.-D. в общественных помещениях и зообиоценозах.

Определена энтомоцидная эффективность кара- тина

50 в отношении синантропных и зоотропных насекомых в
помещениях.

Summary

The article covers data on the distribution, ecology and

seasonal dynamics of some species of the genus Fannia R.- D. in
public premises and zoobiocenoses.

The entomocidal efficacy of carotene 50 has been deter-

mined with respect to synanthropic and zootropic insects in the
premises.

Калит сузлар:

ҳайвон, озицпантириш, ҳашарот, эмульсия, пуркагич, мавсумий миграция.

Мавтунинг долзарблиги.

Чорвачилик инсон ҳаёти

учун зарур бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари

-

гўшт, сут,

тухум, снгил саноатни эса табиий хомашё билан таъ-
минлайдиган кишлок хўжалигининг муҳим тармоғи
ҳисобланади. Чорва моллари маҳсулдорлигини ошириш
уларни етарли ва сифатли озуқа билан таъминлаш билан
бирга чорвачилик фермаларида санитария-гигиена холатини
тубдан яхшилашга боғлиқ.

Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини озиқлантириш ва

улардан сифатли маҳсулот шплаб чикаришни кўпайтиришда
FaimiaR.-D.

авлодигамансубсинантроп

ва

зоотроп

хашаротлар салбий таъсир этади. Бу авлодга мансуб
ҳашаротлар нафақат чорва моллари озуқаси си- фатини
бузади, балки уларда турли хил миаз касаллик- ларини
чақириши мумкин. Улар бозорларда озиқ-овқат ва мева-
сабзавот

расталарида

кўплаб

учраб,

озиқ-овқат

маҳсулотларини инфекция ва инвазиялар билан зарар- лаб,
ошқозон

-

ичак тизими касалликларини келтириб чиқаришда

салбий аҳамият касб этади.

Шу сабабли синантроп ва зоотроп ҳашаротларга қарши

профилактик тадбирлар режасини ишлаб чиқиш ва уни
амалга ошириш чора-тадбирлари аҳоли ва чор- вачиликни
санитария осойишталигини таъминлаш имко- нини беради.

Тадқиқот мақсадц.

Экологик гўшаларда ва зооби-

оценозларда учрайдиган Fannia R.-D. авлодига мансуб
зарарли синантроп ва зоотроп ҳашаротларнинг экологи-
ясини ва унинг мавсумий миграциясини ўрганиш. уларга
карши ўтказиладиган профилактик

-

санитария тадбир-

ларининг оитимал мудцатларини аниқлаш ва инсекти-
цидлар самарасини аниқлаш мақсад қилиб оливди.

Талкпкот материалы ва услуби.

Fannia

R.-D.

авло-

дига мансуб чивинларнинг экологияси ва фенологиясини
ўрганиш мақсадида 2016 йил экологик гўша сифатида
ВИТИнинг бош маъмурий биноси ва Пайариқ туманида- ги
“Плем чорвадори” фермер хўжалиги танлаб олинди.
Экологик гўшада Fannia R- D. авлоди вакиллари кўп
тўпланадиган экологик гўшанинг ойнали (шиша) юзаси
инсектицид каратин

-

50 препаратининг 0,003 фоизли сувли

эмульсияси билан пуркагич аппарат ёрдамида дезинсекция
қилинди (пуркалди). Йил мобайнида экологик гўшага
тушган ҳашаротлар териб олинди. Зообиоценоз- ларда
мавсум давомида куннинг турли муддатларида хашаротлар
энтомологик тутқич (дока туткич) ёрдамида тутилди ва
уларнинг турлари ВИТИнинг арахно энтомо- логия
лабораториясида аниқлагич (А.А. Штакельберг. 1956)
ёрдамида аниқланди.

Тадқиқот натижалари.

Fannia R -

D.

авлоди вакиллари

Insecta синфига Diptera туркумига, Muscidae оила- сига
Fannia R - D. авлодига мансуб мавжуд 4 млнга яқин
хашаротлар (Рўзимуродов А. Паразитизм биологический.
Оптимизация животноводства., 2010) гуруҳининг 176
турини (0,0044 %) ташкил қилади.
‘ Тадқиқотларимизда экологик гўшаларда ва зообио-
ценозларда кўп учрайдиган Fannia R,- D. авлодининг ва-
киллари ўрганилди.

1-жаде ал.

Экологик гўшада Fannia R.- D. авлоди вакилларининг мавсумий динамикаси

Fannia R,- D.

авлоди

турлари

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

жами

F. scalaris

47,3

50,8

1.04

0.52

0,17

0,17

44.6

F. incisurata

27.8

61,6

8,2

1,32

0,53

0,26

0,26

29,3

F. leucosticta

41,6

48,5

8,5

1,02

0,34

22,7

F. canicularis

28,6

66,7

2,4

2,4

3,25

F. snbscalaris

100

0,08

#02(123) 2018

31


background image

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ:

VETERINARIYA

TIBBIYOTI

КАНАЛАР ВА ҲАШАРОТЛАР

2-жадвал.

Зообиоценозларда Fannia R,-D. авлоди вакилларининг мавсумий динамикаси

Fannia R,- D. авлоди

турлари

Март

Апрел

Май Июнь Июль

Август

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Жами %

F. scalaris

25

54.2

16.7

4,16

6,28

F. incisurata

6,67

26,6

46,7

20

3,92

F. leucosticta

20

30

40

10

5,23

F. canicularis

7,43

10,8

15,2

17.3

20.7

12,6

9,9

3,7

2,16

84,5

F. subscalaris

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Famiia R - D. авлодининг экологик гўшага тушган

ҳашаротларнинг 1289 нусхаси 5 турга мансуб экзофил
ҳашаротлар ҳисобланиб, уларнинг мавсумий динамикаси 1-
жадвалда умумлаштирилди.

Жадвалда кўриниб турганидек, экологик гўшада июн

ойида Ғ. scalaris 47,3 %, июль ойида 50,8 %, август ойида 1.04
%, сентябрь ойида 0.52 %, октябрь ойида 0,17 % кузатилди.
Ноябрда учрамади, декабрь ойида эса 0,17% ни ташкил этди.
Ғ. incisurata вакиллари июнь ойида 27,8%, июль ойида 61,6
%. август ойида 8,2 %, сентябрь ойвда 1,32 %, октябрь ойида
0,53 %, ноябрь ва декабрь ойла- рида 0,26 % учраши
аникланди. Ғ. leucosticta июн ойида
41.6

%, июл ойида 48,5 %, август ойида 8,5 %, сентябрь

ойида 1,02 % ни ташкил этди, октябрь ва ноябрь ойла- рида
кузатилмади. Декабрь ойида 0,34% аниқланди. Ғ. canicularis
вакиллари июнь ойида 28,6 %, июль ойида
66.7

%. август ойида 2,4%, сентябрь ойида 2,4 % учраши

аниқланди. Ғ. subscalaris

-

тадқиқотларимизда жуда кам

кузатилди. Мавсум давомида факат август ойида 1 нусха
аниқланди. Бу турларнинг мавсум давомида доминант- лик
килиши июль ойига тўғри келди яъни Ғ. scalaris 50,8 %, F.
incisurata 61,6 %, F. leucosticta 48,5 %, F. canicularis
66.7

% ни ташкил этди. Жами бу турлар ичида F. scalaris

доминант (44,6 %), F. incisurata субдоминант (29,3 %), F.
leucosticta субдоминант (22,7 %), Е canicularis кам сонли (3,25
%), F. subscalaris ноёб (0,08 %) тур сифатида кузатилди.

Олинган маълумотлардан хулоса қилиш мумкинки,

Fannia R,- D. авлоди вакиллари ксерофил ҳашаротлар
хисобланиб. намгарчилик мавсумларида (баҳор ойлари- да)
кузатилмаслиги аникланди.

Тадқиқотларимизнинг зообиоценозлар (чорвачилик

фермер хўжаликлари) шароитида ўтказилган қисмида
аниқланган Fannia R

-

D. авлоди вакилларининг мавсумий

динамикаси

тўғрисидаги

маълумотлар

2-жадвалда

келтирилган.

Зообиоценозларда тутилган ҳашаротларнинг 382

нусхаси Fannia R,- D. авлодига мансуб бўлиб, улардан Ғ.
scalaris май ойида 25 %, июнь ойида 54,16 %, июль ойида
16.7

% ва август ойида 4,16 % учраши кузатилди.

F. incisurata вакилларининг асосан ёз ойларида фаоллиги

кузатилди. Июнь ойида 6,67 %, июль ойида 26,6 %, август
ойида 46,7 %, сентябрь ойида 20% ни ташкил этди.

F. leucosticta - турининг зообиоценозларда кам учраши

кузатилди. Бу тур вакилларининг хам фаоллиги ёз ойларига
тўғри келди. Июнь ойида 20 %, июль ойида 30 %, август
ойида 40 % ва сентябрь ойида 10 % учраши аниқланди.
Fannia R - D. авлоди вакиллари ичида F. canicularis
чорвачилик фермер хўжаликларида мавсум давомида бошқа
вакилларига Караганда фаол учиши аникланди. Бу турнинг
фаоллиги март ойидан бошланди. Бу ойда 7,43 %, апрель
ойида 10,8 %, май ойида 15,2 %, июн ойида 17,3 %, июль
ойида 20,7 %. август ойида 12,6%, сентябр ойида 9,9 %,
октябрь ойида 3,7 %, ноябрь ойида 2,16 % ни ташкил этди.
Зообиоценозлар шароитида Ғ. canicularis Fannia R,- D.
авлодининг бошка вакилларига Караганда йил давомида
доминант тур (84,5 %) сифатида кузатилди. Қолган турлар
кам сонли тур сифатида эътироф этилди. Бу авлод
вакилларининг фаоллиги асосан июль, август ойларига тўғри
келди.

Fannia

R-

D.

авлоди

вакиллари

чорвачилик

хўжаликларида бино ичидаги экологик гўшага нисбатан кам
учраши ва бу авлод вакилларидан Ғ. subscalaris нинг умуман
зообиоценозларда учрамаслиги аникланди.

Хулоса.

Тадкикотлар натижасида олинган маълу-

мотлардан шундай хулоса қилиш мумкинки, Fannia R,- D.
авлоди

вакиллари

асосан

ксерофил

хашаротлар

ҳисобланганлиги сабабли уларга қарши ўтказиладиган
профилактик тадбирларнинг йилнинг иссиқ фаслларида
ўтказилиши юқори Самара беради. Каратин 50 препара-
тининг 0,003 фоизли сувли эмулсияси синантроп ва зоотроп
ҳашаротларга қарши юқори инсектицид самара кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўпхати:

1.

Штакельберг А. А. Синантропные двукрылые фауны

СССР Изд АН СССР М. 1956,

-

С. 162.

2.

Рўзимуродов А. Эволюция қонуниятлари ва зооби-

охилма-хиллик.

-

Самарканд, “Zarafshon”, 2008,

-

Б.88.

3.

Рўзимуродов А. Паразитизм биологический. Оп-

тимизация животноводства. - Самарканд, "Zarafshon”, 2010,-
Б. 158.

4.

Рўзимуродов А., Рахимов М., Исмоилов А., Аб-

дуллаева Д., Пўлатов Ф. Пиретроидлар. Табиий ўчоқли ва
трансмиссив касалликлар муҳофазаси. - Самарканд,
"Zarafshon”. 2017, - Б. 92.

#02(123) 2018

32

Библиографические ссылки

Штакельберг А. А. Синантропные двукрылые фауны СССР Изд АН СССР М. 1956, - С. 162.

Рўзимуродов А. Эволюция қонуниятлари ва зооби-охилма-хиллик. - Самарканд, “Zarafshon”, 2008, - Б.88.

Рўзимуродов А. Паразитизм биологический. Оптимизация животноводства. - Самарканд, "Zarafshon”, 2010,-Б. 158.

Рўзимуродов А., Рахимов М., Исмоилов А., Абдуллаева Д., Пўлатов Ф. Пиретроидлар. Табиий ўчоқли ва трансмиссив касалликлар муҳофазаси. - Самарканд, "Zarafshon”. 2017, - Б. 92.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов