Божхона соҳасига оид терминлар типологияси

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
132-140
1

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Исакулова, Н. (2024). Божхона соҳасига оид терминлар типологияси. in Library, 2(2), 132–140. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/34908
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В данной статье анализируется типология терминов таможенного дела. Объяснен процесс создания терминологичесиих единиц, связанных с таможенной сферой, на ан-глийсиом языке.

Похожие статьи


background image

Ill

Kasb-hunar ta'limi №2, 2024

БОЖХОНА СОҲАСИГА ОИД ТЕРМИНЛАР ТИПОЛОГИЯСИ

ИСАКУЛОВА Н.Ж.

ЎзДЖТУ профессори, педагогика фанлари доктори

Аннотация.

Мазкур мақолада божхона соҳасига оид терминлар типологияси таҳлил этил- ган.

Инглиз тилида божхона соҳасига оид терминологии бирликларининг ясалиш жараёни ёри- тилган.

Калит сўзлар:

божхона, термин, морфологии усул, синтактик усул, семантик усул, сўз

ўзлаштириш усули.

Аннотация.

В данной статье анализируется типология терминов таможенного дела. Объяснен

процесс создания терминологичесиих единиц, связанных с таможенной сферой, на ан- глийсиом
языке.

Ключевые слова:

таможня, термин, морфологический метод, синтаксический метод, се-

мантический метод, метод усвоения слов.

Abstract

This article analyzes the typology of customs related terms. The process of creating

terminological units related to the customs field in English is explained.

Key words:

customs, term, morphological method, syntactic method, semantic method, word

acquisition method

Ўзбекистон

Республикаси

Давлат

божхона қўмитасининг Божхона институ-
тида “Божхона иши” ва “Юриспруденция”
(иқтисодий хавфсизликни хукуқий таъ-
минлаш) бакалавриат таълим йуналишла-
рида қуйидагича терминлар типологияси
аниқланди:

божхонада ахборот технологиялари

асослари;

жисмоний ва жанговар тайёргарлик;
ҳарбий тайёргарлик;
жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқти-

содий муносабатлар;

молия;
бугалтерия ҳисоби ва аудит;
божхона менежменти;
товаршунослик;
божхона назорат техник воситалари;
божхона статистикаси ва тизимли таҳ-

лил;

давлат ва хуқуқ назарияси;
халқаро божхона ҳуқуқи;
божхона органларининг ҳуқуқни

муҳофаза қилиш фаолияти;

ТИФни тартибга солиш асослари;
божхона назорати;
хавфни бошқариш тизими;
божхона ишида эскпертиза;
божхона

соҳасига

оид

маъмурий

хукуқбузарликлар ва жиноят ишлари бўй-
ича иш юритиш;

божхона қиймати;
божхона тўловлари;
давлат ва хукуқ назарияси;
фуқаролик ҳуқуқи;
жиноят хуқуқи [1, 2, 3,4, 6, 7, 9, 10].
Бинобарин, инглиз тилида янги сўз- лар

ясалишида ҳам морфологик усулнинг
маҳсулдор экани кузатилади. Инглиз тилида
СБ терминологик бирликларининг ясалиш
жараёни бошқа лексемалар каби туртта
асосий лингвистик усулга таянади:

1)

морфологик усул;

2)

синтактик усул;

3)

семантик усул;

4)

сўз ўзлаштириш усули.


background image

Ill

133

Kasb-hunar ta'limi №2, 2024

1-жад вал.

Божхона асослари буйича божхона сохасига оид терминлар

Компонентлар

Божхона сохасига оид терминлар

N+N

товарлар номенклатураси - nomenclature of goods, портал мониторлар - portal
monitors, металлодетекгор - metal detector,

божхона органлари -

customs

authority, божхона

ХУДУДН

- customs territory,

божхона чегараси -

customs border,

божхона назорати -

customs control,

божхона режими -

customs regime,

божхона

мақсадлари

- customs aim,

божхона тартиб-таомили -

customs procedures,

божхона тўловлари -

customs payment,

валюта назорати -

currency control,

транспорт воситаси -

means of transport,

юк операциялари

- freight operations

V+N

кўрик ойналари - inspection windows, кўрик щурплари - inspection chips, кўрик
эндоскопи - inspection endoscope,

божхона шли -

customs matter,

божхона

расмийланп ируви

- customs clearance,

транспорт воситаси, товаони чикаоиб

юбооиш

- release of goods

Adj+N

статистик номенклатура-statistical nomenclature, божхона экспертизаси -
божхона экспертизаси, радиацавий пейжер - radiation pager,

божхона one ради я

си -

customs operations,

божхона брокери -

customs broker,

ваколатли шахе

-

authorized person,

юрндик шахе

- legal entity,

жисмонин шахе

- natural entity,

товар туркуми

- category of goods

V+N+N

кўрик рентген қурилмалари - x-ray examination

N+Adj+N

товарнинг ўзгармас ҳолати -

unchanged means of transport,

товарларнинг эркин

муомаласи -

free circulation of goods.

Adj+N+N

иқтисодий сиёсат чоралари -

measure of economic policy,

енгиб бўлмас куч

таъенри

- invincible power effect

Инглиз тилда СБ терминларининг

тузилиши жиҳатидан қуйидаги турларга
ажратилади:

1)

якка компонентли терминлар;

2)

қўшма сўз шаклидаги терминлар;

3)

сўз бирикмали терминлар;

4)

кўп компонентдан таркиб топтан

терминлар;

5)

эргашган компонентли, кўп лексе-

мадан таркиб топтан (изофали) терминлар;

6)

аббревиатура шаклидаги терминлар

[5].

Морфологик усулда ясалган божхона

соҳасига оид терминларда якка компонентли
терминлар бўлиб, сўз таркиби (ўзак ва
грамматик қўшимчалар)ни таҳлил қилиш
имконини беради. Масалан, customs тер-
минида custom — ўзак ҳисобланиб, s — эса
кўплик қўшимчаси.

Синтактик усулда қўшма сўз шаклидаги

терминлар, сўз бирикмали терминлар, кўп
компонентдан таркиб топтан тер

минлар ҳамда эргашган компонентли, кўп
лексемадан таркиб топтан (изофали) тер-
минлар ясалади. Масалан эргашган ком-
понентли

терминларга

куйиидагиларни

мисол қилиш мумкин:

broker’s expenses — брокер харажатла-

ри

additional expenses — тўлдирувчи хара-

жатлар.

overhead expenses - наклад харажатла- ри.
transportation expenses - транспорт ха-

ражатлари.

Синтактик усулда қўшма сўз шаклидаги

терминлар, сўз бирикмали терминлар, кўп
компонентдан таркиб топтан терминларда
от+от, феъл+от, сифат+от, феъл+от+от, от-
сифат-от, сифат-от-от сўз туркумларини
кузатиш мумкин. Божхона асослари бўйича
божхона

соҳасига

оид

терминлар

куйидагилардан

иборат

(1-жад-

валга

қаранг):


background image

134

III

Kasb-hunar ta'limi №2, 2024

Божхона қиймати бўйича божхона соҳасига оид терминлар қуйидагилардан иборат (2-

жадвалга қаранг):

2-

жадвал.

Божхон

ia киймати бўйича божхона сохасига оид терминлар

Компонентлар

Божхона сохасига оид терминлар

N+N

бож тарифи - customs tariff валюта назорати - customs control

Adj+N

божхона божи - customs duty, божхона қиймати - customs value

V+N+N

Божхона чегарасидан олиб ўтиш - crossing customs border

Adv+N

Чиқишга рухсат бериш - give permission to exit

Adj+V+V

Шартли чиқариб юбориш - conditional expulsion

Божхона таърифлари ва тўловлари бўйича божхона соҳасига оид терминлар қуйи-

дагилардан иборат (3-жадвалга қаранг):

3-

жадвал.

Божхона таърифлари ва тўловлари бўйича божхона соҳасига оид

__________________________ терминлар _________________________

Компоне нтл ар

Божхона соҳасига оид терминлар

N+N

бож тарифи - customs tariff, божхона божи - customs duty

Adj+N

иқгисодий интеграция - economic integration, хос ставка - inherent rate, аралаш
ставка - mixed rate, альтернатив ставка - alternative rate, комбинацией ставка -
combmed rate, акциз солиғи - excise tax, кўшилган қиймат-value added, божхона
йиғими,-customs fee, божхона кцймати- customs value, эгри солик - indirect tax,
тўғри солиқ - direct tax, демпинг нархлар - dumping prices

N+Adj+N

бошқа мажбурий тўловлар - other obligatory payments

Adj+N+N

эркин савдо сиёсати - free trade policy, импорт божи - import customs duty,
экспорт божи - export customs duty, мавсумий божлар - seasonal customs duty,
антидемпинг божи - anti dumping customs duty, компенсация божи -
comoensation customs dutv

Бухгалтерия ҳисоби бўйича божхона соҳасига оид терминлар қуйидагилардан иборат

(4-жадвалга қаранг);

4-

жадвал.

Бухгалтерия ҳисоби бўйича божхона соҳасига оид терминлар

Компонентлар

Божхона соҳасига оид терминлар

N+N

бухгалтерия баланси - balance sheet, саноат намуналари - industrial samples,
хазина мажбуриятлари - treasury bills, депозит сертификатлари
- certificates of deposit,

устав капитали - authorized capital

Adj+N

оператив хцсоб - operating account, сатистик ҳисоб - statistical accountmg,
айланма (жорий) активлар - current assets, жорий баланслар - present balance,
брутто-баланс - rough balance, нетто-баланс - balanced trade, бош бухгалтер -
chief accountant, ташкилий харажатлар - organizational expenses, дастлабки
қиймат - initial value, реал


background image

135

Kasb-hunar ta'limi №2, 2024

инвестициялар - real investment, молиявий инвестициялар - financial
investment, интеллектуал инвестициялар - intellectual investment, эҳгиёт
қисмлар - spare parts, курилиш материаллари - construction materials, инвентар
ва хўжалик анжомлари - inventory and household appliances, бошқа
материаллар - other goods, жўнатилган мол (товар)лар - goods (goods) shipped,
бош корхона - main enterprise, камчилик фоизи - deficit percentage

Adj+N+N

ҳисоб варақлар тизими - system of accounts, икки ёқлама ёзув - double entry

Adj+Adj+N

узоқ муддатли акгивлар - long-term assets,

V+N

сотиш қиймати - cost of sale, тугатилиш қиймати - liquidation cost, қолдиқ
қиймати - residual value

Adv+-V+N

ўрнини қоплаш қиймати - cost of compensation, омбордаги маҳсулот - products
in warehouse

5-

жадвал.

Да вл ат ва ҲУҚУҚ назарияси бўйича божхона соҳасига оид терминлар

Компонентлар

Божхона соҳасига оид терминлар

Adj+N

маьмурий хукуқ -

administrative law,

молия хуқуқи -

finance (financial) law,

ep

хуқуқи -

land law, қишлоқ хўжалик хукуқи - agricultural law,

меҳнат хуқуқи -

labor

law,

фукаролик хуқуқи -

civil law,

оила хуқуқи

- family law,

жиноят хукуқи

-

criminal law6

халқаро хуқуқ -

international law

Adi+Adi+N

___

фуқаролик процессу ал ҳукуқи

- law of civil procedure

Менежмент асослари бўйича божхона соҳасига оид терминлар куйидагилардан

иборат (6-жад валга қаранг);

6-

жадвал.

_____ Менежмент асослари бўйича божхона соҳасига оид терминлар

Компонентлар

Божхона соҳасига оид терминлар

N+N

аккредитив - letter of credit, акциз - excise duty, бозор мувозанати - market
equilibrium, бозор иқтисоди - market economy, бошкарув бўлими -management
department, ташкилот вазифаси - duties of the organization, назорат вазифаси -
control function, вексель бўйича кафиллик - bill of exchange

Adj+N

бошкарув вазифалари - management functions, мувофиклаштирувчи вазифалари
-

duties of the coordinator, режалашгириш вазифалари - planning tasks бошкарув

жараёни - management process, бошкарилиш меъёри - management standard,
бошкарув савияси - management level, бошкарув тизими - control system

Adi+Adi+N

бошкарув классик мактаби - classical school of management

Ташқи иқтисодий фаолият давлат томонидан тартибга солиш бўйича божхона

соҳасига оид терминлар куйидагилардан иборат (7-жадвалга қаранг):


background image

Ill

Kasb-hunar ta'limi №2, 2024

Тўрт ва ундан ортиқ компонентли тер-

минлар: ер ва табиат ресурсларидан фойда-
ланиш хуқуқи - right to use land and natural
resources, узоқ муддатли молиявий инве-
стициялар - long term financial investment,
қисқа муддатли молиявий инвестициялар -
short term financial investment, сотиб оли-
надиган ярим тайёр маҳсулотлар ва бут-

ловчи қисмлар - purchased semi-finished
products and components, бошқа томонга қайта
ишлашга берилган материаллар - processing
materials to the other side, ма- съул сақлашга
қабул қилинган мол (товар) лар - goods
(goods) accepted for storage, жиноят ижроия
ҳукуки - criminal executive jurisdiction law,
ташқи иқтисодий фаоли-

7-

жад вал.

Ташқи иқтисодий фаолиятдавлаттомонидантартибга солишбўйича

__________________ божхона соҳасига оид терминлар ____________________

Компонентлар

Божхона соҳасига оид терминлар

N+N

божхона сиёсати - customs policy, божхонага оид юк - customs cargo,

европа

ҳамжамияти -

european community,

жаҳон баҳоси -

world prices,

пул эмиссияси

- monetary issue

Adj+N

квота белгиланадиган товарлар -

allocation goods,

фьючерс битим -

futures

agreement

Adj+Adj+N

божхона юк декларацияси - customs cargo declaration (ccd),

демпингга Картли

бож

- antidumping duty,

ташқи савдо юклари

- foreign trade cargoes,

халқаро

валюта фонди -

international currency fund, кўшимча киймат солиғи - tax of

additional value

Товаршунослик бўйича божхона соҳасига оид терминлар қуйидагилардан

иборат (8-жадвалга қаранг):

8-

жадвал.

Товаршунослик бўйича божхона соҳасига оид терминлар _________

Компонентлар

Божхона сохасига оид терминлар

N+N

саноат ассортимента - industrial assortment, савдо ассортимента - trade
assortment, савдо маркировкаси - trade mark, транспорт маркировкаси -
transport mark, товар кадоғи - packing of goods

Adj+N

яширин товарлар - hidden goods, контрафакт товарлар - counterfeit goods,
қатъий нархлар - fixed prices, хдракатдаги нархлар - current prices, сирпанувчи
нархлар - slippery prices, келгусида қайд қилинувчи нарҳлар
-

upcoming prices, товаршунослик экспертизаси - commodity expertise, санитар-

гигиеник экспертизаси - sanitary examination, ветеринар экспертизаси -
veterinary examination, экологик экспертиза - environmental assessment, уруғли
мевалар - seedy fruit, данакли мевалар
-

stone fruits, ёнғок мевалар - walnut fruit, субтропик мевалар - subtropical fruit,

тропик мевалар - tropical fruits

Adj+N+N

товар турухдари ассортимента - assortment of product groups, савдо корхонаси
ассортимента - trading assortment of the enterprise, товар
ассортиментинингхоссаси - product range characteristics

Adj+Adj+N

оддий ассортиментли товарлар - simple range of products, мураккаб
ассортаментли товарлар - comprehensive range of products


background image

II

Kasb-hunar ta'limi №2,2024

9-

жадвал.

Юридик божхона бўйича божхонага оид терминлар _______

Комионе нтлар

Божхона соҳасига оид терминлар

N+N

солиқ солинадиган база -

taxation base,

савдо фаолияти -

sales activities,

солиқ агентлари -

tax agents,

солиқ тўловчининг вакиллари

— taxpayer

representatives,

солиқ ҳисоботи —

tax repart,

товар обороти —

good exchange,

тўлов манбаи —

payment source,

асосий иш жойи —

main work,

божхона

органлари -

customs authorities,

бюджетдан ажратиладиган субсидия -

budget

subsi,

кредит ташкилотлари -

credit organizations,

курс бўйича фарқ —

rate

difference,

солиқ сири —

secrets of tak.

N+V

ишларни (хизматларни) экспорт қилиш -

service exporting

V+N

солиқ бўйича имтиёзлар -

taking grants,

солиқ солиш объекги -

taking object,

солиқ текшируви -

tak audits,

товарларни экспорт қилиш -

exporting goods,

ижара (лизинг) тўлови -

lizing fees,

ижарага берувчининг (лизинг берувчининг)

фоизли даромади

-profit of renter,

N+N+N

солиқ туловчининг идентификация рақами —

taxpayers identification code,

солиқ хукуқий муносабатлари -

tax legal relations,

давлат солиқ хизмати

органлари —

state tax authorities,

солиқ муносабатларининг субъекглари -

subjects of tax relations.

Adj+N

соф фойда -

pure profit,

умидсиз қарз -

nopeless debt,

фавкулодда ҳолатлар

emergency semces,

эгри солиқлар —

indirect tax,

юридик шахе

- legal

person,

камерал назорат -

comerol control,

молия органлари -

financl

authorities,

молиявий ижара -

financial lizing,

нотижорат ташкилотлари -

nonprofit organisations,

оператив ижара -

operative renting,

солиқ хуқуқи

- tax

law,

солиқ даври —

tax peried,

солиқ қарзи —

tax debt,

солиққа оид

хукуқбузарлик -

tax offence,

солиқ мажбурияти —

tax obligation,

соф тушум

pure income,

N+Adj+N

солиқ хукуқи услуби -

the method of tax law,

солиқхукуқий нормалари

- tax legal

norms,

солиқ хукуқи предмета -

the object of tax law,

солиқ хукуқи субъекглари

the subjects of tax law,

солиқ хукуқи тизими -

the system of tax law

V+N+N

қайта солиқ солишнинг соддалашгирилган тартиби -

simplified erder of

commitment, хужжап

билан тасдиқпанган харажатлар -

expenses comfirmed

by documents,

ишлашга берилган хом ашё ва материаллар -

recycled raw

materials,

реализация қилганликни тасдиқловчи хужжатлар —

confirmation

documents of realization

ятни тартибга солишнинг нотариф усул- лари
ташқи иқтисодий фаолиятни тартибга
солишнинг нотариф усуллари - поп tariff
methods of regulation of foreign trade activities.

Солиқ ҳукуқи - бу солиқлар ва бошқа

мажбурий тўловларни белгилаш, жорий
этиш, ҳисоблаб чиқариш, тулаш ҳамда

солиқ мажбуриятларини бажариш билан
боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатлар- ни
тартибга

солувчи

ҳуқуқий

нормалар

йиғиндисидан иборатдир [1; 36-6.]. Юри- дик
божхона бўйича божхонага оид тер- минлар
куйидагилардан

иборат

(9-жадвал-

га

қаранг):


background image

138

II

Kasb-hunar ta'limi №2, 2024

10-жадвал.

Аббревиатура шаклидаги божхона соҳасига оид терминлар ________

Группалар

Аббревиатура

Аббревиатура мазмуни

1.

Группа Е— Жўнатиш
жойи (Departure)

EXW

Ex Works (жой курсатилган): маҳсулот
сотувчининг

омборидаи

фойдаланиш

мумкин

2.

Группа F — Асосий
ташиш

учун

тўланмайди

(Main

Carriage Unpaid)

FCA

Free Carrier (жой курсатилган): маҳсулот
буюртмачининг

ташувчисига

етказиб

берилади

FAS

Free

Alongside

Ship

(юклаш

порта

курсатилган): махрулот буюртмачи кемасига
етказиб берилади

FOB

Free On Board (юклаш порта курсатилган):
махрулот буюртмачи кемасига юкланади

3.

Группа С

-

Асосий

ташиш учун тўланган
(Main Carriage Paid)

CFR

Cost and Freight (порт талаби курсатилган):
махрулот

мижозиинг

портига

(тугйирмаслан) етказилади)

CIF

Cost, Insurance and Freight (порт талаби
курсатилган):

махрулот

сугурга

ва

мижозиинг портига етказиб берилади
(тушириш холла)

CPT

Carriage Paid То (порт талаби курсатилган):
махрулот

мижозиинг

ташувчисига

белгиланган портда етказиб берилади

CIP

Carriage and Insurance Paid to (порт талаби
курсатилган): товарлар сугурта қилиниб,
белгиланган

манзилда

мижозиингташувчисига етказилади

4.

Группа D

Етказиб

бериш (Arrival)

DAF

Delivered At Frontier (жой кўрсатилган) -
маҳсулот божхона расмийлашгирувисиз
чегарага етказилади

DES

Delivered Ex Ship (порт курсатилган) -
товарлар божхона расмийлашгирувисиз кема
оркали етказиб берилади

DEQ

Delivered Ex Quay (порт кўрсатилган) -
товарлар кема оркали етказиб берилади ва
божхона расмийлашгирувисиз туширилади

DDU

Delivered

Duty

Unpaid

(жой

тадаби

курсатилган) — махрулот буюртмачига
етказиб берилади, буюртмачи бўйича
божларни тулаш

DDP

Delivered Dity Paid (жой талаби кўрсатилган)
— махрулот мижозга етказилади, божхона ва
хатарлардан тозаланади

Кўп компонентли терминлар: со- лиқ ва

бошқа мажбурий тўловни ҳисо- блаб
чиқариш тартиби — the procedure for
calculation of taxes and ather obligatory
payments, Узбеки стон Республикаси co- лиқ
туловчиларининг ягона реэстри — single
resister of taxpayers of the Republic of
Uzbekistan, Ўзбекистон Республикасининг
резидента — the resident of the Republic of
Uzbekistan, товарларни (ишларни, хизмат-

ларни) реализация қилишдан олинган ту-
шум - income from the realization of goods
activities services, норезидентнинг Ўзбеки-
стон Республикасидаги доимий муассаса- си
- permanent organization of non -residents of
Uzbekistan Republic,

Аббревиатура

шаклидаги

божхона

соҳасига оид терминларга қуйидагиларни
мисол келтарамиз (10-жадвалга қаранг):


background image

II

139

Kasb-hunar ta'limi №2, 2024

11-

жад вал.

Тадбиркорлик ҳуқуқий муносабатлар бўйича божхона соҳасига

_________ ________________ терминлар ___________________________

Компонентлар

Божхона схасига оид терминлар

N+N

форс-мажор -

fors-major,

хужалик ширкатлари ва жамиятлари -

farming

companies,

шартнома ииртлари —

the criteria of agreement,

якка тартибдаги

тадбиркорлик —

individual trading,

акциядорлик жамияти -

joint stock company,

банк маржаси -

margin of the bank,

бартер шартномаси —

barter agreement,

кредит

ахбороти -

credit information,

кредит линияси (револьвер) -

credit league,

кредит

сиёсати -

credit policy,

суд бошқарувчиси -

court ruler,

суд санацияси -

judicial

rehabilitation,

тадбиркорлик тшртномасининг предмета —

subject cf entrepreneur

ship,

тадбиркорлик шартномасининг тарафлари -

the side of entrepreneurship,

Adj+N

тижорат банклари -

commercial banks,

микрокредит ташкилот -

microcredit

organization,

оилавий корхона

- family business,

тадбиркорлик (бизнес) хукуқи —

the law of entrepreneur ship,

тадбиркорлик (бизнес) хукуқи субъекглари -

business

law,

тадбиркорлик фаолияти

—the activity of entrepreneurship,

тадбиркорлик

шартномаси -

the kontrakt of entepreneurship,

ташки бошкдрув -

external

management,

тижоратчи бўлмаган таижилот

- non-profit organization,

тажоратчи

ташкилот

— badget organization,

хусусий корхона -

private company,

вақтинча

олиб кириш (олиб чиқиш) —

temporary importation,

вақгинча сакдаш —

save time,

жамоат бирлашмаси — public association, ишлаб чикариш кооператива

production

cooperative,

келишув битами -

amicable agreement,

V+N

тугатишга дойр

ишюритиш-eiquidation proceedings,

қайта молиялаш ставкаси

refinancing rate,

судгача санация қилиш

— pre-trial rehabilitation,

N+N+N

божхона омбори -

customs ware house

Adj+N+N

халқаро савдо палатаси —

international chamber of commerce

V+Adj+N

божхона худудида кайта ищлаш -

reworking on custom house,

бож олинмайдиган

савдо дўкони -

duty free shop.

Adj+Adj+N

масъулията чекланган жамият —

limited liability company,

кушимча масъулиятли

жамият

-

a fully fledged community,

N+Adj+N

банкротлик (иқгисодий ночорлик) —

bankruptcy economic insecurity

CCD - customs cargo declaration.
CVD - customs value declaration
Unified automated information system of

the State Customs Committee

GATT - General Agreement on Tariffs

and Trade [8].

Тадбиркорлик ҳуқуқий муносабатлар

бўйича божхона соҳасига оид терминлар
қуйидагилардан иборат (11-жадвалга да-
ранг):

Кўп компонентам терминлар: ташқи

иқтисодий фаолиятининг товар номенкла-
турам - goods nomenclature of foreign trade,
божхона ҳудудидан ташқарида қай- та
ишлаш — reworking outside of custom house
area, эркин божхона зонаси ва эркин омбор -
free custom zone and empty storehouse, реал
вақтда

ишлайдиган

ташқи

савдо

операцияларининг ягона электрон

ахборот тизими - Valid eystem of foreign trade
operations.

Хулоса

қилиб

айтганда,

божхона

соҳасига оид терминлар божхона иши,
божхона назорати божхона менежменти,
товаршунослик, халқаро божхона ҳуқуқи,
божхона юриспруденция, божхона стати-
стикам бўйича ўзига хос хусусиятлари
ўрганилди. Инглиз тилида божхонага оид


background image

140

III

Kasb-hunar ta'limi №2, 2024

Фойдаланилган адабиётлар :

<ХОХХХХХ)ОС<Х)ОСКХХХ)«

1.

Акрамова Ш.А. Бўлажак божхона хизмати ходимларида мафкуравий иммунитетни риво-

жлантириш: Дис.... лед. фан. док. - Тошкент, 2017. -248 б.'
2.

Алимбаев С.А. Ўзбекистон Республикаси божхона ҳудудида товар айирбошлашнинг таш-

килий-ҳуқуқий муаммолари: Дис.... юридик. фан. ном. - Тошкент, 2003. - 181 б.
3.

Арипов С.А. Ташқи савдони божхона тўловлари орқали тартибга солишни такомиллашти- риш:

Дис. ...иқгисод. фан. ном. - Тошкент, 2009. -135 б.
4.

Асланов И.Н. Божхона тизими фаолияти самарадорлигини оширишда кадрларнинг шах- сий

психологик тайёргарлиги омили (муомала жараёни мисолида): Дис. ...психол. фан. ном. - Тошкент,
2009. -

164 б.

5.

Ахмедов О. Инглиз ва ўзбек тилларидаги солиқ-божхона терминларининг синхрон тадқиқи //

Ўзбекистонда хорижий тиллар. - Тошкент, 2016. - №5,- Б. 59-69.
6.

Боймурадов Ш.Н. Божхона соҳасида давлат бошқарувининг ташкилий-ҳуқуқий шаклла- ри:

Дис.... юридик. фан. ном. - Тошкент, 2006. - 161 б.
7.

Зайниддинов О.З. Ўзбекистонда божхона тизими ва унинг ўзбек давлатчилигида тутган ўрни

(1991-

2001 йиллар): Дис.... тарих. фан. ном. - Тошкент, 2002. - 175 б.

8.

Таможенные термины. Электронный ресурс: https://customsonline.ru/tam_terms.html. Дата

обращения:
9.

Терминология науки — система ее научных понятий. Электронный ресурс: http://econtool.

com/terminologiya-nauki-sistema-ee-nauchnyih-

ponyatiy.html. Дата обращения: 10.06.20.

10.

Терминология. Электронный ресурс: https://bigenc.ru/linguistics/text/4188926. Дата обращения:

10.06.20.
11.

Туропов Р.А. Ўзбекистон Республикаси божхона фаолияти самарадорлигини ошириш- нинг

асосий йўналишлари: Дис.... иқтисод. фан. док. - Тошкент, 2006. - 283 б.
12.

Хакимова Ф.А. Хроматография усулларини қўллаган ҳолда On-line режимида божхона

экспертизасини автоматлаштиришнингташкилий механизми: Дис.... тех. фан. бўйича фал. док.
-

Тошкент, 2018. - 120 б. - Б. 9.

терминологик

бирликларининг

ясалиш

жараёни бошқа лексемалар морфологик,
синтактик, семантик, сўз ўзлаштириш каби
тўртта асосий лингвистик усулларга таянади.
Инглиз тилда божхона соҳасига оид
терминларининг тузилиши жиҳатидан

якка компонентли, қўшма сўз шаклидаги, сўз
бирикмали, кўп компонентдан таркиб
топган, эргашган компонентли ва аббреви-
атура шаклидаги термин турларига ажра-
тилади.

Библиографические ссылки

Акрамова Ш.А. Бўлажак божхона хизмати ходимларида мафкуравий иммунитетни ривожлантириш: Дис.... лед. фан. док. - Тошкент, 2017. -248 б.'

Алимбаев С.А. Ўзбекистон Республикаси божхона ҳудудида товар айирбошлашнинг ташкилий-ҳуқуқий муаммолари: Дис.... юридик. фан. ном. - Тошкент, 2003. - 181 б.

Арипов С.А. Ташқи савдони божхона тўловлари орқали тартибга солишни такомиллашти- риш: Дис. ...иқгисод. фан. ном. - Тошкент, 2009. -135 б.

Асланов И.Н. Божхона тизими фаолияти самарадорлигини оширишда кадрларнинг шахсий психологик тайёргарлиги омили (муомала жараёни мисолида): Дис. ...психол. фан. ном. - Тошкент, 2009. - 164 б.

Ахмедов О. Инглиз ва ўзбек тилларидаги солиқ-божхона терминларининг синхрон тадқиқи // Ўзбекистонда хорижий тиллар. - Тошкент, 2016. - №5,- Б. 59-69.

Боймурадов Ш.Н. Божхона соҳасида давлат бошқарувининг ташкилий-ҳуқуқий шаклла- ри: Дис.... юридик. фан. ном. - Тошкент, 2006. - 161 б.

Зайниддинов О.З. Ўзбекистонда божхона тизими ва унинг ўзбек давлатчилигида тутган ўрни (1991-2001 йиллар): Дис.... тарих. фан. ном. - Тошкент, 2002. - 175 б.

Таможенные термины. Электронный ресурс: https://customsonline.ru/tam_terms.html. Дата обращения:

Терминология науки — система ее научных понятий. Электронный ресурс: http://econtool. com/terminologiya-nauki-sistema-ee-nauchnyih-ponyatiy.html. Дата обращения: 10.06.20.

Терминология. Электронный ресурс: https://bigenc.ru/linguistics/text/4188926. Дата обращения: 10.06.20.

Туропов Р.А. Ўзбекистон Республикаси божхона фаолияти самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари: Дис.... иқтисод. фан. док. - Тошкент, 2006. - 283 б.

Хакимова Ф.А. Хроматография усулларини қўллаган ҳолда On-line режимида божхона экспертизасини автоматлаштиришнингташкилий механизми: Дис.... тех. фан. бўйича фал. док. - Тошкент, 2018. - 120 б. - Б. 9.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов