S.N. Bernshteynning lokal tengsizligi

CC BY f
338-342
33
7
Поделиться
Мусаев, А. (2022). S.N. Bernshteynning lokal tengsizligi. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 338–342. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5085
Абдуманнон Мусаев, Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Amaliy matematika kafedrasi dotsenti

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu maqolada S.N. Bernshteyn tengsizliginig biror tayin nuqta atrofidagi lokal analogi isbotlangan.

Похожие статьи


background image

338

yo'riqlari va bolalarning kichik guruhlardagi o'quv hamkorligini tashkil etish, guruhni
o'qituvchiga savollar berishda tashabbus ko'rsatishga undash orqali ta'minlanadi. Yuqori sinfda
o‘quvchi o'quv faoliyatini imkon qadar mustaqil ravishda amalga oshirishga qodir bo'ladi, agar
kerak bo'lsa, u o'z tengdoshlari va o'qituvchi bilan o'zini rivojlantirish, individual ta'lim
tashabbusini ko'rsatish, o'qituvchining pozitsiyasini egallash uchun o'zaro munosabatlarni qurishi
mumkin[3].

Turli ta‘lim bosqichlarida matematik ta‘limning yuqori darajasining asosini kengroq

ma‘noda yosh avlodning matematik savodxonligi tashkil etadi. Shu bois maktab o‗quvchilarini
matematika savodxonligi bilan ta‘minlash maktabdagi matematika ta‘limining sifat omilini
ta‘minlashning ustuvor yo‗nalishi hisoblanadi. Kengroq ma'noda matematik savodxonlik
tushunchasi 20-asr oxirida o‘quvchilar yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA)
tadqiqotlarida shakllana boshladi. Ushbu tadqiqotlarda matematik savodxonlik "o'rta maktab
bitiruvchilarining hayotiy muammolarni hal qilishga tayyorligi, ularni hal qilish uchun ma'lum
matematik bilimlardan foydalanish kerakligi" tushunilgan.

―Savodxonlik‖ atamasining o‗zi bu tadqiqotda o‗ziga xos mazmunga ega. Bu yerda

savodxonlik deganda bu bilimlarni maktab o‗quv dasturi talablari doirasida o‗zlashtirish emas,
balki matematik bilim va ko‗nikmalardan funksional foydalana olish tushuniladi va bu
qobiliyatni "funksional matematik savodxonlik" deb atash mumkin.

Hozirgi kunda maktab o‘quvchilarining funksional matematik savodxonligini oshirish

orqali ularda faqat matematik bilim va qonuniyatlarni o‘rganibgina qolmasdan balki, o‘rganilgan
bilimlarini kundalik hayotda duch keladigan muammolarni matematik yo‘l bilan hal qilishi, o‗zi
yashayotgan dunyoda matematikaning o‗rnini aniqlash va tushunish, asosli matematik
mulohazalarni ifodalash va matematikadan kundalik hayotda foydalanish qobiliyati shakllanadi.
Funksional matematik savodxonlikning muhim tarkibiy qismi matematikadan turli vaziyatlarda
foydalanish hisoblanadi. Ya‘ni o‗quvchilarda matematika kundalik ehtiyojlardan yiroq, degan
taassurot qolmasligi uchun matematik sezgi va bilimlardan turli vaziyatlarda foydalanish kerak.
Agar matematikani o'qitish faol bilimli fuqaroni tayyorlash bo'lsa, u atrof-muhitning ifloslanishi,
transport oqimlari, atmosfera ifloslanishi va boshqalar kabi zamonaviy hodisalar bilan
kurashishga tayyor bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Кагазбаева А.К. Методика конструирования тестовых заданий по математике в

контексте с международными исследованиями PISA. Методическое пособие. -Актобе:
ред.-изд.отдел филиала АО НЦПК «Ӛрлеу», 2015-120 с.

2. Ковалева Г.С., Красновский Э. А., Краснокупитская Л. П., Краснянская К. А.

Международная программа PISA. Примеры заданий по чтению, матнматике и
естествознанию. Центр оценки качества образования ИОСО РАО. Москва- 2000 г, 99 ст.

3. Parmanov A.A. Matematika fanidan PISA xalqaro tadqiqotlari natijadorligini

oshirishda malaka oshirish kurslarining o‘rni. Innovative approach to the system of teacher
training: international experience and future strategies. Guliston. 2022 yil.


S.N. BERNSHTEYNNING LOKAL TENGSIZLIGI

Musayev Abdumannon Ochilovich

Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ kafedrasi dotsenti

Annotatsiya:

Ushbu maqolada S.N. Bernshteyn tengsizliginig biror tayin nuqta

atrofidagi lokal analogi isbotlangan.


background image

339

Kalit soʻzlar:

Trigonometrik ko‘phad, trigonometrik ko‘phad ildizlari, nuqtaning –

atrofi, ikki karrali maxsus integral.


1961-yil nashr etilgan N.K.Barining ―Тригонометрическй ряды‖ monografiyasida

trigonometrik ko‗phadlar uchun S.N.Bernshteyn tengsizligi deb ataluvchi teorema keltiradi (47
bet).

Teorema

(S.N. Bernshteyn [1]). Agar

- tartibi n dan katta bo‗lmagan trigonometrik

ko‗phad bo‗lib va ixtiyoriy

uchun

tengsizligi bajarilsa, u holda

uchun

tengsizlik o‗rinli.

I.I. Privalov

quyidagi

tengsizligini isbotlagan, bu yerda

va o‗zgarmas son faqat

larga bog‗liq.

Bu tengsizlik S.N.Bernshteyn tengsizliginig local analogi deyiladi.

D. Jackson [4] bu tengsizlikni I.I.Privalovga bog‗liq bo‗lmagan holda qayta isbotlagan.

berilgan nuqta. Quyidagi belgilashni kiritamiz:

Odata bu to‗plam nuqtaning ― – atrofi‖ deyiladi.

Bu maqolada quyidagi teorema isbotlangan.

Теорема

.

Agar

- tartibi n dan katta bo‗lmagan trigonometrik ko‗phad bo‗lib va

ixtiyoriy

uchun

tengsizligi bajarilsa, u holda

uchun

tengsizlik o‗rinli, bu yerda o‗zgarmas son , - larga bog‗liq emas

.

Bu teoremani isbotlashdan oldin quyidagi lemmani isbotlaymiz.

Лемма

.

Agar

- tartibi n dan katta bo‗lmagan trigonometrik ko‗phad bo‗lib va

ixtiyoriy

uchun


background image

340

va shunday

topilib

bo‗lsa, u holda

lar uchun

tengsizligi o‗rinli.

Isbot

. Quyidagi belgilashni kiritamiz

va faraz qilaylik, lemma o‗rinli bo‗lmasin. U holda shunday

topiladiki

, ya‘ni

Faraz qilaylik,

(agar

bo‗lsa, u holda

o‗rniga

oraliqni qaraymiz) bo‘lsin.

funksiya tartibi dan katta bo‗lmagan trigonometrik ko‗phad

bo‗lib,

oraliqda

dan ko‗p bo‗lmagan ildizlarga ega. Yuqoridagi farazimizga ko‗ra

funksiya

dan ko‗p bo‗lmagan ildizlarga ega ekanligini ko‗rsatamiz. Haqiqatdan

ham, ixtiyoriy lar uchun quyidagi munosobat o‗rinli:

Agar

bo‗lsa, u holda

, agar

bo‗lsa, u holda

bo‗ladi. Demak ixtiyoriy lar uchun

va

, shuning uchun

kesmada

funksiya ildizga ega. Bundan tashqari

oraliqda yotuvchi har bir

kesmalarda bittadan ildizlar mavjud,

chunki kesma chetlarida har xil ishoralarga ega yoki nolga teng. Shunday qilib,

funksiya

dan kam bo‗lmagan ildizlari borligini bildik. Bundan tashqari

da karrali ildizi

mavjud, ya‘ni

va

ifodada nuqta

funksiyaning maksimum nuqtasi bo‗lganligi uchun

. Demak,

.

Shunday qilib,

trigonometrik ko‗phad

ta ildizlarga ega, bu esa qarama-

qarshilikka olib keladi. Lemma isbotlandi.

Endi teoremani isbotlaymiz. Teorema shartiga ko‗ra

uchun


background image

341

Quyidagicha belgilash kiritamiz

Faraz qilaylik,

to‗plamda shunday nuqta mavjudki, bu nuqtada

trigonometrik ko‗phad maksimumga erishsin, ya‘ni

U holda yuqorida isbot qilingan lemmaga asosan

tengsizligini qanoatlantiruvchi

lar uchun quyidagi tengsizlik o‗rinli:

Unda

Bu erdan

Biroq,

uchun

ekanliligini e‘tiborga olsak quyidagini olamiz

Shunday qilib,

bu yerda o‗zgarmas son , - larga bog‗liq emas.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

8.

Н.К.Бари. Тригонометрические ряды, Гос.издат.Физ-мат. Москва, 1961, 936 стр.


background image

342

9.

С.Н.Бернштейн. О наилучшем приближении непрерывных функций

посредством многочленов данной степени, Сообщ. Харьк. Математич. о-ва (2),13 (1912),
49-144 стр.

10.

И.И.Привалов. Интеграл Cauchy, Саратов, 1919.

11.

Jackson D., A generalized problem in weighted approximation, Trans. Amer.

Math. Soc., 26 (1924), 133-154.

IKKI OʻZGARUVCHILI FUNKSIYANING UZLUKSIZLIK MODULI

Musayev Abdumannon Ochilovich

Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ kafedrasi dotsenti

Egamqulov Zafar Andaqulovich

Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ yoʻnalishi magistranti

Annotatsiya:

Ushbu maqolada ikki o‘zgaruvchili funksiyaning uzluksizlik moduli

tushunchasi kiritilgan va uning ba‘zi xossalari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar:

Lipshis – Gyolder sinflari, funksiya uzluksizlik moduli, funksiyaning lokal

uzluksizlik moduli, nuqtaning – atrofi, ikki karrali maxsus integral.

1.

Gyolder shartini qanoatlantiruvchi funksiyalar

Odatda Koshi tipidagi integralni integrallash chizig‘ida o‘rganish uchun yordamchi

funksiyalar sinfi qaraladi.

argumenti haqiqiy yoki kompleks bo‘lgan

funksiya berilgan. Ma‘lumki, funksiya

uzluksiz bo‘lishi uchun,

yetarlicha kichik bo‘lganda

ni istalgancha

kichik qilib olinadi, boshqacha qilib aytganda argument va funksiyalarning orttirmalari bir
vaqtda nolga intiladi.

Bu ta‘rifda funksiya orttirmasining argument orttirmasiga nisbatining kichiklik tartibi

qaralmagan. Nisbatning tartibi har qanday bo‘lishi mumkin. Biroq, funksiyaning ko‘pgina
xossalari funksiya uzluksizlik modulining tartibi bilan bog‘liq. Suning uchun, uzluksiz
funksiyalar sinfi uzluksizlik modulining kichiklik tartibiga bog‘liq sinflarga ajratiladi.

Uzluksizlik moduli ko‘rsatkichli funksiya bo‘lganda argument orttirmasiga nisbatining

tartibi muhum funksiyalar sinfini aniqlaydi. Sunday funksiyalar sinfiga ta‘rif beramiz.
Uzluksizlik moduli klassik tushunchalardan bo‘lib, unng asosiy xossalari Valli Puassonning
monografiyasida keltirilgan (

).

- silliq chiziq va unda aniqlangan

funksiya berilgan.

Ta‘rif.

(

).

funksiya – chiziqda Gyolder shartini qanoatlantiradi deyiladi, agar

lar uchun

, (1)

tengsizligi bajarilsa, bu erda va lar musbat sonlar. -

Gyolder o‘zgarmasi

, - esa

Gyolder

ko‘rsatkichi

deyiladi.

Odatda Gyolder sharti qanoatlantiruvchi funksiyalar sinfi

kabi belgilanadi. Masalan,

Agar

bo‘lsa, u holda (1) dan

, bundan esa

. Shuning uchun

deb hisoblanadi. Agar

bo‘lsa, ya‘ni

shart Lipshis sharti deyiladi.

Библиографические ссылки

Н.К.Бари. Тригонометрические ряды, Гос.издат.Физ-мат. Москва, 1961,936 стр.

С.Н.Бернштейн.О наилучшем приближении непрерывных функций

посредством многочленов данной степени, Сообщ. Харьк. Математич. о-ва (2), 13 (1912), 49-144 стр.

И.И.Привалов. Интеграл Cauchy, Саратов, 1919.

Jackson D., A generalized problem in weighted approximation, Trans. Amer. Math. Soc., 26(1924), 133-154.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов