Ekspert tizimlarini yaratishda bilimlar omborining ahamiyati va vazifalari

CC BY f
97-103
20
Поделиться
Ташметов, К., Алиев, Р., & Алиев, М. (2022). Ekspert tizimlarini yaratishda bilimlar omborining ahamiyati va vazifalari. Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте, 2(2), 97–103. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp97-103
К Ташметов, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

Р Алиев, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

М Алиев, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu  maqolada  qisqacha  suniy  intellektning  XX  asrga  kelib keskin rivojlanishi va uning qo‘llanilish soxalari ko‘rib chiqilgan. Bunda asosiy urg‘u ekspert  tizimlarini  yaratishda  bilimlar  omborining  ahamiyati  va  vazifalariga keltirilgan. Bilimlar omborini ishlab chiqish, semantik, freym va rasmiy mantiq kabi namoyish  modellarini  o‘rganishga  bag‘ishlangan.  Bu  modellarga  doir  jadval, rasmlar, modellarning avzaligi va kamchiligi keltirilgan.

Похожие статьи


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

97

EKSPERT TIZIMLARINI YARATISHDA BILIMLAR OMBORINING

AHAMIYATI VA VAZIFALARI

Tashmetov K.Sh.,

Toshkent davlat transport universitety “Transportda axborot tizimlari

va texnilogiyalar” kafedrasi

Aliev R.M.,

Toshkent davlat transport universitety “Transportda axborot tizimlari

va texnilogiyalar” kafedrasi

Aliev M.M.

Toshkent davlat

transport universitety “Transportda axborot tizimlari

va texnilogiyalar” kafedrasi

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp97-103

Anotatsiya: Ushbu maqolada qisqacha suniy intellektning XX asrga kelib

keskin rivojlanishi va uning q

o‘llanilish soxalari ko‘rib chiqilgan. Bunda asosiy urg‘u

ekspert tizimlarini yaratishda bilimlar omborining ahamiyati va vazifalariga
keltirilgan. Bilimlar omborini ishlab chiqish, semantik, freym va rasmiy mantiq kabi
namoyish modellarini

o‘rganishga bag‘ishlangan. Bu modellarga doir jadval,

rasmlar, modellarning avzaligi va kamchiligi keltirilgan.

Kalit s

o‘zlar: Ekspert tizimi, bilimlar ombori, modellar, algoritmlar, dispetcher,

qaror mexanizimi, qoida.


Kirish.

XX asrda birinchi bor sun

’iy intellekt tushunchasi shakillana boshlandi

va bu soxaga doir bir qancha ta

’riflar berildi. Ta’riflarning eng omvaiylaridan biri

“Kompyuterni inson kabi fikrlashga undash usuli” bo‘lib, bu ta’rif asosini Britaniyalik
matematik va kompyuter texnologiyalari b

o‘yicha birinchi tadqiqotchi Alan

Turingning

“Turing testidan” olinadi [1-4]. Bu testing asosiy sharti shundan iboratki

agar tajribachi inson masofadan turib kompyuter bilan xabar almashganda, uning
suhbatdoshi inson yoki kompyuter ekanligini aniqalashdan iborat b

o‘lib, bu shartni

bajargan dastur kuchli sun

’iy intillektga ega deyiladi. Bu yerda kompyuterni isondan

ajirata olmasakgina, u kuchli sun

’iy intillektga ega deyiladi.

Axborot tizimlarining jadal rivojlanishi oqibatida oxirgi 10 yilliklar ichida sun

’iy

intellekt tizimlarida sezirarli

o‘zgarishlar bo‘ldi. Bunga misol tariqasida quyidagi

y

o‘nalishrani keltirish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Zamonaviy sun

’iy intellekt texnologiyalari.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

98

Kompyuter k

o‘zgusi – ob’ektlarni aniqlaydigan, kuzatadigan va tasniflaydigan

mashinalarni yaratish nazariyasi va texnologiyasidir.

Kompyuter k

o‘zgusi quyida keltirilgan tizimlarda qo‘llanilishi mumkin:

– jarayonlarni boshqarish tizimlarida;
– tibbiyot sohalarida;
– kuzatuv tizimlarida;
– aloqa tizimlarida va h.k.
Tabiiy tilni qayta ishlash tizimlari (Natural Language Processing, NLP)

– bu

tabiiy tilni sintez qilish jarayonlarini

o‘rganadigan yo‘nalish bo‘lib, u quyidagi

y

o‘nalishlarda keng qo‘llanilishi mumkin:

– nutqni aniqlash va unga baho berish;
– matnni taxlil qilish va kerakli axborotni saralash;
– matnni ishlab chiqish;
– nutqni sintez qilish;
Tabiiy tilni qayta ishlash tizimlari hozirgi kunda axborot texnologiyalari

soxasining yirik kompaniyalari tomonidan ya

’ni Google, Yandex, Amazon, Tesla,

Neurolink kabi kompaniyalar tomonidan rivojlantirilmoqda va amaliyotda
q

o‘llanilmoqda.

Qaror qabul qilishni q

o‘llab-quvvatlash tizimi – avtomatlashtirilgan kompyuter

tizimi b

o‘lib, murakkab sharoyitlarda qaror qabul qilish kerak bo‘lgan, insonlarga

yordam beruvchi tizim b

o‘lib, bunday tizimlar katta ma’lumotlarni qayta ishlashi va

bu ma

’lumotlarni analiziga asoslangan holda, hisobot ko‘rinishida yoki boshqa

turdagi ma

’lumotlarni beradi. Bu tizim quyidagi soxalarda keng qo‘llanilmoqda:

– biznes jarayonlarida;
– ishlab chiqarishda;
– tibbiyotda va h.k;
Ekspert tizimi

– bu kompyuter tizimi bo‘lib, u ma’lum bir soxada mutaxassis-

ekspertni vazifasini qisman bajaradi va shu soxada foydali maslaxatlar beradi.
Bu tizimni birinchi bor 1832-yil S.N.

Korsakov tomonidan “intellektual mashina” deb

nomlangan mexanik qurilma yaratgan va bu qurilma ma

’lum shartlarga asosan

bemorlarning kassalik belgilariga qarab dori taklif qilgan.

Ekspert tizimining asosi bilimlar ombori hisoblanadi va bu bilimlar

mutaxassis-ekspertning ma

’lum soxadagi bilimlarini o‘zida mujasamlashtirilgan

b

o‘ladi.

Bilimlar ombori

– bu ma’lum bir soxadagi dalillar va mantiqiy xulosa chiqarish

qoidalar majmuidir. Bilimlar ombori suniy intellekt yaratishning asosiy y

o‘nalishi

hisoblanadi. Intellektual tizimlarni

o‘rganganda an’anavi ravishda savol paydo

b

o‘ladi bilim oddiy ma’lumotlardan nimasi bilan farq qiladi. Bu farqni bilish uchun biz

ma

’lum tushunchalar kiritishimiz kerak.

Ma

’lumotlar – bu ob’ektlar, jarayonlar va hodisalarni, shuningdek ularning

xususiyatlarini tavsiflovchi individual faktlardir [5].

Bilimlar bu inson tomonidan aqliy faoliyati natijasida olingan xulosa yoki

k

o‘nikmadir. Demak bilimga tushuncha kirtsak, u quyidagicha bo‘ladi:

Bilim

– bu amaliy faoliyat va kasbiy tajriba natijasida olingan fan sohasidagi

qonuniyatlar (tamoyillar, aloqalar, qonunlar), bu sohadagi savollarni q

o‘yish va hal

qilish imkonini beradi [6].


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

99

Hozirgi kunda

O‘zbekistonda intellektual tizimlarga katta axamiyat berilmoqda

bunga misol

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi

PF

–6097-son Farmoni, “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish

uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari t

o‘g‘risida” 2021-yil 17-fevraldagi

PQ

–4996-son qaroriga muvofiq hamda sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy

etish va ushbu sohada yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini y

o‘lga qo‘yish

maqsadidagi qarorlar asos b

o‘la oladi. [7]

Bilimlarni namoyish qilish modeli:
– ishlab chiqarish modeli;
– semantik tarmoqlar;
– freymlar;
– rasmiy mantqiy modellar;
Ishlab chiqarish modeli yoki qoidaga asoslangan model boshqa modellarga

nisbatan, amaliyotda ishlab chiqarishdagi ekspert tizimlarida keng q

o‘llaniladi.

Bunga sabab, uning ravshanligi, yuqori modullilik, q

o‘shimchalar va o‘zgartirishlar

kiritish qulayligi va xulosa chiqarish mexanizmining soddaligidir.

Qoidaga asoslangan tizimning ikki turi mavjud:
1. T

o‘g‘ri xulosa

2. Teskari xulosa
T

o‘g‘ri xulosa faktdan-xulosagacha strategiyasini amalga oshiradi. Teskari

xulosada faktlar asosida bu tizimga q

o‘ilgan gipoteza yoki ehtimollik xulosalari

tasdiqlanadi yoki inkor qilinadi.

Qoidaga asoslangan modelning asosiy kamchiligi shundan iboratki qoidalarning

k

o‘payishi natijasida bir qoida boshqa qoidani ishlashiga to‘sqinlik qilishidir. Bunday

holatlarda noaniq mantiq yordamida bu kamchiliklar bartaraf etiladi.

Qoidaga asoslangan modelni ishlab chiqish uchun juda k

o‘p dasturlash

vositalari mavjud bularga OPS5(Official Production System), EXSYS Inc dasturiy
ta

’minoti, KAPPA-PC, G2 standart va boshqalar kiradi.

Qoidaga asoslangan modelning umumiy k

o‘rinishi quidagi rasmda keltirilgan (2-rasm).

2-rasm. Qoidaga asoslangan modelning umuiy k

o‘rinishi.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

100

Qoidaga asoslangan modelning ustunligini va kamchiligini keltirsak u

quidagicha b

o‘ladi.

Ustunligi:
– shaxsiy qoidalarni tushunish va yaratish qulayligi;
– ma’lumotlar bazasini to‘ldirish va o‘zgartirishning soddaligi;
– xulosa chiqarish mexanizmining soddaligi;
– ishlab chiqarish tizimini soxalarga ajratish (parchalash) resurslardan

samarali foydalanishga imkon beradi va yechim topish uchun zarur b

o‘lgan vaqtni

qisqartiradi;

– parallel va asinxron qoidalarni qayta ishlash imkoniyati.
Kamchiligi:
– ishlab chiqarish tizimlarini qurishda nazariy asos yo‘q;
– ko‘p sonli ishlab chiqarishda qoidalarning muvofiqligi va tizimning to‘g‘ri

ishlashini tekshirish tartibi

o‘ta murakkablashadi;

– bilimlarni bazasiga jiddiy xatoliklarni oson kiritish imkoniyati, bu tizimning

not

o‘g‘ri ishlashiga olib keladi [3, 4, 5, 8].

Semantik tarmoqlar bu ma

’lum bir soxaning axborot modelidir va u

y

o‘naltirilgan graf ko‘rinishiga ega. Grafning cho‘qilari bu ma’lum soxa obyekti bo‘lsa

uning yoylari obyektlar

o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni bildiradi. Obyekt sifatida

tushunchalar, hodisalar, xususiyatlar, jarayonlar kiradi [8].

3-rasm. Semantik tarmoqlarga asoslangan bilimlarni namoyish qilish modeli.

Sematik tarmoqlar bir qancha xususiyatlarga k

o‘ra tasniflanadi.

Munosabatlar miqdoriga k

o‘ra:

– yagona munosabat;
– bir qancha munosabat;


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

101

Munosabat turiga k

o‘ra:

– ikkilik (ikkita obyektni bog‘laydi);
– n o‘lchamlik (ikkitadan ko‘p obyektni bog‘laydi).
Semantik tarmoqlarda asosan quyidagi munosabatlar q

o‘llaniladi:

– funksional munosabat;
– miqdoriy (katta, kichik, teng va h.k);
– fazoviy;
– vaqt;
– mantiqiy munosabat;
– til munosabatlari va h.k.
Bu model amerikalik psixolog Kvillian Rossom tomonidan taklif etilgan.

Bu modelning boshqa modellarga k

o‘ra ustunligi u insoning uzoq xotirasini tashkil

qilishiga

o‘xshashligidir.

Bu modelning ustunligini va kamchiligi haqida ma

’lumot keltirsak u

quidagicha b

o‘ladi [9].

Ustunligi:
– bilimlar tizimining grafik ko‘rinishidaligi;
– bilimlar tizimini ifodalovchi tarmoq tuzilishining tabiiy tildagi iboralarning

semantik tuzilishiga yaqinligi;

– insonning uzoq muddatli xotirasini tashkil etish haqidagi zamonaviy

g‘oyalarga muvofiqligi.

Kamchiligi:
– modelni shakillantirish va o‘zgartirish murakkabligi;
– xulosa chiqarishning murakkabligi;
– bilimlarni namoyish etish, o‘zgartrish va ishlatish murakkabligi.
Modellarning keying turi freymlardir. Freym inglizcha s

o‘zdan olingan bo‘lib,

“qobiq” yoki “na’muna” ma’nolarini beradi. Model Amerikalik olim Marvin Minsk
tomonidan taklif etilgan va u ham huddi semantik tarmoqlar kabi chuqur psixologik
asosga ega.

Freym

– bu idrokning ma’lum bir qobig‘ini ifodalash uchun mavhum tasvir.

Psixologiya va falsafada mavhum tasvir tushunchasi ma

’lum. Masalan

“kema” so‘zini ovoz chiqarib aytsak tinglovchilarning hayolida “kema” tasvirlanadi.
Freym nazariyasida kemmaning bunday tasviri kemaning freymi deyiladi. Freymlar
farqlanadi bilimlar omborida saqlanadiga namuna-freymi yoki prototiplar va
k

o‘chirma-freymlar kelgan ma’lumotlar yordamida haqiqiy hodisalarni namoyan

qiladi. Ushbu model hozirgi kundagi obyektga y

o‘naltirilgan dasturlash tiliga

o‘xshaydi. Masalan obyektga yo‘naltirilgan dasturlash tilida class kalit so‘zi orqali
shablon yaratib undan k

o‘p marotaba ko‘chirma olish mumkin. Freymda ham hudi

shunday bir obyektan bir qancha k

o‘chirma olish mumkin va uni bilimlar omborini

tashkil qilishda q

o‘lash mumkin. Ananaviy freymni tuzilishini ro‘yxat ko‘rinishida

ifodalash mumkin:

(1-slot: 1

– slotining qiymati),

(2-slot: 2

– slotining qiymati),

(3-slot: 3

– slotining qiymati),

(N-slot: N

– slotining qiymati).

Bundan r

o‘yxatni jadival ko‘rinishida ham ifodalash mumkin, faqatgina

q

o‘shimcha ustunlar bilan.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

102

1-jadival

Freymning nomi (xonadon)

Slotning nomi

Slotning

qiymati

Ma

’lumotlar tipi

oyna

3

raqam

eshik

1

raqam


Jadivaldagi bu ikkita qo

‘shimcha ustunlar har bir slot o‘z qiymatini qayerdan

olgani haqida ma

’lumot yoziladi. Natijada bu freymlarning o‘zaro tarmog‘ini yasaydi.

Slot qiymatlarini olishning bir necha y

o‘li mavjud:

– na’munaviy freymdan;
– boshqa freymdan meros qilish yo‘li bilan;
– slotda ko‘rsatilgan formula yordamida;
– biriktirilgan protsedura yordamida;
– ma’lumotlar omboridan;
– foydalanuvchi bilan o‘zaro aloqa orqali.
Rasmiy mantiqiy model. Rasmiy mantiqiy model birinchi darajali predikatga

asoslangan. Bunda masala aksioma toplami sifatida tushuntiriladi. Bu model
amaliyotda deyarli foydalanilmaydi. Bu rasmiy mantiqiy model asosan tajriba
tizimlarida q

o‘llaniladi.

Xulosa.

Ishlab chiqarishga asoslanga bilimni namoyish etish modeli

o‘zining

soddaligi va qulayligi sababli, boshqa modellarga nisbatan ishlab chiqarishda va
boshqa soxalarda keng q

o‘laniladi. Biz tomondan ham loyhalashtirlgan ekspert

tiziminig prototipida ishlab chiqarishga asoslangan model q

o‘llanilmoqda. Bu tizim,

temir y

o‘ldagi avtomatika va telemexanika qurilmalaridagi nosozligini aniqlashga va

bu ma

’lumotlar asosida, qurilmalarga xizmat ko‘rsatish xodimlariga foydali

maslaxatlar beradi.


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R

O‘YXATI:

1.

Базы

знаний

интеллектуальных

систем

/

Т.А. Гаврилова.

В.Ф. Хорошевский. – СПб.: Питер, 2001. – C. 384.

2. Roussopoulos A.N.D. A semantic network model of databases.

– TR

No 104, Department of Computer Science, University of Toronto, 1976.

3.

Искусственный интеллект: в 3-х кн. Кн.2. Модели и методы:

Справочник / Под ред. Д.А. Поспелова – М.: Радио и связь, 1990. – C. 304.

4.

Гаврилов А.В. Системы искусственного интеллекта: Учеб. пособие: в

2-

х ч. –Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001. – Ч.1. – C. 67.

5. Matvaliyev D., Aliev R. Development of a Program and Algorithm

for Determining the Resource of Relays of Automatic and Telemechanics in
Railway Transport // Universum:

технические науки: электрон. научн. журн.

2022. 11(104).

6.

Матвалиев Д., Алиев Р.М. Development оf аn Algorithm аnd Program оn

Mysql to Create a Database to Control the Turnover of Railway Automation Relays
// Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 11(104).


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

103

7.

Алиев Р.М., Алиев М.М., Хакимов Ш.Х., Тохиров Э.Т. Методы расчёта

коэффициентов рельсового четырехполюсника бесстыковых рельсовых
цепей. Фундаментальная и Прикладная Наука: Состояние и Тенденции
Развития: Монография / [Алиев М. М. и др.]. – Петрозаводск: МЦНП «Новая
наука», 2022. – 537 с

8. R.M. Aliev, E.T. Tokhirov, M.M. Aliev Mode Choice Model of Movement in

Different Modes

Наука, Общество, Образование в современных условиях:

монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение». – 2022. – C. 160.

9. Aliev R. Model Coordinate System of Interval Regulation Train Traffic //

International Conference on Computational Techniques and Applications.

Springer, Singapore, 2022.

– С. 459–467.

10. Tokhirov E.T., Aliev R.M., Aliev M.M. Modern Means and Methods for

Monitoring the Condition of Track Sections //

Наука, Общество, Технологии:

проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. – 2022. –
С. 186–203.

11. Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Methods of Monitoring the Condition

of Track Sections

Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы

взаимодействия в современном мире: монография / [Абакирова Э.М. и др.]. –
Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – C. 438.

12. Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Solution to Security on Rail

Transportation with the Help of a Database

Наука, Общество, Технологии:

проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: монография/
[

Абакирова Э.М. и др.]. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – C. 438.

13. Aliev R., Aliev M. Algorithm for Determining the Optimal Length of the

Rail Line by Current Automatic Locomotive Signaling // International Conference
TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology.

– Springer, Cham,

2021.

– С. 363–374.

Библиографические ссылки

Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаврилова.

В.Ф. Хорошевский. - СПб.: Питер, 2001. - С. 384.

Roussopoulos A.N.D. A semantic network model of databases. - TR No 104, Department of Computer Science, University of Toronto, 1976.

Искусственный интеллект: в 3-х кн. Кн.2. Модели и методы: Справочник / Под ред. Д.А. Поспелова - М.: Радио и связь, 1990. - С. 304.

Гаврилов А.В. Системы искусственного интеллекта: Учеб, пособие: в 2-х ч. -Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001. - 4.1. - С. 67.

Matvaliyev D., Aliev R. Development of a Program and Algorithm for Determining the Resource of Relays of Automatic and Telemechanics in Railway Transport // Universum: технические науки: электрон, научн. журн. 2022.11(104).

Матвалиев Д., Алиев Р.М. Development of an Algorithm and Program on Mysql to Create a Database to Control the Turnover of Railway Automation Relays // Universum: технические науки: электрон, научн. журн. 2022. 11(104).

Алиев Р.М., Алиев М.М., Хакимов Ш.Х., Тохиров Э.Т. Методы расчёта коэффициентов рельсового четырехполюсника бесстыковых рельсовых цепей. Фундаментальная и Прикладная Наука: Состояние и Тенденции Развития: Монография / [Алиев М. М. и др.]. - Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. - 537 с

R.M. Aliev, E.T. Tokhirov, M.M. Aliev Mode Choice Model of Movement in Different Modes Наука, Общество, Образование в современных условиях: монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». - 2022. - С. 160.

Aliev R. Model Coordinate System of Interval Regulation Train Traffic // International Conference on Computational Techniques and Applications. -Springer, Singapore, 2022. - C. 459-467.

Tokhirov E.T., Aliev R.M., Aliev M.M. Modern Means and Methods for Monitoring the Condition of Track Sections // Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. - 2022. -С. 186-203.

Aliev R.M., Aliev М.М., Tokhirov E.T. Methods of Monitoring the Condition of Track Sections Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: монография / [Абакирова Э.М. и др.]. -Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. - С. 438.

Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Solution to Security on Rail Transportation with the Help of a Database Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: монография/ [Абакирова Э.М. и др.]. - Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. - С. 438.

Aliev R., Aliev М. Algorithm for Determining the Optimal Length of the Rail Line by Current Automatic Locomotive Signaling // International Conference TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology. - Springer, Cham, 2021.-C. 363-374.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов