Shеʻriy matnlarda biriktiruv bogʻlovchilarining pragmatik imkoniyatlari

CC BY f
2-5
0
0
Поделиться
Абдукодирова, Ш., & Тоирова, Г. (2024). Shеʻriy matnlarda biriktiruv bogʻlovchilarining pragmatik imkoniyatlari. in Library, 4(4), 2–5. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/29841
Шоиста Абдукодирова, Бухарский Государственный Университет
студентка филологического факультета
Гули Тоирова, Бухарский Государственный Университет
Профессор кафедры узбекского языкознания и журналистики, к.ф.н.
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu maqolada gapning mazmuniga katta ta’sir o‘tkazadigan bog‘lovchilarning pragmatik ma’nosi va vazifalari o‘rganilgan. Bog‘lovchilarning nutq
vaziyatida lokutiv, illokutiv, perlokutiv aktlarni yuzaga keltirishi izohlangan. Bo‘lovchining aynan biriktiruv bog‘lovchisi bo‘yicha mulohaza yuritilgan.


background image

SH

Е

ʻ

RIY MATNLARDA BIRIKTIRUV BOG

ʻ

LOVCHILARINING

PRAGMATIK IMKONIYATLARI

Abduqodirova Shoyista Tohir qizi

BuxDU filologiya fakulteti talabasi

Toyirova Guli Ibragimovna

BuxDU

о

`zb

е

k tilshun

о

sligi v

а

jurn

а

listik

а

k

а

f

е

dr

а

si professori ,f.f.d

Annotatsiya:

Ushbu maqolada gapning mazmuniga katta ta’sir o‘tkazadigan

bog‘lovchilarning pragmatik ma’nosi va vazifalari o‘rganilgan. Bog‘lovchilarning

nutq

vaziyatida lokutiv, illokutiv, perlokutiv aktlarni yuzaga keltirishi izohlangan.

Bo‘lovchining aynan biriktiruv bog‘lovchisi bo‘yicha mulohaza yuritilgan.

Kalit so‘

zlar:

bog‘lovchi

,

biriktiruv bog‘lovchisi, pragmatika, presuppozitsiya,

lingvistik presuppozitsiya ,nutqiy vaziyat, illokutiv , hosila ma’no

O‘zbek tilshunoslida bog‘lovchilarni o‘rganish XX asrning ikkinchi yarmidan

boshl

angan. Birinchilardan bo‘lib, A.Muxtorov boglovchilar bilan maxsus

shug‘ullanib, 1953

-

yilda "Hozirgi o‘zbek tilida bog‘lovchilar" mavzusida

nomzodlik dissertasiyasini himoya qildi, Bog‘lovchilarning semantik

-grammatik

xususiyatlari boshqa yordamchi so‘z tu

rkumlari bilan birgalikda R. Rasulov [1]

tadqiqotlarida yoritildi.

O‘zbek tilida ergashtiruvchi bog‘lovchilarning taraqqiyot tarixi esa

A.Matgoziyev tomonidan maxsus tadqiq etilib, nomzodlik dissertasiyasi sifatida

himoya qilingan[8]. O‘zbek tilidagi ergashtiruvchi bog‘lovchi vositalar va ular

orqali yasalgan sintaktik butunliklar yuzasidan muayyan tadqiqotlar bajarilgan.
Binobarin,

G

ʻ

.A.Abdurahmonov[1],

M.Asqarova[2],

R.Sayfullayeva[6],

A.Berdialiyev[4] larning qo

shma gaplar bo

yicha olib borgan tadqiqotlarida,

ayniqsa, ergash gapli qo‘shma gaplar tarkibidagi sodda gaplarni bog‘lovchi
vositalarni tadqiq qilish jarayonida ergashtiruvchi bog‘lovchi vositalarning

semantik xususiyatlari, tuzilish jihatdan turlari, ularning sintaktik derivasiyadagi
vazi

fasi bo‘yicha qimmatli ma

ʻ

lumotlarni berishgan. O

zbek tili grammatikasiga

oid ishlarda ergashtiruvchi boglovchilar masalasiga oid ko

plab fikrlar bayon

qilinganligiga qaramay bu borada munozarali masala ko

p.

Pragmatik tadqiqotlarda asosiy e

ʻ

tibor til birligining kontekst, nutk vaziyati,

til egalarining voqelik haqidagi umumiy bilimlari va til ko‘nikmalari kabi omillar
bilan bog‘liq jihatiga qaratiladi. Hatto kishilar o‘rtasidagi munosabatni ifoda

etuvchi nutkiy etiketlar, nutqning ijtimoiy xoslanishi, ifodaning sub

ʻ

ektiv

modalllik aspektiga aloqador kirish, baho bildiruvchi so

z va vositalar, insonning


background image

ichki holatini ifoda etuvchi diskurs hamda presuppozisiya hodisasi ham
pragmatikaning o

rganish ob

ʻ

ekti hisoblanadi,

O‘zbek tili bog‘lovchilarining mu

ayyan matn, nutqiy vaziyat kabi omillar

bilan bog‘liq holda pragmatik vazifa bajarishi ayrim tadqiqotlarda qisman bo‘lsa

-

da ma

ʻ

lumot berilgan. Chunonchi, A.B.Pardayevning

«

O

zbek tilida yordamchi

so

z turkumlarning lisoniy tizimdagi o

rni va lingvopragmati

k tahlili» nomli

monografiyasida ayrim bog‘lovchilar presuppozisiyas tahlil qilingan

[9].

Muallif bog‘lovchilarning presuppozitsiyani yuzaga keltirishi haqida so‘z

yuritar ekan, quyidagilarni yozadi: "Kuzatishlarimiz bog‘lovchilarning ma

ʻ

lum

qismini faol presuppozitsiya ifodalovchi vositalar sirasiga kiritish mumkinligini

ko‘rsatdi". Olim ayrim bog‘lovchilarning presuppozitsiyaga ishora qilishini
misollar orqali tushuntiradi, Bundan ko‘rinib turibdiki, bog‘lovchilar ham

presuppozitsiyaga ishora qilishi orqali pragmatik vazifa bajarishi mumkin,

Uzoq yillar davomida bog‘lovchilarning asosan grammatik tabiati, ayrim

semantik xususiyatlari tadqiq qilindi, lekin funksional-stilistik xamda nutqiy

muloqotda yuzaga chiquvchi pragmatik xususiyatlarini o‘rganishga jiddiy e’tibor
qaratilmadi. Buning natijasida bog‘lovchilarning nutqiy qo‘llanishida namoyon
bo‘luvchi pragmatik belgilari aniqlanmay qoldi. She

ʻ

riy matnlarda biriktiruv

boglovchilari turli xil pragmatik imkoniyatlarini ko‘proq, namoyon etadi.

Masalan, shoir A.Oripovning "Hakim va Ajal" dostonidan olingan quyidagi
parchalarga diqqat qilaylik:

1. Kori xayrga baxsh etardi lahza-yu onni,
Ortar edi kitobida qayd va sahifa.
Matnda -

yu yuklamasi bilan va boglovchisi o‘zaro ma

ʻ

nodoshlik hosil qilgan.

Qiyoslang: lahza-yu onni // lahza va onni; qayd va sahifa // qayd-u sahifa

2. Uni taftish qilmoqdaydi Malika ayon
Va barobar pinhon dilin borardi yorib,

Matnda "va "bog‘lovchisi sodda gaplarni o‘zaro bog‘lash hamda bog‘langan

qo‘shma gapni vujudga keltirish vositasi sifatida ko‘rinadi,

3. Va axiyri panoh istab kelmish bu tomon,

Dong‘i ketgan ulug‘ Hakim, yurtdosh vazirga

Matnda "va" boglovchisi oldingi gapni keyingi gap bilan bog‘laydi, shu

asosda mantiqiy bog‘lanish vujudga keladi,

4. Nogahonda duv yorishdi Hakimning yuzi,
Dedi: - Olgil istagancha oltin va kumush,

Seni menga parvardigor yo‘lladi uzi,

Topshiraman senga Mirzo, og‘ir bir yumush.


background image

Matnda va boglovchisi uyushiq to‘ldiruvchilarni o‘zaro bog‘lash uchun

vosita bo‘lmoqda.

5. Qirqqa etgach jonlanadi marhum mutlaqo ,
Tilga kirar va oyoqqa turgaydir beshak

Bu matnda va boglovchisi so‘zlarni emas, balki iboralarni o‘zaro bog‘lashga

xizmat qilmoqda. Qiyoslang: tilga kirmoq va oyoqqa turmoq.

6. Bormikin yo tiriklikda o‘z

ga tartibot,

Cheklimikan mavjudotning haddi, sanog‘i?

Lekin bunda mantiq qani? Asli ne murod?
Barobarmi yaxshi bilan yomonning dogi?
Bu matndagi bilan yordamchisi biriktiruv boglovchisi (va)ga ma

ʻ

nodosh.

Qiyoslang: yaxshi bilan yomonning // yaxshi va yomonning.

7. Ko‘nikdilar asrlar ham taqdir ishiga,

Saltanatlar kelib ketti takror va takror .
Faqat Hakim buyuk Charxning aylanishiga
Sukut ichra quloq tutib yotar bedor.

Aynan bir so‘zning yonma

-

yon bog‘lovchi yordamida qo‘llanishi matn orqali

ifodalanayotgan chuqur davomiylik, an

ʻ

anaga sadoqat motivlarining ifodasi

uchun xizmat qilmoqda.

8. Badaviy shaklida kelib Azroil
Muhammadga dedi: Joningni olgum.
Va lekin hurmatga erursan noil,
Tila tilag

ingni, do‘st bo‘lib qolgum

Oxirgi parchada va lekin boglovchilari yonma-yon kelib, uslubiy ma

ʻ

no

ifodalashga xizmat qilayotir. Bundan ko

rinadiki, yordamchilar, jumladan

biriktiruv boglovchilari matn talabi bilan turlicha pragmatik (hosila) ma

ʻ

nolarni

ifodalashga xizmat qiladi. Biz bu o

rinda masalaning ayrim tomonlariga e

ʻ

tibor

qaratdik, xolos.

Bog‘lovchilar matnda muallifning illokutiv niyatini yuzaga chiqarish bilan

bog‘liq turli xil pragmatik mazmunlarni ifoda etadi. Asosiy vazifadan tashqari o‘z

zimmasiga emosional-ekspressivlik ma

ʻ

no ifodalash yukini ham oladi. Ana shu

pragmatik xususiyat ularning ikkilamchi vazifasi birlamchi vazifasidan sira kam
emasligini tasdiqlaydi[9].

Ko‘pchilik boglovchilar faqat so‘zlar va gaplar o‘rtasidagi aloqanigina

ta

ʻ

minlamasdan, balki so

z va gap ma

ʻ

nosini konkretlashtiradi, namoyon qiladi.

Shunday xususiyatlarga ega bo

lgan bog

lovchilar ko

p yillardan buyon tilshunos

olimlarning tekshirish obyekti bo

lib kelmoqda.


background image

Xulosa qilib a

ytganda, o‘zbek tilshunosligida bog‘lovchilar turli aspektlarda

o‘rganilgan. Birok boglovchi turkumiga oid so‘zlar shu kunga qadar pragmatik

aspektda maxsus tekshirish ob

ʻ

ekti bo

lgan emas. Bog

lovchilarning pragmatik

imkoniyati fikrii bayon qilish, muayyan matn, kommunikativ maqsad, nutkiy

vaziyat, til egalarining tashqi olam haqidagi umumiy bilimlari va til ko‘nikmalari
kabi omillar bilan bog‘liq holda tekshirish zaruratini yuzaga keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYОTLAR RO`YXATI

:


1.

Абдура

ҳ

монов

Ғ

.

А

.

Қ

ўшма

гап

синтаксиси

.

Т

.:

Фан

, 1964.

2.

Ас

қ

арова

М

.

Ҳ

озирги

ўзбек

тилида

қ

ўшма

гаплар

.

Т.:

Фан,

1960.

3.

Асыарова М.А.

Способы подчинения и типы придаточных

предложений в современном узбекском языке

:

Автореф.

дисс

.

… д

-

ра филол.

наук.

Т

., 1963.

4.

Бердиалиев А. Эргаш гапли

қ

ўшма

гап

конструкцияларида

семантик

-

сигнификатив

парадигматика

.

–Т

.:

Фан

, 1989.

5.

Бердиалиев А. Ўзбек тилида омоним моделли эргаш гапли

қ

ўшма

гаплар

.

Т

.:

Фан

, 1990.

6.

Сайфуллаева Р.

Ҳ

озирги

ўзбек

адабий

тилида

қ

ўшма

гапларнинг

шакл

-

вазифавий

(

формал

-

функционал

)

тал

қ

ини

:

Филол

.

фанлари

номзоди

...

дисс

.

автореф

.

Т

., 1993.

7.

Расулов

.

Р.Ўзбек тилида ёрдамчи сўзларнинг семантик

-

грамматик

хусусиятлари.

-

Т.: Фан, 1983.–

112 б.

8.

Мат

ғ

озиев

А

.

Ўзбек

тилида

эргаштирувчи

бо

ғ

ловчиларнинг

тара

ққ

иёт

тарихи

:

Филол

.

фанлари

номзоди

...

дисс

.

Т

., 1966.

9.

Пардаев А. Ўзбек тилида ёрдамчи сўз туркумларнинг лисоний

тизимдаги ўрни ва лингвопрагматик та

ҳ

лили

.-

Т

:.

Фан

, -

Б.

2013.-149.

Библиографические ссылки

Абдураҳмонов Ғ.А. Қўшма гап синтаксиси. – Т.: Фан, 1964.

Асқарова М. Ҳозирги ўзбек тилида қўшма гаплар. – Т.: Фан, 1960.

Асыарова М.А. Способы подчинения и типы придаточных предложений в современном узбекском языке: Автореф. дисс. … д-ра филол. наук. – Т., 1963.

Бердиалиев А. Эргаш гапли қўшма гап конструкцияларида семантик-сигнификатив парадигматика. –Т.: Фан, 1989.

Бердиалиев А. Ўзбек тилида омоним моделли эргаш гапли қўшма гаплар. – Т.: Фан, 1990.

Сайфуллаева Р. Ҳозирги ўзбек адабий тилида қўшма гапларнинг шакл-вазифавий (формал функционал)талқини: Филол. фанлари номзоди ... дисс. автореф. – Т., 1993.

Расулов.Р.Ўзбек тилида ёрдамчи сўзларнинг семантик-грамматик хусусиятлари.- Т.: Фан, 1983.– 112 б.

Матғозиев А. Ўзбек тилида эргаштирувчи боғловчиларнинг тараққиёт тарихи: Филол. фанлари номзоди ... дисс. – Т., 1966.

Пардаев А. Ўзбек тилида ёрдамчи сўз туркумларнинг лисоний тизимдаги ўрни ва лингвопрагматик таҳлили.-Т:.Фан , -Б.2013.-149.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов