Экологик таълим-тарбия жараёнида инвариант ва вариатив дидактик функцияларни таъминлаш

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
11-12
1

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Исакулова, Н. (2024). Экологик таълим-тарбия жараёнида инвариант ва вариатив дидактик функцияларни таъминлаш. in Library, 4(4), 11–12. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/35262
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Фанлараро экологик таълим- тарбия жараёнида инвариант ва вариатив дидактик функцияларни таъминлаш педагогик муам- молардан хисобланади. Вариатив дидактик функциялар дейил- ганда, фанлараро экологик таълим ва тарбия мазмунини ҳар хиллаштириш хамда янгилаш тушунилади.


background image

Ekologik ta’lim |

Ж

Kasb-

hunar ta'limi №5,2009 ' .11

ция> тушунчасшш икки хил маъ-
пода кудлаш мумкин. Биринчи
холда. интеграция атроф-о.там
хакида ўкувчиларда яхлит та-
саввур хосил килиш маъносида
қўлланилади(бу ерда интеграция
укитиш максади сифатида кара-
лади); иккинчи хил да, бу укув
предметларини бир-бирига я кинл
а штиришнин г у му ми й
плотформасини тоиишни билди-
ради (бу ерда интеграция укитиш
воситаси сифатида ту- шунилрди).
Ҳозирги

замой

таълим

муассасаларида

ўкув

пред-

метларининг интеграцияси пе-
днгогик фаолиятдяги ишларии
яхишлашга. педагогик жамоа-
нинг ижодий имкониятини ри-
вожлантириш ва айрим ўқитув-
чиларнинг ук^тзчиларга самара-
ли

таъсиринн

кучайтиришга

каратилади. У янги педагогик
карорларни фаол излаш йўна-
лишларидан биридир.

Укув предметлари интеграци-

яеи фаиларни чукур узлаштириш
имконини инкор этмайдц. У таи
ривожлантириш, камчиликларни
бартараф этиш имконияти бў- либ,

прсдсметлар ўртасндаги ўза- ро
бог.тикликни чукурлаштириш- га
йўналтирилади.

Ҳозирги замен педагогика фа-

нининг асосий вазифаларидаи
бири ттгрли ўкта предметлари-
нинг кисмлари ва алоҳида эле-
ментларинп мантпкий яхлит бир
бутунликка бирлаштириш- га
йўналтирилган

интеграцияни

амалга

ошириш

методларини

ишлаб ЧИЦИП1. Бунда таълим
максади ва вазифаси ўзгармай- ди,
аксинча, янада аииь; кўйи- лади.

Экологик таълим-тарбия жараёнида инвариант ва

вариатив дидактик функцияларни таъминлаш

Н.ИСАҚУЛОВА, ЎМКҲТТКМО ва УКТИ докторанта

Фанлараро экологик таълим-

тарбия жараёнида инвариант ва
вариатив дидактик функцияларни
таъминлаш

педагогик

муам-

молардан хисобланади. Вариатив
дидактик функциялар дейил- ганца,
фанлараро экологик таълим ва
тарбия

мазмунини

ҳар

хиллаштириш

хамда

янгилаш

тушунилади.
' Инвариант дидактик функ- циядар
эса

варцатив

дидактик

функцияларнинг

акси

булиб,

фанлараро экологик таълим- тарбия
мазмунини бир хиллаш- тиришни
назарда тутади. Маз- кур дидактик
функцияларни киёсий ургаииш
натижасида биз уларнинг yxuiaui
жиҳатлари, аф- залликлари ва
камчилигини ани^ладик.

Инвариант ва вариатив дидактик

функцияларни жорий этишдаги
ўхшжн жихат.тар таълим жараёни;
укув режа; Дав- лат таълим
стандартлари; фанлараро узлуксиз
экологик таъ- лим-тарбия; укитиш

шакл ва усуллари; табиий мухит:
кизи- киш; касб танлаш; бир хил
му-

тахассисликларнинг

мавжудлиги билав белгиланади.

Инвариант ва вариатив дидактик

фуикциялариинг бир-би- ридан
фарқи таълим боскичла- ри; ўкув
режани амалга ошириш; ^ар бир
ўкув

фанини

укитиш

усули;

узлуксиз экологик таълим -тарбия
мазмуни; шакл

ва

усуллари;

ў^уъчилариинг

ёшга

хос

хусусиятлари ва ^изикишлари; касб
танлаш

шарт-шароити

ва

максадлари; таълим муассасала-
ридаги шарт-шароитлар; танла- ган
мутахассисликларшшг тур- лича
эканлигида куринади.

Вариатив

дидактик

функ-

цияларни

таъ.иинлашнинг

аф-

заллиги:

фанлараро

экологик

таьлим-тарбия жараёнида вариатив
дидактик

функциялар

жорий

эти.тганида

таълим

самара-

дорлиги ва укувчилариинг фанга
бўлган кизшўиши ортади; за-

монавии педагогик технологиялар,
компьютерлар, укитиишинг т\р- ли
воситалари ва ҳар хил укув
адабиётларидан кенг фойдалани-
лади; ўкувчиларнинг биологик ва
рухий

саломатлигига

эътибор

берилади; даре ва дарс-дан та-
шкари машгулотларни ташкил
этишга

турлича

ёндашилади,

ўкувчи сони канча кам булса. даре
савияси шунча юксак бў- лади;
экологик

таълим-тарбия

усулларидан эркин фойдалани-
лади; таълим мазмуни бойи-ти-
лади; фанлараро алоцадорлик- дан
упутай фойдаланилади; таълим
жараёнининг

узвийлиги

ва

узлуксизлигига

катта

аҳамият

берилади.

Калмтшги:

кўп вакт талаб эти-

лади; утўггувчи учуй ши купаяди.


background image

I

Pedagogik tadqiqot

.

Kasb-

hunar ta'limi № 5, 2009

Инвариант

дидактик

функ-

цияларни жорий этишнинг аф-
залилиги:

фанлараро

экологик

таълим ва тарбия жараёнида
инвариант дидактик функция- лар
жорий

этилганда

ўқитувчн

фаолияти анча осонлашади; кўп в а
кт талаб этилмайди; лиги маъ-
лумот в а ахборотларни излаш шарт
эмас; даре тинч шароит- да олиб
борилади; аиъанавий усуллардан
фондаланилади;

ўкитувчинпнг

малакаси унча катта аҳамиятга эта
эмас; ўкув- чилар сонининг кам ёки
купли- ги эътиборга олинмайди;
таълим- нинг узлуксиз ва изчиллиги
таъ- минланадп.

Камчилиги:

таълимда

ўзга-

ришлар

деярли

кузатилмяйди;

ў^увчилар дарсдаги бир хил-
ликдан зерикади; топширик- ларни
коғозда бажариб, амалда бажариш
шарт эмас; бир со- атлик даре
мазмунли утказпл-. са бас; факат
дарсликлардан

фойдаланилади;

ўқитишнинг оддий воситалари хам
етарли ^исобланади.

Фанлараро экологик таълим-

тарбия жараёнида инвариант ва

вариатив дидактик функци- ялардан
самарали фойдаланиш экологик
таълим-тарбиянинг

дидактик

талаблари ва тамой- илларига
боғлиқ.

Узлуксиз таълим жараёнпда

фанлараро экологик таълим ва
тарбиянинг

вариатив дидактик

функциялари:

экологик

мазмундаги

машкларни бажариш ва масала
ларни ечишда тярбиявий аха-
миятга эга кўшимча топширик-
лардан фойдаланиш;

экологик мазмундаги таъ-

лим ва тарбия ишларини фанлараро
боғланиш

асосида

тур-

ли

педагогии

усуллардан

фой-

даланган холда ташкил этиш;

дарсдан ташкари экологик

таълим ва тарбия машғулотла- рини
ўтказишда

ўт$увчиларнинг

кизи^ишларини эътиборга олиш;

экологик малмуидя ги тест-

ларни ўтказишда мазмуний бир
хилликка эътибор бериш ва са- вол-
жавобларнинг хилма-хил- лигига
эришиш;

экологик мазмундаги таълим

ва

тарбия

ишлари

хамда

машғулотларни ташкил этиш- да
ўкувчиларнинг ешига цос ху-
сусиятларини эътиборга

5

олиш;

фанлараро экологик таълим-

тарбия жараёнида ўкувчи- ларнинг
тарбияланганлик дара- жасини
турли усуллар асосида баҳолаш ва
уларнинг

хнлма-

хиллигнни

таъминлаш.

Инвариант

дидактик

функ-

цияларни

амалга

оширишда

Чўшимча топшириклар, Ha3o

j

рат

саволлари-ва

турли-туман

усуллардан

кенг

фойдалапил-

майди.

Хулоеа килиб айтганда, уму-

мий ўрта таълим, ўрта махсус. каеб-
хунар та'рлимида ўг$увчи- ларга
фанлараро экологи* таъ- лим-
тарбия беришда инвариант ва
вариатив дидактик функиияларпи
жорий

этиш

таъ-

лимнинг

узлуксизлиги ва из- чиллигини
таъминлашда

муҳим

амалий

ахамият касб этади.


М. МАҲКАМОВА, Тошкент

Олий таълим муассасалари ■ ва

педагогика

каеб-хунар

кол-

лежларида тайёрланаётган бў-
лажак педагог ва тарбиячи- лар
таълим-тарбия мазмуни, мохияти,
тамойиллари.

метод-

лари,

технологияси

ҳацида

lyKjp

билимга эга бўлиши за- рур.
Бошкача айтганда, энг давлат
педагогика

упиверситети

докторанги аввало, тарбиячининг
узи

тар-

бияланмоғи

керак,

Ҳозирги ва^тда таълим жараёнида
тарбиявий ишларнинг куйидаги
метод ва шакллари кенг ^ўл-
ланилади;

рағбарлаптириш,

ишонтириш,

машк,

маъруза.

суҳбат, ҳикоя, тушунтириш. йў-
налтириш, мунозара, педагогии
талаб, йаслахат. таклиф,' топширик
ва вазифалар бериш. мусобака ва
бошг;алар.

Шарк

мутафаккирлари,

ху-

сусан, Абу Наер Фаробий, Абу
Райхон Берущий, Ал Хорази- мий,
Абу Али Ибн Сино, Ба- ҳоваддии
Накшбапдий. Саудии Шерозий,
Алишер Навоий, Абдулла Авлоний
ва бошкалар- нинг маънавий
меросларини, afiHHijca, таълим-
тарбия, педагог шахси ва унинг
фаолияти борасидаги карашларини
ўр- ганиш муҳим ижтимоий-педа-
гогик ахамиятга эга. Улар ил- гари
сурган педагогик гоялар таълим-
тарбия ма змунини

Таълимнинг тарбиявий вазифасини

кучайтириш асослари

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов