About mutrib Khonakharobiy’s new Mukhammasi

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
72-75
4
3
Поделиться
Мадиримова, С. (2023). About mutrib Khonakharobiy’s new Mukhammasi. in Library, 19(4), 72–75. https://doi.org/10.47689/SOHIBA2023-iss4-pp72-75
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

This article is about a bilingual poet Mutrib Xanaxarab who has lived and has created at the end of the XIX century and at the beginning of the XX century and his lyric heritage sources. As such the information about his heritage which are kept to this period are gathered and they are investigated in terms of textology and literary source study. Mutrib’s mukhammas, which is related to Navai’s gazel are analyred.

Похожие статьи


background image

72

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

and actual to learn Mutrib’s work, explore his creations, present it to the public to learn

and define it’s role in the history of literature.

Mukhammad Khasan Mutrib was born in (1853-1923

1

) Qalli Oqsoqol, Khiva

2

. The

poet who lived 70 years dowered a lot of creations. His works were written about love

(divine and figurative) challenging to going knowledge and peacefulness. There are his

threemonuscripts published collections copied in XIX century as well as copied to

mukhammasot and bayoz.

Vohid Abdullayev and Botir Valikhujayev are academicians who have firstly an-

nounced article about Mukhammad Khasan Mutrib’s biography and creations in our

literature

3

.

Some scientists O.Sharafiddinov

4

, M.Yunusov

5

, A.Bobokhujaev

6

, G‘.Muminov

7

mark about Mutrib and his coevals who from Khorazm in their researches belong to

20s of last century.

It is accentuated to present widely and publish Mutrib’s creations in N.M. Mallayev’s

“Klassik adabiyot boyliklari

8

” (The wealth of classic literature).

1 Lafasiy’s tazkirasi. Autobiography of Khiva’s poets and manuscript. Qo’lyozma. №9494. 139 pages.

2 Bobojon Tarroh-Khodim. Khоrazm’s poets and outhors. Тоshkent, “Tafakkur qanoti”, 2011. at pages

136-140.

3 Аbdullayev V., Valikhujayev B. Uzbek poetry during the civil wan and on the eve of Great October

Socialist revolution. Creations of Tashkent State University of Uzbek language and literature named after

Аlisher Navoi. 1958at, 3and 9 pages. № 94.

4 Sharafiddinov О.,Years and roads. Compler “Half century of our literature”, G.Gulom publishing

house, Тоshkent, 1967, at page 172.

5 Yusupov М., “Tradition are the problem of innovation”, Тоshkent, “FAN”, 1965. At pages 169, 172,

175.

6 Bobokhujayev М., Yigirmanchi yillar o’zbek sovet poeziyasidа zamonaviylik uchun kurash”,

nomzodlik dissertatsiyasi, Toshkent, 1964. 48, 50, 62-75-betlar.

7 Muminov G’., “Traditions and stills ”, Тоshkent, “Fan”, 1968, at pages 91. “Reports of Khоrazm”,

september 19, 1921.

8 Mallayev N.М., an article “Let’s explore and popularize the richness of classical literature”.

“Newspaper of a teacher”, march 12, 1957,. №24.

ABOUT МУТРИБ KHONAKHAROBIY’S NEW МУKHАММАСИ

Madirimova Sokhiba Makmudovna

Tashkent State University of Uzbek language and literature named after Аlisher Navoi PhD

Resume

This article is about a bilingual poet Mutrib Xanaxarab who has lived and has created

at the end of the XIX century and at the beginning of the XX century and his lyric heritage

sources. As such the information about his heritage which are kept to this period are

gathered and they are investigated in terms of textology and literary source study.

Mutrib’s mukhammas, which is related to Navai’s gazel are analyred.

Key words:

manuscript, sourse, text, investigation, inventor number, epilogue,

gazel, takhmis mukhammas.

Mutrib

was one

of the most

talented and educated poet in his period. It is important


background image

73

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT

№24

There announced Mutrib’s 10  poems and short bibliography at chrestomatia of

Uzbek literature’s fifth section.

New poems, were learned which copied to handwritten devon but were not added

to it have been founded during our researches. Mutrib continued traditions of classical

literature. Also, his mukhammas belongs to Navoi’s gazel which begins with

“Gul ker-

akmasdur manga majlisda sahbo bo‘lmasa...”,

is not intered to devon. This takhmis was

not mentioned last researches and copied to manuscripts with the inventor number

1129. Some creations also copied about Tabibiy, Rog‘ib, Bayoniy and ather mature ge-

nius people’s samples to manuscript. Underneath we will give you some information

about it. The mukhammas, which is in the main manuscript fund of the Institute of

oriental studies of the Academy of Sciences of Uzbekistan contains mukhammases

linked to Rigib’s Amaniy, Ogahiy, Tabibiy’s gazals, Oqil’s Munis, Ghiyosiy, Navoi’s

gazals, Tabibiy’s oliy, Bolib, Osafiy, Hayratiy, Bokiy, Ghulomiy (pseudonym Moniy),

Suhbat, Amiriy (pseudonym Solih), Holiy, Fayziy, Agahiy, Khotamiy, Khusrav,Riyoziy,

Hodiy, Atoiy,

Nazariy, Ismat, Muhyi, Fazliy, Tufiq, Gholib, Nodiri, Yusuf, Ghani, Doi,

Salmon, Khoqoniy, Abdurahmon, Hoshimi, Navoi, Mayin, Jomi, Ahli, Ravshan, Vo-

qifi, Solimi, Mutrib Khonakharob, Hiloli, Mufid, Fuji, Gulim, Niyozi, Haqiri, Khayoli,

Yusuf, Rog‘ib, Kamoli, Ojiz, Muznib, Ghoziy, Khokiy, Avaz, Khodim, Nadimiy, Chokar,

Khabib, Umidi, Nishoti, Qudumi, Muhbi, Husayni, Laylo, Somiy, Ghoziy, Fazliy, Amir,

Vazir, Feruz shohiy’s gazals,

Niyoziy’s

Navoi’s gazals,

Doiy’s

gazals of Munis,

Bayoniy’s

gazals of

Navoi’s,

Habib’s

Ghiyosiy’s gazals, Shinosiy’s Navoi’s gazals,

Avaz’s

Chokar,

Feruz, Sa’di, Sultoni, Sodiq, Asad, Bayoni, Ajzi, Fuzuli, Oqil, Mirzo, Nozir, Shinosi,

Ghulomi, Purkomil, Kamoli, Doi, Inoyat, Umidi, Ojiz, Niyozi, Yusuf, Khayoli, Tabibi,

Devoni, Roghib, Mutrib Khonakharob, Khodim,

Muznib, Nadimi, Ogahiy’s gazals,

Asad’s

Ogahiy’s g‘azals,

Chokar’s

Navoi’s gazals,

Ojiz’s

Nazmiy, Amiriy

Muhtasham’s

Nazmiy’s gazals,

Najot’s

Jomiy’s gazal,

Bayoniy’s

Ogahiy’s g‘azaliga

Yusuf’s

Ogahiy’s

gazal,

Devoniy’s

Navoi’s gazals.

The statement of this manuscript was copied by the decree of Sayyid Muhammad

Bakhodir in 1909 by hijri 1327 by Muhammad Ya’qub Qurbonniyoz Khorazmiy. The

colophon of the manuscript is as follows: “

Lillahi-l-hamd va-l-minnah oliy hazrat raf’iu

manzilat zillu-s-subhon xalifatu-r-rahmon boisi al-amni va-l-omon Abul Muzaffar va-l-

Mansur Abulg‘ozi Sayyid Muhammad Rahim Bahodurxon soniy xalladallohu ta’olo

mulkahu va davlatahu va ziyda umruhu, ul oliy hazratning farmoni oliylari birlan bu

muxammasot bayozni bir ming uch yuz yigirma yettilanji yil, mohi jumod-ul avvalini

avvali Chahorshanba kuni bu faqir al-haqir Muhammad Ya’qub devon ibn usto Qurboni-

yoz Xorazmiy mulaqqabi bi Xarrot yozib itmomi sarhadig‘a yetkurdi”.

Mukhmatsot includes 7 Mutrib’s mukhammas, 6 of them Persian and 1 Turk.

This is a takhmis mukhammasoti of Muhammad Khasan Mutrib which related to

Alisher Navoi’s gazal written ramani musammani mahzuf in his “Favoyidul-kibar”:

Nega shod o‘lg‘um turob jomida muhyo bo‘lmasa,


background image

74

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Ko‘z nechuk qon to‘kmasun ul sarvi ra’no bo‘lmasa,

Xasta ko‘nglum shahd vaslidin tavono bo‘lmasa,

Gul kerakmasdur manga majlisda sahbo bo‘lmasa,

Naylayin sahboni bir gul majlis oro bo‘lmasa.

Gar ketti bir tun mayi vaslidin o‘lsa shodkom,

Bo‘lg‘usi osuda hijron shiddatidin subhi shom,

Tozadin jon yetkurub, jismimg‘a ul shirin kalom,

Bazm aro xushtur qadah kavkab vale ermas tamom,

Mutribi xush lahjai xurshid siymo bo‘lmasa.

Ishrat aylarga damodam xublar qilg‘och g‘ulu’,

Lahza-lahza bulbul ko‘nglum ongo aylar ruju’,

Mahv o‘lurg‘a ko‘z solib har biriga aylar ruku’,

Mehru, mohu, mushtari-yu, zuhra chun qildi tulu’,

Hyech nahs ahtar tulu’i onda qat’o bo‘lmasa.

Bir nukta birla olib aqlimni ul jillod ko‘z,

Ki, tabassum birla noz aylab qotib har lahza so‘z,

Mahv etarga bazm aro har dam ochib lutf ila yuz,

Muncha ham bo‘lsa muyassar jam’ emas xotir hanuz,

Toki mug‘ ko‘yida bir mahfuz ma’vo

9

bo‘lmasa.

Mujda etgach ul paridin rast

10

bog‘landi eshik

11

,

No‘sh etarga sog‘aridin rast bog‘landi eshik,

Vahm etib g‘am lashkaridin rast bog‘landi eshik,

Chun bu yerda ichkaridin rast bog‘landi eshik,

Odam ermas ul kishikim, boda paymo

12

bo‘lmasa.

Ochilib bazm ichra jannatning guli oqshomg‘acha,

Shavqidin tortib fig‘on jon bulbuli oqshomg‘acha,

Torqolib har yona zulfi sunbuli oqshomg‘acha,

Xushturur bu nav’ jam’iyat

vale oqshomg‘acha,

Gar falakdin bir xiyonat oshkoro bo‘lmasa..

Bu-l-ajabkim, bir nafas komimg‘a yo‘l bermas falak,

Doimo odat ongo ushshoq ahlin o‘rtamak,

9 Shelter, accomonodition, housing.

10 Construction, salvation

11 1. door; 2. palase, saroy; 3. Hous, 4. outside;.

12 The wine maker.


background image

75

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT

№24

Oxirida lutfi bovar bo‘lsa Mutribg‘a ne shak

13

,

Ey Navoiy, gar nasibingdur abad umre, kerak.

Xotiringda yordin o‘zga tamanno bo‘lmasa

14

.

Navoi’s this gazal consists of 9 bytes. But the Mutrib lavere only 7 bytes of Navoi,

because he omitted 6 and 7 bytes. These are omitted bytes:

Har kishiga umrida bu nav’ bir kun bersa dast,

To abad g‘am yo‘q agar bo‘lsa yana yo bo‘lmasa.

Umr bazmida nashot asbobi dilkashdur base,

Gar havodis shahna

15

sidin anda yag‘mo bo‘lmasa.

The sixth byte of takhmis mukhammas created by Mutrib. It is observed that the

mukhammas created by the takhmis mukhammas had been changed to the 6

th

byte, the

word of peace in the line of Navoi gazal

امنیت

(

amniyat – tinchlik, omonlik

) word i

جمعیت

(jam’iyat – to‘planish, bir joyda jam bo‘lish).

In the essence of Mutrib he has created a highty poetic work with the use of tajnis,

debate, editorial, sympathetic art, and demonstrated his exceptional skill in following

the poets like Navoi.

Another attribute that defines poetry is also evident in the approximate takhmis

mukhammas linked to his poems.

For example, Tabibiy created takhmis mukhammas to gazals of Mutrib’s and Avaz

Mutrib which begin

Noz ila aqlimni olg‘on gul’uzorim sizmusiz...

16

”,

“Ne sabab bo‘ldi bu

tun bazmimg‘a yorim kelmadi...

17

”. These creations were also copied to the manuscript.

The creation is covered with a solid black cardboard patterned cover.

The poems included were copied from factory paper. The paper’s colour is blue. On

the first page of the manuscript is a decorative title decorated with blue, green and

pink. The poems are framed in blue and red ink, with a glossy yellow dice and black

and red inscriptions on the table, copied in two lines, with 20 lines of poetry an each

page. The poems are numbered and titled. The nuasure of it 27x16,5. The source is

400 pages, and 4 sheets are left blank at the beginning and end of the source. The cre-

ation is wele preserved. The analysisof the various genres of the, genre, which is being

investigated, allows for the accuracy of such information as the originality of Mutrib’s

creativity, his artistic ability, and his adherence to the master’s poets.

The conculion is that one of the majoz challages facing our literature is to identify,

study, and present the rich scientific heritage of the rich artistic heritage left to the

scientific community.

13

№1129 inventar raqamli bayoz, 14б, 15а -betlar.

14

№647 inventar raqamli qo’lyozma devon. 8а/б-betlar.

15 Scarecrow, guard.

16

That bayoz, 160а/б – pages.

17

That bayoz, 125б, 126а – pages.

Библиографические ссылки

Lafasiy’s tazkirasi. Autobiography of Khiva’s poets and manuscript. Qo’lyozma. №9494. 139 pages.

Bobojon Tarroh-Khodim. Khоrazm’s poets and outhors. Тоshkent, “Tafakkur qanoti”, 2011. at pages 136-140.

Аbdullayev V., Valikhujayev B. Uzbek poetry during the civil wan and on the eve of Great October Socialist revolution. Creations of Tashkent State University of Uzbek language and literature named after Аlisher Navoi. 1958at, 3and 9 pages. № 94.

Sharafiddinov О.,Years and roads. Compler “Half century of our literature”, G.Gulom publishing house, Тоshkent, 1967, at page 172.

Yusupov М., “Tradition are the problem of innovation”, Тоshkent, “FAN”, 1965. At pages 169, 172, 175.

Bobokhujayev М., Yigirmanchi yillar o’zbek sovet poeziyasidа zamonaviylik uchun kurash”, nomzodlik dissertatsiyasi, Toshkent, 1964. 48, 50, 62-75-betlar.

Muminov G’., “Traditions and stills ”, Тоshkent, “Fan”, 1968, at pages 91. “Reports of Khоrazm”, september 19, 1921.

Mallayev N.М., an article “Let’s explore and popularize the richness of classical literature”. “Newspaper of a teacher”, march 12, 1957,. №24.

Shelter, accomonodition, housing.

Construction, salvation

1. door; 2. palase, saroy; 3. Hous, 4. outside;.

The wine maker.

№1129 inventar raqamli bayoz, 14б, 15а -betlar.

№647 inventar raqamli qo’lyozma devon. 8а/б-betlar.

Scarecrow, guard.

That bayoz, 160а/б – pages.

That bayoz, 125б, 126а – pages.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов