Патоморфологические изменения у цыплят, зараженных Salmonella pullorum Gallinarium

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
141-151
0

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Элмуродов, Б., Наврузов, Н., & Киямова, З. (2024). Патоморфологические изменения у цыплят, зараженных Salmonella pullorum Gallinarium. in Library, 1(1), 141–151. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/33034
Бозорбой Элмуродов, Ветеринарный научно-исследовательский институт

Директор Научно-исследовательского ветеринарного института, профессор, доктор ветеринарных наук

З Киямова, Ветеринарный научно-исследовательский институт
tayanch doktorant
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В статье представлены сведения о возрастной динамике заражения цыплят-бройлеров S. pullorom Gallinarium. Также даны сведения о патоморфологических изменениях в организме цыплят.

Похожие статьи


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-25_Issue-1_March -2024

141

UDK: 619.616.15:9.084:

SALMONELLA PULLOROM GALLINARIUM BILAN ZARARLANGAN

JO‘JALARDA PATOMOFOLOGIK O‘ZGARISHLAR

Navruzov N.I. -

v.f.f.d., katta ilmiy xodim

Kiyamova Z.N.

- tayanch doktorant

Elmurodov B.A. -

ilmiy rahbar, v.f.d. professor

Veterinariya ilmiy tadqiqot instituti

Annotatsiya:

Maqolada S.pullorom gallinarium bilan go‘sht yo‘nalishidagi

jo‘jalar zararlanishining yoshga oid dinamikasi haqida ma’lumot berilgan. Shuningdek
jo‘jalar pullorozida ular organizmdagi patomorfologik o‘zgarishlar haqida ma’lumotlar
keltirilgan.

Kalit so‘zlar:

pulloroz, infeksiya, leykotsit, bazofil, eozinofil, atrofiya, distrofiya,

tromboz, infiltratsiya, koloniya hosil qilish birligi, zararlanish dozasi, o‘ldiruvchi doza,
oziqa muhiti.


Mavzuning dolzarbligi:

Hozirgi kunda parrandachilik sohasiga yetarli darajada

ziyon yetkazib kelayotgan kasalliklardan parrandalar pullorozidir bu ayniqsa
jo‘jalarning dastlabki hayotida sodir bo‘ladi. Ko‘p hollarda jo‘jalarning pullorozi
parrandachilik xo‘jaliklariga zarar etkazsada unga ergashuvchi ya’ni ikkilamchi
kasalliklardan pasterellyoz, kolibakterioz va streptokokkozni ilmiy-tadqiqot
natijalarida ko‘proq talqin qilish mumkin. Jo‘jalar hayotining dastlabki davrlarida
boshqa yosh organizmlar kabi kasallikka beriluvchan bo‘lishi, shu jumladan
infeksiyalarning aralash shakli, ayniqsa pullorozning yoshga oid shaklarini ba’zi
bosqichlarida og‘ir kechishi ko‘proq xorijiy adabiyot manbalarida o‘rganilgan.

Parrandalar va parrandachilik mahsulotlariga bo‘lgan epidemiologik

ahamiyatining oshishi, bu jarayonning uzviy bog‘liqligi, respublikamizda sanitariya-
epidemiologiya xizmatida yuz bergan o‘zgarishlar, mavjud bo‘lgan salmonellyoz va
boshqa ikkilamchi kasalliklar ustidan epidemiologik nazorat tizimini olib borish uni
qayta qurishni talab etadi[3]. Adabiyot ma’lumotlarining taxlili shuni ko‘rsatmokdaki,
hozirgi kungacha Respublikamizning parrandachilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklarida
boqilayottan jo‘jalarning pullorozi barcha infeksion kasalliklar orasidagi salmog‘i 26-
40 foizni tashkil etadi [1]. Parrandalar pullorozi bilan zararlangan jo‘jalarga
patomorfologik tashxis qo‘yish soha mutaxassislari oldida turgan dolzarb
muammolardan biri sanaladi [2]. Bundan tashqari go‘sht yo‘nalishidagi jo‘jalarning
S.pullorom gallinarium bilan zararlanish dinamikasi yoshga oid holda kechishi batafsil
o‘rganilmagan.

Tadqiqotlar ob’ekti va uslubiyatlari:

Jo‘jalarni pullorozida gematologik

jarayonlarni o‘rganishda Samarqand viloyati Markaziy shifoxonasining gematologiya


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-25_Issue-1_March -2024

142

va biokimyo laboratoriyasida (tajribadan oldin va keyingi natijalar), mazur kasallik
qo‘zg‘atuvchisi (S.pullorom gallinarium) bilan zararlangan parrandalar organizmidagi
patomorfologik o‘zgarishlarni aniqlash tadqiqotlari Veterinariya ITIning
mikrobiologiya, patomorfologiya va yosh mollar kasalliklarini o‘rganish
laboratoriyalarida bajarildi. S.pullorom gallinariumning turli xil konsentratsiyasi bilan
zararlangan bir haftalik (ba’zi guruhlarda zararlanib o‘lguncha) jo‘jalarning qon
namunalaridan eritrotsitlarni tahlil qilishda Panchenkov usulidan va gemoglobinni
aniqlashda Sali gemometridan foydalanildi[4].

Laboratoriya sharoitida pullorozning gistogrammasini o‘rganish maqsadida

zararlanib o‘lgan va majburiy so‘yilgan jo‘jalar organlaridan namunalar
patomorfologik tadqiqot uchun olindi. Buning uchun namunalarni kichik holda
gistologik uslubda tekshirish uchun dastlab biopsiya usulidan foydalanib, bo‘lakchalar
kasal jo‘jalardan quyidagi organlardan; traxeya, limfa tuguni, jigar, o‘pka, yurak, taloq
va buyraklaridan namunalar olinib, patologik o‘zgarishlar gistologik uslubda
tekshirildi[7]. Barcha tekshirilgan parrandalar ichki organ a’zolaridan bakteriologik
tekshirish uchun patologik namunalar olindi va turli xil oziqa muhitlariga (levin,
Ploskiriev agari, salmonella shigella va 5 foizli qonli agarga) ekmalar ekildi.
Bloklardan mikrotom yordamida kesmalar olinib, buyum oynasida mikropreparat
tayyorlandi hamda gemotoksilin va eozin bo‘yog‘i bilan bo‘yalib, mikroskopiya
qilindi. Mikroskopiya natijasida parrandalarning ichki a’zolarida ro‘y bergan
patogistologik o‘zgarishlar aniqlandi. Bunda Carl Zeiss mikroskopning 10x0,25
o‘lchamli ob’ektividan foydalanildi[8]. Ichki a’zolar va to‘qimalardan olingan
patologik namunalarni (bo‘lakchalar) gistologik tekshirish uchun parafinli usulda
quyidagicha gistopreparat tayyorlandi (50-100 millilitrdan qorong‘i shisha idishlarda
o‘tkazildi)

I. Fiksatsiya
1. Olingan patologik namunalarni (bo‘lakchalar) 10-12 foizli formalin eritmasida

24 soat davomida saqlandi.

2. 96

0

S li etil spirt va formalinning teng nisbatli (1:1) eritmasida 24 soat saqlandi;

3. 96 -100

0

S li absolyut spirtda mazkur bo‘lakchalar 12-24 soat saqlandi.

II. Suvsizlantirish
1. Olingan patologik namunalar (bo‘lakchalar) suvsizlantirish uchun 96

0

S

li spirt

eritmasida 24 soat saqlandi;

2. Keyingi kun ham 96

0

S li spirt eritmasida yana 24 soat saqlab turildi;

III. Parafin qo‘yish
1. 6-12 soatga 96

0

S li spirt va xloroformning teng nisbatdagi eritmasiga solindi;

2. Toza xloroform eritmasida 6-12 soat saqlandi. Saqlash yakunida bo‘lakchalar

rangi tiniqlanishi kuzatildi;

3. Parafin bir maromida yaxshiroq singishi uchun bo‘lakchalar eritilgan parafin

va xloroforimning teng hajmiy nisbatli eritmasiga solindi hamda +35 +40

0

S haroratli


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-25_Issue-1_March -2024

143

termostatda 2-3 soat qoldirildi. Ba’zan bunday eritmalar ishlatilmaganda qotirilgan
holatda saqlash uchun olib qo‘yildi;

4. So‘ngra bo‘lakchalar +54 +55

0

S li termostatda saqlanayotgan eritilgan

parafinga solib qo‘yildi. Bunda bo‘lakchalar birinchi idishdagi eritilgan parafinda 1,5-
2,5 soat mobaynida ushlanib, so‘ngra isitilgan pinset yordamida ikkinchi idishga
solinib 0,5-1,5 soat davomida bo‘lakchalarning kattaligi va qalinligiga e’tibor bergan
holatda saqlandi;

5. Bo‘lakchalar tubiga glitserin surilgan va gaz gorelkasi yordamida +60+70

0

S

gacha qizdirilgan bankachaga solindi hamda 0,5 sm qalinlikda qoplaguncha ustidan
eritilgan toza parafin qo‘yildi;

6. Bo‘lakchalar solingan parafinli idish sovuq suv solingan katta idishda sovutildi.

Bunda parafinning sovushi pastdan tepaga qarab harakatlanib erishiga asoslangan
holda olib borildi;

7. Parafin qotgach chekkalaridan kesib chiqarib olindi, bu parafin albatta

gomogen holatda edi, agar parafinda chegaralangan oqimtir joylar (sindirilganda
maydalanadigan, ushoqlanadigan) mavjudligi aniqlansa, parafinning yangi porsiyasi
bilan qayta qo‘yib olindi;

8. Qotgan parafindan bo‘lakchalar atrofida kamida 2 mm qalinlikda parafinli

qatlam qoldirilgan holda bloklar kesib solindi. Bunda har bir bo‘lakcha alohida-alohida
qilib olindi;

9. Olingan bloklar parafinni ko‘p tomoni bilan taxtakachlarga qizdirilgan bloklar

chetlari taxtakachdan chiqmasligi uchun shpatel yordamida yopishtirildi.

Bloklardan mikrotom yordamida gistokesmalar tayyorlandi va buyum oynasida

mikropreparat tayyorlanib, gemotoksilin va eozin bo‘yog‘i bilan bo‘yalib,
mikroskopiya qilindi. Mikroskopiya natijasida jo‘jalarning ichki a’zolarida ro‘y bergan
patogistologik o‘zgarishlar aniqlandi.

Natijalar va ularning tahlili:

Kasallangan parrandalar qanot osti venasidan

aseptika va antiseptika qoidalarga amal qilingan holda tajribadan keyin 1-5-kunlari qon
namunalari olinib tekshirilganda, eritrotsitlar soni 29,7 %, leykotsitlar va trombotsitlar
soni 12,45 va 6,72 foizlarga hamda gemoglobin miqdori esa 21,6 foizga II qiyosiy
nazorat guruxidagi tovuqlarning qon ko‘rsatkichlariga nisbatan o‘zgarishlar mavjudligi
aniqlandi (1-jadval).

Qon surtmasida bazofillar soni qiyosiy nazorat guruhidagi sog‘lom tovuqlar

qonidagi bazofillar sonidan deyarli farq qilmadi.

Asosiy o‘zgarishlar qolgan leykotsitlar turlarida kuzatildi. Albatta bu patologik

jarayonga har qanday yosh organizmning moslashishi qiyin kechadi.

Eozinoofillar soni 16,9 %, psevdoeozinofillar 34,8 %, monotsitlar soni 19,42

foizga qiyosiy nazorat guruxidagi jo‘jalar qon ko‘rsatkichlariga nisbatan ko‘paygan
bo‘lsa, limfotsitlar soni 11,86 foizga kamaygan.


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-25_Issue-1_March -2024

144

SHunday qilib, jo‘shtga boqilgan jo‘jalar pullorozida qonining morfologik

ko‘rsatkichlari ya’ni eritrotsitlar va gemoglobin miqdori, kamayib, leykotsitlar hamda
trombotsitlar soni ko‘payishi yoshga oid zararlanish dinamikasi tadqiqotlarda
aniqlandi.

Leykotsitar

formulada

bazofillar

soni

o‘zgarmasdan

eozinofillar,

psevdoeozinofillar va monotsitlar sonlari me’yorga nisbatan keskin 21,16 foizga
ko‘payib, limfotsitlar soni kamayishi aniqlandi.

Gistologik tadqiqot natijalariga ko‘ra; jo‘jalarning ichki a’zolari patomorfologik

tekshirilganda asosiy o‘zgarishlarning ko‘pincha parenximatoz a’zolarda kechdi.
Ularda gemodinamik hamda distrofik jarayonlarning kuchli rivojlanishi ayniqsa
dastlabki 1-5 kunlik jo‘jalarda kuzatildi.

1-jadval

S.pullorom qo‘zg‘atuvchisi bilan zararlangan jo‘jalarning gematologik

o‘zgarishlari

Tekshi-

rish vaqti

Erit-rotsit,

mln/mkl

Leykotsit,
ming/mkl

Leykoformula

E

B

M

L

Neytrofillar

tayoqcha

yadroli

bo‘g‘im

yadroli

Me’yor

3,18±0,14

25,18±1,5

2,8

2,2

4,4

56,6

4,4±0,31

40,4±3,23

I tajriba guruhi 0,5 ml 05 mlrd m.h. n=10

1-kun

3,24±0,18

31,45±1,48

3,1

1,76

3,9

58,2

4,6±0,27

35,5±2,31

2-kun

3,19±0,17

30,29±1,62

3,2

1,8

4,0

58,0

4,2±0,24

34,5±2,26

3-kun

3,16±0,22

30,20±2,28

2,6

1,7

4,7

59,4

4,1±0,38

40,4±2,34

4-kun

3,32±0,26

31,28±2,04

2,2

1,7

4,4

59,2

4,3±0,34

41,0±2,61

5-kun

3,20±0,28

29,74±2,18

2,9

1,75

4,2

61,4

4,0±0,26

43,2±2,64

II tajriba guruhi 0,25 ml 05 mlrd m.h. n=10

1-kun

3,24±0,17

29,61±1,54

3,1

1,76

3,9

55,2

4,4±0,24

35,5±2,31

2-kun

3,12±0,13

29,83±1,91

3,2

1,8

4,0

53,0

4,3±0,26

36,5±2,56

3-kun

3,24±0,14

31,20±2,25

3,6

1,6

4,3

52,4

4,1±0,33

42,4±2,74

4-kun

3,21±0,17

31,28±2,4

3,1

1,8

4,1

51,2

4,2±0,3

41,4±2,61

5-kun

3,25±0,21

29,94±2,31

3,0

1,7

4,0

50,4

4,1±0,25

43,4±2,84

III nazorat guruhi 0,5 ml 0,9 foizli fiziologik eritma n=10

1-kun

3,20±0,19

25,21±1,52

3,1

2,2

3,9

55,2

4,6±0,27

35,5±2,31

2-kun

3,21±0,18

24,33±1,86

3,2

1,8

4,0

53,4 4,2±0,24

34,5±2,26

3-kun

3,34±0,18

22,26±2,04

2,6

1,9

4,2

54,1

4,1±0,38

40,4±2,34

4-kun

3,31±0,19

23,28±2,07

2,2

1,8

4,1

54,2

4,3±0,34

41,0±2,61

5-kun

3,35±0,24

24,74±2,01

2,9

2,1

4,3

51,6

4,0±0,26

43,2±2,64

Eslatma: xxx-P<0,01;, xxxx- P<0,001.
Yurak-qon tomirlari kengaygan, tomir devor hujayralari bo‘kkan, endoteliy

ko‘chgan, ayrim tomirlar atrofida gistiotsit, limfoid va leykotsitlardan iborat hujayra


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-25_Issue-1_March -2024

145

to‘plamlari ancha ko‘p, mushaklar tolalarga ajralgan, ayrim tolalar donali distrofiyaga
uchragan.

O‘pkada gemorragik nekrozlanuvchi pnevmoniya kuchli rivojlangan. Ko‘pchilik

alveolalarning bo‘shliqlari eritrotsitlar bilan to‘lgan. Alveolalararo kapillyar to‘rlar
kengaygan va qonga to‘lgan, natijada to‘siqlar ham qalinlashgan, biriktiruvchi to‘qima
tolalari bo‘kkan. Bu o‘zgarishlar oqibatida o‘pka parenximasining ancha qismi
atelektazga uchragani aniqlandi. Interstitsial to‘qima o‘pkaning barcha bo‘limlarida
ham shishgani qiyosiy tajribalarda kuzatildi.

Hiqildoq va kekirdakdagi o‘zgarishlar kataral yoki og‘ir fibrinoz – gemorragik va

deskvamatik yallig‘lanishlar ko‘rinishida ifodalandi. Respirator epiteliyning
deskvamatsiyasi birinchi tajriba guruhi parrandalarda kuchli avj olgani tufayli shilliq
pardalarning xususiy qatlami butunlay ochilib qolgan va keskin shishgan, shuningdek
ko‘p miqdorli psevdoeozinofil leykotsitlar bilan infiltratsiyalangan. Ayrim tomirlar
bo‘ylab limfoid hujayralar to‘plangan. Ba’zi parrandalarning shilliq pardasi qisman
nekrozlashgan va shishgani aniqlandi.

Hiqildoq va kekirdak bo‘shlig‘ida fibrin, respirator epiteliyning parchalari

psevdoeozinofillar, limfotsitlar, eritrotsitlardan iborat nekrotik massa aniqlandi.

Taloqdagi patogistologik o‘zgarishlar tomirlarning to‘laqonligi, trabekulalarning

ozroq bo‘kishi, tolalar ko‘rinishining noaniqligi bilan ifodalanadi. Qizil pulpa
chegarasi kengaygan. Ayrim joylarida mayda qon quyilishlar va limfoid to‘plamlar
ko‘rinadi. Bu o‘zgarishlar organizmda kechayotgan umumiy patogistologik
jarayonning ta’siridir.

Limfa tugunlaridagi gistologik o‘zgarishlar hamma tugunlarda ham bir xil emas.

Sezilarli o‘zgarishlar portal, ichaklarning tutqich va o‘pka devor oralig‘idagi
tugunlarda bo‘lib, ularda serozli shish, seroz-gemorragik limfodenit va turli
o‘lchamdagi ekstrovazatlar rivojlangan. O‘pkaning og‘ir patologik jarayonlar sodir
bo‘lgan qismlariga yaqin joylashgan limfa tugunlarida qon quyilishlar bilan bir qatorda
sinuslar limfotsit va leykotsitlar to‘plamlari bilan to‘lgan, katta yoshdagi parrandalarda
follikulalarning hajmi kengaygan, limfotsitlar miqdori ko‘paygan.

Buyraklarda sodir bo‘lgan patogistologik o‘zgarishlar asosan umumiy patologik

jarayonlar kuzatilib, ko‘pincha gemodinamik o‘zgarishlar va buyrak naychalari
epiteliysining donali, ayrim joylarda esa yog‘li distrofiyasi aniqlandi. Buyrak
koptokchalarining kapillyar to‘rlari kengayishi natijasida mikroskopda faqat
eritrotsitlar to‘plamlari ko‘rindi. Koptokchalar atrofidagi kapsulalarning hajmi
kengaygan, yiringli va fibrinli ekssudat bilan to‘lganligi aniqlandi. CHambaraksimon
va to‘g‘ri naychalar epiteliylarning kattalashuvi natijasida ularning chegarasi
bilinmaydi. Epiteliy yadrolari reksis hamda lizisga uchragan. Buyraklarda ham
morfologik o‘zgarishlar sodir bo‘lgan va boshqa a’zolar singari bu qismda ham
qaytarilmas jarayonlar uchradi.


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-25_Issue-1_March -2024

146

S.pullorom gallinariumga yakuniy tashxis faqat qo‘zg‘atuvchini ajratish, ularning

turini aniqlash va serotiplarini identifikatsiyalash, uning patogenligini biosinov orqali
tasdiqlashni Veterinariya ITIning Mikrobiologiya laboratoriyada bakteriologik
tadqiqotlar asosida amalga oshirildi. Biologik sinov o‘tkazish orqali mikrob
kulturasining patogenligini aniqlash biologik preparatlarning, immun zardoblar va
davolovchi vositalarning samaradorligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
SHuning uchun parrandalar pullorozida o‘tkir eksperimental tajribalar o‘tkazish orqali
ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi asosiy qo‘zg‘atuvchi S.pullorom gallinariumning
virulentlik ko‘rsatkichlari LD

50

va LD

100

ni o‘rganish tajribalarimizning bir qismini

tashqil qiladi.

Ushbu eksperimental tajribalar go‘sht yo‘nalishidagi broyler jo‘jalar ustida

VITIning Mikrobiologiya laboratoriyasida 5 (besh) guruhga bo‘lib olib borildi.
Parrandalar pullorozi asosan jo‘jalar hayotining dastlabki o‘n kunligida o‘tkir shaklda
kechishi yaqqol nomoyon bo‘lganligi uchun tajribalarda jo‘jalarning yoshini 2-8
kunligi qilib belgilandi. Go‘sht yo‘nalishidagi jo‘jalarda S.pullorom gallinariumning
LD

50

va LD

100

ko‘rsatkichlarini aniqlash natijalari quyidagi 2-jadvalda berilgan.

Go‘sht yo‘nalishidagi jo‘jalarda asosiy salmonella qo‘zg‘atuvchisi bo‘lgan

S.pullorom gallinariumning virulentlik ko‘rsatkichlarini aniqlash natijalariga
bag‘ishlangan tajribalarimiz 4 ta tajriba hamda 1 ta nazorat guruhlarida bajarildi.
To‘rtala tajriba guruhlaridagi 10 boshdan 2-8 kunlik go‘shtga boqilgan jo‘jalar tajriba
diagrammasiga ko‘ra S.pullorom gallinarium bilan zararlantirildi va 5-nazorat
guruhidagi 12 bosh jo‘jalar yuqtirilmasdan nazorat sifatida qoldirildi va ularga bir xil
miqdordagi hajmli fiziologik eritma yuborildi.

2-jadval

Go‘sht yo‘nalishidagi jo‘jalarda S.pullorom gallinariumning LD

50

va LD

100

ko‘rsatkichlarini aniqlash natijalari.

Guruhlar

Zararlantirilgan S.pullorom

gallinarium xujayralari

soni (1ml/dona) KHQB

YUqtirilgan

jo‘jalar bosh

soni

O‘lgan va tirik

jo‘jalar soni

O‘lim

%

O‘lgan

Tirik

1-tajriba

750x10

6

10

10

0

100

2-tajriba

650x10

6

10

8

2

80

3-tajriba

500x10

6

10

5

5

50

4-tajriba

350x10

6

10

3

7

30

5-nazorat

Fiz.eritma

12

0

12

0


Tajriba natijalariga aniqlik kiritish uchun tajtiba guruhidagi jo‘jalar 10 kun

davomida kuzatilib, o‘lgan hamda tirik qolganlari tegishli jurnallarda qayd qilib
borildi. Tajriba so‘ngida o‘lgan va tirik qolgan jo‘jalar hisobidan tajribadagi 100% va
50% jo‘jalarni o‘ldiruvchi miqdori Rid va Mench usulida aniqlab olindi.


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-25_Issue-1_March -2024

147

2-jadval ma’lumotlariga ko‘ra, tajriba oxiriga kelib 1-tajriba guruhidagi 750 mln

dona S.pullorom gallinarium yuqtirilgan jo‘jalarda tajriba so‘nggida 10 bosh jo‘jadan
birontasi ham tirik qolmadi. 650 mln

mikrob hujayrasi miqdori (KHQB) bilan

yuqtirilgan 2-tajriba guruhida esa 8 bosh jo‘jalarda o‘lim ko‘zatilib, 2 bosh jo‘ja tirik
qoldi. 3-tajriba guruhidagi 500 mln

mikrob tanacha yuqtirilgan

jo‘jalarning 5 boshida

o‘lim kuzatilib, qolgan 5 boshi tirik qoldi. 350 mln mikrob tanacha bilan
zararlantirilgan 4-tajriba guruhidagi 10 bosh jo‘jadan 3 boshida o‘lim kuzatildi, qolgan
7 boshi tirik qoldi. Nazorat guruhidagi jo‘jalarning hech birida tajriba oxirigacha o‘lim
kuzatilmadi va ular sog‘lom.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra ko‘p miqdordagi bakteriya hujayralari bilan

zararlangan jo‘jalar biologik qonuniyatiga asosan kasallik qo‘zg‘atuvchilaridan
o‘zlarini himoya qila olmasdan tez fursatda eksperimental salmonellyozdan zararlanish
o‘ta o‘tkir kechib, klinik belgilari ko‘zga tashlanmasdan nobud bo‘lgani qayd qilindi.
O‘lgan jo‘jalar yorib tekshirib ko‘rilganda, ularda salmonellyozga xos
patologoanatomik o‘zgarishlar ham ko‘zga yaqqol tashlandi. Biroq bakteriologik
tekshirishlar natijasiga ko‘ra, o‘lgan jo‘jalarning patologik namunalaridan S.pullorom
gallinarium qayta ajratib olindi. Ushbu guruhdagi boshqa jo‘jalarda ham kasallik o‘tkir
shaklda kechib, oxir-oqibatda ularda ham o‘lim xolati kuzatildi.

YUqtirilgan vaqtdan 24-36 soat o‘tib, o‘lgan jo‘jalar klinik va patologoanatomik

tekshirilganda esa, pullorozga xos yaqqol klinik va patomorfologik o‘zgarishlar
kuzatildi. Tajriba davomida o‘lmay qolgan jo‘jalar nazorat guruhiga nisbatan o‘sish va
rivojlanishdan orqada qolib, tashqi muhit omillariga beriluvchan hamda yuqumsiz
kasalliklarga tez chalinadigan bo‘lib qoldi.

SHunday qilib tajribada 500 mln. S.pullorom gallinarium mikrob tanacha

yuborilgan 3-tajriba guruhidagi 10 bosh zararlangan jo‘jadan 5 boshi 50% o‘lganligi
sababli 500 mln. salmonella miqdori LD

50

ni tashkil etdi va 750 mln. mikrob tanacha

yuborilgan guruhda barcha 100 % o‘lganligi tufayli, ushbu miqdor LD

100

ekanligi

aniqlandi.

Xulosalar:

1) Jo‘jalarning pullorozli infeksiyasida patomorfologik o‘zgarishlarda asosan

umumiy distrofik jarayonlar kuzatilib, ayniqsa 2-8 kunlikda gemodinamik va distrofik
o‘zgarishlar aniqlandi.

2) Jo‘jalarning pullorozida qonning morfologik ko‘rsatkichlari ya’ni eritrotsitlar

va gemoglobin miqdori mos ravishda 29,7 va 21,6 foizga kamayib, leykotsit hamda
trombotsitlar soni 12,45 va 6,72 foizga ko‘payishi xususiy tadqiqotlar davomida
aniqlandi.

3) 500 mln. S.pullorom gallinarium mikrob tanacha yuborilgan tajriba guruhida

LD

50

,

750 mln. mikrob tanacha yuborilgan guruhda LD

100

ekanligi 2-8 kunlik jo‘jalarda

aniqlandi.


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-25_Issue-1_March -2024

148

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Айвазян С.Р., И.Э.Грановский [и др.] Современная лабораторная

диагностика острых кишечных инфекций: обзор // Молекулярная медицина. -М.,
2009. -N3. -C. 3-8.

2. Алимардонов А.Ш., Н.Семенова Профилактика сальмонеллёза в

производственных условиях. // Ж. “Зооветеринария” -Ташкент, 2012.-№10.-С.
20.

3. Джураев Н.Б. Эпидемиологическая характеристика заболеваемости

сальмонеллёзами, совершенствование эпидемиологического надзора и
профилактики зоонозных сальмонеллёзов. Автореферат. дисс. канд. мед. наук.
Ташкент, 2001. Стр 19

4. Садовников Н.В., Придыбайло Н.Д., Верешак Н.Д.

Общие и

специальные методы исследования крови птиц промышленных кроссов //
Екатеринбург, Санкт-Петербург УрГСХА – АВИВАК 2020. –С. 8-15.

5. Онищенко, Г.Г. Проблемы инфекционных заболеваний через призму

санкт-петербургского саммита восьми / Г.Г. Онищенко // Гиг. и сан. -2008.-No 1.-
С. 13.

6. Сергевин В.И. Эпидемиология острых кишечных инфекций / В.И.

Сергевнин -Пермь, 2008. —289 с

7. Зуфаров Қ.А., Раҳмонов Х.Р., Расулов Қ.И., Саидқориев Б.К.

Гистологиядан амалий қўлланма ЎзССР // “Медицина” наширёти Тошкент -
1976. – Б. 5-11.

8. Elmuradov, B. A. (2002). Detection of mixed bacterial infections in

calves.

Journal of Agriculture of Uzbekistan. Tashkent

,

3

, 63.

9. Эльмурадов, Б. А. (2003). Смешанные инфекции телят.

Ветеринарная

патология

, (2), 52-53.

10. Azamov, V., Elmurodov, B., Parmanov, J., & Abdalimov, S. (2004). Changes

in the intestinal system in colibacillosis. In

Proceedings of the Third Republican

Scientific-Practical Conference, Samarkand

(pp. 9-12).

11. Abdalimov, S. A., Parmanov, J. M., & Elmuradov, B. A. (2004). Sheep

pasteurellosis//Third Res. Il-Amal. konf. ma'r. Collection of texts.

12. Элмуродов, Б. А. (2005). Клинические изменения при смешанных

бактериальных инфекциях птиц.

13. G’aniyev, I., & Elmuradov, B. A. (2008). Course and clinical signs of sheep

pasteurellosis. In

Four. ilm.-amal. konf. ma'r. text collection. Samarkand

(pp. 94-96).

14. Duskulov, V. M., Elmuradov, B., & Meyliev, M. (2018). Highly profitable

sector of beekeeping.

Veterinary Medicine

,

12

.

15. Элмуродов, Б. А., Турдиев, А. К., & Набиева, Н. Куёнчилик укув

кўлланма.

Самарканд-2018

, 72-73.


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-25_Issue-1_March -2024

149

16. Эльмурадов, Б. А., Наврузов, Н., & Курбонов, Ф. (2019).

Патологоанатомические изменения при смешанных бактериальных инфекциях
птиц.

17. Эльмурадов, А., & Эльмурадов, Б. А. (2019). Содержание нуклеиновых

кислот в стенках двенадцатиперстной кишки у каракульских овец различного
возраста и в разные сезоны года.

18. Navruzov, N. I. The Role of Immunostimulants in the Prevention of

Colibacillosis, Salmonellosis and Pasteurellosis in Calves.

International Journal on

Integrated Education

,

3

(8), 232-234.

19. Элмуродов, Б. А., & Эшбуриев, С. Б. (2021). ТОВУҚЛАРДА

МИНЕРАЛЛАР

АЛМАШИНУВИ

БУЗИЛИШЛАРИНИНГ

КЛИНИК

БЕЛГИЛАРИ.

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

,

1

(1).

20. Муродов, Х., Элмуродов, Б., Шодиева, У., & Ахмедов, Б. (2021).

Профилактика

и

лечение

инфекционного

ларинготрахеита

птиц.

in

Library

,

21

(2).

21. Navruzov, N. I., Elmurodov, B. A., & Mamadullaev, G. K. (2021). THE

ROLE

OF

CHITOSAN

IN

THE

PATHOMORPHOLOGY

AND

IMMUNOPROPHYLAXIS OF COLIBASILLOSIS OF CALVES.

22. Ахмадалиева, Л. Х., Элмуродов, Б. А., & Орипов, А. О. (2021).

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И ЭКОСИСТЕМ В НИИ
ВЕТЕРИНАРИИ.

ББК 40.0 П78

, 378.

23. Nabieva, N. A., Elmurodov, B. A., & Aktamov, U. B. (2022). Biochemical

Changes in Blood in Rabbit Pasteurella’s.

Texas Journal of Medical Science

,

13

, 115-

118.

24. Elmurodov, B. A., Navruzov, N. I., & Kiyamova, Z. N. (2022). Intervention

of Bacterial Diseases in Poultry.

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL

ENGINEERING AND AGRICULTURE

,

1

(4), 8-12.

25. Элмуродов, Б. (2022). Ветеринария илм-фанининг истиқболлари ва

соҳани ривожлантиришдаги муҳим вазифалар.

Перспективы развития

ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности

,

1

(2), 462-

464.

26. Элмуродов, Б., & Исмоилов, У. (2022). Молодняк животных в районах

приаралья течение колибактериоза и сальмонеллеза.

Перспективы развития

ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности

,

1

(1), 233-

235.

27. Элмуродов, Б., & Исмоилов, У. (2022). Текст научной работы на тему

Течение колибактериоза и сальмонеллеза молодняка в Приаралье.

Перспективы

развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой
безопасности

,

1

(2), 307-309.


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-25_Issue-1_March -2024

150

28. Эльмурадов, Б. (2022). Перспективы ветеринарии и важные задачи

развития отрасли.

Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в

обеспечении пищевой безопасности

,

1

(1), 9-12.

29. Sh, N., Elmurodov, B. A., & Eshburiev, S. B. (2022). TUXUM

YONALISHDAGI

TOVUQLAR

MAHSULDORLIGIGA

NOVAMIX

PREMIKSINING

TASIRI.

AGROBIOTEXNOLOGIYA

VA

VETERINARIYA

TIBBIYOTI ILMIY JURNALI

, 476-479.

30. Набиева, Н., Элмуродов, Б., & Сайдуллаев, А. (2022). Эпизотология

пастереллиоза кроликов.

Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в

обеспечении пищевой безопасности

,

1

(1).

31. Hamraqulov, N. S. (2022). SYMPTOMS AND HEMATOLOGICAL

INDICATORS OF CALCIUM AND PHOSPHORUS EXCHANGE DISORDERS IN
CHICKEN IN EGGLAYING HENS.

Conferencea

, 92-94.

32. Султанова, И., & Элмурадов, Б. (2022). Течение и бактериологическое

течение сальмонеллы у кроликов методы проверки.

Перспективы развития

ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности

,

1

(2), 187-

191.

33. Элмуродов, Б. А., Наврузов, Н. И., Набиева, Н. А., Ахмадалиева, Л. X.,

& Киямова, З. Н. Инновационные вакцины для профилактики пастереллеза
кроликов и других животных. In

Современные достижения в решении

актуальных

проблем

агропромышленного

комплекса:

материалы

международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию
Института экспериментальной ветеринарии им. СН Вышелесского (Минск, 15-
16 сентября 2022 г.)

(pp. 282-284).

34. BA, Elmurodov, et al. "Pathomorphological Changes in Poultry Pasteurellios,

Pullorosis and Colibacteriosis Diseases." (2023).

35. Aktamovich, E. B., Bakhtiyorovich, E. S., & Shokir, H. N. (2023). Prevention

of Calcium Phosphorus Exchange Disorders in Chickens.

Web of Semantic: Universal

Journal on Innovative Education

,

2

(6), 222-228.

36. Мамадуллаев, Г. Х., Элмуродов, Б. А., Джураев, О. А., Джуракулов, О.

К., & Файзиев, У. М. (2023). РИФИЗОСТРЕП–НОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
ПРЕПАРАТ ПРОТИВ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЁЗА.

Эпизоотология

Иммунобиология Фармакология Санитария

, (2), 52-57.

37. Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. THE ROLE OF CHITOSAN

SUCCINATE IN COLIBACILLOSIS OF CALVES AND THE EFFECT ON THE
IMMUNE SYSTEM.

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

, 50.

38. Nabieva, N. A., & Profissor, B. E. V. (2023). PATHOGISTOGRAM OF

PASTEURELLOSIS

OF

RABBITS.

European

International

Journal

of

Multidisciplinary Research and Management Studies

,

3

(01), 92-98.


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-25_Issue-1_March -2024

151

39. Navruzov, N. I. (2024). THE EFFECT OF” THE ASSOCIATED GOA

FORMOL VACCINE AGAINST COLIBACTERIOSIS AND SALMONELLOSIS
OF CALF, LAMB AND PIG CHILDREN" ON THE BODY OF LAMBS.

40. Navruzov, N. I., Aktamov, U. B., & Sayfidinov, B. F. (2023). Chlamydiosis

in sheep: immunological examination and pathomorphological changes.

41. Navruzov, N. I., Sayfidinov, B. F., & Aktamov, U. B. (2023). Determination

of Immunobiological Reaction in Sheep Chlamydiosis.

42. Navruzov, N. I., Pulatov, F. S., Sheralieva, I. D., Nabieva, N. A., Sultonova,

I. Y., & Aktamov, U. B. (2022). The importance of chitozan suctinat in lamb
colibacteriosis.

money

,

15

(1).

43. Navruzov, N. I. (2021). THE IMPORTANCE OF CHITOSAN SUCTINAT

IN

COLIBACTERIOSIS

OF

CALVES.

In

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

(pp. 60-64).

44. Navruzov, N. I. The Role of Immunostimulants in the Prevention of

Colibacillosis, Salmonellosis and Pasteurellosis in Calves.

International Journal on

Integrated Education

,

3

(8), 232-234.

45. Газнакулов, Т. К., Орипов, А. О., Сафаров, А. А., Хушназаров, А. Х.,

Давлатов, Р. Б., Абдухакимов, Ш., & Мавланов, С. (2023). ХС Салимов, МК
Бутаев, ЗЭ Рузиев,–Биохавфсизлик.

46. Davlatov, R. B., & Khushnazarov, A. K. (2024). Diagnosis and

chemoprophylaxis of rabbit eymeriosis. In

E3S Web of Conferences

(Vol. 480, p.

03020). EDP Sciences.

Библиографические ссылки

Айвазян С.Р., И.Э.Грановский [и др.] Современная лабораторная диагностика острых кишечных инфекций: обзор // Молекулярная медицина. -М., 2009. -N3. -C. 3-8.

Алимардонов А.Ш., Н.Семенова Профилактика сальмонеллёза в производственных условиях. // Ж. “Зооветеринария” -Ташкент, 2012.-№10.-С. 20.

Джураев Н.Б. Эпидемиологическая характеристика заболеваемости сальмонеллёзами, совершенствование эпидемиологического надзора и профилактики зоонозных сальмонеллёзов.Автореферат. дисс. канд. мед. наук. Ташкент, 2001. Стр 19

Садовников Н.В., Придыбайло Н.Д., Верешак Н.Д. Общие и специальные методы исследования крови птиц промышленных кроссов // Екатеринбург, Санкт-Петербург УрГСХА – АВИВАК 2020. –С. 8-15.

Онищенко, Г.Г. Проблемы инфекционных заболеваний через призму санкт-петербургского саммита восьми / Г.Г. Онищенко // Гиг. и сан. -2008.-No 1.-С. 13.

Сергевин В.И. Эпидемиология острых кишечных инфекций / В.И. Сергевнин -Пермь, 2008. —289 с

Зуфаров Қ.А., Раҳмонов Х.Р., Расулов Қ.И., Саидқориев Б.К. Гистологиядан амалий қўлланма ЎзССР // “Медицина” наширёти Тошкент -1976. – Б. 5-11.

Elmuradov, B. A. (2002). Detection of mixed bacterial infections in calves. Journal of Agriculture of Uzbekistan. Tashkent, 3, 63.

Эльмурадов, Б. А. (2003). Смешанные инфекции телят. Ветеринарная патология, (2), 52-53.

Azamov, V., Elmurodov, B., Parmanov, J., & Abdalimov, S. (2004). Changes in the intestinal system in colibacillosis. In Proceedings of the Third Republican Scientific-Practical Conference, Samarkand (pp. 9-12).

Abdalimov, S. A., Parmanov, J. M., & Elmuradov, B. A. (2004). Sheep pasteurellosis//Third Res. Il-Amal. konf. ma'r. Collection of texts.

Элмуродов, Б. А. (2005). Клинические изменения при смешанных бактериальных инфекциях птиц.

G’aniyev, I., & Elmuradov, B. A. (2008). Course and clinical signs of sheep pasteurellosis. In Four. ilm.-amal. konf. ma'r. text collection. Samarkand (pp. 94-96).

Duskulov, V. M., Elmuradov, B., & Meyliev, M. (2018). Highly profitable sector of beekeeping. Veterinary Medicine, 12.

Элмуродов, Б. А., Турдиев, А. К., & Набиева, Н. Куёнчилик укув кўлланма. Самарканд-2018, 72-73.

Эльмурадов, Б. А., Наврузов, Н., & Курбонов, Ф. (2019). Патологоанатомические изменения при смешанных бактериальных инфекциях птиц.

Эльмурадов, А., & Эльмурадов, Б. А. (2019). Содержание нуклеиновых кислот в стенках двенадцатиперстной кишки у каракульских овец различного возраста и в разные сезоны года.

Navruzov, N. I. The Role of Immunostimulants in the Prevention of Colibacillosis, Salmonellosis and Pasteurellosis in Calves. International Journal on Integrated Education, 3(8), 232-234.

Элмуродов, Б. А., & Эшбуриев, С. Б. (2021). ТОВУҚЛАРДА МИНЕРАЛЛАР АЛМАШИНУВИ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИ. ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА, 1(1).

Муродов, Х., Элмуродов, Б., Шодиева, У., & Ахмедов, Б. (2021). Профилактика и лечение инфекционного ларинготрахеита птиц. in Library, 21(2).

Navruzov, N. I., Elmurodov, B. A., & Mamadullaev, G. K. (2021). THE ROLE OF CHITOSAN IN THE PATHOMORPHOLOGY AND IMMUNOPROPHYLAXIS OF COLIBASILLOSIS OF CALVES.

Ахмадалиева, Л. Х., Элмуродов, Б. А., & Орипов, А. О. (2021). ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И ЭКОСИСТЕМ В НИИ ВЕТЕРИНАРИИ. ББК 40.0 П78, 378.

Nabieva, N. A., Elmurodov, B. A., & Aktamov, U. B. (2022). Biochemical Changes in Blood in Rabbit Pasteurella’s. Texas Journal of Medical Science, 13, 115-118.

Elmurodov, B. A., Navruzov, N. I., & Kiyamova, Z. N. (2022). Intervention of Bacterial Diseases in Poultry. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE, 1(4), 8-12.

Элмуродов, Б. (2022). Ветеринария илм-фанининг истиқболлари ва соҳани ривожлантиришдаги муҳим вазифалар. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(2), 462-464.

Элмуродов, Б., & Исмоилов, У. (2022). Молодняк животных в районах приаралья течение колибактериоза и сальмонеллеза. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(1), 233-235.

Элмуродов, Б., & Исмоилов, У. (2022). Текст научной работы на тему Течение колибактериоза и сальмонеллеза молодняка в Приаралье. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(2), 307-309.

Эльмурадов, Б. (2022). Перспективы ветеринарии и важные задачи развития отрасли. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(1), 9-12.

Sh, N., Elmurodov, B. A., & Eshburiev, S. B. (2022). TUXUM YONALISHDAGI TOVUQLAR MAHSULDORLIGIGA NOVAMIX PREMIKSINING TASIRI. AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI, 476-479.

Набиева, Н., Элмуродов, Б., & Сайдуллаев, А. (2022). Эпизотология пастереллиоза кроликов. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(1).

Hamraqulov, N. S. (2022). SYMPTOMS AND HEMATOLOGICAL INDICATORS OF CALCIUM AND PHOSPHORUS EXCHANGE DISORDERS IN CHICKEN IN EGGLAYING HENS. Conferencea, 92-94.

Султанова, И., & Элмурадов, Б. (2022). Течение и бактериологическое течение сальмонеллы у кроликов методы проверки. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(2), 187-191.

Элмуродов, Б. А., Наврузов, Н. И., Набиева, Н. А., Ахмадалиева, Л. X., & Киямова, З. Н. Инновационные вакцины для профилактики пастереллеза кроликов и других животных. In Современные достижения в решении актуальных проблем агропромышленного комплекса: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Института экспериментальной ветеринарии им. СН Вышелесского (Минск, 15-16 сентября 2022 г.) (pp. 282-284).

BA, Elmurodov, et al. "Pathomorphological Changes in Poultry Pasteurellios, Pullorosis and Colibacteriosis Diseases." (2023).

Aktamovich, E. B., Bakhtiyorovich, E. S., & Shokir, H. N. (2023). Prevention of Calcium Phosphorus Exchange Disorders in Chickens. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(6), 222-228.

Мамадуллаев, Г. Х., Элмуродов, Б. А., Джураев, О. А., Джуракулов, О. К., & Файзиев, У. М. (2023). РИФИЗОСТРЕП–НОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ ПРОТИВ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЁЗА. Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария, (2), 52-57.

Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. THE ROLE OF CHITOSAN SUCCINATE IN COLIBACILLOSIS OF CALVES AND THE EFFECT ON THE IMMUNE SYSTEM. СБОРНИК ТЕЗИСОВ, 50.

Nabieva, N. A., & Profissor, B. E. V. (2023). PATHOGISTOGRAM OF PASTEURELLOSIS OF RABBITS. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 3(01), 92-98.

Navruzov, N. I. (2024). THE EFFECT OF” THE ASSOCIATED GOA FORMOL VACCINE AGAINST COLIBACTERIOSIS AND SALMONELLOSIS OF CALF, LAMB AND PIG CHILDREN" ON THE BODY OF LAMBS.

Navruzov, N. I., Aktamov, U. B., & Sayfidinov, B. F. (2023). Chlamydiosis in sheep: immunological examination and pathomorphological changes.

Navruzov, N. I., Sayfidinov, B. F., & Aktamov, U. B. (2023). Determination of Immunobiological Reaction in Sheep Chlamydiosis.

Navruzov, N. I., Pulatov, F. S., Sheralieva, I. D., Nabieva, N. A., Sultonova, I. Y., & Aktamov, U. B. (2022). The importance of chitozan suctinat in lamb colibacteriosis. money, 15(1).

Navruzov, N. I. (2021). THE IMPORTANCE OF CHITOSAN SUCTINAT IN COLIBACTERIOSIS OF CALVES. In АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (pp. 60-64).

Navruzov, N. I. The Role of Immunostimulants in the Prevention of Colibacillosis, Salmonellosis and Pasteurellosis in Calves. International Journal on Integrated Education, 3(8), 232-234.

Газнакулов, Т. К., Орипов, А. О., Сафаров, А. А., Хушназаров, А. Х., Давлатов, Р. Б., Абдухакимов, Ш., & Мавланов, С. (2023). ХС Салимов, МК Бутаев, ЗЭ Рузиев,–Биохавфсизлик.

Davlatov, R. B., & Khushnazarov, A. K. (2024). Diagnosis and chemoprophylaxis of rabbit eymeriosis. In E3S Web of Conferences (Vol. 480, p. 03020). EDP Sciences.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов