Узлуксиз таълим жараёнида ўҳувчиларга экологик тарбияни фанлараро беришнинг назарий ва амалий муаммолари

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Исакулова, Н. (2024). Узлуксиз таълим жараёнида ўҳувчиларга экологик тарбияни фанлараро беришнинг назарий ва амалий муаммолари. in Library, 3(3), 82–84. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/35266
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Экологик тарбия -тарбиянинг бир жиҳати бўлиб, узлуксиз таълим тизимининг 1 барча босқичларида фанлар негизида ўрганилади. Мазкур жараёнда экологик тарбияни маълум вақт оралиғида шакллантириб бўлмайди. Экологик тарбия ’ инсоннинг умри жараёнида олиб борилади. Шунингдек, экологик тарбияни • фанлараро бериш тарбиянинг самарадорлигини оширади. Экологу к тарбияни узлуксиз таълимнинг умумий ўрта таълим ва педагогика коллеживинг ’‘Бошланғич , таълим” йўналишида фанлараро беришни куйидагича олиб бориш тавсия этилади. 


background image

'

82

Фойдаланилган адабиётлар

1.

Каримов И.А. Узбекистан XXI аср бўсагасида: хавфсизликка тахдид, барқарорлик шартлари
ватараққиёт кафолатлари. - Т.: Узбекистан, 1998. 6-жилд.

2.

Каримов И.А. Узбекистан: миллим истиқлол, иктисод, сиёсат, мафкура. - Тошкент:
Узбекистан, 1996. 1- жилд. - 364 б.

3.

Аҳроров Ю.А. Недагогик маҳорат (ўқув кўлланма). - Самарканд: СамДУ натри.

-■ 2004.-112 6.

»

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҲУВЧИЛАРГА ЭКОЛОГИК

ТАРБИЯНИ ФАНЛАРАРО БЕРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ

МУАММОЛАРИ

Н.Исакулова,

ЎМК.КТТКМО НА ЎҚТИ, Узбекистан

Резюме

В статье рассматриваются теоритико-практические проблемы межпредметного экологического

воспитания учащихся в процессе непрерывного образования. А также даются концептуальные функции и
основные направления экологического воспитания.

Summary

The article discusses the Theoretical and practical problem between subjects ecological education of the

continuous educational process. Also, given the conceptual functions and the basic directions of ecological

education.

• Экологик тарбия

тарбиянинг бир жиҳати бўлиб, узлуксиз таълим тизимининг 1 барча

босқичларида фанлар негизида ўрганилади. Мазкур жараёнда экологик тарбияни маълум вақт
оралиғида шакллантириб бўлмайди. Экологик тарбия ’ инсоннинг умри жараёнида олиб
борилади. Шунингдек, экологик тарбияни • фанлараро бериш тарбиянинг самарадорлигини
оширади. Экологу к тарбияни узлуксиз таълимнинг умумий ўрта таълим ва педагогика
коллеживинг ’‘Бошланғич , таълим” йўналишида фанлараро беришни куйидагича олиб бориш
тавсия этилади. j

Экологик тарбияни фанлараро алоқадорликда беришнинг ўз навбатида икки хил хусусияти

мавжуд. Яъни бир мақсадга қаратилгани ҳамда ўзаро боғлиқлигига эга. Бир мақсадга қаратилгани -
фанлараро экологик таълимни ўзида

!

'■'мужассамлаштирилган ҳолда мавзуларни

фанларароўрганиш. Узаро боғликлиги эса = фанлараро боғликда экологик тарбияни экологик
таълим билан боғлаш. Фанлараро j экологик тарбияни беришнинг таркибий қисмлари маънавий,
хукуқий, ■ коммуникацией ҳамда ахборотлаштиршдан иборат.

Маънавий жиуатдан

таркибий j

кисми - экологик тарбиянинг маънавий маърифий жихаглари билан куроллантириш.;

Хуқу’ҳий

жщатдан

таркиби - экология сохасидаги хуку к муаммоларини ўрганиш.:

Коммуникацией

таркиби

- экологик тарбияни фалларо учун алока воситасида; фойдаланиш.

Ахборотлаштириш

таркиби -

экологияга оид муаммолар билан куроллантириш.

.

.

:

Юкорида кайд этилган ўқувчиларга фанлараро экологик тарбияни беришнинг; концептуал

муаммоларини тахлмл этамиз.

:

Экологик тарбияни фанлараро беришнинг назарий муаммолари

тяаълим жараёнида


background image

83

ўқувчиларга фанлараро экологик тарбияни беришнинг қуйидаги концептуал функцияларини
бажаришдан иборат:

1.

Экологик таълимий функцияси.

2.

Экологик тарбиявий функцияси.

Экологик таълимий функцияси —

таълим жараёнида ўқувчиларнинг экологияга оид

билимларини шакллантиришдан иборат. Уқувчиларнинг экологияга оид билимларини фанлараро
алоқадорликда такомиллаштирилади. Экологияга оид билимларни ўқувчилар таълим жараёнида
фанлараро ўрганадилар, мустаҳкамлайдилар ҳамда такрорлайдилар. Шу сабабли фанлараро
экологик тарбия беришда экологик таълимий функция энг муҳим экологияга оид билимлар,
масалаларни ечиш, ахборот ва янги билимларни тўплашга, ўқувчининг экологик билимини
оширишга имкон яратади. Мазкур билимлар асосида ўқувчида кўникмал^р пайдо бўлади.
Экологияга оид билим ва кўникмалар даре ва дарсдан ташқари машғулотларда ўзлаштирилади.
Яъни оғзаки ва ёзма ишлар жараёнида, янги мавзу баёнида, ўтилган мавзуларни мустаҳкамлаш,
мустақил ишларни бажариш ва ҳ.к.ларда.

Экологик тарбиявий функцияси

табиат муҳофазаси, табиатдан фойдаланиш ва Кўриқлаш,

сув, ҳаво, тупроқ, ўсимлик ва ҳайвонот олами, фойдали қазилмалардан фойдаланиш ва муҳофаза
қилиш каби тарбиявий тасаввурларни шаклланиши, табиатда, синфда хамда жамоат жойларда
ўзини тутиш коидаларига амал килищларини таркиб топтиришдан иборат. Таълим жараёнида
табиатнинг бир бўлаги инсон табиат-инсон-жамият алоқадорлиги ҳам эътиборга олинади.
Тарбияловчи омил энг аввало таълим мазмуни фанлараро алокадорлигида тарбиявий хислатлари
жараёнида амалга оширилади. Экологик тарбия таълим жараёнида ўкитиш. методлари асосида
экологик таълим билан биргаликда ўқувчиларга фанлараро берилади. /

Экологик тарбияни фанлараро беришнинг амалий муаммоларц

фанлараро экологик

тарбияни объект, восита ҳамда натижалар асосида олиб борилади. Объект асосидаги экологик
тарбия узлуксиз таълимнинг бошлангич хамда педагогика коллежининг “Бошлангич таълим”
йўналишидаги ўқувчилари хамда ўқитувчи муносабатида олиб борилади. Восита асосидаги
экологик тарбия экологик тарбияни таълим воситаларидан фойдаланган холда фанлараро берилади.
Натижалар асосидаги экологик тарбия ўқувчиларнинг фанлараро билимлари натижасида
ўтказилади. Узлуксиз таълим тизим ўкувчиларига фанлараро экологик тарбия беришнинг асосий
йўналишлари: Биринчидан, ўқувчиларга фанлараро экологик тарбия бериш концепциясини ишлаб
чиқиш.

Иккинчидан, мазкур концепция асосида бошлангич. умумий хамда касб-ҳунар таъли.ми

узвийлигини таьминлаш.

'

Учинчидан, илмий-амалий, назарий. ташкилий-методик материаллар Ва мсъёрий

хужжатлардан фойдаланиш. ■

Тўртинчидан, бугунги куннинг экологик ақволи тўғрисидаги маълумотларни ўкувчиларга

татбик этиш.


background image

'

84

f

Юқоридаги йўналишларни амалга оширишда қуйидагиларни ишлаб чиқиш лозим:

Ўқувчиларга фанлараро экологик тарбия бериш орқали ўқувчиларнинг экологик еаводхонлигини
ошириш.Фанлараро экологик тарбия бериш учун намупавий материаллар пакетини синфлараро
хамда фанлараро ишлаб чиқиш.

-■ Фанлараро усулларни топиш ва илмий тадқиқот жараёнида синаб кўриш. Экологияга оид

маълумотларни тўплаш. тизимлаштириш, буларга оид маьлумот тўпларини

’ қоғозли ва электрон асосда тузиш.Мамлакатимиздаги экологик тарбияга оид илмий адабиётлар

хамда тадкиқот ишларини тизимлаштириш. Муаммога оид интернет маълумотларини йиғиш,
таҳлил қилиш. Бошланғич таълим, умумий таьлим ҳамда касб-хунар таълимида фанлараро
экологик тарбия бериш тизимини ишлаб чиқиш.Экологик мазмундаги фанлараро даре ва дарсдан
ташқари машғулотларни ташкил қилиш.Ўқувчига экологик тарбия беришга таъсир килувчи
омилларини топиш ва татбиқ қилиш.

Бир неча минг йиллар мобайнида табиат ва инсон ўзаро ҳамкорлик қилиб келмоқда. Инсон

табиатнинг бир бўлаги сифатида намоён бўлмоқда. Шу боисдан табиат ва инсон муносабатларини
ижобий тус олиниши бугунги даврнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Мазкур жараён
ўз навбатида таълим-тарбия олдига

г

қатор муаммоларни қўймоқда. Хулоса килиб айттанда

узлуксиз таълим жараёнида ўкувчиларга фанлараро экологик тарбияни бериш ўқувчиларнинг
экологияга оид билимларини мустаҳкамлашга педагогик шарт-шароит яратиб беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1.

Каримов И. А Гармонично развитое поколение - основы прогресса Узбекистана. - Т., 1997.
стр 7-8.

2.

Бухарева Л. Н. Интеграция учебных занятий в начальной школе на краеведеческой основе. //
Начальная школа. 1991. №8.

3.

Калягин Л. Л, Алексинка О. Л. Интеграция школьного обучения* // Начальная
школа. 1990. №9.

.

4.

Мавлонова Р. А. Бошланғич таълимнинг интеграциялашган педагогикаси. - i Тошкент, 2005.
- 109 б.

> ЎРТА МАХСУС, КАСБ-ҲУНАР ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДА ПЕДАГОГ ' КАДРЛАРИНИНГ

МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ СИФАТИ ВА

;

САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Ш.Ахмадалиев, ;

ЎМКҲТТКМОУҚТИ, Узбекистан

Резюме

Я

В данной статье рассматривается современное состояние повышения квалификации

управленческих и педагогических кадров системы среднего специального, ■ профессионального
образования и указываются пути повышения эффективности этой Я системы.

. S

Summary

к

In this article discussed the ways training of the administration and pedagogical personnel of the system

senior secondary vocational education and effective ways of the system.

«

Библиографические ссылки

Каримов И. А Гармонично развитое поколение - основы прогресса Узбекистана. - Т., 1997. стр 7-8.

Бухарева Л. Н. Интеграция учебных занятий в начальной школе на краеведеческой основе. // Начальная школа. 1991. №8.

Калягин Л. Л, Алексинка О. Л. Интеграция школьного обучения // Начальная школа. 1990. №9. .

Мавлонова Р. А. Бошланғич таълимнинг интеграциялашган педагогикаси. - i Тошкент, 2005. - 109 б.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов