Профилактическая эффективность формальной вакцины ГОА против пастереллеза, сальмонеллеза и колибактериоза сельскохозяйственных животных

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
312-315
0

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Элмуродов, Б. (2019). Профилактическая эффективность формальной вакцины ГОА против пастереллеза, сальмонеллеза и колибактериоза сельскохозяйственных животных. in Library, 19(2), 312–315. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/33005
Бозорбой Элмуродов, Ветеринарный научно-исследовательский институт

Директор Научно-исследовательского ветеринарного института, профессор, доктор ветеринарных наук

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В статье описана эффективность официальной вакцины ГОА против пастереллеза, сальмонеллеза и колибактериоза сельскохозяйственных животных.


background image

312

4.Эшбўриев

Б.М.,Эшбўриев

С.Б.Сутдан

чиқарилган

бўғоз

сигирларда

микроэлементозларнинг сабаблари,патогенези ва гурухлли профилактикаси// Зооветеринария.-
Тошкент,2013.-№5.Б.24-25.

5.

Муртазин Б.Ф. Экологические проблемы симтомагического бесплодия крупного рогатого

скота.//Тошкент.

-

Ж.Зооветеринария. 2008.-№ 10 . Б.-32.

6.

Муртазин Б.Ф. ва бош. Сигирларнинг жинсий фаолиятини табиий восита ва усуллар билан

тиклаб кучайтириш. Тошкент. Ж. Зооветеринария,2013 №11.20-25 б.

7.

Муртазин Б.Ф. Эндометритам бартараф этиш йўллари. Тошкент. Ж. Зооветеринария.2008.

№4.25-27 б.

8.

Муртазин Б.Ф. Сигир ва гуножинларда учрайдиган эндометрит касалликлари. Тошкент.-

Ж. Зооветеринария.2008. № 6.29-31 б.

УДК: 619.616.989.2.75

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ҲАЙВОНЛАРИНИНГ ПАСТЕРЕЛЛЁЗ, САЛЬМОНЕЛЛЁЗ ВА

КОЛИБАКТЕРИОЗИГА ҚАРШИ ГОА ФОРМАЛ ВАКЦИНАСИНИ ОЛДИНИ

ОЛИШ САМАРАДОРЛИГИ

Элмуродов Б.А,, Наврузов Н., Набиева Н.

}

Шералиева И., Пўлатов Ф.С.

Ветеринария ичмии-тадцицот института

Аннотация:

Ушбу мацолада қишлоқ ҳўжалиги ҳайвонларнинг инфекцион касалликларини

чорвачилик хўжаликларига катта ицтисодий зарар келитириши тугрисида хамда мазкур
касалликларни олдини олиш мақсадида Ўбекистонда илк марта барча цшилоц хужалик
ҳайвонларнинг пастереллёз, саьмонеллёз ва колибактериоз каслликларини олидини олиш мақсадида
поливалент ГОА формол вакцина яратилиб, биологик синовлардан ўтган вакцинанинг
иммуногенлигини 9 бош цуйларда тажриба цуииш орцали самарадорлиги ёритилган.

Калит сўзлар:

Пастереллёз, сальмонеллёз, колибактериоз, инфекция, вакцина, поливалентли

вакцина, тажриба ва самара.

Кириш.

Республика Президента Ш.М. Мирзиеёвнинг 20'17 йил июньдаги ПФ-3026 сонли

карори Давлат ветеринария хизмати бошқаруви тизимини тубдан таком иллаштириш чора-
тадбирлари тўғрисидаги қарорига деқон ва фермер хўжаликларида чорва молларни кўпайтириш ва
рагбатлантиришни кучайтириш ҳамда чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш
борасидаги қўшимча чора-тадбирлари тўғрисидаги ўта мухим карори ветеринария мутахассислари
олдига янги долзарб вазифаларни қўйди.

Чорвачиликни ривожлантиришда ва ретабеллигини оширишда давлат, фермер хамда хусусий

хўжаликларда сўнги йилларда қишлоқ хўжалиги ҳайвонлар сонини кўпайтириш, уларнинг
маҳсулдорлигини ошириш, соғлом наел олиш, тўғри парваришлаш ва касалликлардан сақлаш каби
омилларга боғликдир.

Қишлоқ хўжалик хайвонлар орасида тез тарқаладиган хўжаликка катта иқтисодий зарар

келтирадиган инфекцион касалликлар ҳисобланади, Инфекцион касалликлардан пастереллёз,
сальмонеллёз ва колибактериоз чорва хайвонлар орасида аралаш ҳолда учраши 10-12 фоизгача
касаллик туфайли ўлиш даражаси 80-85% ни ташкил этади. Касал хайвонларни даволаш ва
касалликка карши курашиш тадбирлари учун катта маблаг сарфланади. Касалланиб тузалган
ҳайвонлар ўсиш ва ривожланишдан ортда қолади ҳамда ушбу касалликларни ташувчи бўлиб қолади.
Мазкур касаллйкларни олдини олиш ва даволаш учун махсус комплексли биопрепаратлар ишлаб
чиқариш ҳозирги кунда долзарб муаммолардан биридир.

Тадкиқот материаллари ва услублари.

Ёш хайвонлар орасида касалланйш ва улим даражаси

юқори бўлган хўжаликларда касалликнинг юқумли бактериал омиллари аниқланди. Ушбу мақсадда
хўжаликда мавжуд касал моллардан кон, бурундан олинган


background image

313

ювма ва орқа чиқарув аьзосидан олинган намуналар, ўлган ва мажбуран сўйилган молларнинг ички
аьзолари ҳамда найсимон суяги илигидан намуналар бактериологик текширишлар учун олинди.
Олинган намуналардан ветеринария лабораториясида 2 тадан босма суртма тайёрланди ва сунъий
озуқа мухитларига экмалар экилди. Босма суртмалар, патологик намуналар экилган сунъий озуқа
муҳитли пробиркалар махсус талабларга риоя қилган ҳолда лабораторияга кслтирилиб кейинги
текширишлар учун ишлатилди. Патологик намуналардан тайёрланган суртмалар Грам ва
Романовский-Гимза усулларида бўялиб. микроскопда кўрилди. Топилган бактерияларнинг шакли ва
бўялиши қайд қилинди. Бактерияларнинг хили ва қайси кўпроқ учрашиши аниқланди. Янги ажратиб
олинган пастереллалар, колибактериялар, сальмонеллалар (асосан патоген E.coli, Salmonellalar.
Pasturellalar), шунингдек, ўрганилиши лозим деб топилган бошқа бактерияларнинг культурал-
морфологик хусусиятларини ўрганиш учун қўйидаги тартибда текширишлар ўтказилди:
ҳаракатчанлиги-осилган томчи усулида микроскопда; Грамманфий ёки мусбатлиги-Грам усулида
бўялиб микроскопда куриш усули билан; желатинани парчалаши ярим суюк желатинали муҳитга
экиш билан; сугни ивитиш-ёғсизлантирилган сутга экиш усулида; глюкозали муҳитда газ ҳосил
қилиш-глюкозали мухитга экиш йўли билан; спора ҳосил қилиш Грам ва Романовский-Гимза
усулларида бўяб микроскопда кўриш йўли билан текширилиб ушбу кўрсаткичларнинг мусбат ёки
манфий эканлиги аниқланди. Алоҳида бактериянинг хусусиятларига асосланиб Р.А. Ционнинг
(1948") бактерияларни аниклаш калитига асосан бактериянинг мансуб гуруҳи номерига мансуб
жадвал асосида амалга оширилди ва унинг натижаларига асосан бактериянинг муносиб номи
аниқланди. Бундан ташқари серологик усуллар ва бошқа текширишлар ёрдамида текширилиб
мансублиги қўшимча тарзда тасдиқланди. Касаллик кўзғатувчиларининг патогенлик хусусияти
юктириш йўли билан ўрганилди. Бунинг учун ҳар бир янги ажратилган культурадан бир суткалик
ГПҚ суспензияси оқ сичқонга тери остига 500 млн.м.т. ва корин бўшлиғига 300 млн.м.т. юборилди.
Назорат 10 кун давомида олиб борилди, ўлган сичқонлар ички аьзоларидан намуналар озука
мухитларига экилди. Озуқа мухитларида ўсган бактериялар Грам бўйича бўялиб, микроскопия
қилинди ва натижалари аниқланди.

Тадқнқотлар натижалари.

Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларнинг пастереллёз касаллиги жуда

оғир кечувчи хавфли касаллик ҳисобланади. Касаллик бошланганда ҳайвон ҳолсизланади, иштаҳаси
пасаяди, иситмаси 40-41 °C гача кўтарилади, бурин бўшлиғидан еуюқлик ажралади. Бу касалликдан
ўлган ҳайвонни патологоанатомик ёриб кўрилганда, ўпкада қон қўйилиш, юрак халтасида сув
тўпланганлигини, қорин бўшлиғида хам суюқлик тўпланади, юрак қўлоқчаларида кон қўйилишлар,
жигар конситенцияси зичлашиб ҳажмига нисбатан 2-3 баробар катталашгаилиги, унда ҳам қон
қўйилишлар ва ичакларда кўпиксимон суюқлик ҳосил бўлишн, ичак деворларида геморрагик
яллиғланишлар мавжудлиги кўришимиз мумкин, бунинг натижасида ҳайвон нобуд бўлади.

Сальмонеллёз ва колибактериоз касаллиги ёш ҳайврнларда кўп учрайди ўткир кечганда 80-85%

ўлимга олиб келади. Тадқиқотлар натижасида қишлоқ хўжалик ҳайвонларнинг юқумли
касалликлардан пастерллёз. сальмонеллез ва колибактериоз касалликлар эпизоотик ҳолати
ўрганиилди ва ушбу касалликларга хос бўлган штаммлар ажратилди. Мазкур штаммлардан ушбу
касалликларни олдини олиш мақсадида Ўзбекистонда илк марта Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг
пастереллёз, сальмонеллёз ва колибактериоз касаллигига қарши поливалент ГОА формол вакцина
яратилди.

Биологик синовдан ўтган экспериментал поливалентли ГОА формол вакцина тайёрланиб,

тегишли назоратдан ўтказилди. Бунда стериллиги озука мухитларига экиш усулида аниқланди. Озуқа
муҳитларида микроорганизмларнинг ўсиши кузатилмади, вакцина стерил эканлиги аниқланди.
Вакцинанинг зарарсизлигини аниқлаш учун 10 дона ок сичқонга тери остига 0,5 мл микдорда
инъекция қилинди. Ушбу оқ сичқонлар 10 кун кузатиш муддати давомида тирик колди ва уларда
касалланиш аломатлари кузатилмади вакцина зарарсиз эканлиги аниқланди. Биологик назоратдан
ўгган вакцинани лаборатория шароитида 9 бош қўйларда тадқиқотлар ўтказилди (жадвал №1).
Қўйлар 3 гурухга 3 бошдан


background image

314

бўлинди. Биринчи гурухга тажриба серия поливалентли ГОА вакцинанинг 14 кун оралик билан 2
маротаба: 1-маротаба 2 мл, II- маротаба 3 мл миқдорда тери остига эмланди. Эмлангандан сўнг 12 ой
ўтгач пастереллёз, колибактериоз ва сальмонеллёз қўзғатувчиларининг ЛДюо (6 млрд м.т.) миқдори
билан юқтирилади. Иккинчи гурухга Поливалентли ГОА формол вакцинанинг 1 марта 3 мл микдорда
тери остига эмланди. Эмлангандан сўнг 12 ой ўтгач пастереллёз, сальмонеллёз ва колибактериоз
қўзғатувчиларининг ЛДюо (6 млрд м.т.) миқдори билан юқтирилади. Учинчи гурух назорат бўлиб
уларга пастереллёз, колибактериоз, сальмонеллёз қўзғатувчиларининг ЛДюо (6 млрд м.т.) миқдори
билан 12 ойдан сўнг юқтирилади.

Жадвал №1. Қўйларда вакцинанинг самарадорлигини ўрганиш тартиби.

Т.Р. Гуруҳлар

номи

Хайвонлар
сони (бош)

Эмлаш миқдори

Эмлаш
ус ул и

Зарарлантириш

Натижа

1 марта 2 матра

Миқдори

У сули

Соғлом Улди

1

I

Гурух

Тажриба

3

2 мл

Змл

Тери

ости

25 млрд

м.т

Корин

бушлиғи

3

0

2

11

Гурух

Тажриба

3

3 мл

-

-

25 млрд

м.т

Корин

бушлиғи

2

1

3

III

Гурух

Назорат

3

-

-

-

25 млярд

м.т.

Корин

бўшлиғи

0

3

Шундай қилиб барча қишлоқ хўжалиги ҳайвонларнинг пастереллёз сальмонеллёз ва

колибактериоз касаллигига карши поливалент ГОА формал вакцинанинг тажриба сериясини
иммуногенлигини синовдан ўтказиш мақсадида вакцина қилингандан 12 ой ўтгандан кейин 28 март
2019 йил куни тажриба ва назорат гуруҳидаги қўйлар пастереллёз, сальмонеллёз ва колибактериоз
қўзғатувчиларини “Халқаро стандарт”га асосланган холда LDioo 025 милд/микр тана) билан
зарарлатирилди бу юқоридаги жадвалда келтирилган.

Қўйлар зарарлантирилгандан сўнг икки кун ўтиб, яъни назорат гурухидан 3 бош қўйлар ўлди.

Қўйларни ёриб кўриб патологоанотомик ва бактерологик текширишлар ўтказилиб, экмалар экилди.
Бактерологик текширишлар натижасида Pasturella культураси 2 бош қўйдан ажратиб олинди, 1 бош
қўйдан Salmonella культураси ажратиб олинди. 11- Тажриба гуруҳидаги қўйлар зарарлантирилганлан
сўнг 11 куни ўтиб ўлди, ушбу гурух қўйлари ҳам патологоанотомик ва бактерологик текширишлар
ўтказлиб, турли озуқа муҳитларига экилди. Ажратилган соф культурадан сичқонларга биоснов
қўйилди ва патогенлиги текширилди ундан Pasturella культураси ажратиб олинди. Илмий
тадқиқотларимиз натижасида яратилган қишлоқ хўжалиги хайвонларнинг пастереллёз, сальмонеллёз
ва колибактериоз касаллигига қарши поливалент ГОА формол вакцинанинг тажриба сериясини
самарадорлиги 2 маротаба эмланганда 100 фоиз самара бериши аниқланди.

Хулоса:

Қишлоқ хўжалиги хайвонларнинг юқумли пастереллёз, сальмонеллёз ва

колибактериоз касалликлар билан касалланишини олдини олиш учун зоогигеник талабларга риоя
қилган холда хайвонларни тиғиз сақламаслик, захарли хидлар ва газлардан холи сақлаш, ҳайвонлар
турадиган жойларни гўнгдан тозалаш мунтазам жорий дезинфекция тадбирларини ўтказиб туриш
лозим. Ҳайвонлар хар 6 ойда диспансер кўриқдан ўтиб тури ши ва озиклаитириш меъёрларига
аҳамият берилса, жуда иссикдан хамда совукдан ҳимоя килиш, шунингдек хар йил бир маротаба
барча қишлоқ хўжалиги хайвонларнинг


background image

315

пастереллёз сальмонеллёз ва колибактериоз касаллигига қарши вакцина билан эмлаб туриш бу
касаллкларни юзага келишини олдини олади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1.

Атомась В.А. "‘Этиология и групповая профилактика респираторных заболеваний телят в

спецхозах по откорму крупного рогатого скота и выращиванию нетелей” Тезис, докл. научно,
профилак. конф. Белая Церков 1989 с. 14-41.

2.

Бурлуцкий И.Д.. Япаров Э.Э. Туракулов “Основы профилактики и лечения болезней

молодняка”. Меры борьбы и профилактики болезней животных в Узбекистане, Ташкент - 1991 -

с.

17-20.

3.

Джупина С.И. Факторные инфекционные болезни животных. Журнал «Ветеринария» М.,

2001. :3 с. 6-9.

4.

Ибадуллаев Ф.И. Қишлоқ хўжалик хайвонларининг патологик анатомияси. Дарслик,

“Узбекистан”, Тошкент 2000 йил.

5.

Ибадуллаев Ф.И., Абдусагтаров А., Кулиев Б. “Патоморфологический изменения

каракульских ягнят при экспериментальной пневмонии”. Профилактика и меры борьбы с болезнями
сельскохозяйственных животных в условиях Узбекистана. Тошкент

-

1989

-

с. 16-20.

6.

Ибадуллаев Ф.И. Қишлоқ хўжалик хайвонларининг патологик анатомияси. Тошкент. 2000

й. Китоб.

7.

Костенко Т.С., Скаршевская Е.И., Гительсон С.С. «Практикум по ветеринарной

микробиологии и иммунологии». Москва. Агро пром изд ат, 1989.

УДК 575. 316: 575, 24: 577.4

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

КАРАКУЛЬСКИХ

ОВЕЦ

ИЗ

ПРИАРАЛЬЯ

Очилов К.Д

1

., [Шарипов И.К.]

2

Узбекский научно-исследовательский институт каракулеводства экологии пустынь

1

Институт общей генетики и цитологии МОН Республики Казахстан

2

Аннотация.

Сельскохозяйственные

животные

как

объект

цитогенетического

.мониторинга используется недототочно. В то же время такие исследования представляют
большой интерес как в общебиологическом плане, поскольку разработным металогические подходы
к оценки степени мутагенной опасности факторов окружающей среды полностью применимы и для
домашних животных, так и практическом, потому что сельскохозяйственные животные имеют
большое экономические значение. Настоящего исследования, явилось изучение частоты
хромосомных аббераций у триады т.е овцематок рожденных и них ягнят и у отцов в экологические
неблагополучном регионе Приаралья. Попутно проанализировано активнеев ЯОР хромосом, в
которых как известно, сосредоточены гены, кодирующие синтез рибосомной РНК в настоящим
время придается важные значение.

Ключивы слова. Физической, химической и биологической природы, животных, растений,

популяций разнообразия, мутагенной среды, цитогенитический метод, культура лейкоцитов
периферической кровы, хромосом, анеуплодия, полиплодия,спонтанные аберрации хромосом число
активных ЯОР.

Известно, что в настоящее время среда проживания человека все больше пополняется

вредными факторами физической, химической и биологической природы, многие из которых
отрицательно влияют на наследственность человека и на популяционные системы животных
растений, микроорганизмов и вирусов. Вляние

Библиографические ссылки

Атомась В.А."‘Этиология и групповая профилактика респираторных заболеваний телят в спецхозах по откорму крупного рогатого скота и выращиванию нетелей” Тезис, докл. научно, профилак. конф. Белая Церков 1989 с. 14-41.

Бурлуцкий И.Д.. Япаров Э.Э. Туракулов “Основы профилактики и лечения болезней молодняка”. Меры борьбы и профилактики болезней животных в Узбекистане, Ташкент - 1991 - с. 17-20.

Джупина С.И. Факторные инфекционные болезни животных. Журнал «Ветеринария» М., 2001. :3 с. 6-9.

Ибадуллаев Ф.И. Қишлоқ хўжалик хайвонларининг патологик анатомияси. Дарслик, “Узбекистан”, Тошкент 2000 йил.

Ибадуллаев Ф.И., Абдусагтаров А., Кулиев Б. “Патоморфологический изменения каракульских ягнят при экспериментальной пневмонии”. Профилактика и меры борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных в условиях Узбекистана. Тошкент - 1989 - с. 16-20.

Ибадуллаев Ф.И. Қишлоқ хўжалик хайвонларининг патологик анатомияси. Тошкент. 2000 й. Китоб.

Костенко Т.С., Скаршевская Е.И., Гительсон С.С. «Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии». Москва. Агро пром изд ат, 1989.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов