Avtomatik blokirovkalash qurilmalari va als ning samaradorlik nuqtai nazaridan ishonchliligini hisobga olgan holda xususiyatlarini aniqlash

Направления: Транспорт
Тип источника: Конференция
doi
 
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
CC BY f
70-73
21
1
Поделиться
Алиев, Р., Алиев, М., Тохиров, Е., & Ташметов, К. (2022). Avtomatik blokirovkalash qurilmalari va als ning samaradorlik nuqtai nazaridan ishonchliligini hisobga olgan holda xususiyatlarini aniqlash. Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте, 2(2), 70–73. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp70-73
Р Алиев, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

М Алиев, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

Е Тохиров, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

К Ташметов, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Avtomatik  blokirovka  qurilmalar  va  ALS  samaradorligi mezonlarini tanlash tadqiqot vazifasiga bog‘liq. Ba’zi hollarda avtomatik blokirovka qurilmalari va ALS ning ishlash sifati iqtisodiy ko‘rsatkichlar bilan qulay tavsiflanadi: o‘rtacha yo‘qotishlar mezonidan foydalangan holda va chiqish ta’siri bo‘yicha.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

70

AVTOMATIK BLOKIROVKALASH QURILMALARI VA ALS NING

SAMARADORLIK NUQTAI NAZARIDAN ISHONCHLILIGINI

HISOBGA OLGAN HOLDA XUSUSIYATLARINI ANIQLASH

Aliev R.M.,

Toshkent davlat transport universitety “Transportda axborot tizimlari

va

texnilogiyalar” kafedrasi

Aliev M.M.,

Toshkent davlat transport universitety “Transportda axborot tizimlari

va texnilogiyalar” kafedrasi

Tokhirov E.T.,

Toshkent davlat transport universitety “Transportda axborot tizimlari

va texnilogiyalar” kafedrasi

Tashmetov K.Sh.

Toshkent davlat transport universitety

“Transportda axborot tizimlari

va texnilogiyalar

” kafedrasi

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp70-73

Annotatsiya: Avtomatik blokirovka qurilmalar va ALS samaradorligi

mezonlarini tanlash tadqiqot vazifasiga bo

g‘liq. Ba’zi hollarda avtomatik blokirovka

qurilmalari va ALS ning ishlash sifati iqtisodiy k

o‘rsatkichlar bilan qulay tavsiflanadi:

o‘rtacha yo‘qotishlar mezonidan foydalangan holda va chiqish ta’siri bo‘yicha.

Kalit s

o‘zlar: avtoblokirovka, avtomatik lokomotiv signalizatsiyasi, poyezd, ta’sir.


Kirish

Ma

’lum vaqt oralig‘ida uchastkadan o‘tadigan poyezdlar sonini avtomatik

blokirovka qurilmalari va ALS majmuasining chiqish ta

’siri sifatida qabul qilish

mumkin [1, 2]. Bunday holda, samaradorlikni

o‘lchovsiz qiymat sifatida faraz qilish

mumkin, agar haqiqiy chiqish ta

’siri maksimalga nisbatan normallashtirilsa [3].

Avtomatik blokirovka majmuasi va ALS tarkibiga kiradigan elementlarning

ishdan chiqishi, ma

’lum vaqt oralig‘ida uchastkadan o‘tadigan poyezdlar soni

kamayadi, bu

o‘z navbatida yukning yo‘lda sariflanadigan vaqtini ko‘payishiga,

vagon va lokomotivlar aylanmasini yomonlashishiga olib kelishi mumkin [4, 5].
Shuning uchun poyezdlarning kechikishini iqtisodiy y

o‘qotishlar deb hisoblash

mumkin [6, 7]. Shu sababli, avtomatik blokirovka qurilmalar va ALS majmuasining
ishlash sifatini, kompleksga kiruvchi elementlarning ishdan chiqishi natijasida
yuzaga keladigan y

o‘qotishlar miqdori bilan tavsiflanishi mumkin [8-11].

Nosozliklar natijasida yuzaga keladigan y

o‘qotishlar miqdori tasodifiy

o‘zgaruvchidir [12, 13]. Biroq, harakatning ma’lum o‘lchamlari va ko‘rib chiqilayotgan
majmuaga kiruvchi ishonchliligi ma

’lum elementlar bilan [14], u yoki bu darajadagi

y

o‘qotishlar ehtimolini aniqlash, va shuningdek, o‘rtacha yo‘qotishlar deb atash

mumkin b

o‘lgan, yo‘qotishlar qiymatining matematik kutilishini topish mumkin [15, 16].

Asosiy qism

Avtomatik blokirovka va ALS majmuasining ishlash sifati chiqish ta

’siri

b

o‘yicha baholash va o‘rtacha yo‘qotishlar mezonidan foydalanib, tizimlarning

ishonchliligini oshirish b

o‘yicha chora-tadbirlarning iqtisodiy maqsadga muvofiqligini


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

71

tekshirish uchun ishlatilishi mumkin [17]. Bunday holda, avtomatik blokirovkalash
va ALSda sodir b

o‘lgan nosozliklar tufayli qurilmalarning ishonchliligini oshirish va

texnik y

o‘qotishlarni kamaytirish bilan bog‘liq xarajatlarni taqqoslash imkoni bo‘ladi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan, avtomatik blokirovka ba

’zi optimal ishonchlilikka

ega b

o‘lishi kerak. Optimallikni o‘rnatish uchun sifat mezoniga ehtiyoj paydo bo‘ladi.

Minimal xarajat mezoni bunday mezon sifatida xizmat qilishi mumkin. Ushbu
mezonga k

o‘ra, qurilma optimal hisoblanadi, agarda sifati o‘zgarrmagan holatda

loyihalash, ishlab chiqarish va ishlatishning umumiy qiymati minimal b

o‘lsa.

Shuni ta

’kidlash kerakki, avtomatik blokirovka moslamalarining ishonchliligi

oshishi bilan loyihalash va ishlab chiqarish xarajatlari oshadi, biroq foydalanish
narxi pasayadi.

Eksponensial qonun bilan ishonchlilikni oshirishning barcha usullarini

quyidagi asosiy usullarga ketirish mumkin: rezervlash, nosozliklar oqimini
kamaytirish va

o‘rtacha tiklash vaqtini qisqartirish.

Foydalanish jarayonida u yoki bu avtomatik blokirovka tizimining nosozliklari

oqimining intensivligini quyidagi usullar bilan kamaytirish mumkin: tizimni
soddalashtirish orqali; eng ishonchli elementlarni tanlash; elektr, mexanik, issiqlik
va boshqa ish rejimlarini osonlashtirish;

o‘rnatishdan oldin elementlarni sinash;

ishlab

chiqarish

texnologiyasini

takomillashtirish;

foydalainish

jarayonida

nosozliklarni oldini olishga qaratilgan profilaktik xizmat k

o‘rsatishni takomillashtirish.

Avtomatik blokirovka tizimlarining ishonchliligini oshirish orqali

o‘rtacha

tiklanish vaqtini qisqartirish mumkin, ya

’ni. nosozliklar sonini kamaytirish yoki

nosozliklarni topish va bartaraf etish uchun zarur b

o‘lgan vaqtni, shuningdek,

nosozlik joyiga boradigan y

o‘lda sarflanadigan vaqtni qisqartirish orqali.

Asosan texnik xizmat k

o‘rsatuvchi xodimlarning malakasini oshirish va amaliy

tajribani umumlashtirish orqali nosozliklarni topish va bartaraf etish uchun zarur
b

o‘lgan vaqtni qisqartirish mumkin.

Avtomatik blokirovkalash qurilmalari va ALS ishonchliligini oshirish b

o‘yicha

chora-tadbirlar samaradorligi k

o‘rsatkichlaridan biri yangi turdagi qurilmalarni joriy

etish yoki xizmat k

o‘rsatish sifatini oshirish bilan bog‘liq qo‘shimcha xarajatlarni

qoplash muddati hisoblanadi. Avtomatik blokirovka qurilmalari va ALS ishonchliligini
oshirish b

o‘yicha chora-tadbirlar samaradorligini dastlabki baholash uchun bir

martalik va foydalanish xarajatlar yangi qurilmalarni joriy etish bilan

o‘zgarib

turadigan xarajatlar miqdori b

o‘yicha o‘rtacha ma’lumotlar bilan belgilanadi.

Bir vaqtda va foydalanish jarayonidagi xarajatlar miqdori:

𝜇

2

− 𝜇

1

= 𝜖

𝛿

𝐿 − (𝜇

𝐼

− 𝜇

0

) + 𝜇

𝑙

; (1)

𝜖

1

− 𝜖

2

= 𝛼𝜃(𝛽

1

− 𝛽

2

) + 𝐸

𝜃

𝐿

. (2)

𝐿 = 𝐿

1

+ ⋯ + 𝐿

𝑛+1

Bu yerda

𝜇

2

va

𝜇

1

- amaldagi va yangi avtomatik blokirovka qurilmalari va ALS

uchun, mos ravishda bir vaqtdagi xarajatlarning narxi;

𝜖

1

и

𝜖

2

– amaldagi va yangi qurilmalar uchun mos ravishda foydalanish

xarajatlari, s

o‘m/yil;

𝜖

𝛿

– 1 km uchun yangi qurilmalarning narxi, so‘m/km;

𝜇

𝐼

– chiqarilgan harakat tarkibining tannarxi, so‘m;

𝜇

0

– bo‘shatilgan aylanma mablag‘lar, so‘m;

𝜇

𝑙

– mavjud qurilmalarning likvid qiymati, so‘m;


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

72

𝑎

– poyezd-soat to‘xtab turish narxi, so‘m/poyezd-soati;

𝜃

– Yiliga avtomatik blokirovka va ALSning bir nosozliklari uchun poezd-

soatlarda y

o‘qotish, poezd-soat/nosozliklar;

𝛽

1

и

𝛽

2

– amalda va yangi qurilmalarda mos ravishda yiliga nosozliklar soni;

𝐸

𝜃

– yangi qurilmalarni joriy etish bilan bog‘liq 1 km uchun foydalanish

xarajatlarining (shu jumladan xodimlarning xarajatlari) oshishi, s

o‘m/km.yil;

𝐿

1

– ko‘rib chiqilayotgan uchastkaning uzunligi, km.

𝐿

– uchastka uzunligi, km.

K

o‘rib chiqilayotgan uchastkada aylanayotgan bitta yuk poezdining o‘rtacha

narxini

𝜇

𝑄

deb belgilaymiz (bundan tashqari,

𝜇

𝑄

poezddagi tovarlar, poezddagi

vagonlar va kuniga bitta poezd harakatini ta

’minlash bilan bog‘liq lokomotivlarning

kirish narxini

o‘z ichiga oladi).

Bunday holda, bir vaqtlik va foydalanish xarajatlar miqdori

𝜇

2

− 𝜇

1

=

𝜖

𝛿

𝐿 −

1

24

𝑃𝜇

𝑄

𝐿

. (3)

Bu erda

𝑃

– avtomatik blokirovka moslamalari va ALS ishonchliligi oshishi

tufayli k

o‘rib chiqilayotgan uchastkada tejalgan poezd-soat soni.

𝑃𝐿 =

𝜃(𝛽

1

−𝛽

2

)

365

. (4)

Avtomatik blokirovka va ALS qurilmalarining

o‘rtacha ishdan chiqish

darajasini 1 km y

o‘lda amaldagi qurilmalar bilan

𝑅

1

va yangilari bilan

𝑅

2

deb

belgilasak, biz bir vaqtdagi va foydalanish xarajatlarini aniqlash uchun quyidagi
iboralarni olamiz:

𝜇

2

− 𝜇

1

=

𝜖

𝛿

𝐿 −

𝜃(𝑅

1

−𝑅

2

)𝐿𝜇

𝑄

24∙365

(5)

𝜖

1

− 𝜖

2

= 𝑎𝜃𝐿(𝑅

1

+ 𝑅

2

)/𝐸

𝜃

𝐿

. (6)

Avtomatik blokirovka qurilmalari va ALS ishonchliligini oshirish bilan bo

g‘liq

q

o‘shimcha xarajatlarni qoplash muddati quyidagi ifoda bilan belgilanadi:

𝜏 =

𝜇

2

−𝜇

1

𝜖

1

−𝜖

2

=

𝜖

𝛿

𝜃(𝑅1−𝑅2)𝜇𝑄

8750

𝛼𝜃(𝑅

1

−𝑅

2

)−𝐸

𝜃

*365. yil (7)

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R

O‘YXATI:

1. Xalmedova L, Aliev R. Using new site templates based on ms sharepoint //

Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на

транспорте. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 17–20.

2.

Алиев Р.М. и др. Методы Расчёта Коэффициентов Рельсового

Четырехполюсника Бесстыковых Рельсовых Цепей // Фундаментальная и

Прикладная наука: состояние и тенденции развития. – 2022. – С. 60–75.

3. Aliev R.M. & Aliev M.M. Mathematical model of the sensor for controling

the condition of the track section with an adaptive receiver at the free condition of
the controlled section Journal of Physics: Conference Series this link is disabled,
2021, 1973(1), 01.2021.

4. Gulyamova M., Aliev R. Mysqlni Ishlab Chiqish va Boshqarish Vositalari //

Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий

на транспорте. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 196–198.

5. R.M. Aliev, E.T. Tokhirov, M.M. Aliev Mode Choice Model of Movement in

Different Modes Наука, Общество, Образование в современных условиях:

монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и

Просвещение». – 2022. – C. 160.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

73

6. Aliev R. Model Coordinate System of Interval Regulation Train Traffic //

International Conference on Computational Techniques and Applications.

Springer, Singapore, 2022.

– С. 459–467.

7.

Алиев Р.М. Концепция разработки бесстыковых рельсовых цепей //

Интерактивная наука. – 2021. – №. 6. – С. 56–57.

8. Tokhirov E.T., Aliev R.M., Aliev M.M. Modern Means and Methods

for Monitoring the Condition of Track Sections //

Наука, Общество, Технологии:

проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. – 2022. –
С. 186–203.

9. Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Methods of Monitoring the Condition

of Track Sections Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы
взаимодействия в современном мире: монография/ [Абакирова Э.М. и др.]. –
Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – C. 438.

10. Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Solution to Security on Rail

Transportation with the Help of a Database Наука, Общество, Технологии:
проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: монография/
[Абакирова Э.М. и др.]. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – 438 с

11. Arkatov V.S. Rail chains of main railways / V.S. Arkatov, A.I. Bazhenov,

N.F. Kotlyarenko.

– M.: Transport, 1992. – P. 384.

12. Aliev, R. Trends in Improving Sensors for Controlling the Condition of

Track Sections E3S Web of Conferences this link is disabled, 2021, 264, 05045

13. Gregor Theeg, Sergej Vlasenko Railway Signalling & Interlocking.

International Compendium. Editors: A DVV Media Group publication. Eurailpress,
2009.

– P. 448.

14. Aliev R. A Rail line model with distributed parameters of track circuit //

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.

– IOP Publishing,

2021.

– Т. 1152. – №. 1. – С. 01.2018.

15. Aliev R.M., Tokhirov E.T., Aliev M.M. The Mathematical Model of the

Sensor for Monitoring the State of the Track Section with Current Receivers //
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE).

– 2020. –

Т. 8. – №. 5. – С. 5634–5637.

16. Aliev M. et al. Four-pole rail coefficients of the jointless track circuit in the

presence of one of the ends track circuit insulating joints // Chemical Technology,
Control and Management.

– 2019. – Т. 2019. – №. 4. – С. 89–92.

17. 1Aliev R., Aliev M. Algorithm for Determining the Optimal Length of the

Rail Line by Current Automatic Locomotive Signaling // International Conference
TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology.

– Springer, Cham,

2021.

– С. 363–374.

18. Aliev R., Aliev M. Determination of the Reliability of Using Computing in

Automation and Telemechanic Systems // 2021 International Conference on
Information Science and Communications Technologies (ICISCT).

– IEEE, 2021. –

PP. 1

–4.

Библиографические ссылки

Xalmedova L, Aliev R. Using new site templates based on ms sharepoint //

Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте. - 2022. - Т. 1. - 1. - С. 17-20.

Алиев Р.М. и др. Методы Расчёта Коэффициентов Рельсового Четырехполюсника Бесстыковых Рельсовых Цепей // Фундаментальная и Прикладная наука: состояние и тенденции развития. - 2022. - С. 60-75.

Aliev R.M. & Aliev M.M. Mathematical model of the sensor for controling the condition of the track section with an adaptive receiver at the free condition of the controlled section Journal of Physics: Conference Series this link is disabled, 2021, 1973(1), 01.2021.

Gulyamova M., Aliev R. Mysqlni Ishlab Chiqish va Boshqarish Vositalari // Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте. - 2022. - Т. 1. - №. 1. - С. 196-198.

R.M. Aliev, E.T. Tokhirov, M.M. Aliev Mode Choice Model of Movement in Different Modes Наука, Общество, Образование в современных условиях: монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». - 2022. - С. 160.

Aliev R. Model Coordinate System of Interval Regulation Train Traffic И International Conference on Computational Techniques and Applications. -Springer, Singapore, 2022. - C. 459-467.

Алиев P.M. Концепция разработки бесстыковых рельсовых цепей И Интерактивная наука. - 2021. - №. 6. - С. 56-57.

Tokhirov Е.Т., Aliev R.M., Aliev M.M. Modem Means and Methods for Monitoring the Condition of Track Sections // Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. - 2022. -С. 186-203.

Aliev R.M., Aliev М.М., Tokhirov E.T. Methods of Monitoring the Condition of Track Sections Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: монография/ [Абакирова Э.М. и др.]. -Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. - С. 438.

Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Solution to Security on Rail Transportation with the Help of a Database Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: монография/ [Абакирова Э.М. и др.]. - Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. - 438 с

Arkatov V.S. Rail chains of main railways I V.S. Arkatov, A.I. Bazhenov, N.F. Kotlyarenko. - M.: Transport, 1992. - P. 384.

Aliev, R. Trends in Improving Sensors for Controlling the Condition of Track Sections E3S Web of Conferences this link is disabled, 2021, 264, 05045

Gregor Theeg, Sergej Vlasenko Railway Signalling & Interlocking. International Compendium. Editors: A DVV Media Group publication. Eurailpress, 2009. - P. 448.

Aliev R. A Rail line model with distributed parameters of track circuit // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - IOP Publishing, 2021.-T. 1152.-№. 1.-C. 01.2018.

Aliev R.M., Tokhirov E.T., Aliev M.M. The Mathematical Model of the Sensor for Monitoring the State of the Track Section with Current Receivers // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). - 2020. -T. 8. - №. 5. - C. 5634-5637.

Aliev M. et al. Four-pole rail coefficients of the jointless track circuit in the presence of one of the ends track circuit insulating joints // Chemical Technology, Control and Management. - 2019. - T. 2019. - №. 4. - C. 89-92.

1 Aliev R., Aliev M. Algorithm for Determining the Optimal Length of the Rail Line by Current Automatic Locomotive Signaling // International Conference TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology. - Springer, Cham, 2021.-C. 363-374.

Aliev R., Aliev M. Determination of the Reliability of Using Computing in Automation and Telemechanic Systems // 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). - IEEE, 2021. -PP. 1^.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу