Yoshlar kundalik hayotining virtuallashuv sabablari va omillari (sotsiologik tahlil)

CC BY f
36-40
4
0
Поделиться
Содиржонов, М. (2023). Yoshlar kundalik hayotining virtuallashuv sabablari va omillari (sotsiologik tahlil). in Library, 3(3), 36–40. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/25661
Мухриддин Содиржонов, Наманганский государственный университет

 sotsiologiya fanlari bо‘yicha falsafa doktori (RhD)

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Axborot jamiyatida yoshlar qatlamidagi ijtimoiy muammolarning dolzarbligi, insonning cheksiz telekommunikatsion simulyatsiyalar dunyosida ma’naviy kо‘rsatma va barqarorlikni izlashi bilan izohlanadi. Yoshlarning axborot inqilobi ta’siri ostida an’anaviy madaniyat elementlari modernizatsiya qilinmoqda, asta-sekin dunyo bо‘ylab internetga kirib borib, texnologik yangiliklarga sezilarli moslashuvchanlik salohiyatlarini namoyish etmoqda. Ushbu maqolada yoshlar hayotida virtaul makonning ahamiyati, sotsiologik tadqiqotlarda virtualashuv tavsifining yangi tendensiyalari kо‘rsatilib, zamonaviy yoshlar ijtimoiy munosabatlarining qiyosiy tahlili berilgan.

Похожие статьи


background image

36

«Kutubxona.uz» ilmiy-uslubiy jurnal

TADQIQOTLAR. ИССЛЕДОВАНИЯ

№3 (59) 2023

fikasi asosidagi о‘zbek yozuvlaridan samarali foydalan

-

gan. U aksar hollarda kо‘ngildan toshib kelgan toshqin

satrlarni ilk savodi chiqqan arab alifbosida bitgan,

sо‘ngra she’rlaridagi tuzatishlarni kirill va lotin alifbo

-

larida amalga oshirganligini kо‘rishimiz mumkin.

Ma’lumki, Shayxzoda «Navoiyda lirik qahramon

xarakteri va uning ochilish priyomlari haqida» nom

-

zodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Mazkur ilmiy

ishni yozish davomida u astoydil ilmiy izlanish olib

borganini, kо‘plab manbalar yiqqanini arxivda saqla

-

nayotgan materiallardan kо‘rsa bо‘ladi. Shayxzo

-

daning navoiyshunoslikka oid qо‘lyozmalarini ham

quyidagicha tasniflashimiz mumkin:

• navoiyshunoslikka oid ilk tadqiqotlari;

• “Navoiyda lirik qahramon xarakteri va uning

ochilish priyomlari haqida» nomzodlik dissertatsiyasi

qо‘lyozmalari va unga oid boshqa manbalar;

• navoiyshunoslikka oid qardosh va chet tillaridagi

manbalar;

• Navoiyning tavallud sanalariga atab yozilgan

nutqlar, ma’ruzalar, fikrlar;

• “Navoiy lirikasining g‘oyaviy va badiiy-poetik

xususiyatlari” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi

va unga oid boshqa manbalar;

• Shayxzodaning tadqiqot daftarlari, konspektlari.

Navoiy tavalludining 500 yilligi munosabati bilan

1941-yil “О‘zadabiynashr” nashriyotida nashr etilgan

“Genial shoir” kitobi Shayxzodaning ilmiy faoliyatida

katta voqea bо‘lib, she’riyat orqali ancha tanilgan ijod

-

korning ilk katta tadqiqotlaridan biri edi. Mazkur kitob

mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi. 1948-yilda

esa «G‘aroyib us-sig‘ar» devoni bо‘yicha «Navoiyda

lirik qahramon xarakteri va uning ochilish priyomlari

haqida» nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan.

Shayxzodaning bu tadqiqotni yozish uchun qay dara

-

jada ilmiy izlanishlar olib borgani tо‘g‘risida uning

о‘zi yiqqan va bugun arxivda saqlanayotgan 100 dan

ortiq hujjat guvohlikka о‘tadi. Bu dissertatsiya muallif

tuzatishlari bilan birga 85 varaqdan iborat bо‘lib, “482”

tartib raqami ostida saqlanadi. Shayxzoda 1940-yildan

boshlab Navoiy ijodi bо‘yicha nimalarni tadqiq qilib,

nima yangiliklarni izlab topgan bо‘lsa, barchasini qator

daftarlarga yozib qoldirgan, uning tadqiqot daftarlari,

bloknot, konspektlari (tartib raqami 480, 481, 484, 485)

saqlanib qolgan. Unda asosan arab grafikasi asosidagi

eski о‘zbek yozuvi va rus yozuvlaridan foydalangan.

YOSHLAR KUNDALIK HAYOTINING VIRTUALLASHUV SABABLARI VA

OMILLARI (SOTSIOLOGIK TAHLIL)

SODIRJONOV Muxriddin Maxammadaminovich,

sotsiologiya fanlari bо‘yicha falsafa doktori (RhD)

Annotatsiy.

Axborot jamiyatida yoshlar qatlamidagi ijtimoiy muammolarning dolzarbligi,

insonning cheksiz telekommunikatsion simulyatsiyalar dunyosida ma’naviy kо‘rsatma va barqarorlikni

izlashi bilan izohlanadi. Yoshlarning axborot inqilobi ta’siri ostida an’anaviy madaniyat elementlari

modernizatsiya qilinmoqda, asta-sekin dunyo bо‘ylab internetga kirib borib, texnologik yangiliklarga

sezilarli moslashuvchanlik salohiyatlarini namoyish etmoqda. Ushbu maqolada yoshlar hayotida

virtaul makonning ahamiyati, sotsiologik tadqiqotlarda virtualashuv tavsifining yangi tendensiyalari

kо‘rsatilib, zamonaviy yoshlar ijtimoiy munosabatlarining qiyosiy tahlili berilgan.

Kalit sо‘zlar:

globallashuv, axborot, madaniyat, ta’lim, virtuallik, virtual hayot, virtual makon,

ijtimoiy aloqa, ijtimoiy tarmoq.

Abstract.

The relevance of social problems among the youth in the information society is explained

by the human search for spiritual guidance and stability in the world of endless telecommunication


background image

TADQIQOTLAR. ИССЛЕДОВАНИЯ

37

«Kutubxona.uz» ilmiy-uslubiy jurnal

№3 (59) 2023

simulations. Under the influence of the information revolution of young people, elements of traditional

culture are being modernized, gradually entering the Internet around the world, showing significant

adaptability potential to technological innovations. This article shows the importance of virtual

space in the life of young people, new trends in the description of virtualization in sociological

research, and provides a comparative analysis of social relations of modern young people.

Key words:

globalization, information, culture, education, virtuality, virtual life, virtual space,

social communication, social network.

Mamlakatimizda jamiyat hayotining barcha soha

-

lariga innovatsion texnologiyalarni qо‘llash asosi

-

da zamonaviy ishlab chiqarishga zamin yaratish,

boshqaruvda axborot kommunikatsiya texnologiyala

-

rining me'yoriy-huquqiy poydevorini mustahkamlash,

ta’limning barcha bosqichlarida elektron madaniyat

-

ni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu

jarayonlar yoshlarning axborot olish, saqlash, qayta

ishlash va yuborishga doir axborot madaniyatining

alohida unsuri sifatida elektron munosabatlarini fa

-

ollashtirmoqda. “Globallashuv davrida jahonning

kо‘pgina taraqqiy etgan davlatlari “axborot jamiyati”,

“bilimlar iqtisodiyoti”, “raqamli iqtisodiyot” yо‘li

-

ni tanlaganiga guvohmiz. Zamonaviy dunyoda inson

kapitali, intellektual salohiyat, innovatsion g‘oyalar,

yuqori texnologiyalar jadal va barqaror taraqqiyotning

fundamental asosini tashkil qilmoqda”[1; 307].

Davlat yoshlar manfaatlarini ta’minlash, ularni har

tomonlama qо‘llab-quvvatlash, katta maqsadlar sari

safarbar etish uchun mamlakatdagi barcha sektorlar

-

ni jalb etmoqda. Bugungi kunda dunyo miqyosida

kechayotgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy

jarayonlarning integratsiyalashuvi, jahonning bir bur

-

chagida paydo bо‘lgan g‘oyalar, yangiliklar hamda

ijtimoiy qarashlarning boshqa hududlarga tezkorlik

bilan yoyilishini xalqaro globallashuvning ajralmas

fenomeni sifatida e’tirof etish mumkin. Ijtimoiy ja

-

rayonlarda harakatlantiruvchi kuch sifatida yoshlar

qatlamining о‘rni va roli katta.

Yirik xalqaro korxonalarning markazlari bilan ham

-

korlikda raqamlashtirish yо‘nalishidagi faoliyatda inson

kapitalini rivojlantirish, shu jumladan. IT-sohasidagi

kasblarni ommalashtirish, IT-korxonalar uchun institu

-

sional sharoitlarni yaxshilash va ma’muriy tо‘siqlarni

kamaytirishga alohida diqqat qilish zarur[2; 194]. Ho

-

zirgi global butunjahon tendensiyalarini hisobga olib,

О‘zbekiston uchun AKTdan jamiyatning barcha soha

-

larida unumli foydalanish, shuningdek, raqamli tex

-

nologiyalarning umumiy rivoji innovatsiyalar hamda

jahon iqtisodiyotiga jadal sur’atlarda kirishi va integrat

-

siyalashuvining harakatlantiruvchi kuchiga aylantiradi.

Buning uchun Respublikada tezkorlik bilan zarur cho

-

ra-tadbirlar amalga oshirilmoqda, lekin dastlabki ilmiy

asos va ilmiy tadqiqotlarsiz ushbu jarayonlarda yuqori

samaradorlikka erishib bо‘lmaydi.

Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiya

-

lari ijtimoiy hayotimizning ajralmas qismiga aylanib,

uning har bir foydalanuvchisi tobora “virtual olam”ning

“virtual odam”iga aylana bormoqda. О‘z farazlarida

boshqalar bilan bir qatorda ommaviy kommunikatsiya

vositalaridagi inqilob natijalariga tayanayotgan post

-

modernizm “virtual” ta’rifini olgan yoshlar о‘zgacha

zamon va ideosferaning yangicha “mezonini” nazarda

tutadi. “Vituallik” tushunchasi hozirgi vaqtda eng yangi

multimediali audiovizual va kompyuter texnologiyalari

imkoniyatlariga taqqoslanadi, bular yordamida mutlaq

ishonchli sifatida idrok etiladigan va boshdan kechiri

-

ladigan xayollarni(illyuziya) yaratish mumkin bо‘ladi.

Albatta, ushbu fikrni yanada tо‘ldirish va uning

salbiy hamda ijobiy tomonlarini tahlil qilish mumkin.

Hozirgi о‘zbek jamiyatida kо‘pgina yoshlarning za

-

monaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish va

ularni о‘zlashtirish salohiyati yuqori baholanadi. Shu

bilan birga, axborotni sintez qilish hamda qabul qilish

-

da axloqiy va milliy madaniyatni tark etish, ijtimoiy

yolg‘izlikka kelib qolish yoki aksincha, turli noras

-

miy jamoalar, diniy oqimlar, turli “zamonaviy mada

-

niy” oqimlar, onlayn о‘yinlar va boshqalar ta’siriga

tushib qolish oqibatida moddiy va ma’naviy zararga

uchrayotgan ba’zi holatlarda suitsid holatlari bilan

tugayotgan voqeliklarni alohida ta’kidladilar. Yangi

axborot texnologiyalari davridagi etnik hodisalarni

ijtimoiy-madaniy, siyosiy va iqtisodiy jarayonlardan

alohida kо‘rib chiqmaslik kerak. Odamlar va etnik

guruhlar kо‘plab axborot hamda ijtimoiy aloqalarda

qatnashadilar. Milliy internet tarmog‘ining roli etnik

ommaviy axborot vositalari faoliyatidagi bо‘shliqlarni

tо‘ldirish, tо‘g‘ridan-tо‘g‘ri etnik aloqalardagi nuq

-

sonlarni bartaraf etish orqali aholining an’anaviy mil

-

liy mentalitetini shakllantirishdan iborat.

Global kompyuter tarmoqlari va telekommunikat

-

siya texnologiyalari joriy etilgan zamonaviy jamiyatda

axborot ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning muhim man

-

bai va omiliga aylanmoqda. Bizning kо‘z о‘ngimizda


background image

38

«Kutubxona.uz» ilmiy-uslubiy jurnal

TADQIQOTLAR. ИССЛЕДОВАНИЯ

№3 (59) 2023

dunyo real voqeadan axborot-virtualga aylanmoqda; af

-

suski, virtual haqiqat mavjudlikning asosiy shakllaridan

biri sifatida tan olinmoqda. Shu munosabat bilan, axbo

-

rot resurslarini saqlash va tarjima qilish, aloqa tarmoq

-

larining murakkablashuvi va chuqurlashishi, voqelikni

virtuallashtirishning oqibatlari, axborot texnologiyalari

ta’siri natijasida ma’naviy mezonlarga bо‘lgan e’tibor

-

ning pasayishi bilan bog‘liq muammolar ilmiy va falsa

-

fiy munozaralar uchun dolzarb bо‘lib qolmoqda.

Sotsiologik nazariyalar tizimida о‘ziga xos ahamiyat

kasb etadigan “ijtimoiy-madaniy” yondashuvning asos

-

chisi P. Sorokin shunday ta’kidlaydi: “Jamiyat va ma

-

daniyat – о‘ziga xos shunday birlikki, unda sotsium

о‘zining sotsiomadaniy aloqa va jarayonlarga kirishish

bilan individumni tashkil etadi”. О‘z navbatida mada

-

niyat sotsiumdagi ma’nolar, qadriyatlar va me'yorlar

majmuini obyektivlashtirib, kishilarni etnik hamda di

-

niy jihatdan ijtimoiylashuvga tayyorlab beradi. Mada

-

niyat shu tariqa inson ijtimoiy xulqining asosiy, ammo

faqat uning о‘zigagina xos bо‘lgan xususiy (shaxsiy)

determinanti (ilgari suruvchi) sifatida jamiyatga et

-

nomadaniy omil sifatida uyg‘unlashadi[3; 296].

Taniqli iqtisodchi olim A.N.Ijayev[4] о‘zining il

-

miy tadqiqotida shunday ta’kidlaydi: “etnik о‘ziga xos-

likning eng muhim funksional yadrosi – bu etnosning

deyarli barcha ekzistensional ongli sohasini qamrab

oluvchi va doimiy ravishda (ommaviy axborot vosita

-

lari yordamida) axborot va kommunikatsion oziqlani-

shini talab qiladigan, birinchi navbatda, etnik-madaniy

mulk shaxsning hayotiy ta’minotini kafolatlaydigan

asosiy himoya vositasi bо‘lgan ma’naviy qadriyatdir.”

Kundalik hayotimizga “zamonaviy odam” de

-

gan sо‘z ishlatilishi tabiiy holatga aylandi. Bunga

A.Y. Hots[5] о‘zining tadqiqotida quyidagicha tarif

beradi: “Axborot jamiyatining asosiy afzalliklari bi

-

lan bir qatorda, u insonlarning kundalik hayotini yangi

madaniyatlar bilan boyitadi, an’anaviy turmush tarzi

-

dan voz kechadi, turli elitar madaniyatlarni о‘zlashti

-

rib, о‘zining standartini yaratadi”

“Virtual jamiyat” nazariyasining muallifi A. Byul

-

ning fikriga kо‘ra virtual reallik texnologiyalari ri

-

vojlanishi bilan kompyuter hisoblash mashinasidan

“kо‘zgulardagi” olamlarni yaratish bо‘yicha univer

-

sal mashinaga aylandi. Jamiyatdagi har bir tizimcha

“parallel” olamlar tomonidan shakllangan bо‘lib,

bularda virtual о‘xshashliklar: Internet tarmog‘ida

iqtisodiy interaksiyalar va siyosiy harakatlarning

amalga oshirilishi, kompyuterli о‘yinlar personajlari

bilan muloqot va h.k.lar yuz bermoqda. Kompyuter

yordamida о‘ziga xos olam, jamiyat yaratishga ta’sir

kо‘rsatish jarayonini A.Byul virtuallashuv (virtual

olam) deb ataydi[6].

Berilgan fikrlardan quyidagicha xulosa qilish

mumkin: virtual voqelikka kirib ketish insonlar о‘r-

tasida real voqelik va haqiqatdan uzoqlashishga olib

kelmoqda. Natijada bu jarayon har bir etnik guruh va

jamoada о‘z aksini topib, insonlarning ijtimoiylashuv

jarayonlari virtual maydonga kо‘chib о‘tdi hamda

о‘zining turli ijobiy va salbiy xususiyatlari bilan na

-

moyon bо‘lmoqda.

Virtual voqelikni tadqiqotchi A.Gavrilov[7] quyi

-

dagicha tasniflaydi:

borliqning asosiy xususiyati real, aktual, lekin

substansional emas (V.V.Xoruji);

mavjud, barqaror ijtimoiy dunyoga mavjud muqo

-

bil kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan

vositachilik qilingan haqiqat (A. Bul, A.I.Voronov,

M. Vaynshteyn, A. Kroker);

individning о‘ziga xos mantiq nuqtai nazaridan

yaratgan subyektiv reallik (I.G. Korsuntsev, P. Tillix);

shaxsning psixologik haqiqatining bir qismi (N.A.

Nosov, Babenko);

ijtimoiylikning alohida shakli, jamiyat tomonidan

muloqotning virtual shakllarini ishlab chiqish natijasi

(M. Castells, N. Luhmann, M. Paetau, Y.Taratuta);

jamiyatning qadriyat va institusional elementlari

-

ni simulakralar bilan almashtirish asosida yaratilgan

voqelik (J. Bodriyar, D. V. Ivanov).

Virtual obrazlar bola ongigagina emas, uning ong

osti olamiga ham ta’sir etadi, natijada anglanmagan

obrazlar kodlashadi. Yosh avlodning eng kichik vakilla

-

ri ham bugun “podpischik”, “layk”, “spam” nimaligini

juda yaxshi biladi. Ayonki, texnik taraqqiyotni tо‘xta

-

tish mumkin emas: biz buni xohlaymizmi-yо‘qmi,

kompyuter texnologiyalari hayotimizda mustahkam

о‘ringa ega, kompyuter savodxonligi kо‘rsatkichi esa

kо‘p hollarda insonning yuqori saviyasini belgilab be

-

ruvchi omilga aylanib bormoqda.

Yana shuni qayd etish joizki, sо‘nggi paytlarda ijtimo

-

iy tarmoqlarda ayrim yoshlarning xalq orasida obrо‘-e’ti

-

bor qozongan ahli ilm, imom, ulamolarni masxaralab,

obrо‘sizlantirishga qaratilgan lavhalari orqali ayanchli

illatlarni targ‘ib etayotgani har bir musulmon kishining

qalbini larzaga keltirdi. Kompyuter о‘yinlariga tobe’ligi,

axloq normalaridan tobora begonalashishi, real emas,

virtual olam ta’siriga tushib qolishi epidemiya tusini ham

olmoqda, millat, xalq va madaniyat taqdirini о‘ylovchi

kishilarni tashvishga solmoqda.

Ijtimoiy tarmoq orqali fikr bildirish va buning or

-

tidan maqtov (“layk”)larni qо‘lga kiritishga urinish


background image

TADQIQOTLAR. ИССЛЕДОВАНИЯ

39

«Kutubxona.uz» ilmiy-uslubiy jurnal

№3 (59) 2023

bugungi yoshlarni tobora о‘z domiga tortmoqda. Na

-

tijada virtual tahdid nihoyatda ommalashib bormoqda.

О‘tkazilgan tadqiqotlar natijalaridan ma’lum bо‘ldiki,

hozirda maktab yoshidagi bolalar internetdan tobora

erta foydalanishga kirishmoqda. Lekin, mutaxassis

-

larning fikricha, yoshi о‘nga yetmagan bola odatda

mustaqil ravishda internetdan foydalanish uchun zarur

bо‘lgan tanqidiy, tahliliy fikrlash va shu asosda ma’lu

-

motlarni farqlash, ularni ajrata bilish, boshqacha ayt

-

ganda, “filtrlay” olish qobiliyatiga ega emas. Shunday

ekan, ongi va dunyoqarashi endigina shakllanayotgan

yosh avlodning ma’naviy olami daxlsizligini asrash

oldimizda turgan eng muhim masalalardan biridir.

Virtual hayot kundalik turmushimizning ajralmas

qismiga aylanib ulgurdi. Insonning о‘z qobig‘idan

chiqishi dunyoni yolg‘on va soxta nigohlar bilan

kо‘rishiga sabab bо‘lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi

munosabatlar odob-axloq chegarasini buzib о‘tmoq

-

da. Bu о‘zgacha olam insonni ishdan chalg‘itayotgani

bir masala bо‘lsa, soxta muhabbat va dо‘stlik munosa

-

batlari kо‘plab oilalarning buzilishiga olib kelayotgani

achinarlidir. Bu tuzoq nafaqat yoshlarni, balki hali-ha

-

nuz о‘zini anglamagan katta va о‘rta yoshlilar hayoti

-

ga ham chuqur kirib kelmoqda. Juda kо‘p odamlar vir

-

tual muloqot, deb haqiqiy voqelikdan voz kechmoqda.

Yoshlarimizning internet manbalaridan foydalanish

holatiga nazar soladigan bо‘lsak, ularning aksariyati

“fasebook”, “telegram”, “snapchat”, “tik-tok” kabi xo

-

rijiy ijtimoiy tarmoqlarning doimiy foydalanuvchilari

ekanligi kuzatiladi. Milliy domendagi saytlarda rо‘yxat

-

dan о‘tganlarning barchasini jamlaganda ham ularga

yetmaydi. Demak, bu holat milliy saytlarimizni yoshlar

uchun jozibador, mazmunli, saviyali, qiziqarli qilib ya

-

ratish masalasiga jiddiy e’tibor qilishga undaydi.

Har narsaning yaxshi va yomon tarafi bо‘lgani

-

dek, sо‘nggi yillarda internetning ham jiddiy xatarlari

yuzaga chiqmoqda. Eng achinarlisi, buzg‘unchi, yot

oqimlar ijtimoiy tarmoqlardan о‘zlarining g‘arazli

maqsadlari yо‘lida foydalanmoqdalar. Bu esa yoshlar

-

ni о‘z domiga tortayotgani, ayrim saytlarda behayolik,

axloqsizlik kabi ayanchli illatlar targ‘ib etilayotgani,

shuningdek, turli fitnalar, jamiyatni beqarorlashtiruv

-

chi yolg‘on ma’lumotlar berilayotgani afsuslanarlidir.

Ijtimoiy tarmoqlar, virtual olam odamlarning ta’si

-

ri, obrо‘-e’tiboriga baho berish, о‘zimizni kо‘rsatib

qо‘yishning yangi, о‘ta zamonaviy kо‘rinishiga ayla

-

nib qoldi. Bu jihatlar oilalarning barbod bо‘lishi, sa

-

mimiyatning yо‘qolishi, balandparvoz sо‘zlarga isho

-

nish, о‘zligini his etmaslik, insoniy fazilatlarni qadrla

-

maslik kabi illatlarni boshlab kelayotgandek.

Tarbiyaviy va ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkil

etishda yoshlarning istak va xohishlarini inobatga

olish, unda har qanday zо‘rlik va majburlovlardan

voz kechish, yoshlarning asosiy qiziqishi va faoliyat

doirasini tashkil etayotgan turli xil sohalarni tarbiya

jarayonida tо‘liq qamrab olish, bunda, axborotli tex

-

nologiyalar (ommaviy axborot vositalari – gazeta, jur

-

nal, radio, televideniye va internet) xizmatidan foyda

-

lanishni keng yо‘lga qо‘yish, milliy qadriyatlarimizni

о‘zida aks ettiradigan internet saytlari, multimedia va

roliklarni kо‘paytirishdan iborat.

Ta’lim muassasalarida quyidagi masalalarga alo

-

hida e’tibor qaratilishi bо‘yicha taklif va tavsiyalar

ishlab chiqildi:

• ta’lim bosqichlaridagi ma’naviy tarbiya soatlarida

“Uyali telefon va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish

madaniyati” mavzuida davra suhbatlari о‘tkazish;

• aholi va yoshlarning kommunikativ va axborotlar

bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirishga qaratil

-

gan tizimli ishlar olib borish;

• ijtimoiy tarmoqlar vositasida talaba-yoshlar о‘rta-

sida ta’limiy dasturlar, kitobxonlikni targ‘ib qiluvchi

saytlar, milliy qadriyatlarni tarannum etuvchi dasturiy

о‘yinlarni rivojlantirishga yо‘naltirilgan innovatsion tex

-

nologiyalarni kashf etish va ularni amaliyotga joriy etish;

• yoshlarning ilmiy va intellektual faoliyati, ular

-

ning fantaziyasi, ijodiy jarayoni, kashfiyotlari, ixtiro

-

lari va ratsionalizatorligining yakuniy natijalarini ijti

-

moiy tarmoqlarda maqsadli targ‘ib etish;

• turli ijtimoiy tarmoqlarda faol bо‘lgan yoshlarni

vatanparvarlik ruhidagi yangi guruhlarga birlashtirish

orqali ularni innovatsion ishlanmalarga jalb etish;

• milliy Internet tarmoqlarida yoshlarbop material

-

larni kо‘paytirish.

Endilikda virtual makondan birdaniga chiqarib

bо‘lmaydi va bu salbiy holat ham emas, faqatgina

maqsadsiz, tafakkur rivojlanishiga foyda keltirmaydi

-

gan “saviyasiz videolar, о‘yinlar” о‘rniga quyidagi ax

-

borot mahsulotlari bilan ularga kerakli ma’lumotlarni

berib borish lozimdir:

• vebinarlar;

• treninglar;

• onlayn о‘quv kurslari;

• elektron kitoblar.

Oliy ta’lim talabalari uchun dunyoning eng yetakchi

universitetlarida о‘qiydigan chet ellik talabalar bilan “teng

-

dosh-tengdosh” tamoyili asosida onlayn о‘quv-ilmiy al

-

mashinuv dasturlari orqali virtual suhbatlar tashkil etilishi

maqsadga muvofiq. Tashkil etilgan vebinarlarda talabalar

ijtimoiy hayoti, xorij ta’lim tizimidagi о‘quv jarayonla

-


background image

40

«Kutubxona.uz» ilmiy-uslubiy jurnal

TADQIQOTLAR. ИССЛЕДОВАНИЯ

№3 (59) 2023

ri, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, talabalar bо‘sh

vaqtlarini mazmunli uyushtirishdagi dasturlar, kitobxonlik

bо‘yicha suhbatlar, turli yangilik va innovatsiyalar haqida

axborot almashishlar foydadan xoli bо‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан –

миллий юксалиш сари. – Тошкент: Ўзбекистон,

2020. – Б. 307. (456)

2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекиcтон cтратегия

-

cи. – Тошкент: Ўзбекистон, – 2021. – Б.194.

3. Cопокин П. Человек. Цивилизатция. Обще

-

cтво. – Москва: Политиздат, 1992 – C. 296.

4. Ижаев А.Н. Информасионно-политическая и

этническая идентичность в пространстве массовой

коммуникации: автореф. дис. … канд. полит. наук.

Москва, 2007 // Библиотека диссертаций dslib.net.

5. Хотс А.Й. Информационная революция

и этнические аспекты культуры современного

общества: автореф. дис. … канд. филос. наук.

Ставропол, 2001

6. Бюл А. Виртуалное общество 21 века:

социалные изменения в эпоху цифровых

технологий. Висбаден: Westdeutscher Verlag, 2000.

7. Гаврилов, А. А. Основные подходы к

определению категории «виртуальная реальность» в

современном философском дискурсе / А. А. Гаврилов.

— Текст : непосредственный // Молодой ученый. —

2012. — № 9 (44). — С. 162-166. — УРЛ: https://mo

-

luch.ru/archive/44/5330/ (дата обращения: 08.01.2022).

8. Cодиржонов М. Инсон капитали ривожи

шахснинг онги, билими, ахлоқ-одоби, дунёқарашига

боғлиқ// Янги Ўзбекистон. Ижтимоий-сиёсий

газета 2022 йил 10 февраль, № 30 (552), ( https://

yuz.uz/news/inson-kapitali-rivoji-shaxsning-ongi-bi

-

limiaxloq-odobi-dunyoqarashiga-bogliq)

1. Аmir Temur – buyuk shaxs, mag‘lublik ko‘rmagan sarkarda, yirik davlat arbobi, talantli meʼmor, notiq, shu bilan

birga el-yurtini sevgan va uni mashhuri jahon qilgan xalqimiz ulug‘ farzandi. Аmir Temur va uning avlodlari tarixiga

oid nashrlar juda ko‘p, ular turli tillarda va turli xillarda, yaʼni maqsadalarda nashr qilingan. Kitobxonlarning bobomiz

Temur shaxsiga qiziqishining ortishi bibliografiyalarning nomi, sonlarining doimiy o‘sishiga olib kelmoqda [1] .

2. Аmir Temur davlati tarixiga oid ko‘plab tadqiqotlarning mavjudligi alohida bibliografik nashr yaratish

-

АMIR TEMUR DАVRIGА BАGʼIShLАNGАN NАShRLАR BIBLIOGRАFIYASI

To‘ychi BАYTURАEV,

O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti

“Kutubxona fondlari va bibliografiyashunoslik”

kafedrasi mudiri, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Аnnotatsiya.

Maqolada Temuriylar davriga bagʼishlab nashr qilingan “Аmir Temur. Bibliografiya.

Birinchi kitob” nomli ilmiy-yordamchi ko‘rsatkichning adabiyotlarni qidirish, tanlash, joylashtirish

masalalari o‘rganilgan. Bu bibliografiyada Аmir Temur davlati tarixiga oid nashr qilingan adabiyotlar

bibliografiyasining to‘liq kiritilishiga bo‘lgan harakat tahlil qilingan. Qo‘llanmadagi nashr turlari va

ularning foydalanvchilarga xizmat qilishiga alohida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar:

davr, shaxs, nashr, bibliografiya, kitobxon.

Annotation.

The article studies the bibliographic index “Amir Temur. Bibliography. The first book”

dedicated to the period of the Temurids. The article also studied the issues of literature search, selection,

placement of literature in this scientific auxiliary index. The author of the article determines that the compilers

have set a noble goal, this will achieve the completeness of the inclusion of a publication on this topic

Key words:

period, person, publisher, bibliography, reader.

Библиографические ссылки

Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. – Б. 307. (456)

Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекиcтон cтратегияcи. – Тошкент: Ўзбекистон, – 2021. – Б.194.

Cопокин П. Человек. Цивилизатция. Общеcтво. – Москва: Политиздат, 1992 – C. 296.

Ижаев А.Н. Информасионно-политическая и этническая идентичность в пространстве массовой коммуникации: автореф. дис. … канд. полит. наук. Москва, 2007 // Библиотека диссертаций dslib.net.

Хотс А.Й. Информационная революция

Бюл А. Виртуалное общество 21 века: социалные изменения в эпоху цифровых технологий. Висбаден: Westdeutscher Verlag, 2000.

Гаврилов, А. А. Основные подходы к определению категории «виртуальная реальность» в современном философском дискурсе / А. А. Гаврилов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 9 (44). — С. 162-166. — УРЛ: https://mo-luch.ru/archive/44/5330/ (дата обращения: 08.01.2022).

Cодиржонов М. Инсон капитали ривожи шахснинг онги, билими, ахлоқ-одоби, дунёқарашига боғлиқ// Янги Ўзбекистон. Ижтимоий-сиёсий газета 2022 йил 10 февраль, № 30 (552), ( https://yuz.uz/news/inson-kapitali-rivoji-shaxsning-ongi-bi-limiaxloq-odobi-dunyoqarashiga-bogliq)

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов