Использование информационных и практических проектов для обучения таможенным условиям

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
170-173
1

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Исакулова, Н. (2024). Использование информационных и практических проектов для обучения таможенным условиям. in Library, 1(1), 170–173. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/34896
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В данной статье анализируется использование информационных и практических проектов при преподавании терминов, связанных со сферой таможенного дела. Разработка информационных и практических проектов была разработана какмодель преподавания терминов, связанных с таможенной сферой.

Похожие статьи


background image

Та ’Нт va innovatsion tadqiqotlar (2024 йил № 3)

Education and innovative research 2024 y. № 3

№3-170

BOJXONA SOHASIGA OID TERMINLARNI O‘QITISHDA AXBOROTLI VA AMALIY

LOYIH ALARDAN FO YDALANISH

Isakulova Nilufar,

О ‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti professori, pedagogika fanlari doktori

https://doi. org/10.53885/edinres.2024.03.1.034

Annotatsiya. Mazkur maqolada bojxona sohasiga oid terminlami о ‘qitishda axborotli va amaliy

loyihalardanfoydalanishi tahlil etilgan. Bojxona sohasiga oid terminlami о ‘qitishda axborotli va amaliy loyihalar
ishlanmasi namuna sifatida ishlab chiqildi.

Kalit so ‘zlar: bojxona, termin, bojxona ishi, bojxona nazorati, bojxona menejmenti, tovarshunoslik, xalqaro

bojxona huquqi, bojxona yurisprudensiya, bojxona statistikasi, о ‘quv loyiha, amaliy loyiha, axborotli loyiha.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ

ОБУЧЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМ УСЛОВИЯМ

Нилуфар Исакулова,

Узбекский государственный университет мировых языков, профессор, доктор

педагогических наук

Аннотация. В данной статье анализируется использование информационных и практических проектов

при преподавании терминов, связанных со сферой таможенного дела. Разработка информационных и
практических проектов была разработана какмодель преподавания терминов, связанных с таможенной
сферой.

Ключевые слова: таможня, термин, таможеннаяработа, таможенныйконтролъ, таможенное

управление, товароведение, международное таможенное право, таможенное правоведение, таможенная
статистика, учебный проект, практический проект, информационный проект.

USING INFORMATIVE AND PRACTICAL PROJECTS IN TEACHING CUSTOMS

TERMS

Nilufar Isakulova,

Uzbekistan State University of World Languages, professor, doctor of pedagogy

Abstract. This article analyzes the use of informative and practical projects in the teaching of terms related to

the customs field. The development of informative and practical projects was developed as a model for teaching terms
related to the customs field.

Key words: customs, term, customs work, customs control, customs management, merchandising, international

customs law, customs jurisprudence, customs statistics, educational project, practical project, informative project.

Kirish. Loyiha metodi talabalaming mustaqil faoliyatiga qaratilgan. Ta’linmi loyihalash juda ko‘p

umume’tirof etilgan afzalliklarga ega bo

4

lib, ulardan biri ta’lim oluvchilaming bilish faoliyatining aniq

natijasidir. Shu bilan birga, jiddiy tashkil etilgan o

4

quv jarayonisiz chinakam ijodiy natijaga erishish mumkin

emasligini unutmasligimiz kerak. 0‘quv loyihasi ustida ishlashda ta’lim oluvchilar yangi bilimlami

yaratadilar, lekin bunga faqat oldindan olingan bilimlarga, shuningdek, umumiy ta’lim va mavzu
malakalariga tayanib erishish mumkin [8].

Tadqiqot metodologiyasi. Axborot loyihasi axborotni keyinchalik tahlil qilish, ehtimol umumlashtirish

va majburiy taqdim etish bilan ob’ekt yoki hodisa haqida ma’lumot to

4

plashga qaratilgan. Bunday loyihalar

puxta o

4

ylangan strukturani, loyiha ustida ishlash jarayonida tizimli tuzatish imkoniyatini talab qiladi.

Shuning uchun axborot loyihasini rejalashtirishda quyidagilami aniqlash lozim:

a)

ma’lumotlami to

4

plash ob’ekti;

b)

talabalarga foyda keltiradigan manbalar (bu manbalaming talaba yoki ular izlanishlari bilan

shug

4

ullanishlarini ham hal qilishi kerak);

v) natijani taqdim etish. Bundan tashqari, mumkin bo

4

lgan variantlar ham bor - faqat o

4

qituvchi o'qishi

mumkin bo

4

lgan yozma xabardan, sinfdagi ommaviy xabargacha yoki tinglovchilarga nutq


background image

Образование и инновационные исследования (2024 год № 3)

http://interscience.uz

№ 3-171

(maktab konferensiyasida, yosh talabalar uchun ma’ruza bilan va hokazo.) [8].

Tahlil va nataijalar. Axborot loyihasining asosiy umumiy ta’lim vazifasi axborotni topish, qayta ishlash

va taqdim etish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat, shuning uchun barcha o‘quvchilar axborot
loyihalarining turli davomiyligi va murakkabligida ishtirok etishlari maqsadga muvofiqdir. Muayyan
sharoitlarda axborot loyihasi tadqiqot loyihasiga aylanishi mumkin [8].

Amaliy loyiha ham ishning haqiqiy natijasini beradi, lekin birinchi ikkitadan farqli o‘laroq qo‘llaniladi

(masalan, geografiya idorasi uchun qoyalar ko‘rgazmasini tashkil qilish). Bu loyihalar loyiha ishtirokchilari
faoliyatining awaldan aniq belgilangan natijasi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, bu natija

ishtirokchilaming o‘zlari (gazeta, hujjat, video, ovoz yozish, ijro, harakat dasturi, qonun loyihasi,

ma’lumotnoma materiallari va boshqalar)ning ijtimoiy manfaatlariga qaratilishi shart.) Bunday loyiha har
birining vazifalari, aniq chiqishi va har birining yakuniy mahsulotni loyihalashda ishtirok etishi bilan yaxshi

o‘ylangan tuzilmani, hatto ishtirokchilarining barcha faoliyatining ssenariysini talab qiladi. Bu yerda
bosqichma-bosqich muhokamalar, qo‘shma va yakka tartibdagi sa’y-harakatlami sozlash, olingan natijalar

taqdimotini tashkil etish va ulami amalda amalga oshirishning mumkin bo‘lgan yo‘llari bo‘yicha yaxshi
muvofiqlashtirish ishlarini tashkil etish va loyihaning tizimli tashqi bahosini tashkil etish ayniqsa muhimdir
[8].

1-

bosqich talabalar uchun “The definition, principle reasons and history of smuggling” mavzusida

axborot loyihasi tavsiya etiladi:

The definition, principle reasons and history of smuggling. Commercial fraud is defined as any offence

against statutory provisions which Customs are responsible for enforcing. It is committed in order to evade
payment of duties and taxes on movements of commercial goods or evade any prohibition or restrictions
applicable to commercial goods.

Smuggling means illegal transportation of objects or people across an international border. There are

various motivations to smuggle. These include the participation in illegal trade, such as in the drug trade, in
illegal immigration or emigration, tax evasion, getting contraband in or out of the country so that it can be
sold for high profits. Examples of non-financial motivations include bringing banned items past a security
checkpoint (such as airline security).

Smuggling has a long history. In England smuggling first became a recognized problem in the 13th

century, following the creation of a national customs collection system by Edward I in 1275. Medieval
smuggling focused on the export of highly taxed export goods — notably wool and hides. Merchants,
however, sometimes smuggled other goods to circumvent prohibitions or embargoes on particular trades.
Grain, for instance, was usually prohibited from export, unless prices were low, because of fears that grain
exports would raise the food prices in England and thus cause food shortages.

In England wool was smuggled to the continent in the 17th century, under the pressure of high excise

taxes. The high rates of duty on tea, wine and spirits, coming in from mainland Europe at this time made the
import of such goods and the evasion of the duty a highly profitable business for impoverished fishermen
and seafarers. In certain parts of the country the smuggling industry was for many communities more
economically significant than legal activities such as farming and fishing.

Axborot loyihasi bo‘yicha quyidagi vazifalar bajariladi:

matndagi terminlami yig‘ish;

terminlar bo‘yicha klastemi loyihalash;

taqdimot qilish.

Amaliy loyiha ishtirokchilaming o‘zlari ijtimoiy manfaatlariga qaratilgan bo‘lib, mahsulot oldindan

belgilangan va amaliyotda foydalanishi lozim bo‘ladi. Bojxona sohasiga oid terminlami o‘rganishda amaliy

loyiha ko‘proq gapirish malakalari bilan bog‘liq bo‘ladi. O‘rganilgan terminni og‘zaki gapirib berish,

talaffuziga e’tibor berish, mazkur termin atrofida kichik dialog tuzish, rolli о‘yin ishlari amalga oshiriladi.
Amaliy loyihani amalga oshirishda quyidagi maTumotlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir:

ma’lumot resurslari: ted.com, antiplagiat.ru, scims.com, scienceresearch.com.

tegishli dasturiy ta’minot: dropbox.com, translate.google.ru, resumup.com, linkedin.com.
guruh ishi: dropbox.com, mind42.com.

vizualizatsiya bo‘yicha: yourtube.com, skype.com

kompetensiyani baholash bo‘yicha: devyourself.ru, effektivno.rf.


background image

i

Ta ’lim va innovatsion tadqiqotlar (2024 йил № 3)

Education and innovative research 2024 y. № 3

№3-t72

1-bosqich uchun dialog tavsiya etiladi: — May I look at your passport and customs

declaration form, sir?

Daniel Adams: — Certainly. Here you are.
Customs officer: — Do you have anything to declare?
Daniel Adams: — No, nothing. Just the normal allowance.

Customs officer: — What do you have in this suitcase?

Daniel Adams: — Books, clothes, personal belongings and a bottle of wine.

Customs officer: — Okay, do you have anything else besides these?
Daniel Adams: — No, I don't.
Customs officer: — How much money do you have on you?

Daniel Adams: — I have four thousand US dollars and eight hundred Euro.

Customs officer: — That's fine, thank you. You can proceed. Have a nice stay in the United States.

Daniel Adams: — Thank you. I'm sure I will.
2-

bosqich uchun Role-play tavsiya etiladi:

Customs officer: — May I look at your passport and customs declaration form, sir?
You: — ...
Customs officer: — Do you have anything to declare?
You: —...
Customs officer: — What do you have in this suitcase?
You: —...
Customs officer: — Okay, do you have anything else besides these?
You: — ...
Customs officer: — How much money do you have on you?
You: —...
Customs officer: — That's fine, thank you. You can proceed. Have a nice stay in the United States.

You: —...
3-

bosqich uchun “Travel English: At the airport; during the flight; at customs” mavzusidagi Roleplay

tavsiya etiladi:

Travel Agency Clerk: — Horizon Travel, good afternoon. May I help you?
You: —...
Travel Agency Clerk: — Would that be a one-way or return ticket?
You: —...
Travel Agency Clerk: — When would you like to leave?
You: —...

Travel Agency Clerk: — One moment, please ... OK. There are three flights on the 22nd. Do you want

a morning flight, or an afternoon flight?

You: —...
Travel Agency Clerk: — Well, there's a Northwind Airways flight at nine forty five, a Swiss Air at

fifteen ten and a KLM at fifteen twenty five.

You: —...
Travel Agency Clerk: — OK. Just a moment, please... All right. Quite a few seats left.
You: —...
Travel Agency Clerk: — Economy or first class?
You: —...
Travel Agency Clerk: — Four hundred sixty-five dollars.

Customs officer:


background image

Образование и инновационные исследования (2024 год № 3)

http://interscience.uz

№ 3-173

You: — ...
Travel Agency Clerk: — Yes, of course. Could I have your full name and the spelling, please?
You: —...
Travel Agency Clerk: — Just a moment, please, Mr. Adams. (...) All right. I've reserved one seat in your

name on NWA flight 408 bound for Paris on April the 22nd.

You: —...
Travel Agency Clerk: — You'll need to confirm this reservation at least 2 hours before departure time.
You: —...

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

Акрамова Ш.А. Бўлажак божхона хизмати ходимларида мафкуравий иммунитетни

ривожлантириш: Дис.... пед. фан. док. - Тошкент, 2017. - 248 б.

Алимбаев С.А. Узбекистан Республикаси божхона ҳудудида товар айирбошлашнингташкилий-

ҳуқуқий муаммолари: Дис.... юридик. фан. ном. - Тошкент, 2003. -181 6.

Арипов С.А. Ташқи савдони божхона тўловлари орқали тартибга солишни такомиллаштириш:

Дис. ...иқгисод. фан. ном. - Тошкент, 2009. - 135 б.

Асланов И.Н. Божхона тизими фаолияти самарадорлигини оширишда кадрларнинг шахсий

психологик тайёргарлиги омили (муомала жараёни мисолида): Дис. ...психол. фан. ном. - Тошкент,
2009. -164 б.

Ахмедов О. Инглиз ва ўзбек тилларида солиқ-божхона терминларининг лингвистик таҳлили ва

таржима муаммолари: Дис.... филол. фан. док. - Тошкент, 2016.

Боймурадов Ш.Н. Божхона соҳасида давлат бошқарувининг ташкилий-хуқуқий шакллари: Дис.

... юридик. фан. ном. - Тошкент, 2006. - 161 б.

Зайниддинов О.З. Узбекистонда божхона тизими ва унинг ўзбек давлатчилигида тутган ўрни

(1991-2001 йиллар): Дис.... тарих. фан. ном. - Тошкент, 2002. - 175 б.

Лекция: «Типы учебных проектов». Электронный ресурс: https://studopedia.ru/10_196385_

lektsiya-tipi-uchebnih-proektov.html Дата обращения: 11.06.2020.

Терминология науки — система ее научных понятий. Электронный ресурс: http://econtool.

com/terminologiya-nauki-sistema-ee-nauchnyih-ponyatiy.html. Дата обращения: 10.06.20.

Терминология. Электронный ресурс: https://bigenc.ru/linguistics/text/4188926. Дата обращения:

10.06.20.

Туропов Р.А. Узбекистан Республикаси божхона фаолияти самарадорлигини оширишнинг

асосий йўналишлари: Дис.... иқгисод. фан. док. - Тошкент, 2006. - 283 б.

Хакимова Ф.А. Хроматография усулларини қўллаган ҳолда On-line режимида божхона

экспертизасини автоматлаштиришнипг ташкилий механизми: Дис.... тех. фан. бўйича фал. док. -

Тошкент, 2018. - 120 б. - Б. 9.

Библиографические ссылки

Акрамова Ш.А. Бўлажак божхона хизмати ходимларида мафкуравий иммунитетни ривожлантириш: Дис.... пед. фан. док. - Тошкент, 2017. - 248 б.

Алимбаев С.А. Узбекистан Республикаси божхона ҳудудида товар айирбошлашнингташкилий- ҳуқуқий муаммолари: Дис.... юридик. фан. ном. - Тошкент, 2003. -181 6.

Арипов С.А. Ташқи савдони божхона тўловлари орқали тартибга солишни такомиллаштириш: Дис. ...иқгисод. фан. ном. - Тошкент, 2009. - 135 б.

Асланов И.Н. Божхона тизими фаолияти самарадорлигини оширишда кадрларнинг шахсий психологик тайёргарлиги омили (муомала жараёни мисолида): Дис. ...психол. фан. ном. - Тошкент, 2009. -164 б.

Ахмедов О. Инглиз ва ўзбек тилларида солиқ-божхона терминларининг лингвистик таҳлили ва таржима муаммолари: Дис.... филол. фан. док. - Тошкент, 2016.

Боймурадов Ш.Н. Божхона соҳасида давлат бошқарувининг ташкилий-хуқуқий шакллари: Дис. ... юридик. фан. ном. - Тошкент, 2006. - 161 б.

Зайниддинов О.З. Узбекистонда божхона тизими ва унинг ўзбек давлатчилигида тутган ўрни (1991-2001 йиллар): Дис.... тарих. фан. ном. - Тошкент, 2002. - 175 б.

Лекция: «Типы учебных проектов». Электронный ресурс: https://studopedia.ru/10_196385_ lektsiya-tipi-uchebnih-proektov.html Дата обращения: 11.06.2020.

Терминология науки — система ее научных понятий. Электронный ресурс: http://econtool.com/terminologiya-nauki-sistema-ee-nauchnyih-ponyatiy.html. Дата обращения: 10.06.20.

Терминология. Электронный ресурс: https://bigenc.ru/linguistics/text/4188926. Дата обращения: 10.06.20.

Туропов Р.А. Узбекистан Республикаси божхона фаолияти самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари: Дис.... иқгисод. фан. док. - Тошкент, 2006. - 283 б.

Хакимова Ф.А. Хроматография усулларини қўллаган ҳолда On-line режимида божхона экспертизасини автоматлаштиришнипг ташкилий механизми: Дис.... тех. фан. бўйича фал. док. - Тошкент, 2018. - 120 б. - Б. 9.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов