Эймериозная болезнь кроликов (на основе анализа литературы)

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
24-25
0
0
Поделиться
Хушназаров, А. (2024). Эймериозная болезнь кроликов (на основе анализа литературы). in Library, 21(4), 24–25. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/30516
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В этой статье анализ болезни эумеруа кроликов на основе литературных информация

Похожие статьи


background image

V E T E R I N A R I Y A

M E D I T S I N A S I

УДК: 616:619.8

П А Р А З И Т А Р К А С А Л Л И К Л А Р

Хушназаров Алишер Худойберди угли,

Самарканд ветеринария медицинаси

институты таянч докторанти

КУЁНЛАРНИНГ ЭЙМЕРИОЗ КАСАЛЛИГИ

(Адабиётлар тахлили буйича)

Аннотация

В статье представлены данные с кролиководческих

хозяйств, инвазированных эймерозом.

Sumary

This article presents data from rabbits and rabbit farms

infected with eymerosis.

Калит сузлар: спорозоа, эймериоз, кокцидия, ооцист, инвазия, диарея.

Эймериоз республикамизнинг барча вилоятлари-

да, айникса, Самарканд, Кашкадарё, Бухоро, Хоразм,
Наманган вилоятларининг куёнчилик фермаларида
кенг таркалган булиб, тармокни ривожлантиришда
сезиларли тускинлик килади. Касаллик куёнларнинг
уткир ва сурункали окимда кечувчи протозооз касал-
лиги булиб, бир неча турдаги эймериялар ичакнинг
эпителиал хужайраларида ва жигарда паразитлик
килиши окибатида содир булади[1;2].

Эймериоз касаллиги куёнларда турли хил кли­

ник куринишда юз бериши мумкин. Эймероз билан
асосан 3 ойликгача булган куён болалари купрок
касалланади [12]. Куён ичаги касалланганда ичи ке-
тади ва куённинг ахволи кундан-кунга огирлашади.
Яхши озикланмайди, озиб кетади, ёш куёнчалар
усмай куяди. Юнги хурпаяди, корни катталашиб,
осилиб колади, тана хдрорати кутарилади, 15-20 кун
ичида куёнларнинг 90 % упади [6; 17].

Куёнларнинг ичакларида 8 тур ва жигар ут хал-

тасида 1 турдаги эймериялар паразитлик килиб ка-
салликни келтириб чикаради. Шулардан энг куп
таркалганлари бу

Eimeria stiedae, Eimeria magna,

Eimeria perforans

лардир

[16]

бундан ташкари

E.coecicola, E.intestinalis, E.irresidua, E.piriformis,

E. media

турлари хам учраб туради.

Куён эймерия ооцисталари узунлиги 12 мкм

дан 35 мкм га етади. ХаР бир ооцистада 4 тадан

спорабласт (спорациста)лар бор. Хар кайси спора-
циста ичида эса 2 тадан ингичка чувалчангсимон
харакатчан споразоитлар булади. Озик ёки сув билан
ичакка тушган ооцисталар ва спорацисталар кобиги
емирилиб, спорацисталар ичак бушлигига чикади.
Спорозоитлар фаол харакатланиб ичак, жигар,
ошкозоности бези хужайраларига кириб олади ва
озикланиб усувчи давр - трофозоитларга айланади.
Трофозоитлар тез усади, ядроси куп марта кетма-кет
булиниб, куп ядроли шизонтларни хосил килади. Уз
навбатида, шизонт хам булиниб, куп сонли мерозо-
итларни хосил килади [13].

Касаллик куёнчилик хужаликларида ва ахоли

карамогидаги куёнларда кенг таркалган, куёнларга
юкиш даражаси 70-100% га етади [9]. Ташки мухцтда
ривожланаётган оосисталарнинг хар бир спороблас-

тида иккитадан жами 8 дона споразоити булган 4 та
спора ривожланади. Купгина турдаги ооситларнинг
бир кутбида кобигининг юпкалашган спорозоитлар
чикарадиган жойи жинсий тешиги булади [18].

Барча споралилар кайси йул билан ривожлан-

масин, учта тараккиёт даврини бошдан кечиради: I
давр - шизогония ёки жинссиз куп марта булиниш

йули билан купайиш;

II

давр - гаметогония ёки жин­

сий купайиш;

III

давр - спорогония ёки жинссиз

купайиш йули билан спорозоитлар хосил килиш ва

уларни бир хужайин иштирокида ривожланувчила-
рида ташки мухит тасиридан химоя килувчи спо­
ра хосил килиш даври [7;8]. Кокцидиозлар асосан

оралик хужайинсиз ривожланади. Факатгина айрим
турлари икки хужайинда купаяди [11].

Ташки мухитда маълум шароитларда - етарли

харорат, намлик ва кислород булганда, ривожланиш-
нинг экзоген боскичи амалга ошади. Спорогония
ёки спороляция боскичлари натижасида оосистлар-
да споросисталар ва спорозоитлар шаклланади [10].

Улган хайвон танаси ва ички органларидаги па-

тологоанотомик узгаришларга караб, бир канча ка-

салликлардан фаркланади. Бунда касалликни псев-
дотуберкулез, туберкулез, некробактериоз, [3;4]
пастереллёз, паратиф, колибактериоз, гастроэнтерит
ва оддий диспепсиядан фарклаш жуда мухум.

Даволаш усуллари бир катор тадкикотчилар то-

монидан ишлаб чикилган. Хозирда химиотерапия

куёнларда эймериоз билан курашиш буйича енг ижо-
бий ва иктисодий самарали усул хисобланади. Эйме-

риозга карши 100 дан ортик кимёвий моддалар мав-
жуд. Кенг кулланиладиганлар куйида к>фсатилган,

бир ёки бир нечта салбий хусусиятларга эга. Юкори
нарх, токсиклик, хайвонларнинг мушаклари ва ички
органларида тупланиш, иммуносупрессив таъсир,
патогеннинг чидамли штаммларини ривожланиш
хавфи ва бошкалар [19].

Х,озирги кунда куйидаги дорилар амалиётда кенг

кулланилмокда.

Ампролиум ва унинг премикс шакллари-бери-

лаётган озукага нисбатан 0,0125% микдорида 10-

15 кунлик ёшлигидан бошлаб 7-10 хафта давомида

кулланилади; Зоален (кокцидин, ДОТ, кокцидот),

24

#04

(

161

)

2021


background image

ПАРАЗИТАР КАСАЛ ЛИ КЛАР

генедот-25 - берилаётган озукага нисбатан 0,125%
микдорида 7-10 хафта давомида кулланилади. Ира-
мин касалликни даволаш ва профилактика килиш
максадида ишлатилади; Сульфадимезиннинг нат-
рийли тузидан 0,1-2 r/л микдорида сувга эритилиб,
7-9 кун давомида кулланилади; Сульфамонометок-
син (дайметон) - берилаётган озукага нисбатан 0,1%
микдорда 3 маротаба 15-20 кун оралатиб 5 кун даво­
мида кулланилади; Никарбазин (никарб, никоксин,
никразин) берилаётган озукага нисбатан 0,0125%
микдорда 3-2-3 схемаси буйича 12 хафта давомида
кулланилади [15].

Шунингдек, куп холларда куёнлар орасида инва-

зион касалликлардан стронгилёз, аскаридиоз, трихи­
неллёз касалликлари учраб туради. Мазкур касалли-
кларни олдини олиш учун хар икки ойда бир марта
гелментларга карши антигелминтик препаратлардан
куллаб туриш максадга мувофик [14].

Хулоса.

Касалликни олдини олиш максадида

куёнларни турли катакларда саклаш лозим;

- касал куёнлар согломларидан ажратилиб

макбул шароитда асралади ва углеводга бой рацион
асосида озиклантирилиши шарт;

- тушамалар хар куни алмаштирилиши ва охур

хамда сув идишларини кайнок сувда ювиш максадга
м увоф ик;

- адабиёт маълумотлари шуни курсатадики,

куёнларнинг инвазион касалликлари ичида эймери-
оз кенг таркалган, сохани ривожланиб бораётганли-
гини инобатга олиб, унинг таркалиши, диагностика-

си ва замонавий кимёпрофилактикасини урганиш,
амалиёт ва ишлаб чикариш учун мухим ахамият
касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. А.Е.Гафуров., Р.Б.Давлатов., У.И.Расулов. //

Ветеринария протозоологияси (Укув кулланма).
Самарканд-2013. 83-87 б.

2. А.Т.Тафуров., Р.Б.Давлвтов., У.И.Расулов. //

Кишлок хужалик хайвонларининг протозой касал­

ликлари. Самарканд-2010. 80-83 б.

3. А.Шевченко., Л. Шевченко. // Болезни кроли­

ков. Москва. Аквариум-2011. 115-118 6

4. А.А.Шевченко., О.Ю.Черных ва бошкалар. //

Биологические особенности и болезни нутрий, кро­
ликов. Краснодар-2008. 475-479 б.

5. Б.Сайиткулов., Х-Салимов., А.Орипов., К.Нор-

боев. / Ветеринария мутахассислари учун кискача
маълумотнома. Тошкент - 2015. 213-215 б.

6. Б.А.Элмуродов., А.К.Турдиев., Н.Набиева. //

Куёнчилик. Монография. Самарканд-2018. 72-73 б.

7. В . S. Salimov., A. S.Daminov / Zoologiya. Toshkent

-2018. 35-38 b.

8. В.S.Salimov., A.S.Daminov/Zoologiya. Toshkent

-2012. 23-24 b.

9. В.Сидоркин. // Паразитарные болезни кроли­

ков. Москва. Аквариум-2010. 7-13 6.

10. D.T.Isakov., E.B.Shakarboyev. / Parazitologiya.

Toshkent-2004. 208-210 b.

.

V E T E R I N A R I Y A

M E D I T S I N A S I

Т А Ш А Б Б У С К О Р Д О М Л А

И БРА Т

65 ёшни каршилаётган иктидорли педагог, изланувчан ветврач, СамВМИ Тошкент

филиали катта укитувчиси Саидмухаммалзокир Аскархужаев уз касбини пухта эгаллаш-

га интилаётган иктидорли талабалар билан сухбатлашганда, беихтиёр ёшлиги, Россиянинг

Троицк ветеринария институтида укиган кезлари ёдига тушади.

Чиноз туманидаги эски Тошкент кишлогида усиб улгайган гайратли йигит мактабни

битириб туман ветлабораториясига карашли ВСЭЛда оддий лаборант булиб иш бошлаган
кунлар хадемай Россияга бориб укийман, ветврач буламан, деганди. Бу гапга уша пайт
купчилик ишонмаган. Яхши ният йигитга йулдош булди, Саидмухаммадзокир Россияга
йул олди, ишлашга эмас, укишга, укиганда хам ветврачликка. Ииллар зувиллаб утаверди. У
китобларга мехр куйди, укишни тугатгач, Куйичирчик туман ветеринария булимига ишга
келди, орадан куп утмай, 1983-99 йиллар оралигида булимни бошкарди.

-

Уша пайтлар туман чорвачилигида туберкулёз, бурцеллёз сингари офат куп учраган

ва москвалик мутахассислар билан биргаликда биринчи булиб шу касалликларга карши эмламаларни куллаганмиз.
Кейинрок республика давлат ветеринария бош бошкармасига Бастамкул Сайиткулов рахбарлик килган йилларда эмла-
малардан янада самарали фойдаланишга, хориждан олиб келинган зотдор корамолларни касалликка чалинтирмасликка
жиддий эътибор берилди. Айни чогда кумитамиз раиси Бахром Тураевич Норкобилов томонидан олиб борилаёт-
ган кенг куламли ислохотлар, узгаришлар туфайли илм ахли билан амалиётчиларнинг алокаси янада мустахкамланиб
бормокда, — дейди С.Аскархужаев. - Менимча, бутун ветеринария касбини пухта урганишга бел боглаган барча тала­

балар ветеринария тарихини, унинг бугун ва эртасини тулик тасаввур килиши зарур. Шунингдек, фурсатдан фойдала-

ниб, барча устозларни, ветеринария фидойиларини Халкаро ветеринария куни билан самимий табриклайман. Сохамиз
янада ривожлансин, илмий салохиятимизга таянган холда ютукларимиз янада купаяверсин.

Сардор Аликулов

#0 4 (161)2021

25

г

Библиографические ссылки

А.Е.Гафуров., Р.Б.Давлатов., У.И.Расулов. // Ветеринария протозоологияси (Укув кулланма). Самарканд-2013. 83-87 б.

А.Т.Тафуров., Р.Б.Давлвтов., У.И.Расулов. // Кишлок хужалик хайвонларининг протозой касал­ликлари. Самарканд-2010. 80-83 б.

А.Шевченко., Л. Шевченко. // Болезни кроли­ков. Москва. Аквариум-2011. 115-118 6

А.А.Шевченко., О.Ю.Черных ва бошкалар. // Биологические особенности и болезни нутрий, кро­

ликов. Краснодар-2008. 475-479 б.

Б.Сайиткулов., Х-Салимов., А.Орипов., К.Нор- боев. / Ветеринария мутахассислари учун кискача

маълумотнома. Тошкент - 2015. 213-215 б.

Б.А.Элмуродов., А.К.Турдиев., Н.Набиева. // Куёнчилик. Монография. Самарканд-2018. 72-73 б.

В. S. Salimov., A. S.Daminov / Zoologiya. Toshkent -2018. 35-38 b.

В.S.Salimov., A.S.Daminov/Zoologiya. Toshkent -2012. 23-24 b.

В.Сидоркин. // Паразитарные болезни кроли­ков. Москва. Аквариум-2010. 7-13 6.

D.T.Isakov., E.B.Shakarboyev. / Parazitologiya. Toshkent-2004. 208-210 b.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов