Inson kapitali rivojlanishida – oila “sotsializator” sifatida

CC BY f
76-80
4

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Содиржонов, М. (2023). Inson kapitali rivojlanishida – oila “sotsializator” sifatida. in Library, 1(2), 76–80. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/22286
Мухриддин Содиржонов, Наманганский государственный университет

Ijtimoiy fanlar kafedrasi dotsenti, sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

в данной статье изучены источники и факторы развития человеческого капитала, инвестиции на уровне семьи в развитие человеческого капитала. Все составляющие человеческого капитала формируются и приумножаются вкладом семьи в своего ребенка. Развитие интеллектуальных и психофизиологических способностей человека в семье является основой его будущего взросления и постоянного совершенствования человеческого капитала.

Похожие статьи


background image

76

INSON KAPITALI RIVOJLANISHIDA – OILA

“SOTSIALIZATOR” SIFATIDA

Sodirjonov MUHRIDDIN MAXAMADAMINOVICH,

Sotsiologiya fanlari bo’yicha falsafa

doktori(PhD), tadqiqotchi

Anotatsiya

: ushbu maqolada inson kapitalini rivojlanish manbalari va omillari, inson kapitali

rivojlanishida oila darajasidagi investitsiyalar tadqiq etildi. Inson kapitalining barcha tarkibiy

qismlari oilada o’z farzandiga kiritadigan investitsiya orqali shakllantiriladi va ko’paytiriladi.

Insonning intellektual va psixofiziologik qobiliyatlarini oilada rivojlantirish uning kelgusida

kamolga еtishi va inson kapitali muntazam takomillashib borishining poydevoridir.

Kalit so’zlar:

oila, ta’lim, salomatlik, qadriyat, inson kapitali, investitsiya, ijtimoiy siyosat,

faravonlik, kambag’allik.

Аннотaция:

в данной статье изучены источники и факторы развития человеческого

капитала, инвестиции на уровне семьи в развитие человеческого капитала. Все составляющие

человеческого капитала формируются и приумножаются вкладом семьи в своего ребенка.

Развитие интеллектуальных и психофизиологических способностей человека в семье

является основой его будущего взросления и постоянного совершенствования человеческого

капитала.

Ключевые слова

: семья, образование, здоровье, ценность, человеческий капитал,

инвестиции, социальная политика, насилие, бедность.

Annotation:

Sources and factors of human capital development, family level investments

in human capital development were studied in this article. All components of human capital are

formed and multiplied by the family’s investment in its child. Development of intellectual and

psychophysiological abilities of a person in the family is the foundation of his future maturation

and regular improvement of human capital.

Keywords

: family, education, health, value, human capital, investment, social policy, violence,

poverty.

Mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida inson kapitali ijtimoiy ishlab chiqarish

omili sifatida shakllantirish jarayoni yangi bosqichga o’tdi. Inson kapitali zamonaviy iqtisodiyotni

muhim tarkibiy qismiga aylandi. Davlat investitsiya siyosatining ustuvor yo’nalishlari va davlatning

iqtisodiy sohadagi o’rni o’zgaradi. Bu yo’lda ta’lim tizimi inson kapitalining shakllanishining

asosiy manbai sifatida rivojlanmoqda. Bunday sharoitlarda iqtisodiy munosabatlarning barcha

tarkibiy qismini tashkil etuvchi va ushbu munosabatlarning o’zi shakllanadigan inson kapitali

shakllanishining institutsionlashuviga talab oshmoqda.

Ma’lumki, jamiyat qanday bo’lsa, ijtimoiy munosabatlar majmui bo’lgan inson kapitali

ham unga mos bo’ladi. Inson kapitalining rivoji ham shaxsning ongi, odob-axloqi, ma’naviyati,

dunyoqarashi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy munosabatlarga, ijtimoiy tuzum mohiyati va tabiatiga

bevosita bog’liqdir. Inson aql-idrok sohibi bo’lganligi bois real dunyodagi voqealarni tushunadi,

ilm-u tafakkuri, mehnati, salohiyati bilan dunyoni boshqaradi. Inson kapitalining yuksalishiga uni

o’rab turgan ijtimoiy-muhitda ro’y berayotgan barcha voqealarning ta’siri kuchlidir[1, b.4].


background image

77

Innovatsion inson kapitali yaratish uchun mamlakatning har bir oilasi va unda tug’ilgan

farzandlarning eng kichik yoshdan boshlab bilim olishga yo’naltirish, ilmga havas, mehnatga

muhabbat uyg’otish, ularni ta’lim muassalarida eng yangi ta’lim texnologiyalari, dunyo standartlari

darajasidagi darslik va qo’llanmalari bilan o’qitish va o’rgatish lozim bo’ladi.

Inson kapitali rivojidagi muhim omilni demografik tarkibiy qism bilan bogʼliq ijtimoiy

muhit shaxs va jamoalarning hududiy elementlarini avloddan-avlodga oʼtadigan vorisiylik tizimi

belgilaydi. Demografik asosga qurilgan kapitalning asosiy tuzilmasi hisoblangan sogʼliqni

saqlash yoki salomatlik komponenti uzoq yillar davomida sifatli tibbiyot yordamida jismoniy va

aqliy mehnat qobiliyatini saqlab qolish uchun ijtimoiy muhit bilan oʼzaro aloqada shakllangan

qadriyatlar tizimiga aylanib bordi. Аyniqsa 2020-yilning mart oyidan boshlab butun dunyo boʼyicha

COVID–19 tufayli eʼlon qilingan pandemiya sharoitida sogʼliq va salomatlik butun insoniyat uchun

birinchi raqamli qadriyat sifatida inson kapitalini tashkil etdi.

Inson kapitalining sifat xususiyatlarini takomillashtirish zamonaviy davlatning izchil rivojlanishi

uchun strategik maqsad va shartdir. Oilada inson kapitalini qayta tiklash va rivojlantirishda etakchi

rol o’ynaydi. O’tkazilgan tadqiqot natijalari, inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan oilaviy

investitsiyalarning xususiyatlarini o‘rganish, aholi ijtimoiy guruhlari tomonidan baholanadi. Inson

kapitalining rivojlanishi va uning umumiy sifati ijtimoiy-iqtisodiy o ‘zgarishlarning muvaffaqiyatli

natijasi bo’lib, inson kapitalini tiklash muammosi davlatning siyosiy va iqtisodiy tuzilishidan qat’i

nazar, eng muhim strategik vazifalaridan biri hisoblanadi. Yaqin kelajakda inson kapitalini qayta

tiklash jarayoni zamonaviy O’zbekiston iqtisodiyoti uchun juda muhimdir.

Inson kapitali tushunchasi bo’yicha xorijlik va mahalliy olimlar ham ko’plab tadqiqotlar,

izlanishlar olib borishmoqda. Innovasion rivojlanishning, umuman iqtisodiy taraqqiyotni

ta’minlashning muhim va zaruriy sharti inson kapitalining yuksakligi hisoblanadi. “Inson

kapitali” nazariyasi asoschilari, jumladan G. Bekkerning fikricha, “har kimning bilimi, qobiliyati

va qiziqishlari” inson kapitali hisoblanadi[2, С. 17–32.]. T. Shuls unga “inson kapitali uning

istiqboldagi daromad manbaidir, u faqat insonga xos va uning tarkibiy qismidir”[3, c.136] deb,

ta’rif bergan. L.Turou inson kapitalini moddiy buyum va xizmatlar ishlab chiqarish qobiliyati deb

hisoblaydi. Yana bir nazariyotchi J. Kendrik fikriga ko’ra esa, u insonning umumiy va spesifik

bilimlari, shuningdek insonning mehnat qobiliyatidir. Bizningcha, inson kapitaliga yuqoridagi

ta’riflarda berilgan sifatlar bilan birga uning dastlabki o’zagi oilada shakklanishi, jismoniy yoki

biologik xususiyatlarini ifodalaydigan salomatlik ham xosdir.

Har bir oila ijtimoiy munosabatlarni o’ziga xos tarzda aks ettiradi. Oilaning bolaga

taʼsiri spetsifik bo’lgani uchun uning maʼnaviy-axloqiy qiyofasi shakllanishi ham o’ziga xos

va takrorlanmasdir. Ijtimoiy kapital va resurslar manbalari vujudga kelishida oilaning o’rni

beqiyos. O’z navbatida, sogʻlom oila va farzandlar davlat uchun investitsiya hisoblanadi[5]. Oila

farovonligi moddiy farovonlik qatorida oila aʼzolari va farzandlar salomatligi, ijtimoiy turmush

tarzi sogʻlomligi, tinchligi bilan belgilanadi.

Mikro darajaning asosiy omili ham oila bo’lib, birlamchi o’zaro ijtimoiy munosabatlarning

asosiy elementidir. Tadqiqotlarning ko’rsatishicha, oilada inson kapitali “sotsializator” sifatida

taʼlim va tarbiya muassasalarining ongga taʼsirida ustunlik qiladi. Agar oila va maktab turli

qadriyatlar hamda stereotiplar tizimini tarqatgan bo’lsa, bu raqobatda oila yutib chiqadi. Chunki

oiladagi tarbiya uzluksizdir va u nafaqat ongli, balki ongsiz darajada ham amalga oshiriladi.

Inson kapitalining ko’payish modellari orasida quyidagilar mavjud: shaxsiy, jamoaviy, milliy.

Inson kapitalining asosiy sifat ko’rsatkichlari individual darajada - oilada belgilanadi.


background image

78

Oilada ota-onaning salohiyati oraqli oilaning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini realizatsiya qilish

bilan bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. O’z navbatida sog’lom oila va farzandlar davlat uchun

investitsiya hissoblanadi. Oila farovonligi moddiy farovonlik blan bir vaqtda, oila a’zolari va

farzandlarning salomatligi, ijtimoiy turmush tarzining sog’lomligi, oilaning tinch va farovonligi

muhim omilidir.

Oilada inson kapitalini shakllantirish bosqichlari quyidagilar:

tarbiya inson kapitali o’zagi deb bilish

bolaning salomatligi va sifatli oziq – ovqat ta’minoti

yashash uchun qulay shar-sharoit yaratish

sifatli dam olish va tibbiy hizmat mavjudligi

oilda ta’limga bo’lgan e’tibor

farzandalar o’rtasida ijodiy fikrlash va qobilyatlarni

farzandlar o’rtasida gendr tengligini ta’minlash

moliyaviy sarmoyani to’g’ri taqsimlash

ota-onalarning shaxsiy namunasi

oilada bo’sht vaqtni to’g’ri taqsimlanish

sog’lom turmush tarzini targ’ib qilish

Investitsiya kiritish dastlab xarajatlar qilish, keyinchalik bu xarajatlarning qoplanishini

nazarda tutadi. Dastlabki paytda inson kapitali deganda odamlarning mehnatga boʻlgan qobiliyati

– taʼlim va kasb koʻnikmalariga investitsiyalar jamlanmasi tushunilgan. Keyinchalik inson kapitali

tushunchasi jiddiy ravishda kengaydi. Jahon banki ekspertlari tomonidan amalga oshirilgan

eng soʻnggi hisobkitoblarda inson kapitaliga isteʼmol harajatlari–oilaning ovqatlanishi, kiyim–

kechagi, turar joyi, taʼlim olish, sogʻliqni saqlash, madaniyatga va hokazolarga sarflar, shuningdek

davlatning bu maqsadlar uchun xarajatlari kiritilgan.

Ota-onalarning bolalarni rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlar yaratish qobiliyati orqali

amalga oshirilishi mumkin. Inson kapitalini individual darajada qayta tiklashning o’ziga xos

xususiyati shundan iboratki, inson kapitaliga investitsiyalarning asosiy maqsadi bolalarning inson

kapitalini to’plashdagi roli ota-onaga tegishli. Oila farovonligi asosan bolalar salomatligi bilan

belgilanadi, bu inson kapitalini ko’paytirishda muhim omildir. Oila a’zolarining moliyaviy ahvoli

bevosita bolalarning salomatligi bilan bog’liq (o’limni kamaytirish, yuqumli va irsiy kasalliklar,

oziq-ovqat va tibbiy yordam sifatini oshirish) va ota-onalarning o’zlari (yashash sharoitni

optimallashtirish va qulay muhitni yaratish, yuqori sifatli dam olish va tibbiy xizmatlarning

mavjudligi) bilan bevosita bog’liq.

Oila institutini mustahkamlash, oilaning reproduktiv salomatligi va demografik rivojlanishi,

uning farovonligi va xotirjamligini oshirish;

er-xotin, ota-ona va farzandlar, er-xotin va ularning ota-onalari o’rtasidagi munosabatlar,

shuningdek zamonaviy oilaning namunali shaklini hamda “Oila jamiyat va davlat himoyasida”

konstitutsiyaviy printsipini keng targ’ib etish va jamiyatga singdirish;

zamonaviy namunali oilaning mezonlarini belgilashda ishtirok etish, zamonaviy oilani

rivojlantirish muammolari, oilaning ichki munosabatlari, shaxslararo munosabatlarni, boy madaniy

tarixiy meros va an’anaviy oilaviy qadriyatlarni o’rganish;

oila-nikoh munosabatlari sohasidagi O’zbekiston Respublikasi qonunchiligi va xalqaro

tajribani o’rganish;

oila institutini rivojlantirish va uning zamonaviy shaklini joriy etish, bugungi kunning dolzarb

vazifalaridandir.


background image

79

Shu munosabat bilan, O’zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash

kontseptsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish orqali, birinchi navbatda, “Farovon oila — jamiyat

ravnaqining asosi” kontseptual g’oyani hayotga tatbiq etishga qaratilgan yangi oila modelini

shakllantirishning alohida mohiyatini hisobga olgan holda, davlat siyosatining quyidagi ustuvor

vazifalari va asosiy yo’nalishlari nazarda tutilmoqda.

Iqtisodchilarning hisob-kitoblariga ko’ra, inson kapitaliga individual investitsiyalar

umumlashtirilganda, turli mamlakatlarda inson kapitaliga kiritilgan investitsiya bilan aholi jon

boshiga to’g’ri keladigan daromadlar o’rtasidagi tafovut 10 foizdan 30 foizgacha bo’lishini

ko’rsatdi. Aksariyat mamlakatlarda nisbatan o’ziga to’q oilalarda tug’ilgan farzandlar bolalikdanoq

keng imkoniyatlardan foydalanishni boshlaydi va bu butun umri davomida qator afzalliklarga olib

keladi, aksincha, nochorroq oilalar farzandlari bunday imkoniyatlardan foydalana olmaydi.

Inson kapitali o’z-o’zidan yuzaga chiqmaydi, u davlat tomonidan rivojlantirilishi lozim.

Xususan, ko’pincha inson kamoloti uchun investitsiya kiritish va bu sarmoyaning boshqalarga ham

tarqalishi omili inobatga olinmaydi.

Mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi qancha yuqori bo’lsa, inson kapitalining darajasi va

uning butun kapital tarkibidagi salmog’i shu qadar yuqori bo’ladi. Chunki, inson kapitalining

barcha tarkibiy qismlari oila o’z farzandiga kiritadigan investitsiyalar orqali shakllantiriladi va

ko’paytiriladi. Insonning intellektual va psixofiziologik qobiliyatlarini oilada rivojlantirish uning

kelgusida kamol etishi va inson kapitali muntazam takomillashib borishining poydevoridir.

Inson kapitali sotsiumda uning oʻzi tomonidan yaratilgan, ishlab chiqilgan va orttirilgan mavjud

salohiyat, qobiliyat, ehtiyojlar asosida kishilik jamiyatining umumbashariy ehtiyojlarini namoyon

etadi. Kapital asosiga xizmat etuvchi omil sifatida talqin etilayotgan barcha belgilar ijtimoiy kelib

chiqishga ega va ular faol ravishda yaratiladi, qoʻllaniladi, rivojlantiriladi, boyitiladi, foydalaniladi.

Inson kapitalini rivojlantirish uni shakllantirishga qaraganda ancha kengroq tushuncha bo’lib

hisoblanadi. Bunda inson kapitalini rivojlantirish kompleks tarzda insonning ham rivojlanishiga

olib keladi. Inson kapitalini oilada rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlanishi uchun

alohida ahamiyat kasb etadi. Bu jahonning еtakchi olimlari va xalqaro tashkilotlarning ekspertlari

tomonidan amalga oshirilgan juda ko’p tadqiqotlarda o’z tasdig’ini topgan. Xususan, insonni

rivojlantirish oilada insonlarning sog’lom va uzoq, munosib turmush kechirishlari qolaversa zarur

vositalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish uchun ham inson kapitali rivojlangan bo’lishi

maqsadga muvofiqdir. Inson kapitalini rivojlanish bosqichi uzluksiz ta’lim tizimining o’rta maxsus

kasb-hunar ta’lim xizmatlari, oliy ta’lim xizmatlari, oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim xizmatlari,

kadrlar malakasini oshirish bilan bog’liq ta’lim xizmatlari orqali amalga oshiriladi.

Har qanday imkoniyat kapital timsolida ehtiyojlar uchun moslashtirilishga yoʼnaltirilmasin,

unda salohiyatga muhtojlik boʼladi. Shuning uchun taʼkidlash mumkinki, inson faoliyati barcha

tarkibiy qismlarni oʼziga moslashtiradi. Inson kapitali oʼz tarkibida bir qator ijtimoiy-biologik

yaxlitlik komronentlarini qamrab oladi va uni sotsiumga yoʼnaltirib boradi. Bular: demografik,

sogʼliqni saqlash, taʼlim, mehnat, madaniy, fuqarolik, maʼnaviy-axloqiy, axborotlarga egalik

komronenti va shu kabilardan iborat. Belgilangan tarkibiy qismlarning har biri kapital sifatida

ijtimoiy zarur faoliyat turlari va funktsional imrerativlarga mos keladi. Masalan, demografik

komronent yangi avlodlar uchun ijtimoiy kapital shakllarini belgilab bersa, sogʼliqni saqlash

komronenti jamiyatning jismoniy va ruhiy salomatligini tiklashga qaratilgan tadbirlarni

tashkillashtiradi, taʼlim kapitali esa bilim hamda tajriba, mehnat esa moddiy neʼmatlarni ishlab

chiqarish va turli xizmatlarni koʼrsatish boʼyicha faoliyatni oʼzida namoyon qiladi.


background image

80

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. M.Bekmurodov. Inson kapitali-taraqqiyot omili. Toshkent. “Ma’naviyat”, 2015. 4-bet.

2. Капелюшников Р.И. Экономический подход Гэри Беккера к человеческому

поведению. США: экономика, политика, идеология, 1993, № 11, С. 17–32.

3. Капелюшников Р.И. Современные западные концепции формирования рабочей силы.

Москва, Наука, 1981, 136 с.

4. Muallif tomonidan o‘tkazilgan “Inson kapitali rivojlanishining etnik xuxusiyatlari”

mavzusidagi sotsiologik so’rov natijalari. Namangan, 2023-yil, mart.

5. Sodirjonov M. Inson kapitali rivoji shaxsning ongi, bilimi, axloq-odobi, dunyoqarashiga

bog‘lik.” //Yangi O‘zbekiston” gazetasi. – 2022. – T. 10.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ АКТИВНОЙ

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

Юлия ВЯЧЕСЛАВОВНА ЗЕМЛИНА,

доктор философии по педагогическим наукам (

PhD),

учитель высшей категории школы № 51

города Ташкента

Аннотaция.

В статье раскрывается влияние системы отношений «семья – махалля»

на формирование компетенции активной гражданственности, рассмотрены компоненты

взаимодействия институтов жизнедеятельности человека в качестве фактора развития

гражданского общества.

Ключевые слова.

Семья, махалля, социальные институты, компетенция активной

гражданственности, жизнедеятельность человека.

Annotatsiya.

Maqolada “oila – mahalla” munosabatlari tizimining faol fuqarolik

kompetensiyasini shakllantirishga ta’siri ochib berilgan, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish omili

sifatida inson hayoti institutlarining o‘zaro hamkorligining komponentlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar.

Oila, mahalla, ijtimoiy institutlar, faol fuqarolik kompetensiyasi, inson hayoti.

Annotation.

The article reveals the influence of the system of relations “family - mahalla”

on the formation of the competence of active citizenship, the components of the interaction of

institutions of human life as a factor in the development of civil society are considered.

Keywords.

Family, mahalla, social institutions, competence of active citizenship, human life.

Современное общество, представляющее собой парадигму отношений, выстроенных

на основе взаимопонимания, интегрaции и сотрудничества личностей, выступает прямым

фактором прогрессивного развития политико-экономических, социальных и культурных

явлений. Представляя данные явления в качестве системы целенаправленного воздействия,

их необходимо рассматривать структурированно, выделяя основные элементы целевого

развития.

Взаимодействие этих компонентов порождает непрерывную цепочку, регулируемую

самими же компонентами (рис.1).

Библиографические ссылки

M.Bekmurodov. Inson kapitali-taraqqiyot omili. Toshkent. “Ma’naviyat”, 2015. 4-bet.

Капелюшников Р.И. Экономический подход Гэри Беккера к человеческому поведению. США: экономика, политика, идеология, 1993, № 11, С. 17–32.

Капелюшников Р.И. Современные западные концепции формирования рабочей силы. Москва, Наука, 1981, 136 с.

Muallif tomonidan o‘tkazilgan “Inson kapitali rivojlanishining etnik xuxusiyatlari” mavzusidagi sotsiologik so’rov natijalari. Namangan, 2023-yil, mart.

Sodirjonov M. Inson kapitali rivoji shaxsning ongi, bilimi, axloq-odobi, dunyoqarashiga bog‘lik.” //Yangi O‘zbekiston” gazetasi. – 2022. – T. 10.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов