Значение биологических препаратов в профилактике бесплодия крупного рогатого скота

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
32-34
0

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Балиев, Ш., Муртазин, Б., Кулдашев, О., & Очилов, Ж. (2017). Значение биологических препаратов в профилактике бесплодия крупного рогатого скота. in Library, 17(2), 32–34. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/33699
Шавкат Балиев, Ветеринарный научно-исследовательский институт

Ветеринарный научно-исследовательский институт, директор лаборатории болезней птицы, кроликов, рыб и пчел, доктор философских наук по ветеринарным наукам, старший научный сотрудник

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В данной статье представлена ​​достоверная информация о значении биопрепаратов в профилактике бесплодия крупного рогатого скота.


background image

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ:

ФАРМАКОЛОГИЯ ВА ТОКСИКОЛОГИЯ

#5(114) 2017

Б.Ф.Муртазин, О.У.Қуддашев, ПЕК. Болиев, Ж.1ЕОчнлов,

Veterinariya ilmiy tadqiqot instituti

МОЛЛАР ПУШТСИЗЛИГИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА БИОЛОГИК

ПРЕПАРАТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация

13 статье представлены и проанализированы

высо-

кие результаты применения совместно с

нейротропны

ми

препаратами биологических препаратов для

лечении

акушер-гинекологических заболевании у коров

хозяйствах

Республики.

вагиналусул.

Тажрибалардан маълумки, вилоятлар

чорвачи-

лик

фермер

хўжаликларидаги

сигир

ва

таналарнпнг

пуштсизлиги сезиларли даражада ошиб

бормоқда.

Йил

давомида 25-35% (ўртача 29,7

+ 3,6%) урғочи

моллар

қисир қолмоқда. Бу эса

ҳайвонларнинг

3 дан бир қисми

маҳсулот

бермаётганлиги. на-

тижада хўжаликлар жуда

катта

иқтисодий зарар

кўраётганлигини англатади. Бунга

асосан.

мол.тар-

нинг етарли даражада ем-хашак билан

таъминлан-

маганлиги, уларни нотўғри парваришлаш,

фой-

даланиш ва қочириш жараёнларида

зоогигиеник

қоидаларга эътибор берипмаслик ҳамда

акушер-ги-

некологик касалликларнинг олдини

олиш ва даво-

лашдаги хатоларга йўл қўйилаётганлиги

окибатида

келиб

чиққанлиги аниқланган.

Агарда ҳайвонлар сифатли ва

етарли даражадл

ем-

хашак билан таъминламаса, уларни

яйратмасдан

бир

жойда, антисанитария ҳолатларда,

зоогигиеник

талаб ва

қоидаларга жавоб бсрмайдиган

жойларда

сақланса, бу

акушер-гинекологик

касалликларнинг

кўпайишига олиб

келади.

Бундай ҳолатда сигир ва ғунажинлар

туққандан

кейин

узок вақт мобайнида куйга келмай,

2-3 ой ва

ундан ҳам кўп

вақт қисир бўлиб қоладилар

ва мол-

лар жинсий аъзолари

фаолиятларини

қўзғатадиган

табиий

ва

сунъий

воситаларни қўллаш

тавсия эти

лади. Лекин айрим

пайтларда нсйрогормонал

пре-

паратлар натижа

бермаслиги мумкин,

чунки бун

дай молларнинг 30-40% и

эндомстритни

ўткир ва

сурункали ҳолда ўтказиши

мумкин.

Келтирилган

маълумотлар ва тажрибалар

натижаларидан

хулоса

қилиш мумкинки, акушер-

гинекологик

касаллик

ларнинг олдини олиш ва даволапгда

самарали

усу л

ва воситаларни излаб топит долзарб

вазифалардан саналади.

Текширишлар натижасида Конимех туманидаги

«Шўркўл» сут-товар фсрмасида 253 бош сигирдан 79 таси,
яъни 31,2 % и қисир бўлиб чиқди. «Нар-

Annotation

The article presents and analyzes the high results of the

use of biological preparations in combination with neuro-
tropic preparations for the treatment of obstetrician-gyneco-
logical diseases in cows of the farms of the Respublic.

пай»

сут-товар фсрмасида бу кўрсаткич 41,6 % ва

Зарафшон

шаҳар А-С «Поток» сут-товар фсрмасида

24.0

0

о ни

ташкил килди.

Самарканд

вилоятининг Тайлок туманидаги

Чорва

барака»,

С. Саидназаров ва А.Темур ном ли

хужаликларда

жойлашган фермаларда хам қисир

моллар сони

камаймаган, аксинча кўпайиб кетганли-

ги ( С

Саидназаров» -

62,3 %) аникланди.

1Ьктисодий

салоҳияти юқори бўлган айрим фер

мер ху

жаликларида

хам сигир ва таналарнинг пушт

сизлиги жуда

катта

муаммо бўлиб турибди. Маса

лам. гекширилган

«Чортут» фермер хўжалигида ва

А-С

Поток-

сут-товар

фермаларида озуқа захира-

сп етарли даражада.

молларнинг семизлиги ва ваз-

ни

меъерда бўлишига

қарамай, сигирларнинг кисир

колиши ку

затилмокда.

А-С

Поток-

сут-товар фсрмасида 1 бош сигир

хисобига

хар купи 3-5

кг омихта ем, 3 кг арпа ва

1 кг бу

гдой ёр.маси. 2 кг дан кунжара, 30 кг дан кўк ут.

1.5-2

кг

дан беда,

20 кг дан силос берилади. Ҳар

бир сигирдан

ўртача 1

6-20 кг дан сут (ёглилиги 4 %)

сотиб слинмокда.

«Чоргут» фермер хўжалигида хам

озука раииони

тахминан юқоридаги ўхшаш бўлиб.

у.тарда 25-30 кг гача

сут (ёглилиги 3,8-4%) согиб

О, ш нэ

Шурк

ўл »

ва «Нарпай» хўжаликларида эса мол-

ларга

бериладиган

озуқа микдори юқорида кўр-

сатилган

кунлик

рационнинг 50% ини хам ташкил

этмайди

А-С

Поток»

сут-товар фсрмасида моллар бир

жойда

яйратмасдан

сақланади. Шунинг учун бу ерда кутлгина

сигирларда туғишдан кейинги асо-

ратлар. яъни йўлдош

ушланиб қолиш ҳоллари ку-

затилади.

Текширишларимизнинг

биринчи йилида 15,6%,

иккинчи йнлда 15.4%.

учинчи йилда 13,3% туққан

сигирларда (плацента)

йўлдош ушланиб қолиши ку

-

затилди.

Калит сўзлар:

пуштсизлик. акушер-гинекологик

касалликяар,

бентоплацентин, бўгоз бия қон зардоби, ректо-


background image

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ:

#5

(114)2017

33

Молларнинг адинамия, яъни уларнинг ҳаракат қилиб

турмаслиги бачадон ва бошқа гинсталия аъзолари тез ўз
ҳолига келмаслигига - субинволю- цион жараёнларга олиб
келади ва у А-С «Поток» хўжалигида 11,7%ни ташкил
этгани аникланди. «Шўркўл», «Нарпай», «Чорва барака»,
«А.Темур», «С.Саидназаров» номли ва бошқа чорвачилик
хўжаликларидаги сигир ва ғунажинлар тукдандан кейин
бачадонлари тезда ўз ҳолига келмайди. Улар- да 2-3
ойгача куйга кслмаслик, тухумдонлар фаоли- ятининг
бузилиши ва сусайиб кетиши (гипофункция ва ҳоказолар)
аниқланди. Моллар рационлари- нинг таркибида бўлган
микро ва макроэлементлар- нинг (мис. кобальт, темир,
марганец, рух, кальций, фосфор, калий, натрий ва
бошқалар) микдорларини аниқлаш учун А-С «Поток» сут-
товар фермасида юқорида кўрсатилган озукалар,
молларнинг жунла- ри ва жигар парчалари Самарканд
геология

маркази

лабораториясида

тскширилди.

Натижада озукалар таркибида кобальт моддаси жуда паст
даражада, рух ва мис моддасининг нормадан паст
бўлганлиги аникланди. Худди шундай рақамлар
молларнинг жун ва жигар намуналарида хам намосн
бўлди.

Олинган натижаларга асосланиб, сигир ва та-

наларнинг симптоматик пуштсизликка қарши биологик
прспаратлар - бентоплацентин, бўғоз бия қон зардоби
(ББҚЗ). Дорогов прспаратларининг II фракцияси бошқа
нейрогормонал, антисептик пре- паратлар, витаминлар
билан биргаликда синовдан ўтказилди.

Бунинг учун рскто-вагинал усулда сигир ва кочириш

ёшидаги таналар

текширилиб. бепушт қолганлари

ажратилди ва мутлако қисир (бачадон субинволюцияси ва
атонияси

сурункали

эндометрит,

тухумдон

гипофункцияси) бўлган моллар куйидаги лойихалар
асосида даволанди:

1-

, 3-, 5-кунларда сигир ва таналар мушак ора- сига

20-25 мл бентоплацентин, тривитамин, 20-25 мл
азвдининг полимер суспензияси ва тери остига
2-

3 мл 0,5 % прозерин эритмаси хдмда 3-5 мл 10 %

аскорбин кислотаси юборилди.

7-8-кунлар эса 20-25 мл бентоплацентин, 15-20 мл

азидинол, 2-3 мл 2 % ли синэстрол, 10 мл три

витамин

хамда прозерин ва аскорбин кислотаси

қўлланилди.

Ку тиа келган моллар

табиий ёки сунъий усулда

қочирилди ва

5-7

кутадан

кейин уларнинг мушак орасига

2 -25 п

азидинол. прозерин,

плацентин ва аскорбин к.<.

бтан биргаликда

қўлланилди. Қочириш

мудддти 2-3 :.:га

етгач, самараси

ректал усулда

аникланди.

Иккинчи лойихд (схема) бўйича қуйидагича

даволанди: 1-куни моллар тери остига 10 мл 20% аскорбин
кислотаси эритмаси (I марта), 7-8 мл 1 % прогестроннинг
ёгли эритмаси тривитамин билан (5 мл) биргаликда жами

12-13 мл (3 марта) кунора мушак орасига юборилди.
Ундан

ташқари

мушак

орасига

0,2%

КМЦ

(карбокцилметилцеллюлозанинг натрий тузи) эритмасига
тайерланган 7% азидин ва 4% этоний эритмалари
(азидинол) ва бентоплацентин, ББҚЗ билан биргаликда
юборилди (1 марта). Шундан биринчи гурухдаги 4 бош
молларга 10 мл бентоплацентин ва 5 мл ББҚЗ аралашмаси
тери остига жўнатилди; 2-гурухдаги 4 бош молларга 7 мл
ББҚЗ ва 10 мл бентоплацентин, 3-гуруҳга (14 бош) 10 мл
ББҚЗ ва 10 мл бентоплацентиннинг тент аралашмалари
тери остига юборилди.

Азидинол яна 2 марта қўлланилди: моллар

қочирилган пайтда ва 7-8 кун ўтгач. Натижалар 2-3 ойдан
кейин молларни ректал усулида текширил- гандан кейин
аникланди.

Учинчи даволаш лойихд (схема) бўйича тажри-

бадаги моллар куйидагича даволанди:

1-

гурухдаги 21 бош янги туккан молларга 10-15 мл

бентоплацентин, 10-15 мл тривитамин 2 марта (6-7
кунора) ва прозерин 0,5 % 2-3 мл мушак орасига
жўнатилди.

2-

гурухдаги 21 бош кисир сигирларга 2-3 мл 0,5 %

прозерин эритмаси (3 марта), кунаро тери остига
жўнатилди, 7-кунга 10 мл бентоплацентин ва 10 мл ББҚЗ
(бўғоз бия қон зардоби) тери остига юборилди.

3-

гурухдаги 14 бош кисир сигирларга 3 марта 15 мл

тривит ва АСД II аралашма фракцияси (100 мл тривитга
10 мл АСД қўшиб аралашти- рилади) 48 соат оралигида
мушак орасига 2 мл 0,5 % прозериннинг сувдаги эритмаси
билан жўнатилди. 8-9 кунларда 10 мл бентоплацентин ва
10 мл ББҚЗ аралашмаси тери остига 1 марта юборилди.

Куйга келган моллар сунъий усулда қочирилди.

Қочириш вақтида ва 7-8 кундан кейин улар- га мушак
орасига азидин ва этоний аралашмаси жўнатилди.
Назоратда бўлган моллар олдинги усулда плацентин
(биостимулгин) препарати билан юқорида кўрсатилган
дори-дармонлар биргаликда қўлланилди.

Тажрибалар натижасига кура. 25 бош сурункали

кисир сигирлар («Чортут») ҳаммаси куйга келиб,
қочирилди ва 20 боши 1-2 жинсий цикл мобайни- да
оталанди (80%), 4 боши кайтадан куйга келиб кочирилди
(16%) ва 1 боши (4%) кисир колди.

ФАРМАКОЛОГИЯ ВА ТОКСИКОЛОГИЯ


background image

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ:

ФАРМАКОЛОГИЯ ВА ТОКСИКОЛОГИЯ

34

#5 (114) 2017

Назоратдаги 71 бош сигирдан факат 35 боши (49,3 %)

оталанди, 23 боши қайтадан куйга келди (32,4%) ва 13
боши (18,3%) сурункали қисир бўлиб қолди.

«Шўркўл» хўжалиги фсрмасида 100% даво- ланган

сигирлар куйга келиб, қочирилди. Лекин фақат 11 боши
(36,7

%)

1-2

куйикиш (жинсий цикл) вақтида

уруғлантирилди, 7 боши (23,3 %) қайтадан куйга келиб,
уруғлантирилди ва 12 боши (40%) қисир бўлиб колди.

Назоратда бўлган 8 бош сигирда (уларга хеч нарса

қўлланилмади) 3-5 ой мобайнида 4 боши (50%) куйга
келиб. қочирилди, 2 боши эса (25%) қайталади ва 2 боши
(25%) қисир бўлиб қолди.

Иккинчи даволаш лойиха (схема) бўйича тажри- балар

А-С «Поток» сут-товар фермасида ўтказилди. Кўриниб
турибдики, бснтоплацентин ББҚЗ билан тенг (50:50)
аралашмаси юқори самарали бўлди. Бундай препаратлар
қўлланилгандан сўнг 1-2 ой мобайнида 100% моллар
куйга келиб, қочирилди ва 75%и уруғлантирилди.
Бентаплацснтиннинг фақат ўзини қўллаганимизда 25%
моллар уруглантирилди ва 75 %и қисир бўлиб қолди.

Дорогое

антисептик

рағбатлантирувчи

препа-

ратининг II фракцияси (АСД II) тривитамин билан
аралаштирилган бирикмаси (100 мл тривита- минга 10 мл
АСД II фракцияси кўшилган ), прозсрин, ББҚЗ.
полимсрланган азидин ва этоний эритмаси (азидинол)
билан биргаликда синовдан ўтказилди. Бундан ташқари
фермадаги барча си- гирларга о.михта ем билан бирга
кобальт хлорид ва мис сульфат тузлари аралаштирилиб,
едирил- ди. Ҳар бир бошга 10 мг соф кобадьт ва 100 мг
соф миқдордаги мис моддаси берилди (учинчи лойиҳа).

Кўриниб турибдики, бентоплацентин ББҚЗ билан

бирга бўлган тенг (50:50) аралашмаси. прозсрин ва АСД
нинг II фракцияси ва тривитамин аралашмаси билан
қўллаганимизда энг юҳори самара берган- лиги
аниқланди.

Бентаплацентинни

ўзини

кўллаганимизда

хам

кўпинча (тривитамин ва прозсрин билан биргаликда)
ижобий натижалар олинди. Булар юқорида кўрсатилган
микроэлементларнинг (кобальт, мис) таъсири деб
ўйлаймиз. Улар организмдаги модда алмашувини ва шу
билан бирга молларнинг табиий чидамлилигини
оширишлари билан боғликдир.

Шундай килиб, молларнинг жинсий фаоли- ятини

кучайтиришда бентаплацентин ва ББҚЗ қўллаганимизда
ижобий натижаларга эришиш мум- кин.

Буларнинг самарадорлиги бентоплацентин ва ББҚЗ

бирикмалари тенг миқдорда (50:50). айниқса биологик
қўзғату вчилар. АСД II фракция каби хамда нейротроп
препаратлар (прозсрин) билан биргаликда кўяланилганда
ошиши аниқланди. Ке- ракли. танкис микроэлемснтлар
(кобальт, мис, рух ва бошкалар) молларнинг рационларига
кушилса,

ўтказиладиган

даволаш

тадбирларнинг

самарадорлиги янада юқори бўлади.

Демак. молларнинг жинсий фаолиятини яхши- лашда

(қўзғатишда) биологик препаратларни (бентоплацентин.
бўғоз бия қон зардоби, АСД II фракцияси ва бошқалар)
комплекс чора-тадбирлар билан куллаш мақсадга
мувофиқдир.

Фойл ала нилган адабиётлар рўйхати:

1.

Қўлдошев О.У. Сигирлар эндометрит ка-

саллигини даволаш ва олдини олишда самарали усуллар.
Тўртинчи халқаро илмий конференция. УзВИТИ -
Самарканд, 2011.

2.

Кўлдошсв О.У, Мавланов С.И. Сигирлар қисир

колишининг олдини олиш// «Zboveterinariya». 2012. -№ 9.-
С-19-20.

3.

Қўлдошев ОУ, Мавланов С.И. Сигирлар акушер-

гинс

коло

гик

касалликларини

даволаш

//

«Zooveterinariya», 2012. - № 10.

-

С 33-34.

4.

Қўлдошев О.У, Эшимов Д. Қорамоллар аку- шер-

гинекологик касалликларини даволаш ва олдини олиш.
СамҚХИ.

Қишлоқ

хўжалик

ишлаб

чиқаришни

ривожлантиришда инновацион техно- логияларнинг роли.
Илмий-амалий конф. 1-кисм. 2012.

5.

Мавлонов С.И., Қўлдошев О.У, Элмуродов Б.А.,

Муртазин Б.Ф.. Ата-курбанов Ш. Сигирлар- ни сунъий
қочириш. бўғозлигини аниклаш ва аку- шер-гинскологик
касалликларини даволаш бўйича қўлланма. 2013 йил.

6.

Қўлдошев О У, Мавланов С.И., Муртазин Б.Ф ,

Избасаров У.Қ., Салохиддинова X. Чорвачи- лик билан
шуғу.ланувчи фермер хўжаликларида зоогигиеник ва
ветеринария-санитария хизматини ташкил килиш бўйича
тавсиянома. - Тошкент, 2013.

7 Кулдошсв О.У, Сигир ва таналарнинг қисир

қолишига олиб келувчи асосий омиллари. Сам ҚХИ. 2013.
Ветеринария ҳамдачорвачилик илми ва амалиётнинг
долзарб

вазифалари

илмий-амалий

ан-

жуман

материаллари. - С 36-38.

8.

Ата-курбанов Ш.Б., Эшбўриев Б.М., Ҳай- вонлар

қўпайиш биотехникаси. - Самарканд, 2014.

9.

Пўлатов Г.С.. Ата-курбанов Ш.Б. Қишлоқ хўжалик

хдйвонларининг бўғозлигини аниклаш. - Самарканд, 1997.

Библиографические ссылки

Қўлдошев О.У. Сигирлар эндометрит касаллигини даволаш ва олдини олишда самарали усуллар. Тўртинчи халқаро илмий конференция. УзВИТИ - Самарканд, 2011.

Кўлдошсв О.У, Мавланов С.И. Сигирлар қисир колишининг олдини олиш// «Zboveterinariya». 2012. -№ 9.- С-19-20.

Қўлдошев ОУ, Мавланов С.И. Сигирлар акушер-гинс коло гик касалликларини даволаш // «Zooveterinariya», 2012. - № 10. - С 33-34.

Қўлдошев О.У, Эшимов Д. Қорамоллар акушер-гинекологик касалликларини даволаш ва олдини олиш. СамҚХИ. Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришни ривожлантиришда инновацион техно- логияларнинг роли. Илмий-амалий конф. 1-кисм. 2012.

Мавлонов С.И., Қўлдошев О.У, Элмуродов Б.А., Муртазин Б.Ф.. Ата-курбанов Ш. Сигирлар- ни сунъий қочириш. бўғозлигини аниклаш ва аку- шер-гинскологик касалликларини даволаш бўйича қўлланма. 2013 йил.

Қўлдошев О У, Мавланов С.И., Муртазин Б.Ф , Избасаров У.Қ., Салохиддинова X. Чорвачи- лик билан шуғу.ланувчи фермер хўжаликларида зоогигиеник ва ветеринария-санитария хизматини ташкил килиш бўйича тавсиянома. - Тошкент, 2013.

Кулдошсв О.У, Сигир ва таналарнинг қисир қолишига олиб келувчи асосий омиллари. Сам ҚХИ. 2013.

Ветеринария ҳамдачорвачилик илми ва амалиётнинг долзарб вазифалари илмий-амалий ан- жуман

материаллари. - С 36-38.

Ата-курбанов Ш.Б., Эшбўриев Б.М., Ҳай- вонлар қўпайиш биотехникаси. - Самарканд, 2014.

Пўлатов Г.С.. Ата-курбанов Ш.Б. Қишлоқ хўжалик хдйвонларининг бўғозлигини аниклаш. - Самарканд, 1997.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов