Bojxona sohasiga oid terminlarning o‘ziga xos xususiyatlari

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
35-37
1

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Исакулова, Н. (2024). Bojxona sohasiga oid terminlarning o‘ziga xos xususiyatlari. in Library, 1(1), 35–37. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/34868
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В статье подробно анализируются особенности терминов, относящихся к таможенной сфере. А также, таможенная работа, таможенный контроль, таможенное управление, товароведение, международное таможенное право, таможенная юриспруденция. Автор выявлено особенности таможенной статистики

Похожие статьи


background image

35

Nilufar ISAKULOVA,

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti professori, pedagogika fanlari doktori

BOJXONA SOHASIGA OID TERMINLARNING O‘ZIGA XOS

XUSUSIYATLARI

Maqolada bojxona sohasiga oid terminlarning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil etilgan. Bojxona

sohasiga oid terminlar, bojxona ishi, bojxona nazorati, bojxona menejmenti, tovarshunoslik,

xalqaro bojxona huquqi, bojxona yurisprudensiyasi batafsil tahlil qilingan. Muallif tomonidan

bojxona statistikasining o‘ziga xos xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar.

Bojxona, termin, On-line rejimi, bojxona ishi, bojxona nazorati, bojxona menej-

menti, tovarshunoslik, xalqaro bojxona huquqi, bojxona yurisprudensiyasi, bojxona statistikasi.

В статье подробно анализируются особенности терминов, относящихся к таможенной

сфере. А также, таможенная работа, таможенный контроль, таможенное управление,

товароведение, международное таможенное право, таможенная юриспруденция. Автор

выявлено особенности таможенной статистики.

Ключевые слова.

Таможня, термин, On-line режим, таможенная работа, таможенный

контроль, таможенное управление, товароведение, международное таможенное

право,таможенное правоведение, таможенная статистика.

The article analyzes in detail the features of terms related to the customs sphere. And

also, customs work, customs control, customs management, commodity science, international

customs law, customs jurisprudence. The author identified the features of customs statistics.

Key words.

Сustoms, term, On-line mode, customs work, customs control, customs

management, commodity science, international customs law, customs jurisprudence, customs

statistics.

O‘

zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasining Bojxona instituti

bojxona organlariga kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini

oshirish, tizim uchun rahbar-kadrlarni tayyorlashga ixtisoslashgan oliy

ta’lim va ilmiy-metodik muassasa hisoblanadi. Institut bojxona organlari uchun kadrlarni

bazaviy va amaliy professional tayyorlash, shuningdek, ta’lim muddati to‘rt yil bo‘lgan

bakalavrlarni va ta’lim muddati bir yil bo‘lgan magistrlarni tayyorlaydi.

Bojxona sohasida Sh.A. Akramova bo‘lajak bojxona xizmati xodimlarida mafkuraviy

immunitetni rivojlantirish bo‘yicha, F.A. Xakimova xromatografiya usullarini qo‘llagan

holda Online rejimida bojxona ekspertizasini avtomatlashtirishning tashkiliy mexanizmi

bo‘yicha, O. Axmedov ingliz va o‘zbek tillarida soliq-bojxona terminlarining lingvistik

tahlili va tarjima muammolari bo‘yicha, S.A. Aripov, I.N. Aslanov, R.A. Turopov, Sh.N.

Boymuradov, S.A. Alimbayev, O.Z. Zayniddinov O‘zbekistonda bojxona tizimi va uning

o‘zbek davlatchiligida tutgan o‘rni (1991–2001-yillar) bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini

olib borishgan.

Sohaviy terminlarning lingvistik va o‘qitish metodikasi tadqiqi bilan D.X. Kadirbekova,

N.A. Martenova, A.B. Adigeneyeva, D. Kamchebekova, O. Axmedov, P. Nishonov, X.

Paluanova, F. Abdullayeva, F. Alimovlar shug‘ullanishgan.

Umuman terminologiya ilmiy tushunchalar tizimiga mos keladi. Terminologiyaning

shunday ta’rifini berish mumkin: bu fan, texnika sohasi, ishlab chiqarish tushunchalari

Annotatsiya


background image

36

“XALQ TA’LIMI”

ilmiy-metodik jurnali. 2024. № 1. www.pubedu.uz

tizimida ilmiy tushunchalarni aniq va aniq belgilash uchun ishlatiladigan nomlar, so‘z

va iboralar majmui.

Terminologiya quyidagi sifatlarga ega bo‘lishi kerak: aniq va bir ma’noli bo‘lishi

kerak. Odatdagi tildagi so‘zlarning ko‘pchiligi polisemiya bilan xarakterlansa, terminologik

sistemalarda faqat bitta belgi (so‘z yoki ibora) bir belgi (obyekt, tushuncha)ga mos

kelishini ta’minlashga intiladilar. Agar umumiy adabiy tilda sinonimlar (turli tovushli,

ammo bir xil yoki juda o‘xshash ma’noga ega bo‘lgan so‘zlar) va omonimlar (bir xil,

ammo turli ma’nolarga ega bo‘lgan so‘zlar) juda keng tarqalgan, normal hodisa bo‘lsa,

terminologiyada ular sinonimlar va omonimlardan qutulishga harakat qilishadi.

Terminologiya, lug‘atning boshqa qatlamlaridan farqli o‘laroq, ko‘p jihatdan doimiy

tizimli tartibga solish predmeti hisoblanadi. Turli darajalarda: sohaviy (vazirliklar va

idoralarning maxsus komissiyalari), davlat va xalqaro – alohida sohaviy tizimlarni

tartibga solish, birlashtirish va hatto standartlashtirish bo‘yicha ko‘plab ishlar amalga

oshirilmoqda.

Terminologiya doimiy harakatda bo‘ladi: unda nimadir yo‘qoladi, terminlar, tu-

shunchalar, ta’riflarning hayot sikli tugaydi. Ular foydalanishdan tushib, eskirgan yoki

nomaqbul tushunchalar bilan birga bo‘lmaydi. Masalan, fan tarixida “xrematistika”,

“siyosiy iqtisod” va boshqa yuzlab terminlar ana shunday bo‘lgan. “Iqtisod” kabi

ko‘plab “eski”, uzoq-ma’lum terminlar butunlay yangi ilmiy mazmun bilan to‘ldirilgan.

Tushuncha mazmunidagi bu o‘zgarish ba’zan so‘zning etimologiyasini, ya’ni “ma’no”

so‘zini qiyoslasangiz, juda aniq bo‘ladi.

Terminologiya (lot. dan terminus – chegara, chegara va ...mantiq), maxsus bilim

sohasi yoki faoliyat terminlari majmui (tushunchalarini bildiruvchi so‘z va iboralar;

masalan, matematik, lingvistik va boshqalar.), shuningdek, tabiiy tilni bilishning turli

sohalari (masalan, rus, ingliz va boshqalar).

Haqiqiy terminologiya va terminologik tizimlar (muddatli tizimlar) o‘rtasida farqlar

mavjud. Aslida terminologiya ma’lum bir sohada bilimlarni to‘plash va tushunish jarayonini

aks ettiradigan o‘z-o‘zidan shakllangan terminlar to‘plamini hosil qiladi.

Termin – (lot.dan. terminus – chegara,) maxsus bilim sohasi yoki faoliyat

tushunchasini anglatuvchi so‘z yoki ibora. Bu termin tilning umumiy leksik tizimiga

kiritilgan, lekin faqat ma’lum bir terminologik tizim (terminologiya) orqali kiritilgan.

Terminning xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

– izchillik;

– ta’rifning mavjudligi (ko‘pchilik terminlar uchun);

– uning terminologik sohasi ichida monosemlikka moyillik, ya’ni ma’lum bir fan,

intizom yoki ilmiy maktabning terminologiyasi (shuning uchun matematika, fiziologiya

va tilshunoslikda ‘‘funksiya’’ kabi terminlar odatda intersional deb ataladi);

– ifoda yetishmasligi;

– uslubiy betaraflik.

Bojxona sohasiga oid terminlarning bu xususiyatlari faqat terminologik maydon

ichida amalga oshadi, uning tashqarisida termin o‘zining aniq va tizim xususiyatlarini

yo‘qotadi. Bojxona sohasiga oid terminlarni quyidagicha o‘ziga xos xususiyatlari ishlab

chiqildi:

– bojxona ishi;

– bojxona nazorati;

– bojxona menejmenti;

– tovarshunoslik;


background image

37

– xalqaro bojxona huquqi;

– bojxona yurisprudensiya;

– bojxona statistikasi.

Xulosa qilib aytganda, til birligi sifatida termin o‘sha tilning fonetik va grammatik

qonuniyatlariga bo‘ysunadi. Terminlarning struktur va semantik xususiyatlari so‘z shakl-

lanishi sohasida namoyon bo‘lib, unda haqiqiy terminologik modellarga xos bo‘lgan

alohida formantlarning ixtisoslashuvi yuz beradi. Terminlarning tuzilishini tavsiflash

uchun terminning eng kam ahamiyatli komponenti – termin elementi tushunchasidan

foydalanamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akramova Sh.A. Bo‘lajak bojxona xizmati xodimlarida mafkuraviy immunitetni

rivojlantirish: Dis. ... ped. fan. dok. – T., 2017. – 248 b.

2. Alimbaev S.A. O‘zbekiston Respublikasi bojxona hududida tovar ayirboshlashning

tashkiliy-huquqiy muammolari: Dis. ... yuridik. fan. nom. – T., 2003. – 181 b.

3. Aripov S.A. Tashqi savdoni bojxona to‘lovlari orqali tartibga solishni takomillashtirish:

Dis. ...iqtisod. fan. nom. – T., 2009. – 135 b.

4. Aslanov I.N. Bojxona tizimi faoliyati samaradorligini oshirishda kadrlarning

shaxsiy psixologik tayyorgarligi omili (muomala jarayoni misolida): Dis. ...psixol. fan.

nom. – T., 2009. – 164 b.

5. Axmedov O. Ingliz va o‘zbek tillarida soliq-bojxona terminlarining lingvistik tahlili

va tarjima muammolari: Dis. ... filol. fan. dok. – T., 2016.

6. Boymuradov Sh.N. Bojxona sohasida davlat boshqaruvining tashkiliy-huquqiy

shakllari: Dis. ... yuridik. fan. nom. – T., 2006. – 161 b.

7. Zayniddinov O.Z. O‘zbekistonda bojxona tizimi va uning o‘zbek davlatchiligida

tutgan o‘rni (1991-2001 yillar): Dis. ... tarix. fan. nom. – T., 2002. – 175 b.

8. Терминология науки – система ее научных понятий. Электронный ресурс:

http://econtool.com/terminologiya-nauki-sistema-ee-nauchnyih-ponyatiy.html. Дата

обращения: 10.06.20.

9. Терминология. Электронный ресурс: https://bigenc.ru/linguistics/text/4188926.

Дата обращения: 10.06.20.

10. Turopov R.A. O‘zbekiston Respublikasi bojxona faoliyati samaradorligini oshi–

rishning asosiy yo‘nalishlari: Dis. ... iqtisod. fan. dok. – T., 2006. – 283 b.

11. Xakimova F.A. Xromatografiya usullarini qo‘llagan holda Online rejimida bojxona

ekspertizasini avtomatlashtirishning tashkiliy mexanizmi: Dis. ... tex. fan. bo‘yicha fal.

dok. – T., 2018. – 120-9 b.

Библиографические ссылки

Akramova Sh.A. Bo‘lajak bojxona xizmati xodimlarida mafkuraviy immunitetni rivojlantirish: Dis. ... ped. fan. dok. – T., 2017. – 248 b.

Alimbaev S.A. O‘zbekiston Respublikasi bojxona hududida tovar ayirboshlashning tashkiliy-huquqiy muammolari: Dis. ... yuridik. fan. nom. – T., 2003. – 181 b.

Aripov S.A. Tashqi savdoni bojxona to‘lovlari orqali tartibga solishni takomillashtirish: Dis. ...iqtisod. fan. nom. – T., 2009. – 135 b.

Aslanov I.N. Bojxona tizimi faoliyati samaradorligini oshirishda kadrlarning shaxsiy psixologik tayyorgarligi omili (muomala jarayoni misolida): Dis. ...psixol. fan. nom. – T., 2009. – 164 b.

Axmedov O. Ingliz va o‘zbek tillarida soliq-bojxona terminlarining lingvistik tahlili va tarjima muammolari: Dis. ... filol. fan. dok. – T., 2016.

Boymuradov Sh.N. Bojxona sohasida davlat boshqaruvining tashkiliy-huquqiy shakllari: Dis. ... yuridik. fan. nom. – T., 2006. – 161 b.

Zayniddinov O.Z. O‘zbekistonda bojxona tizimi va uning o‘zbek davlatchiligida tutgan o‘rni (1991-2001 yillar): Dis. ... tarix. fan. nom. – T., 2002. – 175 b.

Терминология науки – система ее научных понятий. Электронный ресурс: http://econtool.com/terminologiya-nauki-sistema-ee-nauchnyih-ponyatiy.html. Дата обращения: 10.06.20.

Терминология. Электронный ресурс: https://bigenc.ru/linguistics/text/4188926. Дата обращения: 10.06.20.

Turopov R.A. O‘zbekiston Respublikasi bojxona faoliyati samaradorligini oshi–rishning asosiy yo‘nalishlari: Dis. ... iqtisod. fan. dok. – T., 2006. – 283 b.

Xakimova F.A. Xromatografiya usullarini qo‘llagan holda Online rejimida bojxona ekspertizasini avtomatlashtirishning tashkiliy mexanizmi: Dis. ... tex. fan. bo‘yicha fal. dok. – T., 2018. – 120-9 b.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов